Acts 4

Λαλούντων δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν λαὸν ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ
 ἱερεῖς = Treg NA/NIV RP: || ἀρχιερεῖς = WH
ἱερεῖς καὶ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ Σαδδουκαῖοι,
διαπονούμενοι διὰ τὸ διδάσκειν αὐτοὺς τὸν λαὸν καὶ καταγγέλλειν ἐν τῷ Ἰησοῦ τὴν ἀνάστασιν
 τὴν ἐκ = WH Treg NA/NIV: || τῶν = RP
τὴν ἐκ ⸃ νεκρῶν,
καὶ ἐπέβαλον αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ ἔθεντο εἰς τήρησιν εἰς τὴν αὔριον, ἦν γὰρ ἑσπέρα ἤδη. πολλοὶ δὲ τῶν ἀκουσάντων τὸν λόγον ἐπίστευσαν, καὶ ἐγενήθη
 ὁ = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν
 ὡς = WH Treg NA/NIV: || ὡσεὶ = RP
ὡς χιλιάδες πέντε.

Ἐγένετο δὲ ἐπὶ τὴν αὔριον συναχθῆναι αὐτῶν τοὺς ἄρχοντας καὶ
 τοὺς = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τοὺς πρεσβυτέρους καὶ
 τοὺς = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τοὺς γραμματεῖς
 ἐν = WH Treg NA/NIV: || εἰς = RP
ἐν Ἰερουσαλήμ
(καὶ
 Ἅννας ὁ ἀρχιερεὺς καὶ Καϊάφας καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀλέξανδρος = WH Treg NA/NIV: || Ἄνναν τὸν ἀρχιερέα καὶ Καϊάφαν καὶ Ἰωάννην καὶ Ἀλέξανδρον = RP
Ἅννας ἀρχιερεὺς καὶ Καϊάφας καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀλέξανδρος ⸃ καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ),
καὶ στήσαντες αὐτοὺς ἐν
 τῷ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τῷ μέσῳ ἐπυνθάνοντο· Ἐν ποίᾳ δυνάμει ἐν ποίῳ ὀνόματι ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς;
τότε Πέτρος πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου εἶπεν πρὸς αὐτούς· Ἄρχοντες τοῦ λαοῦ καὶ
 πρεσβύτεροι = WH Treg NA/NIV: || πρεσβύτεροι τοῦ Ἰσραήλ = RP
πρεσβύτεροι,
εἰ ἡμεῖς σήμερον ἀνακρινόμεθα ἐπὶ εὐεργεσίᾳ ἀνθρώπου ἀσθενοῦς, ἐν τίνι οὗτος
 σέσωσται = WH Treg RP: || σέσωται = NA/NIV
σέσωσται,
10 γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραὴλ ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, ὃν θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής. 11 οὗτός ἐστιν λίθος ἐξουθενηθεὶς ὑφ᾽ ὑμῶν τῶν
 οἰκοδόμων = WH Treg NA/NIV: || οἰκοδομούντων = RP
οἰκοδόμων, γενόμενος εἰς κεφαλὴν γωνίας.
12 καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ σωτηρία,
 οὐδὲ = WH Treg NA/NIV: || οὔτε = RP
οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον
 ὑπὸ τὸν οὐρανὸν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ὑπὸ τὸν οὐρανὸν ⸃ τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς.

13 Θεωροῦντες δὲ τὴν τοῦ Πέτρου παρρησίαν καὶ Ἰωάννου καὶ καταλαβόμενοι ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοί εἰσιν καὶ ἰδιῶται, ἐθαύμαζον, ἐπεγίνωσκόν τε αὐτοὺς ὅτι σὺν τῷ Ἰησοῦ ἦσαν, 14 τόν
 τε = WH Treg NA/NIV: || δὲ = RP
τε ἄνθρωπον βλέποντες σὺν αὐτοῖς ἑστῶτα τὸν τεθεραπευμένον οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν.
15 κελεύσαντες δὲ αὐτοὺς ἔξω τοῦ συνεδρίου ἀπελθεῖν συνέβαλλον πρὸς ἀλλήλους 16 λέγοντες· Τί
 ποιήσωμεν = WH Treg NA/NIV: || ποιήσομεν = RP
ποιήσωμεν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις; ὅτι μὲν γὰρ γνωστὸν σημεῖον γέγονεν δι᾽ αὐτῶν πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν Ἰερουσαλὴμ φανερόν, καὶ οὐ δυνάμεθα
 ἀρνεῖσθαι = WH Treg NA/NIV: || ἀρνήσασθαι = RP
ἀρνεῖσθαι·
17 ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεμηθῇ εἰς τὸν λαόν,
 ἀπειλησώμεθα = WH Treg NA/NIV: || ἀπειλῇ ἀπειλησόμεθα = RP
ἀπειλησώμεθα αὐτοῖς μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ μηδενὶ ἀνθρώπων.
18 καὶ καλέσαντες αὐτοὺς παρήγγειλαν
 τὸ = Treg NA/NIV: || [omit] = WH; || αὐτοῖς τὸ = RP
τὸ καθόλου μὴ φθέγγεσθαι μηδὲ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ.
19  δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀποκριθέντες
 εἶπον πρὸς αὐτούς = WH Treg NA/NIV: || πρὸς αὐτούς εἶπον = RP
εἶπον πρὸς αὐτούς ⸃· Εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον τοῦ θεοῦ, κρίνατε,
20 οὐ δυνάμεθα γὰρ ἡμεῖς εἴδαμεν καὶ ἠκούσαμεν μὴ λαλεῖν. 21 οἱ δὲ προσαπειλησάμενοι ἀπέλυσαν αὐτούς, μηδὲν εὑρίσκοντες τὸ πῶς
 κολάσωνται = WH Treg NA/NIV: || κολάσονται = RP
κολάσωνται αὐτούς, διὰ τὸν λαόν, ὅτι πάντες ἐδόξαζον τὸν θεὸν ἐπὶ τῷ γεγονότι·
22 ἐτῶν γὰρ ἦν πλειόνων τεσσεράκοντα ἄνθρωπος ἐφ᾽ ὃν
 γεγόνει = WH Treg NA/NIV: || ἐγεγόνει = RP
γεγόνει τὸ σημεῖον τοῦτο τῆς ἰάσεως.

23 Ἀπολυθέντες δὲ ἦλθον πρὸς τοὺς ἰδίους καὶ ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἶπαν. 24 οἱ δὲ ἀκούσαντες ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τὸν θεὸν καὶ εἶπαν· Δέσποτα,
 σὺ = WH Treg NA/NIV: || σὺ ὁ θεὸς = RP
σὺ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς,
25 
 τοῦ πατρὸς ἡμῶν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τοῦ πατρὸς ἡμῶν ⸃ διὰ
 πνεύματος ἁγίου = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
πνεύματος ἁγίου ⸃ στόματος Δαυὶδ παιδός σου εἰπών· Ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά;
26 παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ. 27 συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾽ ἀληθείας
 ἐν τῇ πόλει ταύτῃ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ⸃ ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου Ἰησοῦν, ὃν ἔχρισας, Ἡρῴδης τε καὶ Πόντιος Πιλᾶτος σὺν ἔθνεσιν καὶ λαοῖς Ἰσραήλ,
28 ποιῆσαι ὅσα χείρ σου καὶ
 βουλὴ = WH: || βουλὴ σου = Treg NA/NIV RP
βουλὴ προώρισεν γενέσθαι.
29 καὶ τὰ νῦν, κύριε, ἔπιδε ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν καὶ δὸς τοῖς δούλοις σου μετὰ παρρησίας πάσης λαλεῖν τὸν λόγον σου, 30 ἐν τῷ τὴν χεῖρά
 σου = NA/NIV RP: || [omit] = WH Treg
σου ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν καὶ σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός σου Ἰησοῦ.
31 καὶ δεηθέντων αὐτῶν ἐσαλεύθη τόπος ἐν ἦσαν συνηγμένοι, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες
 τοῦ ἁγίου πνεύματος = WH Treg NA/NIV: || πνεύματος ἁγίου = RP
τοῦ ἁγίου πνεύματος ⸃, καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ μετὰ παρρησίας.

32 Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν
 καρδία = WH Treg NA/NIV: || ἡ καρδία = RP
καρδία καὶ
 ψυχὴ = WH Treg NA/NIV: || ἡ ψυχὴ = RP
ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων
 αὐτῷ = WH Treg NA/NIV: || αὐτῶν = RP
αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾽ ἦν αὐτοῖς
 πάντα = WH: || ἅπαντα = Treg NA/NIV RP
πάντα κοινά.
33 καὶ
 δυνάμει μεγάλῃ = WH Treg NA/NIV: || μεγάλῃ δυνάμει = RP
δυνάμει μεγάλῃ ⸃ ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι
 τῆς ἀναστάσεως τοῦ κυρίου Ἰησοῦ = Treg NA/NIV RP: || τοῦ κυρίου Ἰησοῦ τῆς ἀναστάσεως = WH
τῆς ἀναστάσεως τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ⸃, χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς.
34 οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις
 ἦν = WH Treg NA/NIV: || ὑπῇρχεν = RP
ἦν ἐν αὐτοῖς· ὅσοι γὰρ κτήτορες χωρίων οἰκιῶν ὑπῆρχον, πωλοῦντες ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν πιπρασκομένων
35 καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων· διεδίδετο δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν. 36 
 Ἰωσὴφ = WH Treg NA/NIV: || Ἰωσῆς = RP
Ἰωσὴφ δὲ ἐπικληθεὶς Βαρναβᾶς ἀπὸ τῶν ἀποστόλων, ἐστιν μεθερμηνευόμενον υἱὸς παρακλήσεως, Λευίτης, Κύπριος τῷ γένει,
37 ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ πωλήσας ἤνεγκεν τὸ χρῆμα καὶ ἔθηκεν
 παρὰ = WH Treg RP: || πρὸς = NA/NIV
παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων.

Copyright information for SBLG