Acts 25

Φῆστος οὖν ἐπιβὰς τῇ ἐπαρχείᾳ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπὸ Καισαρείας, ἐνεφάνισάν
 τε = WH Treg NA/NIV: || δὲ = RP
τε αὐτῷ
 οἱ ἀρχιερεῖς = WH Treg NA/NIV: || ὁ ἀρχιερεὺς = RP
οἱ ἀρχιερεῖς ⸃ καὶ οἱ πρῶτοι τῶν Ἰουδαίων κατὰ τοῦ Παύλου, καὶ παρεκάλουν αὐτὸν
αἰτούμενοι χάριν κατ᾽ αὐτοῦ ὅπως μεταπέμψηται αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλήμ, ἐνέδραν ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν ὁδόν. μὲν οὖν Φῆστος ἀπεκρίθη τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον
 εἰς Καισάρειαν = WH Treg NA/NIV: || ἐν Καισαρείᾳ = RP
εἰς Καισάρειαν ⸃, ἑαυτὸν δὲ μέλλειν ἐν τάχει ἐκπορεύεσθαι·
Οἱ οὖν
 ἐν ὑμῖν φησίν δυνατοὶ = WH Treg NA/NIV: || δυνατοὶ ἐν ὑμῖν φησίν = RP
ἐν ὑμῖν, φησίν, δυνατοὶ ⸃ συγκαταβάντες εἴ τί ἐστιν ἐν τῷ ἀνδρὶ
 ἄτοπον = WH Treg NA/NIV: || τούτω = RP
ἄτοπον κατηγορείτωσαν αὐτοῦ.

Διατρίψας δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας
 οὐ πλείους ὀκτὼ = WH Treg NA: || πλείους = RP; || ὀκτὼ = NIV
οὐ πλείους ὀκτὼ ⸃ δέκα, καταβὰς εἰς Καισάρειαν, τῇ ἐπαύριον καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέλευσεν τὸν Παῦλον ἀχθῆναι.
παραγενομένου δὲ αὐτοῦ περιέστησαν
 αὐτὸν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
αὐτὸν οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβεβηκότες Ἰουδαῖοι, πολλὰ καὶ βαρέα αἰτιώματα
 καταφέροντες = WH Treg NA/NIV: || φέροντες κατὰ τοῦ Παῦλου = RP
καταφέροντες οὐκ ἴσχυον ἀποδεῖξαι,
 τοῦ Παύλου ἀπολογουμένου = WH Treg NA/NIV: || ἀπολογουμένου αὐτοῦ = RP
τοῦ Παύλου ἀπολογουμένου ⸃ ὅτι Οὔτε εἰς τὸν νόμον τῶν Ἰουδαίων οὔτε εἰς τὸ ἱερὸν οὔτε εἰς Καίσαρά τι ἥμαρτον.
Φῆστος δὲ
 θέλων τοῖς Ἰουδαίοις = WH Treg NA/NIV: || τοῖς Ἰουδαίοις θέλων = RP
θέλων τοῖς Ἰουδαίοις ⸃ χάριν καταθέσθαι ἀποκριθεὶς τῷ Παύλῳ εἶπεν· Θέλεις εἰς Ἱεροσόλυμα ἀναβὰς ἐκεῖ περὶ τούτων
 κριθῆναι = WH Treg NA/NIV: || κρίνεσθαι = RP
κριθῆναι ἐπ᾽ ἐμοῦ;
10 εἶπεν δὲ Παῦλος·
 Ἐπὶ τοῦ βήματος Καίσαρος ἑστώς = Treg NA/NIV RP: || Ἑστὼς ἐπὶ τοῦ βήματος Καίσαρός = WH
Ἐπὶ τοῦ βήματος Καίσαρος ἑστώς ⸃ εἰμι, οὗ με δεῖ κρίνεσθαι. Ἰουδαίους οὐδὲν
 ἠδίκησα = NA/NIV RP: || ἠδίκηκα = WH Treg
ἠδίκησα, ὡς καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις.
11 εἰ μὲν
 οὖν = WH Treg NA/NIV: || γὰρ = RP
οὖν ἀδικῶ καὶ ἄξιον θανάτου πέπραχά τι, οὐ παραιτοῦμαι τὸ ἀποθανεῖν· εἰ δὲ οὐδέν ἐστιν ὧν οὗτοι κατηγοροῦσίν μου, οὐδείς με δύναται αὐτοῖς χαρίσασθαι· Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι.
12 τότε Φῆστος συλλαλήσας μετὰ τοῦ συμβουλίου ἀπεκρίθη· Καίσαρα ἐπικέκλησαι, ἐπὶ Καίσαρα πορεύσῃ.

13 Ἡμερῶν δὲ διαγενομένων τινῶν Ἀγρίππας βασιλεὺς καὶ Βερνίκη κατήντησαν εἰς Καισάρειαν ἀσπασάμενοι τὸν Φῆστον. 14 ὡς δὲ πλείους ἡμέρας
 διέτριβον = WH Treg NA/NIV: || διέτριβεν = RP
διέτριβον ἐκεῖ, Φῆστος τῷ βασιλεῖ ἀνέθετο τὰ κατὰ τὸν Παῦλον λέγων· Ἀνήρ τίς ἐστιν καταλελειμμένος ὑπὸ Φήλικος δέσμιος,
15 περὶ οὗ γενομένου μου εἰς Ἱεροσόλυμα ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ἰουδαίων, αἰτούμενοι κατ᾽ αὐτοῦ
 καταδίκην = WH Treg NA/NIV: || δίκην = RP
καταδίκην·
16 πρὸς οὓς ἀπεκρίθην ὅτι οὐκ ἔστιν ἔθος Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί τινα
 ἄνθρωπον = WH Treg NA/NIV: || ἄνθρωπον εἰς ἀπώλειαν = RP
ἄνθρωπον πρὶν κατηγορούμενος κατὰ πρόσωπον ἔχοι τοὺς κατηγόρους τόπον τε ἀπολογίας λάβοι περὶ τοῦ ἐγκλήματος.
17 συνελθόντων
 οὖν = WH: || οὖν αὐτῶν = Treg NA/NIV RP
οὖν ἐνθάδε ἀναβολὴν μηδεμίαν ποιησάμενος τῇ ἑξῆς καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέλευσα ἀχθῆναι τὸν ἄνδρα·
18 περὶ οὗ σταθέντες οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν
 ἔφερον = WH Treg NA/NIV: || ἐπέφερον = RP
ἔφερον ὧν
 ἐγὼ ὑπενόουν = WH Treg NA/NIV: || ὑπενόουν ἐγὼ = RP
ἐγὼ ὑπενόουν ⸃
 πονηρῶν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
πονηρῶν,
19 ζητήματα δέ τινα περὶ τῆς ἰδίας δεισιδαιμονίας εἶχον πρὸς αὐτὸν καὶ περί τινος Ἰησοῦ τεθνηκότος, ὃν ἔφασκεν Παῦλος ζῆν. 20 ἀπορούμενος δὲ ἐγὼ τὴν περὶ
 τούτων = WH Treg NA/NIV: || τούτου = RP
τούτων ζήτησιν ἔλεγον εἰ βούλοιτο πορεύεσθαι εἰς
 Ἱεροσόλυμα = WH Treg NA/NIV: || Ἱερουσαλήμ = RP
Ἱεροσόλυμα κἀκεῖ κρίνεσθαι περὶ τούτων.
21 τοῦ δὲ Παύλου ἐπικαλεσαμένου τηρηθῆναι αὐτὸν εἰς τὴν τοῦ Σεβαστοῦ διάγνωσιν, ἐκέλευσα τηρεῖσθαι αὐτὸν ἕως οὗ
 ἀναπέμψω = WH Treg NA/NIV: || πέμψω = RP
ἀναπέμψω αὐτὸν πρὸς Καίσαρα.
22 Ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν
 Φῆστον = WH Treg NA/NIV: || Φῆστον ἔφη = RP
Φῆστον· Ἐβουλόμην καὶ αὐτὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀκοῦσαι.
 Αὔριον = WH Treg NA/NIV: || Ὁ δέ Αὔριον = RP
Αὔριον, φησίν, ἀκούσῃ αὐτοῦ.

23 Τῇ οὖν ἐπαύριον ἐλθόντος τοῦ Ἀγρίππα καὶ τῆς Βερνίκης μετὰ πολλῆς φαντασίας καὶ εἰσελθόντων εἰς τὸ ἀκροατήριον σύν
 τε = WH Treg NA/NIV: || τε τοῖς = RP
τε χιλιάρχοις καὶ ἀνδράσιν τοῖς κατ᾽
 ἐξοχὴν = WH Treg NA/NIV: || ἐξοχὴν οὖσιν = RP
ἐξοχὴν τῆς πόλεως καὶ κελεύσαντος τοῦ Φήστου ἤχθη Παῦλος.
24 καί φησιν Φῆστος· Ἀγρίππα βασιλεῦ καὶ πάντες οἱ συμπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ
 ἅπαν = WH Treg NA/NIV: || πᾶν = RP
ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων
 ἐνέτυχόν = Treg NA/NIV RP: || ἐνέτυχέν = WH
ἐνέτυχόν μοι ἔν τε Ἱεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε,
 βοῶντες = WH Treg NA/NIV: || ἐπιβοῶντες = RP
βοῶντες μὴ δεῖν
 αὐτὸν ζῆν = WH Treg NA/NIV: || ζῆν αὐτὸν = RP
αὐτὸν ζῆν ⸃ μηκέτι.
25 ἐγὼ δὲ
 κατελαβόμην = WH Treg NA/NIV: || καταλαβόμενος = RP
κατελαβόμην μηδὲν ἄξιον
 αὐτὸν θανάτου = WH Treg NA/NIV: || θανάτου αὐτὸν = RP
αὐτὸν θανάτου ⸃ πεπραχέναι,
 αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || καὶ αὐτοῦ = RP
αὐτοῦ δὲ τούτου ἐπικαλεσαμένου τὸν Σεβαστὸν ἔκρινα
 πέμπειν = WH Treg NA/NIV: || πέμπειν αὐτόν = RP
πέμπειν.
26 περὶ οὗ ἀσφαλές τι γράψαι τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω· διὸ προήγαγον αὐτὸν ἐφ᾽ ὑμῶν καὶ μάλιστα ἐπὶ σοῦ, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ὅπως τῆς ἀνακρίσεως γενομένης σχῶ τί
 γράψω = WH Treg NA/NIV: || γράψαι = RP
γράψω·
27 ἄλογον γάρ μοι δοκεῖ πέμποντα δέσμιον μὴ καὶ τὰς κατ᾽ αὐτοῦ αἰτίας σημᾶναι.

Copyright information for SBLG