Acts 5

Ἀνὴρ δέ τις Ἁνανίας ὀνόματι σὺν Σαπφίρῃ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ ἐπώλησεν κτῆμα καὶ ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιμῆς, συνειδυίης καὶ τῆς
 γυναικός = WH Treg NA/NIV: || γυναικός αὐτοῦ = RP
γυναικός, καὶ ἐνέγκας μέρος τι παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων ἔθηκεν.
εἶπεν δὲ
 ὁ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
Πέτρος· Ἁνανία, διὰ τί ἐπλήρωσεν Σατανᾶς τὴν καρδίαν σου, ψεύσασθαί σε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ
 νοσφίσασθαι = WH Treg NA/NIV: || νοσφίσασθαι σε = RP
νοσφίσασθαι ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ χωρίου;
οὐχὶ μένον σοὶ ἔμενεν καὶ πραθὲν ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχεν; τί ὅτι ἔθου ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγμα τοῦτο; οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ τῷ θεῷ. ἀκούων δὲ Ἁνανίας τοὺς λόγους τούτους πεσὼν ἐξέψυξεν· καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐπὶ πάντας τοὺς
 ἀκούοντας = WH Treg NA/NIV: || ἀκούοντας ταῦτα = RP
ἀκούοντας.
ἀναστάντες δὲ οἱ νεώτεροι συνέστειλαν αὐτὸν καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν.

Ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα καὶ γυνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν. ἀπεκρίθη δὲ
 πρὸς αὐτὴν = WH Treg NA/NIV: || αὐτῇ = RP
πρὸς αὐτὴν ⸃
 Πέτρος = WH Treg NA/NIV: || ὁ Πέτρος = RP
Πέτρος· Εἰπέ μοι, εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε; δὲ εἶπεν· Ναί, τοσούτου.
δὲ
 Πέτρος = WH Treg NA/NIV: || Πέτρος εἶπεν = RP
Πέτρος πρὸς αὐτήν· Τί ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ πνεῦμα κυρίου; ἰδοὺ οἱ πόδες τῶν θαψάντων τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ καὶ ἐξοίσουσίν σε.
10 ἔπεσεν δὲ παραχρῆμα
 πρὸς = WH Treg NA/NIV: || παρὰ = RP
πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἐξέψυξεν· εἰσελθόντες δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν νεκράν, καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς.
11 καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ᾽ ὅλην τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα.

12 Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα
 πολλὰ ἐν τῷ λαῷ = WH Treg NA/NIV: || ἐν τῷ λαῷ πολλὰ = RP
πολλὰ ἐν τῷ λαῷ ⸃· καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν
 ἅπαντες = NA/NIV RP: || πάντες = WH Treg
ἅπαντες ἐν τῇ Στοᾷ Σολομῶντος·
13 τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς λαός, 14 μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ κυρίῳ πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν· 15 ὥστε
 καὶ εἰς = WH Treg NA/NIV: || κατὰ = RP
καὶ εἰς ⸃ τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐπὶ
 κλιναρίων = WH Treg NA/NIV: || κλινῶν = RP
κλιναρίων καὶ κραβάττων, ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν σκιὰ
 ἐπισκιάσῃ = NA/NIV RP: || ἐπισκιάσει = WH Treg
ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν.
16 συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ
 πόλεων = WH Treg NA/NIV: || πόλεων εἰς = RP
πόλεων Ἰερουσαλήμ, φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες.

17 Ἀναστὰς δὲ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ, οὖσα αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων, ἐπλήσθησαν ζήλου 18 καὶ ἐπέβαλον τὰς
 χεῖρας = WH Treg NA/NIV: || χεῖρας αὐτῶν = RP
χεῖρας ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ.
19 ἄγγελος δὲ κυρίου
 διὰ = WH Treg NA/NIV: || διὰ τῆς = RP
διὰ νυκτὸς
 ἤνοιξε = WH Treg RP: || ἀνοίξας = NA/NIV
ἤνοιξε τὰς θύρας τῆς φυλακῆς ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπεν·
20 Πορεύεσθε καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς ταύτης. 21 ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκον.

Παραγενόμενος δὲ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἀπέστειλαν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀχθῆναι αὐτούς.
22 οἱ δὲ
 παραγενόμενοι ὑπηρέται = WH Treg NA/NIV: || ὑπηρέται παραγενόμενοι = RP
παραγενόμενοι ὑπηρέται ⸃ οὐχ εὗρον αὐτοὺς ἐν τῇ φυλακῇ, ἀναστρέψαντες δὲ ἀπήγγειλαν
23 λέγοντες ὅτι
 Τὸ = WH Treg NA/NIV: || Τὸ μὲν = RP
Τὸ δεσμωτήριον εὕρομεν κεκλεισμένον ἐν πάσῃ ἀσφαλείᾳ καὶ τοὺς φύλακας ἑστῶτας
 ἐπὶ = WH Treg NA/NIV: || πρὸ = RP
ἐπὶ τῶν θυρῶν, ἀνοίξαντες δὲ ἔσω οὐδένα εὕρομεν.
24 ὡς δὲ ἤκουσαν τοὺς λόγους τούτους
 τε = WH Treg NA/NIV: || τε ἱερεὺς καὶ ὁ = RP
τε στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, διηπόρουν περὶ αὐτῶν τί ἂν γένοιτο τοῦτο.
25 παραγενόμενος δέ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ὅτι Ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οὓς ἔθεσθε ἐν τῇ φυλακῇ εἰσὶν ἐν τῷ ἱερῷ ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες τὸν λαόν. 26 τότε ἀπελθὼν στρατηγὸς σὺν τοῖς ὑπηρέταις
 ἤγαγεν = Treg RP: || ἦγεν = WH NA/NIV
ἤγαγεν αὐτούς, οὐ μετὰ βίας, ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν,
 μὴ = WH Treg NA/NIV: || ἵνα μὴ = RP
μὴ λιθασθῶσιν.

27 Ἀγαγόντες δὲ αὐτοὺς ἔστησαν ἐν τῷ συνεδρίῳ. καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ἀρχιερεὺς 28 
 λέγων = WH Treg NIV: || λέγων Οὐ = RP NA
λέγων· Παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ, καὶ ἰδοὺ πεπληρώκατε τὴν Ἰερουσαλὴμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν, καὶ βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτου.
29 ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι εἶπαν· Πειθαρχεῖν δεῖ θεῷ μᾶλλον ἀνθρώποις. 30  θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν Ἰησοῦν, ὃν ὑμεῖς διεχειρίσασθε κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου· 31 τοῦτον θεὸς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα ὕψωσεν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ,
 τοῦ = WH NA/NIV: || [omit] = Treg RP
τοῦ δοῦναι μετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν·
32 καὶ ἡμεῖς
 ἐσμεν = WH Treg NA/NIV: || ἐσμεν αὐτοῦ = RP
ἐσμεν μάρτυρες τῶν ῥημάτων τούτων, καὶ τὸ
 πνεῦμα = WH Treg NA/NIV: || πνεῦμα δὲ = RP
πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔδωκεν θεὸς τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτῷ.

33 Οἱ δὲ
 ἀκούσαντες = WH Treg NA/NIV: || ἀκούοντες = RP
ἀκούσαντες διεπρίοντο καὶ ἐβούλοντο ἀνελεῖν αὐτούς.
34 ἀναστὰς δέ τις ἐν τῷ συνεδρίῳ Φαρισαῖος ὀνόματι Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος τίμιος παντὶ τῷ λαῷ, ἐκέλευσεν ἔξω
 βραχὺ = WH Treg NA/NIV: || βραχὺ τι = RP
βραχὺ τοὺς
 ἀνθρώπους = WH Treg NA/NIV: || ἀποστόλους = RP
ἀνθρώπους ποιῆσαι,
35 εἶπέν τε πρὸς αὐτούς· Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις τούτοις τί μέλλετε πράσσειν. 36 πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς, λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν,
 προσεκλίθη = WH Treg NA/NIV: || προσεκλήθη = RP
προσεκλίθη
 ἀνδρῶν ἀριθμὸς ὡς = WH Treg NA/NIV: || ἀριθμὸς ἀνδρῶν ὡσεὶ = RP
ἀνδρῶν ἀριθμὸς ὡς ⸃ τετρακοσίων· ὃς ἀνῃρέθη, καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διελύθησαν καὶ ἐγένοντο εἰς οὐδέν.
37 μετὰ τοῦτον ἀνέστη Ἰούδας Γαλιλαῖος ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς καὶ ἀπέστησε
 λαὸν = WH Treg NA/NIV: || λαὸν ἱκανὸν = RP
λαὸν ὀπίσω αὐτοῦ· κἀκεῖνος ἀπώλετο καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν.
38 καὶ τὰ νῦν λέγω ὑμῖν, ἀπόστητε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τούτων καὶ
 ἄφετε = WH Treg NA/NIV: || ἐάσατε = RP
ἄφετε αὐτούς· (ὅτι ἐὰν ἐξ ἀνθρώπων βουλὴ
 αὕτη = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
αὕτη τὸ ἔργον τοῦτο, καταλυθήσεται,
39 εἰ δὲ ἐκ θεοῦ ἐστιν, οὐ
 δυνήσεσθε = WH Treg NA/NIV: || δύνασθε = RP
δυνήσεσθε καταλῦσαι
 αὐτούς = WH Treg NA/NIV: || αὐτό = RP
αὐτούς·) μήποτε καὶ θεομάχοι εὑρεθῆτε. ἐπείσθησαν δὲ αὐτῷ,
40 καὶ προσκαλεσάμενοι τοὺς ἀποστόλους δείραντες παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ καὶ
 ἀπέλυσαν = WH Treg NA/NIV: || ἀπέλυσαν αὐτούς = RP
ἀπέλυσαν.
41 οἱ μὲν οὖν ἐπορεύοντο χαίροντες ἀπὸ προσώπου τοῦ συνεδρίου ὅτι
 κατηξιώθησαν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος = WH Treg NA/NIV: || ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ κατηξιώθησαν = RP
κατηξιώθησαν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος ⸃ ἀτιμασθῆναι·
42 πᾶσάν τε ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ κατ᾽ οἶκον οὐκ ἐπαύοντο διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι
 τὸν χριστὸν Ἰησοῦν = WH Treg NA/NIV: || Ἰησοῦν τὸν χριστὸν = RP
τὸν χριστὸν Ἰησοῦν ⸃.

Copyright information for SBLG