Acts 3

 Πέτρος δὲ = WH Treg NA/NIV: || Ἐπὶ τὸ αὐτὸ δὲ Πέτρος = RP
Πέτρος δὲ ⸃ καὶ Ἰωάννης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην,
καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο, ὃν ἐτίθουν καθ᾽ ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην Ὡραίαν τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν, ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ Ἰωάννην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερὸν ἠρώτα ἐλεημοσύνην
 λαβεῖν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
λαβεῖν.
ἀτενίσας δὲ Πέτρος εἰς αὐτὸν σὺν τῷ Ἰωάννῃ εἶπεν· Βλέψον εἰς ἡμᾶς. δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς προσδοκῶν τι παρ᾽ αὐτῶν λαβεῖν. εἶπεν δὲ Πέτρος· Ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι, δὲ ἔχω τοῦτό σοι δίδωμι· ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου
 περιπάτει = WH NIV: || ἔγειρε καὶ περιπάτει = Treg NA; || ἔγειραι καὶ περιπάτει = RP
περιπάτει.
καὶ πιάσας αὐτὸν τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἤγειρεν
 αὐτόν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
αὐτόν· παραχρῆμα δὲ ἐστερεώθησαν
 αἱ βάσεις αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || αὐτοῦ αἱ βάσεις = RP
αἱ βάσεις αὐτοῦ ⸃ καὶ τὰ
 σφυδρά = WH NA/NIV: || σφυρά = Treg RP
σφυδρά,
καὶ ἐξαλλόμενος ἔστη καὶ περιεπάτει, καὶ εἰσῆλθεν σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερὸν περιπατῶν καὶ ἁλλόμενος καὶ αἰνῶν τὸν θεόν. καὶ εἶδεν
 πᾶς ὁ λαὸς αὐτὸν = WH Treg NA/NIV: || αὐτὸν πᾶς ὁ λαὸς = RP
πᾶς λαὸς αὐτὸν ⸃ περιπατοῦντα καὶ αἰνοῦντα τὸν θεόν,
10 ἐπεγίνωσκον
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || τε = RP
δὲ αὐτὸν ὅτι
 οὗτος = WH Treg RP: || αὐτὸς = NA/NIV
οὗτος ἦν πρὸς τὴν ἐλεημοσύνην καθήμενος ἐπὶ τῇ Ὡραίᾳ Πύλῃ τοῦ ἱεροῦ, καὶ ἐπλήσθησαν θάμβους καὶ ἐκστάσεως ἐπὶ τῷ συμβεβηκότι αὐτῷ.

11 Κρατοῦντος δὲ
 αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || τοῦ ἰαθέντος χωλοῦ = RP
αὐτοῦ τὸν Πέτρον καὶ
 τὸν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τὸν Ἰωάννην συνέδραμεν
 πᾶς ὁ λαὸς πρὸς αὐτοὺς = WH Treg NA/NIV: || πρὸς αὐτοὺς πᾶς ὁ λαὸς = RP
πᾶς λαὸς πρὸς αὐτοὺς ⸃ ἐπὶ τῇ στοᾷ τῇ καλουμένῃ Σολομῶντος ἔκθαμβοι.
12 ἰδὼν δὲ
 ὁ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
Πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν λαόν· Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, τί θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ, ἡμῖν τί ἀτενίζετε ὡς ἰδίᾳ δυνάμει εὐσεβείᾳ πεποιηκόσιν τοῦ περιπατεῖν αὐτόν;
13  θεὸς Ἀβραὰμ καὶ
 Ἰσαὰκ καὶ = WH Treg NIV RP: || ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ θεὸς = NA
Ἰσαὰκ καὶ ⸃ Ἰακώβ, θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, ἐδόξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν, ὃν ὑμεῖς
 μὲν = WH Treg RP NA: || [omit] = NIV
μὲν παρεδώκατε καὶ
 ἠρνήσασθε = WH NA/NIV: || ἠρνήσασθε αὐτὸν = Treg RP
ἠρνήσασθε κατὰ πρόσωπον Πιλάτου, κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν·
14 ὑμεῖς δὲ τὸν ἅγιον καὶ δίκαιον ἠρνήσασθε καὶ ᾐτήσασθε ἄνδρα φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν, 15 τὸν δὲ ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἀπεκτείνατε, ὃν θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, οὗ ἡμεῖς μάρτυρές ἐσμεν. 16 καὶ
 ἐπὶ = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τοῦτον ὃν θεωρεῖτε καὶ οἴδατε ἐστερέωσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ πίστις δι᾽ αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων ὑμῶν.

17 Καὶ νῦν, ἀδελφοί, οἶδα ὅτι κατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε, ὥσπερ καὶ οἱ ἄρχοντες ὑμῶν· 18  δὲ θεὸς προκατήγγειλεν διὰ στόματος πάντων τῶν
 προφητῶν = WH Treg NA/NIV: || προφητῶν αὐτοῦ = RP
προφητῶν παθεῖν τὸν χριστὸν
 αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
αὐτοῦ ἐπλήρωσεν οὕτως.
19 μετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε
 πρὸς = WH: || εἰς = Treg NA/NIV RP
πρὸς τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας,
20 ὅπως ἂν ἔλθωσιν καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου καὶ ἀποστείλῃ τὸν προκεχειρισμένον ὑμῖν χριστὸν Ἰησοῦν, 21 ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων ὧν ἐλάλησεν θεὸς διὰ
 στόματος = WH Treg NA/NIV: || στόματος πάντων = RP
στόματος τῶν ἁγίων
 ἀπ᾽ αἰῶνος αὐτοῦ προφητῶν = WH Treg NA/NIV: || αὐτοῦ προφητῶν ἀπ᾽ αἰῶνος = RP
ἀπ᾽ αἰῶνος αὐτοῦ προφητῶν ⸃.
22 Μωϋσῆς
 μὲν = WH Treg NA/NIV: || μὲν γὰρ πρὸς τοὺς πατέρας = RP
μὲν εἶπεν ὅτι Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει κύριος
 θεὸς = WH: || θεὸς ὑμῶν = Treg NA/NIV; || θεὸς ἡμῶν = RP
θεὸς ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ· αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς.
23 ἔσται δὲ πᾶσα ψυχὴ ἥτις
 ἂν = WH Treg: || ἐὰν = NA/NIV RP
ἂν μὴ ἀκούσῃ τοῦ προφήτου ἐκείνου ἐξολεθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ.
24 καὶ πάντες δὲ οἱ προφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ τῶν καθεξῆς ὅσοι ἐλάλησαν καὶ κατήγγειλαν τὰς ἡμέρας ταύτας. 25 ὑμεῖς ἐστε
 οἱ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ τῆς διαθήκης ἧς
 διέθετο ὁ θεὸς = Treg NA/NIV RP: || ὁ θεὸς διέθετο = WH
διέθετο θεὸς ⸃ πρὸς τοὺς πατέρας
 ὑμῶν = WH Treg NA/NIV: || ἡμῶν = RP
ὑμῶν, λέγων πρὸς Ἀβραάμ Καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου
 ἐνευλογηθήσονται = Treg NA/NIV RP: || εὐλογηθήσονται = WH
ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς γῆς.
26 ὑμῖν πρῶτον
 ἀναστήσας ὁ θεὸς = WH NA/NIV: || ὁ θεὸς ἀναστήσας = Treg RP
ἀναστήσας θεὸς ⸃ τὸν παῖδα
 αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || αὐτοῦ Ἰησοῦν = RP
αὐτοῦ ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν.

Copyright information for SBLG