Acts 24

Μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ἀρχιερεὺς Ἁνανίας μετὰ
 πρεσβυτέρων τινῶν = WH Treg NA/NIV: || τῶν πρεσβυτέρων = RP
πρεσβυτέρων τινῶν ⸃ καὶ ῥήτορος Τερτύλλου τινός, οἵτινες ἐνεφάνισαν τῷ ἡγεμόνι κατὰ τοῦ Παύλου.
κληθέντος δὲ αὐτοῦ ἤρξατο κατηγορεῖν Τέρτυλλος λέγων· Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ καὶ
 διορθωμάτων = WH Treg NA/NIV: || κατορθωμάτων = RP
διορθωμάτων γινομένων τῷ ἔθνει τούτῳ διὰ τῆς σῆς προνοίας
πάντῃ τε καὶ πανταχοῦ ἀποδεχόμεθα, κράτιστε Φῆλιξ, μετὰ πάσης εὐχαριστίας. ἵνα δὲ μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε ἐγκόπτω, παρακαλῶ ἀκοῦσαί σε ἡμῶν συντόμως τῇ σῇ ἐπιεικείᾳ. εὑρόντες γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμὸν καὶ κινοῦντα
 στάσεις = WH Treg NA/NIV: || στάσιν = RP
στάσεις πᾶσι τοῖς Ἰουδαίοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην πρωτοστάτην τε τῆς τῶν Ναζωραίων αἱρέσεως,
ὃς καὶ τὸ ἱερὸν ἐπείρασεν βεβηλῶσαι, ὃν καὶ
 ἐκρατήσαμεν = WH Treg NA/NIV RP: || ἐκρατήσαμεν καὶ κατὰ τὸν ἡμέτερον νόμον ἠθελήσαμεν κρίνειν. 7 παρελθὼν δὲ Λυσίας ὁ χιλίαρχος μετὰ πολλῆς βίας ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν ἀπήγαγε, 8 κελεύσας τοὺς κατηγόρους αὐτοῦ ἔρχεσθαι ἐπὶ σέ· = TR
ἐκρατήσαμεν,
παρ᾽ οὗ δυνήσῃ αὐτὸς ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ. συνεπέθεντο δὲ καὶ οἱ Ἰουδαῖοι φάσκοντες ταῦτα οὕτως ἔχειν.

10 Ἀπεκρίθη
 τε = WH Treg NA/NIV: || δὲ = RP
τε Παῦλος νεύσαντος αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνος λέγειν· Ἐκ πολλῶν ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν τῷ ἔθνει τούτῳ ἐπιστάμενος
 εὐθύμως = WH Treg NA/NIV: || εὐθυμότερον = RP
εὐθύμως τὰ περὶ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι,
11 δυναμένου σου
 ἐπιγνῶναι = WH Treg NA/NIV: || γνῶναι = RP
ἐπιγνῶναι, ὅτι οὐ πλείους εἰσίν μοι ἡμέραι
 δώδεκα = WH Treg NA/NIV: || δεκαδύο = RP
δώδεκα ἀφ᾽ ἧς ἀνέβην προσκυνήσων
 εἰς = WH Treg NA/NIV: || ἐν = RP
εἰς Ἰερουσαλήμ,
12 καὶ οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ εὗρόν με πρός τινα διαλεγόμενον
 ἐπίστασιν = WH Treg NA/NIV: || ἐπισύστασιν = RP
ἐπίστασιν ποιοῦντα ὄχλου οὔτε ἐν ταῖς συναγωγαῖς οὔτε κατὰ τὴν πόλιν,
13 
 οὐδὲ = WH NA/NIV: || οὔτε = Treg RP
οὐδὲ
 παραστῆσαι = WH Treg NA/NIV: || παραστῆσαι με = RP
παραστῆσαι δύνανταί
 σοι = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
σοι περὶ ὧν
 νυνὶ = WH Treg NA/NIV: || νῦν = RP
νυνὶ κατηγοροῦσίν μου.
14 ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι ὅτι κατὰ τὴν ὁδὸν ἣν λέγουσιν αἵρεσιν οὕτως λατρεύω τῷ πατρῴῳ θεῷ, πιστεύων πᾶσι τοῖς κατὰ τὸν νόμον καὶ
 τοῖς ἐν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τοῖς ἐν ⸃ τοῖς προφήταις γεγραμμένοις,
15 ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν θεόν, ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται, ἀνάστασιν μέλλειν
 ἔσεσθαι = WH Treg NA/NIV: || ἔσεσθαι νεκρῶν = RP
ἔσεσθαι δικαίων τε καὶ ἀδίκων·
16 ἐν τούτῳ
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || δὲ = RP
καὶ αὐτὸς ἀσκῶ ἀπρόσκοπον συνείδησιν
 ἔχειν = WH Treg NA/NIV: || ἔχων = RP
ἔχειν πρὸς τὸν θεὸν καὶ τοὺς ἀνθρώπους διὰ παντός.
17 δι᾽ ἐτῶν δὲ πλειόνων
 ἐλεημοσύνας … μου παρεγενόμην = WH Treg NA/NIV: || παρεγενόμην ἐλεημοσύνας … μου = RP
ἐλεημοσύνας ποιήσων εἰς τὸ ἔθνος μου παρεγενόμην ⸃ καὶ προσφοράς,
18 ἐν
 αἷς = WH Treg NA/NIV: || οἷς = RP
αἷς εὗρόν με ἡγνισμένον ἐν τῷ ἱερῷ, οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ θορύβου,
19 τινὲς δὲ ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι, οὓς
 ἔδει = WH Treg NA/NIV: || δεῖ = RP
ἔδει ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρὸς
 ἐμέ = WH Treg NA/NIV: || με = RP
ἐμέ,
20  αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν τί
 εὗρον = WH NA/NIV: || εὗρον ἐν ἐμοὶ = Treg RP
εὗρον ἀδίκημα στάντος μου ἐπὶ τοῦ συνεδρίου
21  περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς ἧς ἐκέκραξα
 ἐν αὐτοῖς ἑστὼς = WH Treg NA/NIV: || ἑστὼς ἐν αὐτοῖς = RP
ἐν αὐτοῖς ἑστὼς ⸃ ὅτι Περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι σήμερον
 ἐφ᾽ = WH Treg NA/NIV: || ὑφ᾽ = RP
ἐφ᾽ ὑμῶν.

22 
 Ἀνεβάλετο δὲ αὐτοὺς ὁ Φῆλιξ = WH Treg NA/NIV: || Ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Φῆλιξ ἀνεβάλετο αὐτούς = RP
Ἀνεβάλετο δὲ αὐτοὺς Φῆλιξ ⸃, ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ,
 εἴπας = WH Treg NA/NIV: || εἰπών = RP
εἴπας· Ὅταν Λυσίας χιλίαρχος καταβῇ διαγνώσομαι τὰ καθ᾽ ὑμᾶς·
23 
 διαταξάμενος = WH Treg NA/NIV: || διαταξάμενος τε = RP
διαταξάμενος τῷ ἑκατοντάρχῃ τηρεῖσθαι
 αὐτὸν = WH Treg NA/NIV: || τὸν Παῦλον = RP
αὐτὸν ἔχειν τε ἄνεσιν καὶ μηδένα κωλύειν τῶν ἰδίων αὐτοῦ
 ὑπηρετεῖν = WH Treg NA/NIV: || ὑπηρετεῖν ἢ προσέρχεσθαι = RP
ὑπηρετεῖν αὐτῷ.

24 Μετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος Φῆλιξ σὺν Δρουσίλλῃ τῇ
 ἰδίᾳ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἰδίᾳ γυναικὶ οὔσῃ Ἰουδαίᾳ μετεπέμψατο τὸν Παῦλον καὶ ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς Χριστὸν
 Ἰησοῦν = WH NA/NIV: || [omit] = Treg RP
Ἰησοῦν πίστεως.
25 διαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης καὶ ἐγκρατείας καὶ τοῦ κρίματος τοῦ
 μέλλοντος = WH Treg NA/NIV: || μέλλοντος ἔσεσθαι = RP
μέλλοντος ἔμφοβος γενόμενος Φῆλιξ ἀπεκρίθη· Τὸ νῦν ἔχον πορεύου, καιρὸν δὲ μεταλαβὼν μετακαλέσομαί σε·
26 ἅμα καὶ ἐλπίζων ὅτι χρήματα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ
 Παύλου = WH Treg NA/NIV: || Παύλου ὅπως λύσῃ αὐτόν = RP
Παύλου· διὸ καὶ πυκνότερον αὐτὸν μεταπεμπόμενος ὡμίλει αὐτῷ.

27 Διετίας δὲ πληρωθείσης ἔλαβεν διάδοχον Φῆλιξ Πόρκιον Φῆστον· θέλων τε
 χάριτα = WH Treg NA/NIV: || χάριτας = RP
χάριτα καταθέσθαι τοῖς Ἰουδαίοις Φῆλιξ κατέλιπε τὸν Παῦλον δεδεμένον.

Copyright information for SBLG