Acts 21

Ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς ἀποσπασθέντας ἀπ᾽ αὐτῶν, εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν
 Κῶ = WH Treg NA/NIV: || Κῶν = RP
Κῶ, τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν Ῥόδον, κἀκεῖθεν εἰς Πάταρα·
καὶ εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν εἰς Φοινίκην ἐπιβάντες ἀνήχθημεν.
 ἀναφάναντες = WH NA/NIV: || ἀναφανέντες = Treg RP
ἀναφάναντες δὲ τὴν Κύπρον καὶ καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνυμον ἐπλέομεν εἰς Συρίαν, καὶ
 κατήλθομεν = WH Treg NA/NIV: || κατήχθημεν = RP
κατήλθομεν εἰς Τύρον, ἐκεῖσε γὰρ
 τὸ πλοῖον ἦν = WH Treg NA/NIV: || ἦν τὸ πλοῖον = RP
τὸ πλοῖον ἦν ⸃ ἀποφορτιζόμενον τὸν γόμον.
 ἀνευρόντες δὲ τοὺς = WH Treg NA/NIV: || καὶ ἀνευρόντες = RP
ἀνευρόντες δὲ τοὺς ⸃ μαθητὰς ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέρας ἑπτά, οἵτινες τῷ Παύλῳ ἔλεγον διὰ τοῦ πνεύματος μὴ
 ἐπιβαίνειν = WH Treg NA/NIV: || ἀναβαίνειν = RP
ἐπιβαίνειν εἰς
 Ἱεροσόλυμα = WH Treg NA/NIV: || Ἱερουσαλήμ = RP
Ἱεροσόλυμα.
ὅτε δὲ ἐγένετο
 ἐξαρτίσαι ἡμᾶς = WH Treg: || ἡμᾶς ἐξαρτίσαι = NA/NIV RP
ἐξαρτίσαι ἡμᾶς ⸃ τὰς ἡμέρας, ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα προπεμπόντων ἡμᾶς πάντων σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις ἕως ἔξω τῆς πόλεως, καὶ θέντες τὰ γόνατα ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν
 προσευξάμενοι = WH Treg NA/NIV: || προσηυξάμεθα = RP
προσευξάμενοι
 ἀπησπασάμεθα ἀλλήλους καὶ = WH Treg NA/NIV: || καὶ ἀσπασάμενοι ἀλλήλους = RP
ἀπησπασάμεθα ἀλλήλους, καὶ ⸃
 ἐνέβημεν = WH Treg: || ἀνέβημεν = NA/NIV; || ἐπέβημεν = RP
ἐνέβημεν εἰς τὸ πλοῖον, ἐκεῖνοι δὲ ὑπέστρεψαν εἰς τὰ ἴδια.

Ἡμεῖς δὲ τὸν πλοῦν διανύσαντες ἀπὸ Τύρου κατηντήσαμεν εἰς Πτολεμαΐδα, καὶ ἀσπασάμενοι τοὺς ἀδελφοὺς ἐμείναμεν ἡμέραν μίαν παρ᾽ αὐτοῖς. τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες
 ἤλθομεν = WH Treg NA/NIV: || οἱ περὶ τὸν Παῦλον ἦλθον = RP
ἤλθομεν εἰς Καισάρειαν, καὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ ὄντος ἐκ τῶν ἑπτὰ ἐμείναμεν παρ᾽ αὐτῷ.
τούτῳ δὲ ἦσαν θυγατέρες
 τέσσαρες παρθένοι = WH Treg NA/NIV: || παρθένοι τέσσαρες = RP
τέσσαρες παρθένοι ⸃ προφητεύουσαι.
10 ἐπιμενόντων
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || δὲ ἡμῶν = RP
δὲ ἡμέρας πλείους κατῆλθέν τις ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας προφήτης ὀνόματι Ἅγαβος,
11 καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου δήσας
 ἑαυτοῦ = WH Treg NA/NIV: || τε αὐτοῦ = RP
ἑαυτοῦ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας εἶπεν· Τάδε λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Τὸν ἄνδρα οὗ ἐστιν ζώνη αὕτη, οὕτως δήσουσιν ἐν Ἰερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν.
12 ὡς δὲ ἠκούσαμεν ταῦτα, παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς τε καὶ οἱ ἐντόπιοι τοῦ μὴ ἀναβαίνειν αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλήμ. 13 
 τότε ἀπεκρίθη = WH Treg NA/NIV: || ἀπεκρίθη τότε = RP
τότε ἀπεκρίθη ⸃ Παῦλος· Τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ συνθρύπτοντές μου τὴν καρδίαν; ἐγὼ γὰρ οὐ μόνον δεθῆναι ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς Ἰερουσαλὴμ ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου Ἰησοῦ.
14 μὴ πειθομένου δὲ αὐτοῦ ἡσυχάσαμεν εἰπόντες·
 Τοῦ κυρίου τὸ θέλημα = WH Treg NA/NIV: || Τὸ θέλημα τοῦ κυρίου = RP
Τοῦ κυρίου τὸ θέλημα ⸃
 γινέσθω = WH Treg NA/NIV: || γενέσθω = RP
γινέσθω.

15 Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἐπισκευασάμενοι ἀνεβαίνομεν εἰς
 Ἱεροσόλυμα = WH Treg NA/NIV: || Ἱερουσαλήμ = RP
Ἱεροσόλυμα·
16 συνῆλθον δὲ καὶ τῶν μαθητῶν ἀπὸ Καισαρείας σὺν ἡμῖν, ἄγοντες παρ᾽ ξενισθῶμεν Μνάσωνί τινι Κυπρίῳ, ἀρχαίῳ μαθητῇ.

17 Γενομένων δὲ ἡμῶν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀσμένως
 ἀπεδέξαντο = WH Treg NA/NIV: || ἐδέξαντο = RP
ἀπεδέξαντο ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί.
18 τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰσῄει Παῦλος σὺν ἡμῖν πρὸς Ἰάκωβον, πάντες τε παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι. 19 καὶ ἀσπασάμενος αὐτοὺς ἐξηγεῖτο καθ᾽ ἓν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν θεὸς ἐν τοῖς ἔθνεσιν διὰ τῆς διακονίας αὐτοῦ. 20 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐδόξαζον τὸν
 θεόν = WH Treg NA/NIV: || κύριον = RP
θεόν,
 εἶπόν τε = WH Treg NA/NIV: || εἰπόντες = RP
εἶπόν τε ⸃ αὐτῷ· Θεωρεῖς, ἀδελφέ, πόσαι μυριάδες εἰσὶν
 ἐν τοῖς Ἰουδαίοις = WH Treg NA/NIV: || Ἰουδαίων = RP
ἐν τοῖς Ἰουδαίοις ⸃ τῶν πεπιστευκότων, καὶ πάντες ζηλωταὶ τοῦ νόμου ὑπάρχουσιν·
21 κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωϋσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίους, λέγων μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα μηδὲ τοῖς ἔθεσιν περιπατεῖν. 22 τί οὖν ἐστιν; πάντως
 ἀκούσονται = WH Treg NA/NIV: || δεῖ πλῆθος συνελθεῖν ἀκούσονται γὰρ = RP
ἀκούσονται ὅτι ἐλήλυθας.
23 τοῦτο οὖν ποίησον σοι λέγομεν· εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν ἔχοντες
 ἀφ᾽ = WH: || ἐφ᾽ = Treg NA/NIV RP
ἀφ᾽ ἑαυτῶν.
24 τούτους παραλαβὼν ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς καὶ δαπάνησον ἐπ᾽ αὐτοῖς ἵνα
 ξυρήσονται = WH Treg NA/NIV: || ξυρήσωνται = RP
ξυρήσονται τὴν κεφαλήν, καὶ
 γνώσονται = WH Treg NA/NIV: || γνῶσιν = RP
γνώσονται πάντες ὅτι ὧν κατήχηνται περὶ σοῦ οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς
 φυλάσσων τὸν νόμον = WH Treg NA/NIV: || τὸν νόμον φυλάσσων = RP
φυλάσσων τὸν νόμον ⸃.
25 περὶ δὲ τῶν πεπιστευκότων ἐθνῶν ἡμεῖς
 ἀπεστείλαμεν = WH Treg: || ἐπεστείλαμεν = NA/NIV RP
ἀπεστείλαμεν
 κρίναντες = WH Treg NA/NIV: || κρίναντες μηδὲν τοιοῦτον τηρεῖν αὐτούς εἰ μὴ = RP
κρίναντες φυλάσσεσθαι αὐτοὺς τό τε εἰδωλόθυτον
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || καὶ τὸ = RP
καὶ αἷμα καὶ πνικτὸν καὶ πορνείαν.
26 τότε Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσῄει εἰς τὸ ἱερόν, διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν προσφορά.

27 Ὡς δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συντελεῖσθαι, οἱ ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι θεασάμενοι αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ συνέχεον πάντα τὸν ὄχλον καὶ ἐπέβαλον
 ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας = WH Treg NA/NIV: || τὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτὸν = RP
ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας ⸃,
28 κράζοντες· Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, βοηθεῖτε· οὗτός ἐστιν ἄνθρωπος κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας
 πανταχῇ = WH Treg NA/NIV: || πανταχοῦ = RP
πανταχῇ διδάσκων, ἔτι τε καὶ Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερὸν καὶ κεκοίνωκεν τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον.
29 ἦσαν γὰρ
 προεωρακότες = WH Treg NA/NIV: || ἑωρακότες = RP
προεωρακότες Τρόφιμον τὸν Ἐφέσιον ἐν τῇ πόλει σὺν αὐτῷ, ὃν ἐνόμιζον ὅτι εἰς τὸ ἱερὸν εἰσήγαγεν Παῦλος.
30 ἐκινήθη τε πόλις ὅλη καὶ ἐγένετο συνδρομὴ τοῦ λαοῦ, καὶ ἐπιλαβόμενοι τοῦ Παύλου εἷλκον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἱεροῦ, καὶ εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ θύραι. 31 ζητούντων
 τε = WH Treg NA/NIV: || δὲ = RP
τε αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἀνέβη φάσις τῷ χιλιάρχῳ τῆς σπείρης ὅτι ὅλη
 συγχύννεται = WH Treg NA/NIV: || συγκέχυται = RP
συγχύννεται Ἰερουσαλήμ,
32 ὃς ἐξαυτῆς παραλαβὼν στρατιώτας καὶ ἑκατοντάρχας κατέδραμεν ἐπ᾽ αὐτούς, οἱ δὲ ἰδόντες τὸν χιλίαρχον καὶ τοὺς στρατιώτας ἐπαύσαντο τύπτοντες τὸν Παῦλον. 33 
 τότε ἐγγίσας = WH Treg NA/NIV: || ἐγγίσας δὲ = RP
τότε ἐγγίσας ⸃ χιλίαρχος ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ ἐκέλευσε δεθῆναι ἁλύσεσι δυσί, καὶ ἐπυνθάνετο
 τίς = WH Treg NA/NIV: || τίς ἂν = RP
τίς εἴη καὶ τί ἐστιν πεποιηκώς.
34 ἄλλοι δὲ ἄλλο τι
 ἐπεφώνουν = WH Treg NA/NIV: || ἐβόων = RP
ἐπεφώνουν ἐν τῷ ὄχλῳ· μὴ
 δυναμένου δὲ αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || δυνάμενος δὲ = RP
δυναμένου δὲ αὐτοῦ ⸃ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ τὸν θόρυβον ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν.
35 ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ τοὺς ἀναβαθμούς, συνέβη βαστάζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν διὰ τὴν βίαν τοῦ ὄχλου, 36 ἠκολούθει γὰρ τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ
 κράζοντες = WH Treg NA/NIV: || κρᾶζον = RP
κράζοντες· Αἶρε αὐτόν.

37 Μέλλων τε εἰσάγεσθαι εἰς τὴν παρεμβολὴν Παῦλος λέγει τῷ χιλιάρχῳ· Εἰ ἔξεστίν μοι εἰπεῖν
 τι = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τι πρὸς σέ; δὲ ἔφη· Ἑλληνιστὶ γινώσκεις;
38 οὐκ ἄρα σὺ εἶ Αἰγύπτιος πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀναστατώσας καὶ ἐξαγαγὼν εἰς τὴν ἔρημον τοὺς τετρακισχιλίους ἄνδρας τῶν σικαρίων; 39 εἶπεν δὲ Παῦλος· Ἐγὼ ἄνθρωπος μέν εἰμι Ἰουδαῖος, Ταρσεὺς τῆς Κιλικίας, οὐκ ἀσήμου πόλεως πολίτης· δέομαι δέ σου, ἐπίτρεψόν μοι λαλῆσαι πρὸς τὸν λαόν. 40 ἐπιτρέψαντος δὲ αὐτοῦ Παῦλος ἑστὼς ἐπὶ τῶν ἀναβαθμῶν κατέσεισε τῇ χειρὶ τῷ λαῷ, πολλῆς δὲ σιγῆς γενομένης
 προσεφώνησεν = WH Treg NA/NIV: || προσεφώνει = RP
προσεφώνησεν τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ λέγων

Copyright information for SBLG