Acts 28

1Καὶ διασωθέντες τότε
 ἐπέγνωμεν = WH Treg NA/NIV: || ἐπέγνωσαν = RP
ἐπέγνωμεν ὅτι
 Μελίτη = Treg NA/NIV RP: || Μελιτήνη = WH
Μελίτη νῆσος καλεῖται.
2οἵ
 τε = WH Treg NA/NIV: || δὲ = RP
τε βάρβαροι παρεῖχον οὐ τὴν τυχοῦσαν φιλανθρωπίαν ἡμῖν,
 ἅψαντες = WH Treg NA/NIV: || ἀνάψαντες = RP
ἅψαντες γὰρ πυρὰν προσελάβοντο πάντας ἡμᾶς διὰ τὸν ὑετὸν τὸν ἐφεστῶτα καὶ διὰ τὸ ψῦχος.
3συστρέψαντος δὲ τοῦ Παύλου φρυγάνων
 τι = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τι πλῆθος καὶ ἐπιθέντος ἐπὶ τὴν πυράν, ἔχιδνα
 ἀπὸ = WH Treg NA/NIV: || ἐκ = RP
ἀπὸ τῆς θέρμης
 ἐξελθοῦσα = WH Treg NA/NIV: || διεξελθοῦσα = RP
ἐξελθοῦσα καθῆψε τῆς χειρὸς αὐτοῦ.
4ὡς δὲ εἶδον οἱ βάρβαροι κρεμάμενον τὸ θηρίον ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ,
 πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον = WH Treg NA/NIV: || ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους = RP
πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον ⸃· Πάντως φονεύς ἐστιν ἄνθρωπος οὗτος ὃν διασωθέντα ἐκ τῆς θαλάσσης δίκη ζῆν οὐκ εἴασεν.
5 μὲν οὖν ἀποτινάξας τὸ θηρίον εἰς τὸ πῦρ ἔπαθεν οὐδὲν κακόν· 6οἱ δὲ προσεδόκων αὐτὸν μέλλειν πίμπρασθαι καταπίπτειν ἄφνω νεκρόν. ἐπὶ πολὺ δὲ αὐτῶν προσδοκώντων καὶ θεωρούντων μηδὲν ἄτοπον εἰς αὐτὸν γινόμενον,
 μεταβαλόμενοι = WH Treg NA/NIV: || μεταβαλλόμενοι = RP
μεταβαλόμενοι ἔλεγον
 αὐτὸν εἶναι θεόν = WH Treg NA/NIV: || θεὸν αὐτὸν εἶναι = RP
αὐτὸν εἶναι θεόν ⸃.

7Ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν χωρία τῷ πρώτῳ τῆς νήσου ὀνόματι Ποπλίῳ, ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς
 τρεῖς ἡμέρας = Treg NA/NIV RP: || ἡμέρας τρεῖς = WH
τρεῖς ἡμέρας ⸃ φιλοφρόνως ἐξένισεν.
8ἐγένετο δὲ τὸν πατέρα τοῦ Ποπλίου πυρετοῖς καὶ
 δυσεντερίῳ = WH Treg NA/NIV: || δυσεντερίᾳ = RP
δυσεντερίῳ συνεχόμενον κατακεῖσθαι, πρὸς ὃν Παῦλος εἰσελθὼν καὶ προσευξάμενος ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ ἰάσατο αὐτόν.
9τούτου
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || οὖν = RP
δὲ γενομένου καὶ οἱ λοιποὶ οἱ
 ἐν τῇ νήσῳ ἔχοντες ἀσθενείας = WH Treg NA/NIV: || ἔχοντες ἀσθενείας ἐν τῇ νήσῳ = RP
ἐν τῇ νήσῳ ἔχοντες ἀσθενείας ⸃ προσήρχοντο καὶ ἐθεραπεύοντο,
10οἳ καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς καὶ ἀναγομένοις ἐπέθεντο τὰ πρὸς
 τὰς χρείας = WH Treg NA/NIV: || τὴν χρείαν = RP
τὰς χρείας ⸃.

11Μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας
 ἀνήχθημεν = WH Treg NA/NIV: || ἤχθημεν = RP
ἀνήχθημεν ἐν πλοίῳ παρακεχειμακότι ἐν τῇ νήσῳ Ἀλεξανδρίνῳ, παρασήμῳ Διοσκούροις.
12καὶ καταχθέντες εἰς Συρακούσας ἐπεμείναμεν ἡμέρας τρεῖς, 13ὅθεν
 περιελόντες = WH NA/NIV: || περιελθόντες = Treg RP
περιελόντες κατηντήσαμεν εἰς Ῥήγιον. καὶ μετὰ μίαν ἡμέραν ἐπιγενομένου νότου δευτεραῖοι ἤλθομεν εἰς Ποτιόλους,
14οὗ εὑρόντες ἀδελφοὺς παρεκλήθημεν
 παρ᾽ = WH Treg NA/NIV: || ἐπ᾽ = RP
παρ᾽ αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά· καὶ οὕτως εἰς τὴν Ῥώμην ἤλθαμεν.
15κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὰ περὶ ἡμῶν
 ἦλθαν = WH Treg NA/NIV: || ἐξῆλθον = RP
ἦλθαν εἰς ἀπάντησιν ἡμῖν ἄχρι Ἀππίου Φόρου καὶ Τριῶν Ταβερνῶν, οὓς ἰδὼν Παῦλος εὐχαριστήσας τῷ θεῷ ἔλαβε θάρσος.

16Ὅτε δὲ
 εἰσήλθομεν = WH Treg NA/NIV: || ἤλθομεν = RP
εἰσήλθομεν εἰς Ῥώμην,
 ἐπετράπη τῷ Παύλῳ = WH Treg NA/NIV: || ὁ ἑκατόνταρχος παρέδωκεν τοὺς δεσμίους τῷ στρατοπεδάρχῃ τῷ δὲ Παύλῳ ἐπετράπη = RP
ἐπετράπη τῷ Παύλῳ ⸃ μένειν καθ᾽ ἑαυτὸν σὺν τῷ φυλάσσοντι αὐτὸν στρατιώτῃ.

17Ἐγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς συγκαλέσασθαι
 αὐτὸν = WH Treg NA/NIV: || τὸν Παῦλον = RP
αὐτὸν τοὺς ὄντας τῶν Ἰουδαίων πρώτους· συνελθόντων δὲ αὐτῶν ἔλεγεν πρὸς αὐτούς·
 Ἐγώ ἄνδρες ἀδελφοί = WH Treg NA/NIV: || Ἄνδρες ἀδελφοί ἐγὼ = RP
Ἐγώ, ἄνδρες ἀδελφοί ⸃, οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τῷ λαῷ τοῖς ἔθεσι τοῖς πατρῴοις δέσμιος ἐξ Ἱεροσολύμων παρεδόθην εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ῥωμαίων,
18οἵτινες ἀνακρίναντές με ἐβούλοντο ἀπολῦσαι διὰ τὸ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου ὑπάρχειν ἐν ἐμοί· 19ἀντιλεγόντων δὲ τῶν Ἰουδαίων ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα, οὐχ ὡς τοῦ ἔθνους μου ἔχων τι
 κατηγορεῖν = WH Treg NA/NIV: || κατηγορῆσαι = RP
κατηγορεῖν.
20διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν παρεκάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν καὶ προσλαλῆσαι, ἕνεκεν γὰρ τῆς ἐλπίδος τοῦ Ἰσραὴλ τὴν ἅλυσιν ταύτην περίκειμαι. 21οἱ δὲ πρὸς αὐτὸν εἶπαν· Ἡμεῖς οὔτε γράμματα περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας, οὔτε παραγενόμενός τις τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν ἐλάλησέν τι περὶ σοῦ πονηρόν. 22ἀξιοῦμεν δὲ παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι φρονεῖς, περὶ μὲν γὰρ τῆς αἱρέσεως ταύτης γνωστὸν
 ἡμῖν ἐστιν = WH Treg NA/NIV: || ἐστιν ἡμῖν = RP
ἡμῖν ἐστιν ⸃ ὅτι πανταχοῦ ἀντιλέγεται.

23Ταξάμενοι δὲ αὐτῷ ἡμέραν
 ἧκον = RP: || ἦλθον = WH Treg NA/NIV
ἧκον πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν ξενίαν πλείονες, οἷς ἐξετίθετο διαμαρτυρόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ πείθων τε
 αὐτοὺς = WH Treg NA/NIV: || αὐτοὺς τὰ = RP
αὐτοὺς περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τε τοῦ νόμου Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν ἀπὸ πρωῒ ἕως ἑσπέρας.
24καὶ οἱ μὲν ἐπείθοντο τοῖς λεγομένοις οἱ δὲ ἠπίστουν, 25ἀσύμφωνοι δὲ ὄντες πρὸς ἀλλήλους ἀπελύοντο, εἰπόντος τοῦ Παύλου ῥῆμα ἓν ὅτι Καλῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐλάλησεν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πρὸς τοὺς πατέρας
 ὑμῶν = WH Treg NA/NIV: || ἡμῶν = RP
ὑμῶν
26
 λέγων = WH Treg NA/NIV: || λέγον = RP
λέγων· Πορεύθητι πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον καὶ εἰπόν· Ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε·
27ἐπαχύνθη γὰρ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν· μήποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν, καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 28γνωστὸν οὖν
 ἔστω ὑμῖν = Treg NA/NIV RP: || ὑμῖν ἔστω = WH
ἔστω ὑμῖν ⸃ ὅτι τοῖς ἔθνεσιν ἀπεστάλη
 τοῦτο = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τοῦτο τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ· αὐτοὶ καὶ
 ἀκούσονται = WH Treg NA/NIV: || ἀκούσονται 29 Καὶ ταῦτα αὐτοῦ εἰπόντος, ἀπῆλθον οἱ Ἰουδαῖοι, πολλὴν ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς συζήτησιν. = RP
ἀκούσονται.

30
 Ἐνέμεινεν = WH Treg NA/NIV: || Ἔμεινεν = RP
Ἐνέμεινεν
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || δὲ ὁ Παῦλος = RP
δὲ διετίαν ὅλην ἐν ἰδίῳ μισθώματι, καὶ ἀπεδέχετο πάντας τοὺς εἰσπορευομένους πρὸς αὐτόν,
31κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ διδάσκων τὰ περὶ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάσης παρρησίας ἀκωλύτως.

Copyright information for SBLG