Acts 21

1Ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς ἀποσπασθέντας ἀπ᾽ αὐτῶν, εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν
 Κῶ = WH Treg NA/NIV: || Κῶν = RP
Κῶ, τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν Ῥόδον, κἀκεῖθεν εἰς Πάταρα·
2καὶ εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν εἰς Φοινίκην ἐπιβάντες ἀνήχθημεν. 3
 ἀναφάναντες = WH NA/NIV: || ἀναφανέντες = Treg RP
ἀναφάναντες δὲ τὴν Κύπρον καὶ καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνυμον ἐπλέομεν εἰς Συρίαν, καὶ
 κατήλθομεν = WH Treg NA/NIV: || κατήχθημεν = RP
κατήλθομεν εἰς Τύρον, ἐκεῖσε γὰρ
 τὸ πλοῖον ἦν = WH Treg NA/NIV: || ἦν τὸ πλοῖον = RP
τὸ πλοῖον ἦν ⸃ ἀποφορτιζόμενον τὸν γόμον.
4
 ἀνευρόντες δὲ τοὺς = WH Treg NA/NIV: || καὶ ἀνευρόντες = RP
ἀνευρόντες δὲ τοὺς ⸃ μαθητὰς ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέρας ἑπτά, οἵτινες τῷ Παύλῳ ἔλεγον διὰ τοῦ πνεύματος μὴ
 ἐπιβαίνειν = WH Treg NA/NIV: || ἀναβαίνειν = RP
ἐπιβαίνειν εἰς
 Ἱεροσόλυμα = WH Treg NA/NIV: || Ἱερουσαλήμ = RP
Ἱεροσόλυμα.
5ὅτε δὲ ἐγένετο
 ἐξαρτίσαι ἡμᾶς = WH Treg: || ἡμᾶς ἐξαρτίσαι = NA/NIV RP
ἐξαρτίσαι ἡμᾶς ⸃ τὰς ἡμέρας, ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα προπεμπόντων ἡμᾶς πάντων σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις ἕως ἔξω τῆς πόλεως, καὶ θέντες τὰ γόνατα ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν
 προσευξάμενοι = WH Treg NA/NIV: || προσηυξάμεθα = RP
προσευξάμενοι
6
 ἀπησπασάμεθα ἀλλήλους καὶ = WH Treg NA/NIV: || καὶ ἀσπασάμενοι ἀλλήλους = RP
ἀπησπασάμεθα ἀλλήλους, καὶ ⸃
 ἐνέβημεν = WH Treg: || ἀνέβημεν = NA/NIV; || ἐπέβημεν = RP
ἐνέβημεν εἰς τὸ πλοῖον, ἐκεῖνοι δὲ ὑπέστρεψαν εἰς τὰ ἴδια.

7Ἡμεῖς δὲ τὸν πλοῦν διανύσαντες ἀπὸ Τύρου κατηντήσαμεν εἰς Πτολεμαΐδα, καὶ ἀσπασάμενοι τοὺς ἀδελφοὺς ἐμείναμεν ἡμέραν μίαν παρ᾽ αὐτοῖς. 8τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες
 ἤλθομεν = WH Treg NA/NIV: || οἱ περὶ τὸν Παῦλον ἦλθον = RP
ἤλθομεν εἰς Καισάρειαν, καὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ ὄντος ἐκ τῶν ἑπτὰ ἐμείναμεν παρ᾽ αὐτῷ.
9τούτῳ δὲ ἦσαν θυγατέρες
 τέσσαρες παρθένοι = WH Treg NA/NIV: || παρθένοι τέσσαρες = RP
τέσσαρες παρθένοι ⸃ προφητεύουσαι.
10ἐπιμενόντων
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || δὲ ἡμῶν = RP
δὲ ἡμέρας πλείους κατῆλθέν τις ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας προφήτης ὀνόματι Ἅγαβος,
11καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου δήσας
 ἑαυτοῦ = WH Treg NA/NIV: || τε αὐτοῦ = RP
ἑαυτοῦ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας εἶπεν· Τάδε λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Τὸν ἄνδρα οὗ ἐστιν ζώνη αὕτη, οὕτως δήσουσιν ἐν Ἰερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν.
12ὡς δὲ ἠκούσαμεν ταῦτα, παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς τε καὶ οἱ ἐντόπιοι τοῦ μὴ ἀναβαίνειν αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλήμ. 13
 τότε ἀπεκρίθη = WH Treg NA/NIV: || ἀπεκρίθη τότε = RP
τότε ἀπεκρίθη ⸃ Παῦλος· Τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ συνθρύπτοντές μου τὴν καρδίαν; ἐγὼ γὰρ οὐ μόνον δεθῆναι ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς Ἰερουσαλὴμ ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου Ἰησοῦ.
14μὴ πειθομένου δὲ αὐτοῦ ἡσυχάσαμεν εἰπόντες·
 Τοῦ κυρίου τὸ θέλημα = WH Treg NA/NIV: || Τὸ θέλημα τοῦ κυρίου = RP
Τοῦ κυρίου τὸ θέλημα ⸃
 γινέσθω = WH Treg NA/NIV: || γενέσθω = RP
γινέσθω.

15Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἐπισκευασάμενοι ἀνεβαίνομεν εἰς
 Ἱεροσόλυμα = WH Treg NA/NIV: || Ἱερουσαλήμ = RP
Ἱεροσόλυμα·
16συνῆλθον δὲ καὶ τῶν μαθητῶν ἀπὸ Καισαρείας σὺν ἡμῖν, ἄγοντες παρ᾽ ξενισθῶμεν Μνάσωνί τινι Κυπρίῳ, ἀρχαίῳ μαθητῇ.

17Γενομένων δὲ ἡμῶν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀσμένως
 ἀπεδέξαντο = WH Treg NA/NIV: || ἐδέξαντο = RP
ἀπεδέξαντο ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί.
18τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰσῄει Παῦλος σὺν ἡμῖν πρὸς Ἰάκωβον, πάντες τε παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι. 19καὶ ἀσπασάμενος αὐτοὺς ἐξηγεῖτο καθ᾽ ἓν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν θεὸς ἐν τοῖς ἔθνεσιν διὰ τῆς διακονίας αὐτοῦ. 20οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐδόξαζον τὸν
 θεόν = WH Treg NA/NIV: || κύριον = RP
θεόν,
 εἶπόν τε = WH Treg NA/NIV: || εἰπόντες = RP
εἶπόν τε ⸃ αὐτῷ· Θεωρεῖς, ἀδελφέ, πόσαι μυριάδες εἰσὶν
 ἐν τοῖς Ἰουδαίοις = WH Treg NA/NIV: || Ἰουδαίων = RP
ἐν τοῖς Ἰουδαίοις ⸃ τῶν πεπιστευκότων, καὶ πάντες ζηλωταὶ τοῦ νόμου ὑπάρχουσιν·
21κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωϋσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίους, λέγων μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα μηδὲ τοῖς ἔθεσιν περιπατεῖν. 22τί οὖν ἐστιν; πάντως
 ἀκούσονται = WH Treg NA/NIV: || δεῖ πλῆθος συνελθεῖν ἀκούσονται γὰρ = RP
ἀκούσονται ὅτι ἐλήλυθας.
23τοῦτο οὖν ποίησον σοι λέγομεν· εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν ἔχοντες
 ἀφ᾽ = WH: || ἐφ᾽ = Treg NA/NIV RP
ἀφ᾽ ἑαυτῶν.
24τούτους παραλαβὼν ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς καὶ δαπάνησον ἐπ᾽ αὐτοῖς ἵνα
 ξυρήσονται = WH Treg NA/NIV: || ξυρήσωνται = RP
ξυρήσονται τὴν κεφαλήν, καὶ
 γνώσονται = WH Treg NA/NIV: || γνῶσιν = RP
γνώσονται πάντες ὅτι ὧν κατήχηνται περὶ σοῦ οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς
 φυλάσσων τὸν νόμον = WH Treg NA/NIV: || τὸν νόμον φυλάσσων = RP
φυλάσσων τὸν νόμον ⸃.
25περὶ δὲ τῶν πεπιστευκότων ἐθνῶν ἡμεῖς
 ἀπεστείλαμεν = WH Treg: || ἐπεστείλαμεν = NA/NIV RP
ἀπεστείλαμεν
 κρίναντες = WH Treg NA/NIV: || κρίναντες μηδὲν τοιοῦτον τηρεῖν αὐτούς εἰ μὴ = RP
κρίναντες φυλάσσεσθαι αὐτοὺς τό τε εἰδωλόθυτον
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || καὶ τὸ = RP
καὶ αἷμα καὶ πνικτὸν καὶ πορνείαν.
26τότε Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσῄει εἰς τὸ ἱερόν, διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν προσφορά.

27Ὡς δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συντελεῖσθαι, οἱ ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι θεασάμενοι αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ συνέχεον πάντα τὸν ὄχλον καὶ ἐπέβαλον
 ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας = WH Treg NA/NIV: || τὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτὸν = RP
ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας ⸃,
28κράζοντες· Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, βοηθεῖτε· οὗτός ἐστιν ἄνθρωπος κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας
 πανταχῇ = WH Treg NA/NIV: || πανταχοῦ = RP
πανταχῇ διδάσκων, ἔτι τε καὶ Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερὸν καὶ κεκοίνωκεν τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον.
29ἦσαν γὰρ
 προεωρακότες = WH Treg NA/NIV: || ἑωρακότες = RP
προεωρακότες Τρόφιμον τὸν Ἐφέσιον ἐν τῇ πόλει σὺν αὐτῷ, ὃν ἐνόμιζον ὅτι εἰς τὸ ἱερὸν εἰσήγαγεν Παῦλος.
30ἐκινήθη τε πόλις ὅλη καὶ ἐγένετο συνδρομὴ τοῦ λαοῦ, καὶ ἐπιλαβόμενοι τοῦ Παύλου εἷλκον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἱεροῦ, καὶ εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ θύραι. 31ζητούντων
 τε = WH Treg NA/NIV: || δὲ = RP
τε αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἀνέβη φάσις τῷ χιλιάρχῳ τῆς σπείρης ὅτι ὅλη
 συγχύννεται = WH Treg NA/NIV: || συγκέχυται = RP
συγχύννεται Ἰερουσαλήμ,
32ὃς ἐξαυτῆς παραλαβὼν στρατιώτας καὶ ἑκατοντάρχας κατέδραμεν ἐπ᾽ αὐτούς, οἱ δὲ ἰδόντες τὸν χιλίαρχον καὶ τοὺς στρατιώτας ἐπαύσαντο τύπτοντες τὸν Παῦλον. 33
 τότε ἐγγίσας = WH Treg NA/NIV: || ἐγγίσας δὲ = RP
τότε ἐγγίσας ⸃ χιλίαρχος ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ ἐκέλευσε δεθῆναι ἁλύσεσι δυσί, καὶ ἐπυνθάνετο
 τίς = WH Treg NA/NIV: || τίς ἂν = RP
τίς εἴη καὶ τί ἐστιν πεποιηκώς.
34ἄλλοι δὲ ἄλλο τι
 ἐπεφώνουν = WH Treg NA/NIV: || ἐβόων = RP
ἐπεφώνουν ἐν τῷ ὄχλῳ· μὴ
 δυναμένου δὲ αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || δυνάμενος δὲ = RP
δυναμένου δὲ αὐτοῦ ⸃ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ τὸν θόρυβον ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν.
35ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ τοὺς ἀναβαθμούς, συνέβη βαστάζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν διὰ τὴν βίαν τοῦ ὄχλου, 36ἠκολούθει γὰρ τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ
 κράζοντες = WH Treg NA/NIV: || κρᾶζον = RP
κράζοντες· Αἶρε αὐτόν.

37Μέλλων τε εἰσάγεσθαι εἰς τὴν παρεμβολὴν Παῦλος λέγει τῷ χιλιάρχῳ· Εἰ ἔξεστίν μοι εἰπεῖν
 τι = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τι πρὸς σέ; δὲ ἔφη· Ἑλληνιστὶ γινώσκεις;
38οὐκ ἄρα σὺ εἶ Αἰγύπτιος πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀναστατώσας καὶ ἐξαγαγὼν εἰς τὴν ἔρημον τοὺς τετρακισχιλίους ἄνδρας τῶν σικαρίων; 39εἶπεν δὲ Παῦλος· Ἐγὼ ἄνθρωπος μέν εἰμι Ἰουδαῖος, Ταρσεὺς τῆς Κιλικίας, οὐκ ἀσήμου πόλεως πολίτης· δέομαι δέ σου, ἐπίτρεψόν μοι λαλῆσαι πρὸς τὸν λαόν. 40ἐπιτρέψαντος δὲ αὐτοῦ Παῦλος ἑστὼς ἐπὶ τῶν ἀναβαθμῶν κατέσεισε τῇ χειρὶ τῷ λαῷ, πολλῆς δὲ σιγῆς γενομένης
 προσεφώνησεν = WH Treg NA/NIV: || προσεφώνει = RP
προσεφώνησεν τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ λέγων

Copyright information for SBLG