Acts 22

1Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατέ μου τῆς πρὸς ὑμᾶς νυνὶ ἀπολογίας.

2Ἀκούσαντες δὲ ὅτι τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ προσεφώνει αὐτοῖς μᾶλλον παρέσχον ἡσυχίαν. καὶ φησίν· 3
 Ἐγώ = WH Treg NA/NIV: || Ἐγώ μέν = RP
Ἐγώ εἰμι ἀνὴρ Ἰουδαῖος, γεγεννημένος ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας, ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιήλ, πεπαιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ πατρῴου νόμου, ζηλωτὴς ὑπάρχων τοῦ θεοῦ καθὼς πάντες ὑμεῖς ἐστε σήμερον,
4ὃς ταύτην τὴν ὁδὸν ἐδίωξα ἄχρι θανάτου, δεσμεύων καὶ παραδιδοὺς εἰς φυλακὰς ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, 5ὡς καὶ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι καὶ πᾶν τὸ πρεσβυτέριον· παρ᾽ ὧν καὶ ἐπιστολὰς δεξάμενος πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς εἰς Δαμασκὸν ἐπορευόμην ἄξων καὶ τοὺς ἐκεῖσε ὄντας δεδεμένους εἰς Ἰερουσαλὴμ ἵνα τιμωρηθῶσιν.

6Ἐγένετο δέ μοι πορευομένῳ καὶ ἐγγίζοντι τῇ Δαμασκῷ περὶ μεσημβρίαν ἐξαίφνης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ περιαστράψαι φῶς ἱκανὸν περὶ ἐμέ, 7ἔπεσά τε εἰς τὸ ἔδαφος καὶ ἤκουσα φωνῆς λεγούσης μοι· Σαοὺλ Σαούλ, τί με διώκεις; 8ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην· Τίς εἶ, κύριε; εἶπέν τε πρὸς
 ἐμέ = WH Treg: || με = NA/NIV RP
ἐμέ· Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς Ναζωραῖος ὃν σὺ διώκεις.
9οἱ δὲ σὺν ἐμοὶ ὄντες τὸ μὲν φῶς
 ἐθεάσαντο = WH Treg NA/NIV: || ἐθεάσαντο καὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο = RP
ἐθεάσαντο τὴν δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός μοι.
10εἶπον δέ· Τί ποιήσω, κύριε; δὲ κύριος εἶπεν πρός με· Ἀναστὰς πορεύου εἰς Δαμασκόν, κἀκεῖ σοι λαληθήσεται περὶ πάντων ὧν τέτακταί σοι ποιῆσαι. 11ὡς δὲ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς ἐκείνου, χειραγωγούμενος ὑπὸ τῶν συνόντων μοι ἦλθον εἰς Δαμασκόν.

12Ἁνανίας δέ τις ἀνὴρ
 εὐλαβὴς = WH Treg NA/NIV: || εὐσεβὴς = RP
εὐλαβὴς κατὰ τὸν νόμον μαρτυρούμενος ὑπὸ πάντων τῶν κατοικούντων Ἰουδαίων,
13ἐλθὼν πρὸς
 ἐμὲ = WH Treg: || με = NA/NIV RP
ἐμὲ καὶ ἐπιστὰς εἶπέν μοι· Σαοὺλ ἀδελφέ, ἀνάβλεψον· κἀγὼ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν.
14 δὲ εἶπεν· θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν προεχειρίσατό σε γνῶναι τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ ἰδεῖν τὸν δίκαιον καὶ ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, 15ὅτι ἔσῃ μάρτυς αὐτῷ πρὸς πάντας ἀνθρώπους ὧν ἑώρακας καὶ ἤκουσας. 16καὶ νῦν τί μέλλεις; ἀναστὰς βάπτισαι καὶ ἀπόλουσαι τὰς ἁμαρτίας σου ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα
 αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || τοῦ κυρίου = RP
αὐτοῦ.

17Ἐγένετο δέ μοι ὑποστρέψαντι εἰς Ἰερουσαλὴμ καὶ προσευχομένου μου ἐν τῷ ἱερῷ γενέσθαι με ἐν ἐκστάσει 18καὶ ἰδεῖν αὐτὸν λέγοντά μοι· Σπεῦσον καὶ ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ Ἰερουσαλήμ, διότι οὐ παραδέξονταί
 σου = WH Treg NA/NIV: || σου τὴν = RP
σου μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ.
19κἀγὼ εἶπον· Κύριε, αὐτοὶ ἐπίστανται ὅτι ἐγὼ ἤμην φυλακίζων καὶ δέρων κατὰ τὰς συναγωγὰς τοὺς πιστεύοντας ἐπὶ σέ· 20καὶ ὅτε
 ἐξεχύννετο = WH Treg NA/NIV: || ἐξεχεῖτο = RP
ἐξεχύννετο τὸ αἷμα Στεφάνου τοῦ μάρτυρός σου, καὶ αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ = RP
καὶ φυλάσσων τὰ ἱμάτια τῶν ἀναιρούντων αὐτόν.
21καὶ εἶπεν πρός με· Πορεύου, ὅτι ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελῶ σε.

22Ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ λόγου καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν λέγοντες· Αἶρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον, οὐ γὰρ καθῆκεν αὐτὸν ζῆν. 23
 κραυγαζόντων = WH Treg NA/NIV: || Κραζόντων = RP
κραυγαζόντων
 τε = WH Treg NA/NIV: || δὲ = RP
τε αὐτῶν καὶ ῥιπτούντων τὰ ἱμάτια καὶ κονιορτὸν βαλλόντων εἰς τὸν ἀέρα,
24ἐκέλευσεν
 ὁ χιλίαρχος εἰσάγεσθαι αὐτὸν = WH Treg NA/NIV: || αὐτὸν ὁ χιλίαρχος εἰσάγεσθαι = RP
χιλίαρχος εἰσάγεσθαι αὐτὸν ⸃ εἰς τὴν παρεμβολήν,
 εἴπας = WH Treg NA/NIV: || εἰπὼν = RP
εἴπας μάστιξιν ἀνετάζεσθαι αὐτὸν ἵνα ἐπιγνῷ δι᾽ ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν αὐτῷ.
25ὡς δὲ
 προέτειναν = WH Treg NA/NIV: || προέτεινεν = RP
προέτειναν αὐτὸν τοῖς ἱμᾶσιν εἶπεν πρὸς τὸν ἑστῶτα ἑκατόνταρχον Παῦλος· Εἰ ἄνθρωπον Ῥωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑμῖν μαστίζειν;
26ἀκούσας δὲ ἑκατοντάρχης προσελθὼν
 τῷ χιλιάρχῳ ἀπήγγειλεν = WH Treg NA/NIV: || ἀπήγγειλεν τῷ χιλιάρχῳ = RP
τῷ χιλιάρχῳ ἀπήγγειλεν ⸃ λέγων·
 Τί = WH Treg NA/NIV: || Ὅρα τί = RP
Τί μέλλεις ποιεῖν; γὰρ ἄνθρωπος οὗτος Ῥωμαῖός ἐστιν.
27προσελθὼν δὲ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ· Λέγε μοι,
 σὺ = WH Treg NA/NIV: || εἰ σὺ = RP
σὺ Ῥωμαῖος εἶ; δὲ ἔφη· Ναί.
28ἀπεκρίθη
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || τε = RP
δὲ χιλίαρχος· Ἐγὼ πολλοῦ κεφαλαίου τὴν πολιτείαν ταύτην ἐκτησάμην. δὲ Παῦλος ἔφη· Ἐγὼ δὲ καὶ γεγέννημαι.
29εὐθέως οὖν ἀπέστησαν ἀπ᾽ αὐτοῦ οἱ μέλλοντες αὐτὸν ἀνετάζειν· καὶ χιλίαρχος δὲ ἐφοβήθη ἐπιγνοὺς ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν καὶ ὅτι
 αὐτὸν ἦν = WH Treg NA/NIV: || ἦν αὐτὸν = RP
αὐτὸν ἦν ⸃ δεδεκώς.

30Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς τὸ τί κατηγορεῖται
 ὑπὸ = WH Treg NA/NIV: || παρὰ = RP
ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων ἔλυσεν
 αὐτόν = WH Treg NA/NIV: || αὐτόν ἀπὸ τῶν δεσμῶν = RP
αὐτόν, καὶ ἐκέλευσεν
 συνελθεῖν = WH Treg NA/NIV: || ἐλθεῖν = RP
συνελθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ
 πᾶν = WH Treg NA/NIV: || ὅλον = RP
πᾶν τὸ
 συνέδριον = WH Treg NA/NIV: || συνέδριον αὐτῶν = RP
συνέδριον, καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς.

Copyright information for SBLG