Acts 27

Ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν Ἰταλίαν, παρεδίδουν τόν τε Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσμώτας ἑκατοντάρχῃ ὀνόματι Ἰουλίῳ σπείρης Σεβαστῆς. ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ Ἀδραμυττηνῷ
 μέλλοντι = WH Treg NA/NIV: || μέλλοντες = RP
μέλλοντι πλεῖν
 εἰς = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
εἰς τοὺς κατὰ τὴν Ἀσίαν τόπους ἀνήχθημεν ὄντος σὺν ἡμῖν Ἀριστάρχου Μακεδόνος Θεσσαλονικέως·
τῇ τε ἑτέρᾳ κατήχθημεν εἰς Σιδῶνα, φιλανθρώπως τε Ἰούλιος τῷ Παύλῳ χρησάμενος ἐπέτρεψεν πρὸς τοὺς φίλους
 πορευθέντι = WH Treg NA/NIV: || πορευθέντα = RP
πορευθέντι ἐπιμελείας τυχεῖν.
κἀκεῖθεν ἀναχθέντες ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κύπρον διὰ τὸ τοὺς ἀνέμους εἶναι ἐναντίους, τό τε πέλαγος τὸ κατὰ τὴν Κιλικίαν καὶ Παμφυλίαν διαπλεύσαντες κατήλθομεν εἰς Μύρα τῆς Λυκίας. κἀκεῖ εὑρὼν
 ἑκατοντάρχης = WH Treg NA/NIV: || ἑκατόνταρχος = RP
ἑκατοντάρχης πλοῖον Ἀλεξανδρῖνον πλέον εἰς τὴν Ἰταλίαν ἐνεβίβασεν ἡμᾶς εἰς αὐτό.
ἐν ἱκαναῖς δὲ ἡμέραις βραδυπλοοῦντες καὶ μόλις γενόμενοι κατὰ τὴν Κνίδον, μὴ προσεῶντος ἡμᾶς τοῦ ἀνέμου, ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κρήτην κατὰ Σαλμώνην, μόλις τε παραλεγόμενοι αὐτὴν ἤλθομεν εἰς τόπον τινὰ καλούμενον Καλοὺς Λιμένας ἐγγὺς
 ἦν πόλις = WH Treg RP: || πόλις ἦν = NA/NIV
ἦν πόλις ⸃
 Λασαία = WH NA/NIV RP: || Λασέα = Treg
Λασαία.

Ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου καὶ ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοὸς διὰ τὸ καὶ τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι, παρῄνει Παῦλος 10 λέγων αὐτοῖς· Ἄνδρες, θεωρῶ ὅτι μετὰ ὕβρεως καὶ πολλῆς ζημίας οὐ μόνον τοῦ φορτίου καὶ τοῦ πλοίου ἀλλὰ καὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μέλλειν ἔσεσθαι τὸν πλοῦν. 11  δὲ ἑκατοντάρχης τῷ κυβερνήτῃ καὶ τῷ ναυκλήρῳ
 μᾶλλον ἐπείθετο = WH Treg NA/NIV: || ἐπείθετο μᾶλλον = RP
μᾶλλον ἐπείθετο ⸃ τοῖς
 ὑπὸ = WH Treg NA/NIV: || ὑπὸ τοῦ = RP
ὑπὸ Παύλου λεγομένοις.
12 ἀνευθέτου δὲ τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς παραχειμασίαν οἱ πλείονες ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι
 ἐκεῖθεν = WH Treg NA/NIV: || κἀκεῖθεν = RP
ἐκεῖθεν, εἴ πως δύναιντο καταντήσαντες εἰς Φοίνικα παραχειμάσαι, λιμένα τῆς Κρήτης βλέποντα κατὰ λίβα καὶ κατὰ χῶρον.

13 Ὑποπνεύσαντος δὲ νότου δόξαντες τῆς προθέσεως κεκρατηκέναι ἄραντες ἆσσον παρελέγοντο τὴν Κρήτην. 14 μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ ἔβαλεν κατ᾽ αὐτῆς ἄνεμος τυφωνικὸς καλούμενος
 Εὐρακύλων = WH Treg NA/NIV: || Εὐροκλύδων = RP
Εὐρακύλων·
15 συναρπασθέντος δὲ τοῦ πλοίου καὶ μὴ δυναμένου ἀντοφθαλμεῖν τῷ ἀνέμῳ ἐπιδόντες ἐφερόμεθα. 16 νησίον δέ τι ὑποδραμόντες καλούμενον
 Καῦδα = WH Treg NA/NIV: || Κλαύδην = RP
Καῦδα
 ἰσχύσαμεν μόλις = WH Treg NA/NIV: || μόλις ἰσχύσαμεν = RP
ἰσχύσαμεν μόλις ⸃ περικρατεῖς γενέσθαι τῆς σκάφης,
17 ἣν ἄραντες βοηθείαις ἐχρῶντο ὑποζωννύντες τὸ πλοῖον· φοβούμενοί τε μὴ εἰς τὴν Σύρτιν ἐκπέσωσιν, χαλάσαντες τὸ σκεῦος, οὕτως ἐφέροντο. 18 σφοδρῶς δὲ χειμαζομένων ἡμῶν τῇ ἑξῆς ἐκβολὴν ἐποιοῦντο, 19 καὶ τῇ τρίτῃ αὐτόχειρες τὴν σκευὴν τοῦ πλοίου
 ἔρριψαν = WH Treg NA/NIV: || ἐρρίψαμεν = RP
ἔρριψαν.
20 μήτε δὲ ἡλίου μήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονας ἡμέρας, χειμῶνός τε οὐκ ὀλίγου ἐπικειμένου, λοιπὸν περιῃρεῖτο
 ἐλπὶς πᾶσα = WH Treg NA/NIV: || πᾶσα ἐλπὶς = RP
ἐλπὶς πᾶσα ⸃ τοῦ σῴζεσθαι ἡμᾶς.

21 Πολλῆς
 τε = WH Treg NA/NIV: || δὲ = RP
τε ἀσιτίας ὑπαρχούσης τότε σταθεὶς Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν· Ἔδει μέν, ἄνδρες, πειθαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν.
22 καὶ τὰ νῦν παραινῶ ὑμᾶς εὐθυμεῖν, ἀποβολὴ γὰρ ψυχῆς οὐδεμία ἔσται ἐξ ὑμῶν πλὴν τοῦ πλοίου· 23 παρέστη γάρ μοι ταύτῃ τῇ
 νυκτὶ = WH Treg NA/NIV: || νυκτὶ ἄγγελος = RP
νυκτὶ τοῦ θεοῦ, οὗ
 εἰμι = WH Treg RP: || εἰμι ἐγὼ = NA/NIV
εἰμι, καὶ λατρεύω,
 ἄγγελος = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἄγγελος
24 λέγων· Μὴ φοβοῦ, Παῦλε· Καίσαρί σε δεῖ παραστῆναι, καὶ ἰδοὺ κεχάρισταί σοι θεὸς πάντας τοὺς πλέοντας μετὰ σοῦ. 25 διὸ εὐθυμεῖτε, ἄνδρες· πιστεύω γὰρ τῷ θεῷ ὅτι οὕτως ἔσται καθ᾽ ὃν τρόπον λελάληταί μοι. 26 εἰς νῆσον δέ τινα δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν.

27 Ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο διαφερομένων ἡμῶν ἐν τῷ Ἀδρίᾳ, κατὰ μέσον τῆς νυκτὸς ὑπενόουν οἱ ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώραν. 28 καὶ βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς εἴκοσι, βραχὺ δὲ διαστήσαντες καὶ πάλιν βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς δεκαπέντε· 29 φοβούμενοί τε
 μή που κατὰ = WH Treg NA/NIV: || μήπως εἰς = RP
μή που κατὰ ⸃ τραχεῖς τόπους ἐκπέσωμεν ἐκ πρύμνης ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας ηὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι.
30 τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου καὶ χαλασάντων τὴν σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν προφάσει ὡς ἐκ πρῴρης
 ἀγκύρας μελλόντων = WH Treg NA/NIV: || μελλόντων ἀγκύρας = RP
ἀγκύρας μελλόντων ⸃ ἐκτείνειν,
31 εἶπεν Παῦλος τῷ ἑκατοντάρχῃ καὶ τοῖς στρατιώταις· Ἐὰν μὴ οὗτοι μείνωσιν ἐν τῷ πλοίῳ, ὑμεῖς σωθῆναι οὐ δύνασθε. 32 τότε
 ἀπέκοψαν οἱ στρατιῶται = WH Treg NA/NIV: || οἱ στρατιῶται ἀπέκοψαν = RP
ἀπέκοψαν οἱ στρατιῶται ⸃ τὰ σχοινία τῆς σκάφης καὶ εἴασαν αὐτὴν ἐκπεσεῖν.

33 Ἄχρι δὲ οὗ
 ἡμέρα ἤμελλεν = WH Treg NA/NIV: || ἤμελλεν ἡμέρα = RP
ἡμέρα ἤμελλεν ⸃ γίνεσθαι παρεκάλει Παῦλος ἅπαντας μεταλαβεῖν τροφῆς λέγων· Τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες ἄσιτοι διατελεῖτε, μηθὲν προσλαβόμενοι·
34 διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς
 μεταλαβεῖν = WH Treg NA/NIV: || προσλαβεῖν = RP
μεταλαβεῖν τροφῆς, τοῦτο γὰρ πρὸς τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ὑπάρχει· οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν θρὶξ
 ἀπὸ = WH Treg NA/NIV: || ἐκ = RP
ἀπὸ τῆς κεφαλῆς
 ἀπολεῖται = WH Treg NA/NIV: || πεσεῖται = RP
ἀπολεῖται.
35 
 εἴπας = WH Treg NA/NIV: || Εἰπὼν = RP
εἴπας δὲ ταῦτα καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαρίστησεν τῷ θεῷ ἐνώπιον πάντων καὶ κλάσας ἤρξατο ἐσθίειν.
36 εὔθυμοι δὲ γενόμενοι πάντες καὶ αὐτοὶ προσελάβοντο τροφῆς. 37 ἤμεθα δὲ
 αἱ πᾶσαι ψυχαὶ ἐν τῷ πλοίῳ = WH Treg NA/NIV: || ἐν τῷ πλοίῳ αἱ πᾶσαι ψυχαί = RP
αἱ πᾶσαι ψυχαὶ ἐν τῷ πλοίῳ ⸃
 διακόσιαι = Treg NA/NIV RP: || ὡς = WH
διακόσιαι ἑβδομήκοντα ἕξ.
38 κορεσθέντες
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || δὲ τῆς = RP
δὲ τροφῆς ἐκούφιζον τὸ πλοῖον ἐκβαλλόμενοι τὸν σῖτον εἰς τὴν θάλασσαν.

39 Ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν οὐκ ἐπεγίνωσκον, κόλπον δέ τινα κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλὸν εἰς ὃν
 ἐβουλεύοντο = WH Treg NA/NIV: || ἐβουλεύσαντο = RP
ἐβουλεύοντο εἰ
 δύναιντο = WH Treg NA/NIV: || δυνατόν = RP
δύναιντο
 ἐξῶσαι = Treg NA/NIV RP: || ἐκσῶσαι = WH
ἐξῶσαι τὸ πλοῖον.
40 καὶ τὰς ἀγκύρας περιελόντες εἴων εἰς τὴν θάλασσαν, ἅμα ἀνέντες τὰς ζευκτηρίας τῶν πηδαλίων, καὶ ἐπάραντες τὸν ἀρτέμωνα τῇ πνεούσῃ κατεῖχον εἰς τὸν αἰγιαλόν. 41 περιπεσόντες δὲ εἰς τόπον διθάλασσον
 ἐπέκειλαν = WH Treg NA/NIV: || ἐπώκειλαν = RP
ἐπέκειλαν τὴν ναῦν, καὶ μὲν πρῷρα ἐρείσασα ἔμεινεν ἀσάλευτος, δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς
 βίας = WH: || βίας τῶν κυμάτων = Treg NA/NIV RP
βίας.
42 τῶν δὲ στρατιωτῶν βουλὴ ἐγένετο ἵνα τοὺς δεσμώτας ἀποκτείνωσιν, μή τις ἐκκολυμβήσας διαφύγῃ· 43  δὲ
 ἑκατοντάρχης = WH Treg NA/NIV: || ἑκατόνταρχος = RP
ἑκατοντάρχης βουλόμενος διασῶσαι τὸν Παῦλον ἐκώλυσεν αὐτοὺς τοῦ βουλήματος, ἐκέλευσέν τε τοὺς δυναμένους κολυμβᾶν ἀπορίψαντας πρώτους ἐπὶ τὴν γῆν ἐξιέναι,
44 καὶ τοὺς λοιποὺς οὓς μὲν ἐπὶ σανίσιν οὓς δὲ ἐπί τινων τῶν ἀπὸ τοῦ πλοίου· καὶ οὕτως ἐγένετο πάντας διασωθῆναι ἐπὶ τὴν γῆν.

Copyright information for SBLG