Acts 7

1Εἶπεν δὲ ἀρχιερεύς·
 Εἰ = WH Treg NA/NIV: || Εἰ ἄρα = RP
Εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει;
2 δὲ ἔφη· Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε· θεὸς τῆς δόξης ὤφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ πρὶν κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν Χαρράν, 3καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν· Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ
 ἐκ = NA/NIV RP: || [omit] = WH Treg
ἐκ τῆς συγγενείας σου, καὶ δεῦρο εἰς
 τὴν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τὴν γῆν ἣν ἄν σοι δείξω.
4τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν. κἀκεῖθεν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε, 5καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ οὐδὲ βῆμα ποδός, καὶ ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτόν, οὐκ ὄντος αὐτῷ τέκνου. 6ἐλάλησεν
 δὲ = WH Treg RP NA: || δὲ αὐτῷ = NIV
δὲ οὕτως θεὸς ὅτι ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια·
7καὶ τὸ ἔθνος
 ἐὰν = NA/NIV RP: || ἂν = WH Treg
ἐὰν
 δουλεύσουσιν = WH Treg NA/NIV: || δουλεύσωσιν = RP
δουλεύσουσιν κρινῶ ἐγώ,
 ὁ θεὸς εἶπεν = WH Treg NA/NIV: || εἶπεν ὁ θεὸς = RP
θεὸς εἶπεν ⸃, καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται καὶ λατρεύσουσίν μοι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.
8καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς· καὶ οὕτως ἐγέννησεν τὸν Ἰσαὰκ καὶ περιέτεμεν αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ,
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || καὶ ὁ = RP
καὶ Ἰσαὰκ τὸν Ἰακώβ,
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || καὶ ὁ = RP
καὶ Ἰακὼβ τοὺς δώδεκα πατριάρχας.

9Καὶ οἱ πατριάρχαι ζηλώσαντες τὸν Ἰωσὴφ ἀπέδοντο εἰς Αἴγυπτον· καὶ ἦν θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ, 10καὶ ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν καὶ σοφίαν ἐναντίον Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου, καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον ἐπ᾽ Αἴγυπτον
 καὶ = WH Treg NIV RP: || καὶ ἐφ’ = NA
καὶ ὅλον τὸν οἶκον αὐτοῦ.
11ἦλθεν δὲ λιμὸς ἐφ᾽ ὅλην τὴν
 Αἴγυπτον = WH Treg NA/NIV: || γῆν Αἰγύπτου = RP
Αἴγυπτον καὶ Χανάαν καὶ θλῖψις μεγάλη, καὶ οὐχ ηὕρισκον χορτάσματα οἱ πατέρες ἡμῶν·
12ἀκούσας δὲ Ἰακὼβ ὄντα
 σιτία εἰς Αἴγυπτον = WH Treg NA/NIV: || σῖτα ἐν Αἰγύπτῳ = RP
σιτία εἰς Αἴγυπτον ⸃ ἐξαπέστειλεν τοὺς πατέρας ἡμῶν πρῶτον·
13καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ
 ἀνεγνωρίσθη = NA/NIV RP: || γνωρίσθη = WH Treg
ἀνεγνωρίσθη Ἰωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, καὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ
 γένος = WH Treg: || γένος τοῦ = NA/NIV RP
γένος Ἰωσήφ.
14ἀποστείλας δὲ Ἰωσὴφ μετεκαλέσατο
 Ἰακὼβ τὸν πατέρα αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || τὸν πατέρα αὐτοῦ Ἰακὼβ = RP
Ἰακὼβ τὸν πατέρα αὐτοῦ ⸃ καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν ἐν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε,
15
 καὶ κατέβη = Treg NA/NIV: || κατέβη δὲ = WH RP
καὶ κατέβη ⸃ Ἰακὼβ εἰς Αἴγυπτον. καὶ ἐτελεύτησεν αὐτὸς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν,
16καὶ μετετέθησαν εἰς Συχὲμ καὶ ἐτέθησαν ἐν τῷ μνήματι
 ᾧ = WH Treg NA/NIV: || ὃ = RP
ὠνήσατο Ἀβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου παρὰ τῶν υἱῶν Ἑμμὼρ
 ἐν = WH Treg NA/NIV: || τοῦ = RP
ἐν Συχέμ.

17Καθὼς δὲ ἤγγιζεν χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἧς
 ὡμολόγησεν = WH Treg NA/NIV: || ὤμοσεν = RP
ὡμολόγησεν θεὸς τῷ Ἀβραάμ, ηὔξησεν λαὸς καὶ ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ,
18ἄχρι οὗ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος
 ἐπ᾽ Αἴγυπτον = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἐπ᾽ Αἴγυπτον ⸃, ὃς οὐκ ᾔδει τὸν Ἰωσήφ.
19οὗτος κατασοφισάμενος τὸ γένος ἡμῶν ἐκάκωσεν τοὺς
 πατέρας = WH Treg: || πατέρας ἡμῶν = NA/NIV RP
πατέρας τοῦ ποιεῖν
 τὰ βρέφη ἔκθετα = WH Treg NA/NIV: || ἔκθετα τὰ βρέφη = RP
τὰ βρέφη ἔκθετα ⸃ αὐτῶν εἰς τὸ μὴ ζῳογονεῖσθαι.
20ἐν καιρῷ ἐγεννήθη Μωϋσῆς, καὶ ἦν ἀστεῖος τῷ θεῷ· ὃς ἀνετράφη μῆνας τρεῖς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός· 21
 ἐκτεθέντος δὲ αὐτοῦ ἀνείλατο αὐτὸν = WH Treg NA/NIV: || Ἐκτεθέντα δὲ αὐτόν ἀνείλετο = RP
ἐκτεθέντος δὲ αὐτοῦ ἀνείλατο αὐτὸν ⸃ θυγάτηρ Φαραὼ καὶ ἀνεθρέψατο αὐτὸν ἑαυτῇ εἰς υἱόν.
22καὶ ἐπαιδεύθη
 Μωϋσῆς = WH RP: || Μωϋσῆς ἐν = Treg NA/NIV
Μωϋσῆς πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων, ἦν δὲ δυνατὸς ἐν λόγοις καὶ ἔργοις
 αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
αὐτοῦ.

23Ὡς δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ τεσσερακονταετὴς χρόνος, ἀνέβη ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ. 24καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον ἠμύνατο καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν τῷ καταπονουμένῳ πατάξας τὸν Αἰγύπτιον. 25ἐνόμιζεν δὲ συνιέναι τοὺς
 ἀδελφοὺς = WH Treg: || ἀδελφοὺς αὐτοῦ = NA/NIV RP
ἀδελφοὺς ὅτι θεὸς διὰ χειρὸς αὐτοῦ δίδωσιν
 σωτηρίαν αὐτοῖς = WH Treg NA/NIV: || αὐτοῖς σωτηρίαν = RP
σωτηρίαν αὐτοῖς ⸃, οἱ δὲ οὐ συνῆκαν.
26τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὤφθη αὐτοῖς μαχομένοις καὶ
 συνήλλασσεν = WH Treg NA/NIV: || συνήλασεν = RP
συνήλλασσεν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην εἰπών· Ἄνδρες, ἀδελφοί
 ἐστε = WH Treg NA/NIV: || ἐστε ὑμεῖς = RP
ἐστε· ἱνατί ἀδικεῖτε ἀλλήλους;
27 δὲ ἀδικῶν τὸν πλησίον ἀπώσατο αὐτὸν εἰπών· Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐφ᾽
 ἡμῶν = WH Treg NA/NIV: || ἡμᾶς = RP
ἡμῶν;
28μὴ ἀνελεῖν με σὺ θέλεις ὃν τρόπον ἀνεῖλες
 ἐχθὲς = WH Treg NA/NIV: || χθὲς = RP
ἐχθὲς τὸν Αἰγύπτιον;
29ἔφυγεν δὲ Μωϋσῆς ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, καὶ ἐγένετο πάροικος ἐν γῇ Μαδιάμ, οὗ ἐγέννησεν υἱοὺς δύο.

30Καὶ πληρωθέντων ἐτῶν τεσσεράκοντα ὤφθη αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ ὄρους Σινᾶ
 ἄγγελος = WH Treg NA/NIV: || ἄγγελος κυρίου = RP
ἄγγελος ἐν φλογὶ πυρὸς βάτου·
31 δὲ Μωϋσῆς ἰδὼν
 ἐθαύμασεν = WH Treg: || ἐθαύμαζεν = NA/NIV RP
ἐθαύμασεν τὸ ὅραμα. προσερχομένου δὲ αὐτοῦ κατανοῆσαι ἐγένετο φωνὴ
 κυρίου = WH Treg NA/NIV: || κυρίου πρὸς αὐτόν = RP
κυρίου·
32Ἐγὼ θεὸς τῶν πατέρων σου, θεὸς Ἀβραὰμ
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || καὶ ὁ θεὸς = RP
καὶ Ἰσαὰκ
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || καὶ ὁ θεὸς = RP
καὶ Ἰακώβ. ἔντρομος δὲ γενόμενος Μωϋσῆς οὐκ ἐτόλμα κατανοῆσαι.
33εἶπεν δὲ αὐτῷ κύριος· Λῦσον τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν σου, γὰρ τόπος
 ἐφ᾽ = WH Treg NA/NIV: || ἐν = RP
ἐφ᾽ ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν.
34ἰδὼν εἶδον τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ τοῦ στεναγμοῦ
 αὐτοῦ = WH Treg: || αὐτῶν = NA/NIV RP
αὐτοῦ ἤκουσα, καὶ κατέβην ἐξελέσθαι αὐτούς· καὶ νῦν δεῦρο
 ἀποστείλω = WH Treg NA/NIV: || ἀποστελῶ = RP
ἀποστείλω σε εἰς Αἴγυπτον.

35Τοῦτον τὸν Μωϋσῆν, ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντες· Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστήν, τοῦτον θεὸς
 καὶ = WH Treg NA: || [omit] = NIV RP
καὶ ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν
 ἀπέσταλκεν σὺν = WH Treg NA/NIV: || ἀπέστειλεν ἐν = RP
ἀπέσταλκεν σὺν ⸃ χειρὶ ἀγγέλου τοῦ ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῇ βάτῳ.
36οὗτος ἐξήγαγεν αὐτοὺς ποιήσας τέρατα καὶ σημεῖα ἐν
 γῇ = NA/NIV RP: || τῇ = WH Treg
γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐν Ἐρυθρᾷ Θαλάσσῃ καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἔτη τεσσεράκοντα.
37οὗτός ἐστιν Μωϋσῆς
 εἴπας = WH Treg NA/NIV: || εἰπὼν = RP
εἴπας τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ· Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει
 ὁ θεὸς = WH Treg NA/NIV: || κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν = RP
θεὸς ⸃ ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ.
38οὗτός ἐστιν γενόμενος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ ἐρήμῳ μετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ λαλοῦντος αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει Σινᾶ καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν, ὃς ἐδέξατο
 λόγια = WH Treg NA/NIV: || λόγον = RP
λόγια ζῶντα δοῦναι
 ἡμῖν = Treg NA/NIV RP: || ὑμῖν = WH
ἡμῖν,
39 οὐκ ἠθέλησαν ὑπήκοοι γενέσθαι οἱ πατέρες ἡμῶν, ἀλλὰ ἀπώσαντο καὶ ἐστράφησαν
 ἐν ταῖς καρδίαις = WH Treg NA/NIV: || τῇ καρδίᾳ = RP
ἐν ταῖς καρδίαις ⸃ αὐτῶν εἰς Αἴγυπτον,
40εἰπόντες τῷ Ἀαρών· Ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἳ προπορεύσονται ἡμῶν· γὰρ Μωϋσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν τί
 ἐγένετο = WH Treg NA/NIV: || γέγονεν = RP
ἐγένετο αὐτῷ.
41καὶ ἐμοσχοποίησαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἀνήγαγον θυσίαν τῷ εἰδώλῳ, καὶ εὐφραίνοντο ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν. 42ἔστρεψεν δὲ θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ, καθὼς γέγραπται ἐν βίβλῳ τῶν προφητῶν·

Μὴ σφάγια καὶ θυσίας προσηνέγκατέ μοι ἔτη τεσσεράκοντα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οἶκος Ἰσραήλ;
43καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολὸχ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ
 θεοῦ = WH Treg: || θεοῦ ὑμῶν = NA/NIV RP
θεοῦ
 Ῥαιφάν = NA/NIV: || Ῥομφά = WH; || Ῥεφάν = Treg; || Ῥεμφάν = RP
Ῥαιφάν, τοὺς τύπους οὓς ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς. καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Βαβυλῶνος.

44 σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου ἦν τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθὼς διετάξατο λαλῶν τῷ Μωϋσῇ ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τὸν τύπον ὃν ἑωράκει, 45ἣν καὶ εἰσήγαγον διαδεξάμενοι οἱ πατέρες ἡμῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐν τῇ κατασχέσει τῶν ἐθνῶν ὧν ἐξῶσεν θεὸς ἀπὸ προσώπου τῶν πατέρων ἡμῶν ἕως τῶν ἡμερῶν Δαυίδ· 46ὃς εὗρεν χάριν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ᾐτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα τῷ
 θεῷ = WH Treg NIV RP: || οἴκῳ = NA
θεῷ Ἰακώβ.
47Σολομῶν δὲ οἰκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον. 48ἀλλ᾽ οὐχ ὕψιστος ἐν
 χειροποιήτοις = WH Treg NA/NIV: || χειροποιήτοις ναοῖς = RP
χειροποιήτοις κατοικεῖ· καθὼς προφήτης λέγει·
49 οὐρανός μοι θρόνος,
 ἡ δὲ = Treg NA/NIV RP: || καὶ ἡ = WH
δὲ ⸃ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου· ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι, λέγει κύριος, τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς μου;
50οὐχὶ χείρ μου ἐποίησεν ταῦτα πάντα;

51Σκληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτμητοι
 καρδίαις = WH Treg NA/NIV: || τῇ καρδίᾳ = RP
καρδίαις καὶ τοῖς ὠσίν, ὑμεῖς ἀεὶ τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ ἀντιπίπτετε, ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ ὑμεῖς.
52τίνα τῶν προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν; καὶ ἀπέκτειναν τοὺς προκαταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ δικαίου οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται καὶ φονεῖς
 ἐγένεσθε = WH Treg NA/NIV: || γεγένησθε = RP
ἐγένεσθε,
53οἵτινες ἐλάβετε τὸν νόμον εἰς διαταγὰς ἀγγέλων, καὶ οὐκ ἐφυλάξατε.

54Ἀκούοντες δὲ ταῦτα διεπρίοντο ταῖς καρδίαις αὐτῶν καὶ ἔβρυχον τοὺς ὀδόντας ἐπ᾽ αὐτόν. 55ὑπάρχων δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδεν δόξαν θεοῦ καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ, 56καὶ εἶπεν· Ἰδοὺ θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς
 διηνοιγμένους = WH Treg NA/NIV: || ἀνεῳγμένους = RP
διηνοιγμένους καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ θεοῦ.
57κράξαντες δὲ φωνῇ μεγάλῃ συνέσχον τὰ ὦτα αὐτῶν, καὶ ὥρμησαν ὁμοθυμαδὸν ἐπ᾽ αὐτόν, 58καὶ ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως ἐλιθοβόλουν. καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια
 αὐτῶν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
αὐτῶν παρὰ τοὺς πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου.
59καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον ἐπικαλούμενον καὶ λέγοντα· Κύριε Ἰησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά μου· 60θεὶς δὲ τὰ γόνατα ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ· Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς
 ταύτην τὴν ἁμαρτίαν = WH Treg NA/NIV: || τὴν ἁμαρτίαν ταύτην = RP
ταύτην τὴν ἁμαρτίαν ⸃· καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμήθη.

Copyright information for SBLG