Acts 24

1Μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ἀρχιερεὺς Ἁνανίας μετὰ
 πρεσβυτέρων τινῶν = WH Treg NA/NIV: || τῶν πρεσβυτέρων = RP
πρεσβυτέρων τινῶν ⸃ καὶ ῥήτορος Τερτύλλου τινός, οἵτινες ἐνεφάνισαν τῷ ἡγεμόνι κατὰ τοῦ Παύλου.
2κληθέντος δὲ αὐτοῦ ἤρξατο κατηγορεῖν Τέρτυλλος λέγων· Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ καὶ
 διορθωμάτων = WH Treg NA/NIV: || κατορθωμάτων = RP
διορθωμάτων γινομένων τῷ ἔθνει τούτῳ διὰ τῆς σῆς προνοίας
3πάντῃ τε καὶ πανταχοῦ ἀποδεχόμεθα, κράτιστε Φῆλιξ, μετὰ πάσης εὐχαριστίας. 4ἵνα δὲ μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε ἐγκόπτω, παρακαλῶ ἀκοῦσαί σε ἡμῶν συντόμως τῇ σῇ ἐπιεικείᾳ. 5εὑρόντες γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμὸν καὶ κινοῦντα
 στάσεις = WH Treg NA/NIV: || στάσιν = RP
στάσεις πᾶσι τοῖς Ἰουδαίοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην πρωτοστάτην τε τῆς τῶν Ναζωραίων αἱρέσεως,
6ὃς καὶ τὸ ἱερὸν ἐπείρασεν βεβηλῶσαι, ὃν καὶ
 ἐκρατήσαμεν = WH Treg NA/NIV RP: || ἐκρατήσαμεν καὶ κατὰ τὸν ἡμέτερον νόμον ἠθελήσαμεν κρίνειν. 7 παρελθὼν δὲ Λυσίας ὁ χιλίαρχος μετὰ πολλῆς βίας ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν ἀπήγαγε, 8 κελεύσας τοὺς κατηγόρους αὐτοῦ ἔρχεσθαι ἐπὶ σέ· = TR
ἐκρατήσαμεν,
8παρ᾽ οὗ δυνήσῃ αὐτὸς ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ. 9συνεπέθεντο δὲ καὶ οἱ Ἰουδαῖοι φάσκοντες ταῦτα οὕτως ἔχειν.

10Ἀπεκρίθη
 τε = WH Treg NA/NIV: || δὲ = RP
τε Παῦλος νεύσαντος αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνος λέγειν· Ἐκ πολλῶν ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν τῷ ἔθνει τούτῳ ἐπιστάμενος
 εὐθύμως = WH Treg NA/NIV: || εὐθυμότερον = RP
εὐθύμως τὰ περὶ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι,
11δυναμένου σου
 ἐπιγνῶναι = WH Treg NA/NIV: || γνῶναι = RP
ἐπιγνῶναι, ὅτι οὐ πλείους εἰσίν μοι ἡμέραι
 δώδεκα = WH Treg NA/NIV: || δεκαδύο = RP
δώδεκα ἀφ᾽ ἧς ἀνέβην προσκυνήσων
 εἰς = WH Treg NA/NIV: || ἐν = RP
εἰς Ἰερουσαλήμ,
12καὶ οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ εὗρόν με πρός τινα διαλεγόμενον
 ἐπίστασιν = WH Treg NA/NIV: || ἐπισύστασιν = RP
ἐπίστασιν ποιοῦντα ὄχλου οὔτε ἐν ταῖς συναγωγαῖς οὔτε κατὰ τὴν πόλιν,
13
 οὐδὲ = WH NA/NIV: || οὔτε = Treg RP
οὐδὲ
 παραστῆσαι = WH Treg NA/NIV: || παραστῆσαι με = RP
παραστῆσαι δύνανταί
 σοι = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
σοι περὶ ὧν
 νυνὶ = WH Treg NA/NIV: || νῦν = RP
νυνὶ κατηγοροῦσίν μου.
14ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι ὅτι κατὰ τὴν ὁδὸν ἣν λέγουσιν αἵρεσιν οὕτως λατρεύω τῷ πατρῴῳ θεῷ, πιστεύων πᾶσι τοῖς κατὰ τὸν νόμον καὶ
 τοῖς ἐν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τοῖς ἐν ⸃ τοῖς προφήταις γεγραμμένοις,
15ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν θεόν, ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται, ἀνάστασιν μέλλειν
 ἔσεσθαι = WH Treg NA/NIV: || ἔσεσθαι νεκρῶν = RP
ἔσεσθαι δικαίων τε καὶ ἀδίκων·
16ἐν τούτῳ
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || δὲ = RP
καὶ αὐτὸς ἀσκῶ ἀπρόσκοπον συνείδησιν
 ἔχειν = WH Treg NA/NIV: || ἔχων = RP
ἔχειν πρὸς τὸν θεὸν καὶ τοὺς ἀνθρώπους διὰ παντός.
17δι᾽ ἐτῶν δὲ πλειόνων
 ἐλεημοσύνας … μου παρεγενόμην = WH Treg NA/NIV: || παρεγενόμην ἐλεημοσύνας … μου = RP
ἐλεημοσύνας ποιήσων εἰς τὸ ἔθνος μου παρεγενόμην ⸃ καὶ προσφοράς,
18ἐν
 αἷς = WH Treg NA/NIV: || οἷς = RP
αἷς εὗρόν με ἡγνισμένον ἐν τῷ ἱερῷ, οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ θορύβου,
19τινὲς δὲ ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι, οὓς
 ἔδει = WH Treg NA/NIV: || δεῖ = RP
ἔδει ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρὸς
 ἐμέ = WH Treg NA/NIV: || με = RP
ἐμέ,
20 αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν τί
 εὗρον = WH NA/NIV: || εὗρον ἐν ἐμοὶ = Treg RP
εὗρον ἀδίκημα στάντος μου ἐπὶ τοῦ συνεδρίου
21 περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς ἧς ἐκέκραξα
 ἐν αὐτοῖς ἑστὼς = WH Treg NA/NIV: || ἑστὼς ἐν αὐτοῖς = RP
ἐν αὐτοῖς ἑστὼς ⸃ ὅτι Περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι σήμερον
 ἐφ᾽ = WH Treg NA/NIV: || ὑφ᾽ = RP
ἐφ᾽ ὑμῶν.

22
 Ἀνεβάλετο δὲ αὐτοὺς ὁ Φῆλιξ = WH Treg NA/NIV: || Ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Φῆλιξ ἀνεβάλετο αὐτούς = RP
Ἀνεβάλετο δὲ αὐτοὺς Φῆλιξ ⸃, ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ,
 εἴπας = WH Treg NA/NIV: || εἰπών = RP
εἴπας· Ὅταν Λυσίας χιλίαρχος καταβῇ διαγνώσομαι τὰ καθ᾽ ὑμᾶς·
23
 διαταξάμενος = WH Treg NA/NIV: || διαταξάμενος τε = RP
διαταξάμενος τῷ ἑκατοντάρχῃ τηρεῖσθαι
 αὐτὸν = WH Treg NA/NIV: || τὸν Παῦλον = RP
αὐτὸν ἔχειν τε ἄνεσιν καὶ μηδένα κωλύειν τῶν ἰδίων αὐτοῦ
 ὑπηρετεῖν = WH Treg NA/NIV: || ὑπηρετεῖν ἢ προσέρχεσθαι = RP
ὑπηρετεῖν αὐτῷ.

24Μετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος Φῆλιξ σὺν Δρουσίλλῃ τῇ
 ἰδίᾳ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἰδίᾳ γυναικὶ οὔσῃ Ἰουδαίᾳ μετεπέμψατο τὸν Παῦλον καὶ ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς Χριστὸν
 Ἰησοῦν = WH NA/NIV: || [omit] = Treg RP
Ἰησοῦν πίστεως.
25διαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης καὶ ἐγκρατείας καὶ τοῦ κρίματος τοῦ
 μέλλοντος = WH Treg NA/NIV: || μέλλοντος ἔσεσθαι = RP
μέλλοντος ἔμφοβος γενόμενος Φῆλιξ ἀπεκρίθη· Τὸ νῦν ἔχον πορεύου, καιρὸν δὲ μεταλαβὼν μετακαλέσομαί σε·
26ἅμα καὶ ἐλπίζων ὅτι χρήματα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ
 Παύλου = WH Treg NA/NIV: || Παύλου ὅπως λύσῃ αὐτόν = RP
Παύλου· διὸ καὶ πυκνότερον αὐτὸν μεταπεμπόμενος ὡμίλει αὐτῷ.

27Διετίας δὲ πληρωθείσης ἔλαβεν διάδοχον Φῆλιξ Πόρκιον Φῆστον· θέλων τε
 χάριτα = WH Treg NA/NIV: || χάριτας = RP
χάριτα καταθέσθαι τοῖς Ἰουδαίοις Φῆλιξ κατέλιπε τὸν Παῦλον δεδεμένον.

Copyright information for SBLG