Acts 26

1Ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη· Ἐπιτρέπεταί σοι
 ὑπὲρ = WH RP: || περὶ = Treg NA/NIV
ὑπὲρ σεαυτοῦ λέγειν. τότε Παῦλος
 ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπελογεῖτο = WH Treg NA/NIV: || ἀπελογεῖτο ἐκτείνας τὴν χεῖρα = RP
ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπελογεῖτο ⸃·
2Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον ἐπὶ σοῦ μέλλων
 σήμερον ἀπολογεῖσθαι = WH Treg NA/NIV: || ἀπολογεῖσθαι σήμερον = RP
σήμερον ἀπολογεῖσθαι ⸃,
3μάλιστα γνώστην ὄντα σε πάντων τῶν κατὰ Ἰουδαίους
 ἐθῶν = WH Treg NA/NIV: || ἠθῶν = RP
ἐθῶν τε καὶ ζητημάτων· διὸ
 δέομαι = WH Treg NA/NIV: || δέομαι σου = RP
δέομαι μακροθύμως ἀκοῦσαί μου.

4Τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου
 τὴν = NA/NIV RP: || [omit] = WH Treg
τὴν ἐκ νεότητος τὴν ἀπ᾽ ἀρχῆς γενομένην ἐν τῷ ἔθνει μου ἔν
 τε = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τε Ἱεροσολύμοις ἴσασι
 πάντες = WH Treg: || πάντες οἱ = NA/NIV RP
πάντες Ἰουδαῖοι,
5προγινώσκοντές με ἄνωθεν, ἐὰν θέλωσι μαρτυρεῖν, ὅτι κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τῆς ἡμετέρας θρησκείας ἔζησα Φαρισαῖος. 6καὶ νῦν ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς
 εἰς = WH Treg NA/NIV: || πρὸς = RP
εἰς τοὺς πατέρας
 ἡμῶν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἡμῶν ἐπαγγελίας γενομένης ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἕστηκα κρινόμενος,
7εἰς ἣν τὸ δωδεκάφυλον ἡμῶν ἐν ἐκτενείᾳ νύκτα καὶ ἡμέραν λατρεῦον ἐλπίζει καταντῆσαι· περὶ ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι
 ὑπὸ Ἰουδαίων βασιλεῦ = WH Treg NA/NIV: || βασιλεῦ Ἀγρίππα ὑπὸ Ἰουδαίων = RP
ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ ⸃·
8τί ἄπιστον κρίνεται παρ᾽ ὑμῖν εἰ θεὸς νεκροὺς ἐγείρει;

9Ἐγὼ μὲν οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ πρὸς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου δεῖν πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι· 10 καὶ ἐποίησα ἐν Ἱεροσολύμοις, καὶ πολλούς
 τε = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τε τῶν ἁγίων ἐγὼ
 ἐν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἐν φυλακαῖς κατέκλεισα τὴν παρὰ τῶν ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών, ἀναιρουμένων τε αὐτῶν κατήνεγκα ψῆφον,
11καὶ κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτοὺς ἠνάγκαζον βλασφημεῖν, περισσῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις.

12Ἐν
 οἷς = WH Treg NA/NIV: || οἷς καὶ = RP
οἷς πορευόμενος εἰς τὴν Δαμασκὸν μετ᾽ ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς
 τῆς = WH Treg NA/NIV: || τῆς παρὰ = RP
τῆς τῶν ἀρχιερέων
13ἡμέρας μέσης κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον, βασιλεῦ, οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα τοῦ ἡλίου περιλάμψαν με φῶς καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ πορευομένους· 14πάντων
 τε = WH Treg NA/NIV: || δὲ = RP
τε καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν ἤκουσα φωνὴν
 λέγουσαν = WH Treg NA/NIV: || λαλοῦσαν = RP
λέγουσαν πρός
 με = WH Treg NA/NIV: || με καὶ λέγουσαν = RP
με τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ· Σαοὺλ Σαούλ, τί με διώκεις; σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν.
15ἐγὼ δὲ εἶπα· Τίς εἶ, κύριε; δὲ
 κύριος = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
κύριος εἶπεν· Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις·
16ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ στῆθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου· εἰς τοῦτο γὰρ ὤφθην σοι, προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ μάρτυρα ὧν τε εἶδές
 με = WH NA/NIV: || [omit] = Treg RP
με ὧν τε ὀφθήσομαί σοι,
17ἐξαιρούμενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ
 ἐκ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἐκ τῶν ἐθνῶν, εἰς οὓς ἐγὼ
 ἀποστέλλω σε = WH Treg NA/NIV: || σε ἀποστέλλω = RP
ἀποστέλλω σε ⸃
18ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, τοῦ
 ἐπιστρέψαι = WH Treg NA/NIV: || ὑποστρέψαι = RP
ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν θεόν, τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ.

19Ὅθεν, βασιλεῦ Ἀγρίππα, οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ, 20ἀλλὰ τοῖς ἐν Δαμασκῷ πρῶτόν
 τε = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τε καὶ Ἱεροσολύμοις,
 πᾶσάν = WH Treg NA/NIV: || εἰς πᾶσάν = RP
πᾶσάν τε τὴν χώραν τῆς Ἰουδαίας, καὶ τοῖς ἔθνεσιν
 ἀπήγγελλον = WH Treg NA/NIV: || ἀπαγγέλλων = RP
ἀπήγγελλον μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν θεόν, ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντας.
21ἕνεκα τούτων
 με Ἰουδαῖοι = WH Treg NA/NIV: || οἱ Ἰουδαῖοι με = RP
με Ἰουδαῖοι ⸃
 συλλαβόμενοι = WH Treg RP: || συλλαβόμενοι ὄντα = NA/NIV
συλλαβόμενοι ἐν τῷ ἱερῷ ἐπειρῶντο διαχειρίσασθαι.
22ἐπικουρίας οὖν τυχὼν τῆς
 ἀπὸ = WH Treg NA/NIV: || παρὰ = RP
ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης ἕστηκα μαρτυρόμενος μικρῷ τε καὶ μεγάλῳ, οὐδὲν ἐκτὸς λέγων ὧν τε οἱ προφῆται ἐλάλησαν μελλόντων γίνεσθαι καὶ Μωϋσῆς,
23εἰ παθητὸς χριστός, εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ
 τε = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τε λαῷ καὶ τοῖς ἔθνεσιν.

24Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἀπολογουμένου Φῆστος μεγάλῃ τῇ φωνῇ
 φησιν = WH Treg NA/NIV: || ἔφη = RP
φησιν· Μαίνῃ, Παῦλε· τὰ πολλά σε γράμματα εἰς μανίαν περιτρέπει.
25 δὲ
 Παῦλος = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
Παῦλος· Οὐ μαίνομαι, φησίν, κράτιστε Φῆστε, ἀλλὰ ἀληθείας καὶ σωφροσύνης ῥήματα ἀποφθέγγομαι.
26ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων βασιλεύς, πρὸς ὃν
 καὶ = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
καὶ παρρησιαζόμενος λαλῶ· λανθάνειν γὰρ
 αὐτὸν = WH: || αὐτὸν τι = Treg NA/NIV RP
αὐτὸν τούτων οὐ πείθομαι
 οὐθέν = WH Treg NA/NIV: || οὐδέν = RP
οὐθέν, οὐ γάρ
 ἐστιν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο.
27πιστεύεις, βασιλεῦ Ἀγρίππα, τοῖς προφήταις; οἶδα ὅτι πιστεύεις. 28 δὲ Ἀγρίππας πρὸς τὸν
 Παῦλον = WH Treg NA/NIV: || Παῦλον ἔφη = RP
Παῦλον· Ἐν ὀλίγῳ με πείθεις Χριστιανὸν
 ποιῆσαι = WH Treg NA/NIV: || γενέσθαι = RP
ποιῆσαι.
29 δὲ
 Παῦλος = WH Treg NA/NIV: || Παῦλος εἶπεν = RP
Παῦλος· Εὐξαίμην ἂν τῷ θεῷ καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν
 μεγάλῳ = WH Treg NA/NIV: || πολλῷ = RP
μεγάλῳ οὐ μόνον σὲ ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀκούοντάς μου σήμερον γενέσθαι τοιούτους ὁποῖος καὶ ἐγώ εἰμι παρεκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων.

30
 Ἀνέστη = WH Treg NA/NIV: || Καὶ ταῦτα εἰπόντος αὐτοῦ ἀνέστη = RP
Ἀνέστη
 τε = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τε βασιλεὺς καὶ ἡγεμὼν τε Βερνίκη καὶ οἱ συγκαθήμενοι αὐτοῖς,
31καὶ ἀναχωρήσαντες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες ὅτι Οὐδὲν θανάτου
 ἢ δεσμῶν ἄξιον = WH Treg NA/NIV: || ἄξιον ἢ δεσμῶν = RP
δεσμῶν ἄξιον ⸃
 τι = NA/NIV: || [omit] = WH Treg RP
τι πράσσει ἄνθρωπος οὗτος.
32Ἀγρίππας δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη· Ἀπολελύσθαι ἐδύνατο ἄνθρωπος οὗτος εἰ μὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα.

Copyright information for SBLG