Acts 7

Εἶπεν δὲ ἀρχιερεύς·
 Εἰ = WH Treg NA/NIV: || Εἰ ἄρα = RP
Εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει;
δὲ ἔφη· Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε· θεὸς τῆς δόξης ὤφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ πρὶν κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν Χαρράν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν· Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ
 ἐκ = NA/NIV RP: || [omit] = WH Treg
ἐκ τῆς συγγενείας σου, καὶ δεῦρο εἰς
 τὴν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τὴν γῆν ἣν ἄν σοι δείξω.
τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν. κἀκεῖθεν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε, καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ οὐδὲ βῆμα ποδός, καὶ ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτόν, οὐκ ὄντος αὐτῷ τέκνου. ἐλάλησεν
 δὲ = WH Treg RP NA: || δὲ αὐτῷ = NIV
δὲ οὕτως θεὸς ὅτι ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια·
καὶ τὸ ἔθνος
 ἐὰν = NA/NIV RP: || ἂν = WH Treg
ἐὰν
 δουλεύσουσιν = WH Treg NA/NIV: || δουλεύσωσιν = RP
δουλεύσουσιν κρινῶ ἐγώ,
 ὁ θεὸς εἶπεν = WH Treg NA/NIV: || εἶπεν ὁ θεὸς = RP
θεὸς εἶπεν ⸃, καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται καὶ λατρεύσουσίν μοι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.
καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς· καὶ οὕτως ἐγέννησεν τὸν Ἰσαὰκ καὶ περιέτεμεν αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ,
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || καὶ ὁ = RP
καὶ Ἰσαὰκ τὸν Ἰακώβ,
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || καὶ ὁ = RP
καὶ Ἰακὼβ τοὺς δώδεκα πατριάρχας.

Καὶ οἱ πατριάρχαι ζηλώσαντες τὸν Ἰωσὴφ ἀπέδοντο εἰς Αἴγυπτον· καὶ ἦν θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ, 10 καὶ ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν καὶ σοφίαν ἐναντίον Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου, καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον ἐπ᾽ Αἴγυπτον
 καὶ = WH Treg NIV RP: || καὶ ἐφ’ = NA
καὶ ὅλον τὸν οἶκον αὐτοῦ.
11 ἦλθεν δὲ λιμὸς ἐφ᾽ ὅλην τὴν
 Αἴγυπτον = WH Treg NA/NIV: || γῆν Αἰγύπτου = RP
Αἴγυπτον καὶ Χανάαν καὶ θλῖψις μεγάλη, καὶ οὐχ ηὕρισκον χορτάσματα οἱ πατέρες ἡμῶν·
12 ἀκούσας δὲ Ἰακὼβ ὄντα
 σιτία εἰς Αἴγυπτον = WH Treg NA/NIV: || σῖτα ἐν Αἰγύπτῳ = RP
σιτία εἰς Αἴγυπτον ⸃ ἐξαπέστειλεν τοὺς πατέρας ἡμῶν πρῶτον·
13 καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ
 ἀνεγνωρίσθη = NA/NIV RP: || γνωρίσθη = WH Treg
ἀνεγνωρίσθη Ἰωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, καὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ
 γένος = WH Treg: || γένος τοῦ = NA/NIV RP
γένος Ἰωσήφ.
14 ἀποστείλας δὲ Ἰωσὴφ μετεκαλέσατο
 Ἰακὼβ τὸν πατέρα αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || τὸν πατέρα αὐτοῦ Ἰακὼβ = RP
Ἰακὼβ τὸν πατέρα αὐτοῦ ⸃ καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν ἐν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε,
15 
 καὶ κατέβη = Treg NA/NIV: || κατέβη δὲ = WH RP
καὶ κατέβη ⸃ Ἰακὼβ εἰς Αἴγυπτον. καὶ ἐτελεύτησεν αὐτὸς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν,
16 καὶ μετετέθησαν εἰς Συχὲμ καὶ ἐτέθησαν ἐν τῷ μνήματι
 ᾧ = WH Treg NA/NIV: || ὃ = RP
ὠνήσατο Ἀβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου παρὰ τῶν υἱῶν Ἑμμὼρ
 ἐν = WH Treg NA/NIV: || τοῦ = RP
ἐν Συχέμ.

17 Καθὼς δὲ ἤγγιζεν χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἧς
 ὡμολόγησεν = WH Treg NA/NIV: || ὤμοσεν = RP
ὡμολόγησεν θεὸς τῷ Ἀβραάμ, ηὔξησεν λαὸς καὶ ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ,
18 ἄχρι οὗ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος
 ἐπ᾽ Αἴγυπτον = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἐπ᾽ Αἴγυπτον ⸃, ὃς οὐκ ᾔδει τὸν Ἰωσήφ.
19 οὗτος κατασοφισάμενος τὸ γένος ἡμῶν ἐκάκωσεν τοὺς
 πατέρας = WH Treg: || πατέρας ἡμῶν = NA/NIV RP
πατέρας τοῦ ποιεῖν
 τὰ βρέφη ἔκθετα = WH Treg NA/NIV: || ἔκθετα τὰ βρέφη = RP
τὰ βρέφη ἔκθετα ⸃ αὐτῶν εἰς τὸ μὴ ζῳογονεῖσθαι.
20 ἐν καιρῷ ἐγεννήθη Μωϋσῆς, καὶ ἦν ἀστεῖος τῷ θεῷ· ὃς ἀνετράφη μῆνας τρεῖς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός· 21 
 ἐκτεθέντος δὲ αὐτοῦ ἀνείλατο αὐτὸν = WH Treg NA/NIV: || Ἐκτεθέντα δὲ αὐτόν ἀνείλετο = RP
ἐκτεθέντος δὲ αὐτοῦ ἀνείλατο αὐτὸν ⸃ θυγάτηρ Φαραὼ καὶ ἀνεθρέψατο αὐτὸν ἑαυτῇ εἰς υἱόν.
22 καὶ ἐπαιδεύθη
 Μωϋσῆς = WH RP: || Μωϋσῆς ἐν = Treg NA/NIV
Μωϋσῆς πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων, ἦν δὲ δυνατὸς ἐν λόγοις καὶ ἔργοις
 αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
αὐτοῦ.

23 Ὡς δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ τεσσερακονταετὴς χρόνος, ἀνέβη ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ. 24 καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον ἠμύνατο καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν τῷ καταπονουμένῳ πατάξας τὸν Αἰγύπτιον. 25 ἐνόμιζεν δὲ συνιέναι τοὺς
 ἀδελφοὺς = WH Treg: || ἀδελφοὺς αὐτοῦ = NA/NIV RP
ἀδελφοὺς ὅτι θεὸς διὰ χειρὸς αὐτοῦ δίδωσιν
 σωτηρίαν αὐτοῖς = WH Treg NA/NIV: || αὐτοῖς σωτηρίαν = RP
σωτηρίαν αὐτοῖς ⸃, οἱ δὲ οὐ συνῆκαν.
26 τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὤφθη αὐτοῖς μαχομένοις καὶ
 συνήλλασσεν = WH Treg NA/NIV: || συνήλασεν = RP
συνήλλασσεν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην εἰπών· Ἄνδρες, ἀδελφοί
 ἐστε = WH Treg NA/NIV: || ἐστε ὑμεῖς = RP
ἐστε· ἱνατί ἀδικεῖτε ἀλλήλους;
27  δὲ ἀδικῶν τὸν πλησίον ἀπώσατο αὐτὸν εἰπών· Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐφ᾽
 ἡμῶν = WH Treg NA/NIV: || ἡμᾶς = RP
ἡμῶν;
28 μὴ ἀνελεῖν με σὺ θέλεις ὃν τρόπον ἀνεῖλες
 ἐχθὲς = WH Treg NA/NIV: || χθὲς = RP
ἐχθὲς τὸν Αἰγύπτιον;
29 ἔφυγεν δὲ Μωϋσῆς ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, καὶ ἐγένετο πάροικος ἐν γῇ Μαδιάμ, οὗ ἐγέννησεν υἱοὺς δύο.

30 Καὶ πληρωθέντων ἐτῶν τεσσεράκοντα ὤφθη αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ ὄρους Σινᾶ
 ἄγγελος = WH Treg NA/NIV: || ἄγγελος κυρίου = RP
ἄγγελος ἐν φλογὶ πυρὸς βάτου·
31  δὲ Μωϋσῆς ἰδὼν
 ἐθαύμασεν = WH Treg: || ἐθαύμαζεν = NA/NIV RP
ἐθαύμασεν τὸ ὅραμα. προσερχομένου δὲ αὐτοῦ κατανοῆσαι ἐγένετο φωνὴ
 κυρίου = WH Treg NA/NIV: || κυρίου πρὸς αὐτόν = RP
κυρίου·
32 Ἐγὼ θεὸς τῶν πατέρων σου, θεὸς Ἀβραὰμ
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || καὶ ὁ θεὸς = RP
καὶ Ἰσαὰκ
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || καὶ ὁ θεὸς = RP
καὶ Ἰακώβ. ἔντρομος δὲ γενόμενος Μωϋσῆς οὐκ ἐτόλμα κατανοῆσαι.
33 εἶπεν δὲ αὐτῷ κύριος· Λῦσον τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν σου, γὰρ τόπος
 ἐφ᾽ = WH Treg NA/NIV: || ἐν = RP
ἐφ᾽ ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν.
34 ἰδὼν εἶδον τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ τοῦ στεναγμοῦ
 αὐτοῦ = WH Treg: || αὐτῶν = NA/NIV RP
αὐτοῦ ἤκουσα, καὶ κατέβην ἐξελέσθαι αὐτούς· καὶ νῦν δεῦρο
 ἀποστείλω = WH Treg NA/NIV: || ἀποστελῶ = RP
ἀποστείλω σε εἰς Αἴγυπτον.

35 Τοῦτον τὸν Μωϋσῆν, ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντες· Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστήν, τοῦτον θεὸς
 καὶ = WH Treg NA: || [omit] = NIV RP
καὶ ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν
 ἀπέσταλκεν σὺν = WH Treg NA/NIV: || ἀπέστειλεν ἐν = RP
ἀπέσταλκεν σὺν ⸃ χειρὶ ἀγγέλου τοῦ ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῇ βάτῳ.
36 οὗτος ἐξήγαγεν αὐτοὺς ποιήσας τέρατα καὶ σημεῖα ἐν
 γῇ = NA/NIV RP: || τῇ = WH Treg
γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐν Ἐρυθρᾷ Θαλάσσῃ καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἔτη τεσσεράκοντα.
37 οὗτός ἐστιν Μωϋσῆς
 εἴπας = WH Treg NA/NIV: || εἰπὼν = RP
εἴπας τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ· Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει
 ὁ θεὸς = WH Treg NA/NIV: || κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν = RP
θεὸς ⸃ ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ.
38 οὗτός ἐστιν γενόμενος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ ἐρήμῳ μετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ λαλοῦντος αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει Σινᾶ καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν, ὃς ἐδέξατο
 λόγια = WH Treg NA/NIV: || λόγον = RP
λόγια ζῶντα δοῦναι
 ἡμῖν = Treg NA/NIV RP: || ὑμῖν = WH
ἡμῖν,
39  οὐκ ἠθέλησαν ὑπήκοοι γενέσθαι οἱ πατέρες ἡμῶν, ἀλλὰ ἀπώσαντο καὶ ἐστράφησαν
 ἐν ταῖς καρδίαις = WH Treg NA/NIV: || τῇ καρδίᾳ = RP
ἐν ταῖς καρδίαις ⸃ αὐτῶν εἰς Αἴγυπτον,
40 εἰπόντες τῷ Ἀαρών· Ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἳ προπορεύσονται ἡμῶν· γὰρ Μωϋσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν τί
 ἐγένετο = WH Treg NA/NIV: || γέγονεν = RP
ἐγένετο αὐτῷ.
41 καὶ ἐμοσχοποίησαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἀνήγαγον θυσίαν τῷ εἰδώλῳ, καὶ εὐφραίνοντο ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν. 42 ἔστρεψεν δὲ θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ, καθὼς γέγραπται ἐν βίβλῳ τῶν προφητῶν·

Μὴ σφάγια καὶ θυσίας προσηνέγκατέ μοι ἔτη τεσσεράκοντα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οἶκος Ἰσραήλ;
43 καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολὸχ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ
 θεοῦ = WH Treg: || θεοῦ ὑμῶν = NA/NIV RP
θεοῦ
 Ῥαιφάν = NA/NIV: || Ῥομφά = WH; || Ῥεφάν = Treg; || Ῥεμφάν = RP
Ῥαιφάν, τοὺς τύπους οὓς ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς. καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Βαβυλῶνος.

44  σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου ἦν τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθὼς διετάξατο λαλῶν τῷ Μωϋσῇ ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τὸν τύπον ὃν ἑωράκει, 45 ἣν καὶ εἰσήγαγον διαδεξάμενοι οἱ πατέρες ἡμῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐν τῇ κατασχέσει τῶν ἐθνῶν ὧν ἐξῶσεν θεὸς ἀπὸ προσώπου τῶν πατέρων ἡμῶν ἕως τῶν ἡμερῶν Δαυίδ· 46 ὃς εὗρεν χάριν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ᾐτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα τῷ
 θεῷ = WH Treg NIV RP: || οἴκῳ = NA
θεῷ Ἰακώβ.
47 Σολομῶν δὲ οἰκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον. 48 ἀλλ᾽ οὐχ ὕψιστος ἐν
 χειροποιήτοις = WH Treg NA/NIV: || χειροποιήτοις ναοῖς = RP
χειροποιήτοις κατοικεῖ· καθὼς προφήτης λέγει·
49  οὐρανός μοι θρόνος,
 ἡ δὲ = Treg NA/NIV RP: || καὶ ἡ = WH
δὲ ⸃ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου· ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι, λέγει κύριος, τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς μου;
50 οὐχὶ χείρ μου ἐποίησεν ταῦτα πάντα;

51 Σκληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτμητοι
 καρδίαις = WH Treg NA/NIV: || τῇ καρδίᾳ = RP
καρδίαις καὶ τοῖς ὠσίν, ὑμεῖς ἀεὶ τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ ἀντιπίπτετε, ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ ὑμεῖς.
52 τίνα τῶν προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν; καὶ ἀπέκτειναν τοὺς προκαταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ δικαίου οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται καὶ φονεῖς
 ἐγένεσθε = WH Treg NA/NIV: || γεγένησθε = RP
ἐγένεσθε,
53 οἵτινες ἐλάβετε τὸν νόμον εἰς διαταγὰς ἀγγέλων, καὶ οὐκ ἐφυλάξατε.

54 Ἀκούοντες δὲ ταῦτα διεπρίοντο ταῖς καρδίαις αὐτῶν καὶ ἔβρυχον τοὺς ὀδόντας ἐπ᾽ αὐτόν. 55 ὑπάρχων δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδεν δόξαν θεοῦ καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ, 56 καὶ εἶπεν· Ἰδοὺ θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς
 διηνοιγμένους = WH Treg NA/NIV: || ἀνεῳγμένους = RP
διηνοιγμένους καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ θεοῦ.
57 κράξαντες δὲ φωνῇ μεγάλῃ συνέσχον τὰ ὦτα αὐτῶν, καὶ ὥρμησαν ὁμοθυμαδὸν ἐπ᾽ αὐτόν, 58 καὶ ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως ἐλιθοβόλουν. καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια
 αὐτῶν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
αὐτῶν παρὰ τοὺς πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου.
59 καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον ἐπικαλούμενον καὶ λέγοντα· Κύριε Ἰησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά μου· 60 θεὶς δὲ τὰ γόνατα ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ· Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς
 ταύτην τὴν ἁμαρτίαν = WH Treg NA/NIV: || τὴν ἁμαρτίαν ταύτην = RP
ταύτην τὴν ἁμαρτίαν ⸃· καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμήθη.

Copyright information for SBLG