Acts 26

Ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη· Ἐπιτρέπεταί σοι
 ὑπὲρ = WH RP: || περὶ = Treg NA/NIV
ὑπὲρ σεαυτοῦ λέγειν. τότε Παῦλος
 ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπελογεῖτο = WH Treg NA/NIV: || ἀπελογεῖτο ἐκτείνας τὴν χεῖρα = RP
ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπελογεῖτο ⸃·
Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον ἐπὶ σοῦ μέλλων
 σήμερον ἀπολογεῖσθαι = WH Treg NA/NIV: || ἀπολογεῖσθαι σήμερον = RP
σήμερον ἀπολογεῖσθαι ⸃,
μάλιστα γνώστην ὄντα σε πάντων τῶν κατὰ Ἰουδαίους
 ἐθῶν = WH Treg NA/NIV: || ἠθῶν = RP
ἐθῶν τε καὶ ζητημάτων· διὸ
 δέομαι = WH Treg NA/NIV: || δέομαι σου = RP
δέομαι μακροθύμως ἀκοῦσαί μου.

Τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου
 τὴν = NA/NIV RP: || [omit] = WH Treg
τὴν ἐκ νεότητος τὴν ἀπ᾽ ἀρχῆς γενομένην ἐν τῷ ἔθνει μου ἔν
 τε = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τε Ἱεροσολύμοις ἴσασι
 πάντες = WH Treg: || πάντες οἱ = NA/NIV RP
πάντες Ἰουδαῖοι,
προγινώσκοντές με ἄνωθεν, ἐὰν θέλωσι μαρτυρεῖν, ὅτι κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τῆς ἡμετέρας θρησκείας ἔζησα Φαρισαῖος. καὶ νῦν ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς
 εἰς = WH Treg NA/NIV: || πρὸς = RP
εἰς τοὺς πατέρας
 ἡμῶν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἡμῶν ἐπαγγελίας γενομένης ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἕστηκα κρινόμενος,
εἰς ἣν τὸ δωδεκάφυλον ἡμῶν ἐν ἐκτενείᾳ νύκτα καὶ ἡμέραν λατρεῦον ἐλπίζει καταντῆσαι· περὶ ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι
 ὑπὸ Ἰουδαίων βασιλεῦ = WH Treg NA/NIV: || βασιλεῦ Ἀγρίππα ὑπὸ Ἰουδαίων = RP
ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ ⸃·
τί ἄπιστον κρίνεται παρ᾽ ὑμῖν εἰ θεὸς νεκροὺς ἐγείρει;

Ἐγὼ μὲν οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ πρὸς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου δεῖν πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι· 10  καὶ ἐποίησα ἐν Ἱεροσολύμοις, καὶ πολλούς
 τε = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τε τῶν ἁγίων ἐγὼ
 ἐν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἐν φυλακαῖς κατέκλεισα τὴν παρὰ τῶν ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών, ἀναιρουμένων τε αὐτῶν κατήνεγκα ψῆφον,
11 καὶ κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτοὺς ἠνάγκαζον βλασφημεῖν, περισσῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις.

12 Ἐν
 οἷς = WH Treg NA/NIV: || οἷς καὶ = RP
οἷς πορευόμενος εἰς τὴν Δαμασκὸν μετ᾽ ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς
 τῆς = WH Treg NA/NIV: || τῆς παρὰ = RP
τῆς τῶν ἀρχιερέων
13 ἡμέρας μέσης κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον, βασιλεῦ, οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα τοῦ ἡλίου περιλάμψαν με φῶς καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ πορευομένους· 14 πάντων
 τε = WH Treg NA/NIV: || δὲ = RP
τε καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν ἤκουσα φωνὴν
 λέγουσαν = WH Treg NA/NIV: || λαλοῦσαν = RP
λέγουσαν πρός
 με = WH Treg NA/NIV: || με καὶ λέγουσαν = RP
με τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ· Σαοὺλ Σαούλ, τί με διώκεις; σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν.
15 ἐγὼ δὲ εἶπα· Τίς εἶ, κύριε; δὲ
 κύριος = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
κύριος εἶπεν· Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις·
16 ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ στῆθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου· εἰς τοῦτο γὰρ ὤφθην σοι, προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ μάρτυρα ὧν τε εἶδές
 με = WH NA/NIV: || [omit] = Treg RP
με ὧν τε ὀφθήσομαί σοι,
17 ἐξαιρούμενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ
 ἐκ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἐκ τῶν ἐθνῶν, εἰς οὓς ἐγὼ
 ἀποστέλλω σε = WH Treg NA/NIV: || σε ἀποστέλλω = RP
ἀποστέλλω σε ⸃
18 ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, τοῦ
 ἐπιστρέψαι = WH Treg NA/NIV: || ὑποστρέψαι = RP
ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν θεόν, τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ.

19 Ὅθεν, βασιλεῦ Ἀγρίππα, οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ, 20 ἀλλὰ τοῖς ἐν Δαμασκῷ πρῶτόν
 τε = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τε καὶ Ἱεροσολύμοις,
 πᾶσάν = WH Treg NA/NIV: || εἰς πᾶσάν = RP
πᾶσάν τε τὴν χώραν τῆς Ἰουδαίας, καὶ τοῖς ἔθνεσιν
 ἀπήγγελλον = WH Treg NA/NIV: || ἀπαγγέλλων = RP
ἀπήγγελλον μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν θεόν, ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντας.
21 ἕνεκα τούτων
 με Ἰουδαῖοι = WH Treg NA/NIV: || οἱ Ἰουδαῖοι με = RP
με Ἰουδαῖοι ⸃
 συλλαβόμενοι = WH Treg RP: || συλλαβόμενοι ὄντα = NA/NIV
συλλαβόμενοι ἐν τῷ ἱερῷ ἐπειρῶντο διαχειρίσασθαι.
22 ἐπικουρίας οὖν τυχὼν τῆς
 ἀπὸ = WH Treg NA/NIV: || παρὰ = RP
ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης ἕστηκα μαρτυρόμενος μικρῷ τε καὶ μεγάλῳ, οὐδὲν ἐκτὸς λέγων ὧν τε οἱ προφῆται ἐλάλησαν μελλόντων γίνεσθαι καὶ Μωϋσῆς,
23 εἰ παθητὸς χριστός, εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ
 τε = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τε λαῷ καὶ τοῖς ἔθνεσιν.

24 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἀπολογουμένου Φῆστος μεγάλῃ τῇ φωνῇ
 φησιν = WH Treg NA/NIV: || ἔφη = RP
φησιν· Μαίνῃ, Παῦλε· τὰ πολλά σε γράμματα εἰς μανίαν περιτρέπει.
25  δὲ
 Παῦλος = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
Παῦλος· Οὐ μαίνομαι, φησίν, κράτιστε Φῆστε, ἀλλὰ ἀληθείας καὶ σωφροσύνης ῥήματα ἀποφθέγγομαι.
26 ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων βασιλεύς, πρὸς ὃν
 καὶ = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
καὶ παρρησιαζόμενος λαλῶ· λανθάνειν γὰρ
 αὐτὸν = WH: || αὐτὸν τι = Treg NA/NIV RP
αὐτὸν τούτων οὐ πείθομαι
 οὐθέν = WH Treg NA/NIV: || οὐδέν = RP
οὐθέν, οὐ γάρ
 ἐστιν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο.
27 πιστεύεις, βασιλεῦ Ἀγρίππα, τοῖς προφήταις; οἶδα ὅτι πιστεύεις. 28  δὲ Ἀγρίππας πρὸς τὸν
 Παῦλον = WH Treg NA/NIV: || Παῦλον ἔφη = RP
Παῦλον· Ἐν ὀλίγῳ με πείθεις Χριστιανὸν
 ποιῆσαι = WH Treg NA/NIV: || γενέσθαι = RP
ποιῆσαι.
29  δὲ
 Παῦλος = WH Treg NA/NIV: || Παῦλος εἶπεν = RP
Παῦλος· Εὐξαίμην ἂν τῷ θεῷ καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν
 μεγάλῳ = WH Treg NA/NIV: || πολλῷ = RP
μεγάλῳ οὐ μόνον σὲ ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀκούοντάς μου σήμερον γενέσθαι τοιούτους ὁποῖος καὶ ἐγώ εἰμι παρεκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων.

30 
 Ἀνέστη = WH Treg NA/NIV: || Καὶ ταῦτα εἰπόντος αὐτοῦ ἀνέστη = RP
Ἀνέστη
 τε = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τε βασιλεὺς καὶ ἡγεμὼν τε Βερνίκη καὶ οἱ συγκαθήμενοι αὐτοῖς,
31 καὶ ἀναχωρήσαντες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες ὅτι Οὐδὲν θανάτου
 ἢ δεσμῶν ἄξιον = WH Treg NA/NIV: || ἄξιον ἢ δεσμῶν = RP
δεσμῶν ἄξιον ⸃
 τι = NA/NIV: || [omit] = WH Treg RP
τι πράσσει ἄνθρωπος οὗτος.
32 Ἀγρίππας δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη· Ἀπολελύσθαι ἐδύνατο ἄνθρωπος οὗτος εἰ μὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα.

Copyright information for SBLG