Acts 9

δὲ Σαῦλος ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ κυρίου, προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ ᾐτήσατο παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς, ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας, ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς Ἰερουσαλήμ. ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ Δαμασκῷ,
 ἐξαίφνης τε αὐτὸν περιήστραψεν = WH Treg NA/NIV: || καὶ ἐξαίφνης περιήστραψεν αὐτὸν = RP
ἐξαίφνης τε αὐτὸν περιήστραψεν ⸃ φῶς
 ἐκ = WH Treg NA/NIV: || ἀπὸ = RP
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ,
καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν ἤκουσεν φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ Σαοὺλ Σαούλ, τί με διώκεις; εἶπεν δέ· Τίς εἶ, κύριε;
 δέ = WH Treg NA/NIV: || δέ κύριος εἶπεν = RP
δέ· Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις·
ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ λαληθήσεταί σοι
 ὅ τί = Treg NA/NIV: || ὅτι = WH; || τί = RP
τί ⸃ σε δεῖ ποιεῖν.
οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐνεοί, ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς μηδένα δὲ θεωροῦντες. ἠγέρθη δὲ
 Σαῦλος = WH Treg NA/NIV: || ὁ Σαῦλος = RP
Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς, ἀνεῳγμένων
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || τε = RP
δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ
 οὐδὲν = WH Treg NA/NIV: || οὐδένα = RP
οὐδὲν ἔβλεπεν· χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν.
καὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων, καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν.

10 Ἦν δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι Ἁνανίας, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν
 ἐν ὁράματι ὁ κύριος = WH Treg NA/NIV: || ὁ κύριος ἐν ὁράματι = RP
ἐν ὁράματι κύριος ⸃· Ἁνανία. δὲ εἶπεν· Ἰδοὺ ἐγώ, κύριε.
11  δὲ κύριος πρὸς αὐτόν·
 Ἀναστὰς = Treg NA/NIV RP: || Ἀνάστα = WH
Ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην Εὐθεῖαν καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα, ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται,
12 καὶ εἶδεν
 ἄνδρα ἐν ὁράματι Ἁνανίαν ὀνόματι = WH Treg NA/NIV: || ἐν ὁράματι ἄνδρα ὀνόματι Ἀνανίαν = RP
ἄνδρα ἐν ὁράματι Ἁνανίαν ὀνόματι ⸃ εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ
 χεῖρας = Treg: || τὰς χεῖρας = WH NA/NIV; || χεῖρα = RP
χεῖρας ὅπως ἀναβλέψῃ.
13 ἀπεκρίθη δὲ Ἁνανίας· Κύριε,
 ἤκουσα = WH Treg NA/NIV: || ἀκήκοα = RP
ἤκουσα ἀπὸ πολλῶν περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου, ὅσα κακὰ
 τοῖς ἁγίοις σου ἐποίησεν = WH Treg NA/NIV: || ἐποίησεν τοῖς ἁγίοις σου = RP
τοῖς ἁγίοις σου ἐποίησεν ⸃ ἐν Ἰερουσαλήμ·
14 καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν ἀρχιερέων δῆσαι πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά σου. 15 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν κύριος· Πορεύου, ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς
 ἐστίν μοι = WH Treg NA/NIV: || μοι ἐστίν = RP
ἐστίν μοι ⸃ οὗτος τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον
 ἐθνῶν = Treg NA/NIV RP: || τῶν ἐθνῶν = WH
ἐθνῶν
 τε = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τε καὶ βασιλέων υἱῶν τε Ἰσραήλ,
16 ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός μου παθεῖν. 17 ἀπῆλθεν δὲ Ἁνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ ἐπιθεὶς ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπεν· Σαοὺλ ἀδελφέ, κύριος ἀπέσταλκέν με,
 Ἰησοῦς = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
Ἰησοῦς ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς πνεύματος ἁγίου.
18 καὶ εὐθέως ἀπέπεσαν
 αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν = WH Treg NA/NIV: || ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ = RP
αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν ⸃
 ὡς = WH Treg NA/NIV: || ὡσεὶ = RP
ὡς λεπίδες, ἀνέβλεψέν τε καὶ ἀναστὰς ἐβαπτίσθη,
19 καὶ λαβὼν τροφὴν
 ἐνίσχυσεν = Treg NA/NIV RP: || ἐνισχύθη = WH
ἐνίσχυσεν.

Ἐγένετο
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || δὲ ὁ Σαῦλος = RP
δὲ μετὰ τῶν ἐν Δαμασκῷ μαθητῶν ἡμέρας τινὰς,
20 καὶ εὐθέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσεν τὸν
 Ἰησοῦν = WH Treg NA/NIV: || χριστόν = RP
Ἰησοῦν ὅτι οὗτός ἐστιν υἱὸς τοῦ θεοῦ.
21 ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον· Οὐχ οὗτός ἐστιν πορθήσας
 ἐν = WH Treg RP: || εἰς = NA/NIV
ἐν Ἰερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύθει ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς;
22 Σαῦλος δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο καὶ
 συνέχυννεν = WH NA/NIV: || συνέχυνεν = Treg RP
συνέχυννεν
 τοὺς = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
τοὺς Ἰουδαίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν Δαμασκῷ, συμβιβάζων ὅτι οὗτός ἐστιν χριστός.

23 Ὡς δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναί, συνεβουλεύσαντο οἱ Ἰουδαῖοι ἀνελεῖν αὐτόν· 24 ἐγνώσθη δὲ τῷ Σαύλῳ ἐπιβουλὴ αὐτῶν.
 παρετηροῦντο δὲ καὶ = WH Treg NA/NIV: || Παρετήρουν τε = RP
παρετηροῦντο δὲ καὶ ⸃ τὰς πύλας ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς ὅπως αὐτὸν ἀνέλωσιν·
25 λαβόντες δὲ
 οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || αὐτὸν οἱ μαθηταὶ = RP
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ⸃ νυκτὸς
 διὰ τοῦ τείχους καθῆκαν αὐτὸν = WH Treg NA/NIV: || καθῆκαν διὰ τοῦ τείχους = RP
διὰ τοῦ τείχους καθῆκαν αὐτὸν ⸃ χαλάσαντες ἐν σπυρίδι.

26 Παραγενόμενος δὲ
 εἰς = WH Treg NA/NIV: || ὁ Σαῦλος ἐν = RP
εἰς Ἰερουσαλὴμ
 ἐπείραζεν = WH Treg NA/NIV: || ἐπειρᾶτο = RP
ἐπείραζεν κολλᾶσθαι τοῖς μαθηταῖς· καὶ πάντες ἐφοβοῦντο αὐτόν, μὴ πιστεύοντες ὅτι ἐστὶν μαθητής.
27 Βαρναβᾶς δὲ ἐπιλαβόμενος αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τοὺς ἀποστόλους, καὶ διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδεν τὸν κύριον καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ καὶ πῶς ἐν Δαμασκῷ ἐπαρρησιάσατο ἐν τῷ ὀνόματι
 τοῦ = NA/NIV RP: || [omit] = WH Treg
τοῦ Ἰησοῦ.
28 καὶ ἦν μετ᾽ αὐτῶν εἰσπορευόμενος
 καὶ ἐκπορευόμενος = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
καὶ ἐκπορευόμενος ⸃ εἰς
 Ἰερουσαλήμ = WH Treg NA/NIV: || Ἰερουσαλήμ καὶ = RP
Ἰερουσαλήμ, παρρησιαζόμενος ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ
 κυρίου = WH Treg NA/NIV: || κυρίου Ἰησοῦ = RP
κυρίου,
29 ἐλάλει τε καὶ συνεζήτει πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς· οἱ δὲ ἐπεχείρουν
 ἀνελεῖν αὐτόν = WH Treg NA/NIV: || αὐτόν ἀνελεῖν = RP
ἀνελεῖν αὐτόν ⸃.
30 ἐπιγνόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτὸν εἰς Καισάρειαν καὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν εἰς Ταρσόν.

31 
 Ἡ … ἐκκλησία … εἶχεν … οἰκοδομουμένη … πορευομένη … ἐπληθύνετο = WH Treg NA/NIV: || Αἱ … ἐκκλησίαι … εἶχον … οἰκοδομούμεναι … πορευόμεναι … ἐπληθύνοντο = RP
μὲν οὖν ἐκκλησία καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας καὶ Γαλιλαίας καὶ Σαμαρείας εἶχεν εἰρήνην οἰκοδομουμένη, καὶ πορευομένη τῷ φόβῳ τοῦ κυρίου καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐπληθύνετο ⸃.

32 Ἐγένετο δὲ Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδα. 33 εὗρεν δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα
 ὀνόματι Αἰνέαν = WH Treg NA/NIV: || Αἰνέαν ὀνόματι = RP
ὀνόματι Αἰνέαν ⸃ ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ
 κραβάττου = WH Treg NA/NIV: || κραββάτῳ = RP
κραβάττου, ὃς ἦν παραλελυμένος.
34 καὶ εἶπεν αὐτῷ Πέτρος· Αἰνέα, ἰᾶταί σε Ἰησοῦς
 Χριστός = WH Treg NA/NIV: || ὁ χριστός = RP
Χριστός· ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ· καὶ εὐθέως ἀνέστη.
35 καὶ εἶδαν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδα καὶ τὸν
 Σαρῶνα = WH Treg NA/NIV: || Ἀσσάρωνα = RP
Σαρῶνα, οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν κύριον.

36 Ἐν Ἰόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια ὀνόματι Ταβιθά, διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς· αὕτη ἦν πλήρης
 ἔργων ἀγαθῶν = WH Treg NA/NIV: || ἀγαθῶν ἔργων = RP
ἔργων ἀγαθῶν ⸃ καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει.
37 ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν· λούσαντες δὲ
 ἔθηκαν αὐτὴν = Treg NA/NIV: || αὐτὴν ἔθηκαν = RP; || ἔθηκαν = WH
ἔθηκαν αὐτὴν ⸃ ἐν ὑπερῴῳ.
38 ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδας τῇ Ἰόππῃ οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ ἀπέστειλαν
 δύο ἄνδρας = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
δύο ἄνδρας ⸃ πρὸς αὐτὸν παρακαλοῦντες· Μὴ
 ὀκνήσῃς = WH Treg NA/NIV: || ὀκνῆσαι = RP
ὀκνήσῃς διελθεῖν ἕως
 ἡμῶν = WH Treg NA/NIV: || αὐτῶν = RP
ἡμῶν·
39 ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς· ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον, καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ᾽ αὐτῶν οὖσα Δορκάς. 40 ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας Πέτρος
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο, καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπεν· Ταβιθά, ἀνάστηθι. δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς, καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον ἀνεκάθισεν.
41 δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα ἀνέστησεν αὐτήν, φωνήσας δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς χήρας παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν. 42 γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ᾽ ὅλης
 τῆς = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
τῆς Ἰόππης, καὶ
 ἐπίστευσαν πολλοὶ = WH Treg NA/NIV: || πολλοὶ ἐπίστευσαν = RP
ἐπίστευσαν πολλοὶ ⸃ ἐπὶ τὸν κύριον.
43 ἐγένετο
 δὲ = WH NA/NIV RP: || δὲ αὐτὸν = Treg
δὲ ἡμέρας ἱκανὰς
 μεῖναι = WH Treg NA/NIV: || μεῖναι αὐτὸν = RP
μεῖναι ἐν Ἰόππῃ παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ.

Copyright information for SBLG