John 12

οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν
 Λάζαρος = WH NA/NIV: || Λάζαρος ὁ τεθνηκώς = Treg RP
Λάζαρος, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν
 Ἰησοῦς = WH NA/NIV: || ὁ Ἰησοῦς = Treg; || [omit] = RP
Ἰησοῦς.
ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ Μάρθα διηκόνει, δὲ Λάζαρος εἷς ἦν
 ἐκ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἐκ τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ·
οὖν
 Μαριὰμ = WH Treg NA/NIV: || Μαρία = RP
Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου.
λέγει
 δὲ = WH NA/NIV: || οὖν = Treg RP
δὲ
 Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ = WH Treg: || Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ = NA/NIV; || εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης = RP
Ἰούδας Ἰσκαριώτης εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ⸃, μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι·
Διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς; εἶπεν δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ᾽ ὅτι κλέπτης ἦν καὶ τὸ γλωσσόκομον
 ἔχων = WH Treg NA/NIV: || εἶχεν καὶ = RP
ἔχων τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν.
εἶπεν οὖν Ἰησοῦς· Ἄφες αὐτήν,
 ἵνα = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἵνα εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου
 τηρήσῃ = WH Treg NA/NIV: || τετήρηκεν = RP
τηρήσῃ αὐτό·
τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.

Ἔγνω
 οὖν = Treg RP: || οὖν ὁ = WH NA/NIV
οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.
10 ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν, 11 ὅτι πολλοὶ δι᾽ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν.

12 Τῇ ἐπαύριον
 ὁ = WH NA/NIV: || [omit] = Treg RP
ὄχλος πολὺς ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται
 ὁ = NA/NIV: || [omit] = WH Treg RP
Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα,
13 ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ
 ἐκραύγαζον = WH Treg NA/NIV: || ἔκραζον = RP
ἐκραύγαζον· Ὡσαννά, εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου,
 καὶ ὁ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
καὶ ὁ ⸃ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ.
14 εὑρὼν δὲ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ᾽ αὐτό, καθώς ἐστιν γεγραμμένον· 15 Μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ Σιών· ἰδοὺ βασιλεύς σου ἔρχεται, καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου. 16 
 ταῦτα = WH Treg NA/NIV: || ταῦτα δὲ = RP
ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν
 αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ = WH NA/NIV: || οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ = Treg RP
αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ ⸃ τὸ πρῶτον, ἀλλ᾽ ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ᾽ αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ.
17 ἐμαρτύρει οὖν ὄχλος ὢν μετ᾽ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 18 διὰ τοῦτο
 καὶ = WH RP NA: || [omit] = Treg NIV
καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὄχλος ὅτι
 ἤκουσαν = WH Treg NA/NIV: || ἤκουσεν = RP
ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.
19 οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς ἑαυτούς· Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν· ἴδε
 κόσμος = WH Treg RP NA: || κόσμος ὅλος = NIV
κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν.

20 Ἦσαν δὲ
 Ἕλληνές τινες = WH Treg NA/NIV: || τινες Ἕλληνές = RP
Ἕλληνές τινες ⸃ ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ·
21 οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν. 22 ἔρχεται
 ὁ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
Φίλιππος καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ·
 ἔρχεται = WH Treg NA/NIV: || καὶ πάλιν = RP
ἔρχεται Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
καὶ λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ.
23  δὲ Ἰησοῦς
 ἀποκρίνεται = WH Treg NA/NIV: || ἀπεκρίνατο = RP
ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων· Ἐλήλυθεν ὥρα ἵνα δοξασθῇ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
24 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει. 25  φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
 ἀπολλύει = WH Treg NA/NIV: || ἀπολέσει = RP
ἀπολλύει αὐτήν, καὶ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν.
26 ἐὰν ἐμοί
 τις διακονῇ = WH Treg NA/NIV: || διακονῇ τις = RP
τις διακονῇ ⸃ ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ καὶ διάκονος ἐμὸς ἔσται·
 ἐάν = WH Treg NA/NIV: || καὶ ἐάν = RP
ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν πατήρ.

27 Νῦν ψυχή μου τετάρακται, καὶ τί εἴπω; πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης. ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην. 28 πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ· Καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω. 29  οὖν ὄχλος ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν βροντὴν γεγονέναι· ἄλλοι ἔλεγον· Ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν. 30 ἀπεκρίθη
 Ἰησοῦς καὶ εἶπεν = Treg NA/NIV RP: || καὶ εἶπεν Ἰησοῦς = WH
Ἰησοῦς καὶ εἶπεν ⸃· Οὐ δι᾽ ἐμὲ
 ἡ φωνὴ αὕτη = WH Treg NA/NIV: || αὕτη ἡ φωνὴ = RP
φωνὴ αὕτη ⸃ γέγονεν ἀλλὰ δι᾽ ὑμᾶς.
31 νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω· 32 κἀγὼ
 ἐὰν = Treg NA/NIV RP: || ἂν = WH
ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν.
33 τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν. 34 ἀπεκρίθη
 οὖν = WH NA/NIV: || [omit] = Treg RP
οὖν αὐτῷ ὄχλος· Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ πῶς
 λέγεις σὺ = WH Treg NA/NIV: || σὺ λέγεις = RP
λέγεις σὺ ⸃
 ὅτι = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐστιν οὗτος υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου;
35 εἶπεν οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς· Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς
 ἐν ὑμῖν = WH Treg NA/NIV: || μεθ᾽ ὑμῶν = RP
ἐν ὑμῖν ⸃ ἐστιν. περιπατεῖτε
 ὡς = WH Treg NA/NIV: || ἕως = RP
ὡς τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ, καὶ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει.
36 
 ὡς = WH Treg NA/NIV: || Ἕως = RP
ὡς τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε.

Ταῦτα
 ἐλάλησεν = WH Treg NA/NIV: || ἐλάλησεν ὁ = RP
ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ᾽ αὐτῶν.
37 τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν, 38 ἵνα λόγος Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπεν· Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη; 39 διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν ὅτι πάλιν εἶπεν Ἠσαΐας· 40 Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ
 ἐπώρωσεν = WH Treg NA/NIV: || πεπώρωκεν = RP
ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ καὶ
 στραφῶσιν = WH Treg NA/NIV: || ἐπιστραφῶσιν = RP
στραφῶσιν, καὶ
 ἰάσομαι = WH Treg NA/NIV: || ἰάσωμαι = RP
ἰάσομαι αὐτούς.
41 ταῦτα εἶπεν Ἠσαΐας
 ὅτι = WH Treg NA/NIV: || ὅτε = RP
ὅτι εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ.
42 ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται, 43 ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ.

44 Ἰησοῦς δὲ ἔκραξεν καὶ εἶπεν· πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ πιστεύει εἰς ἐμὲ ἀλλὰ εἰς τὸν πέμψαντά με, 45 καὶ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με. 46 ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ. 47 καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ
 φυλάξῃ = WH Treg NA/NIV: || πιστεύσῃ = RP
φυλάξῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν, οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον ἀλλ᾽ ἵνα σώσω τὸν κόσμον.
48  ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν· λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ· 49 ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα, ἀλλ᾽ πέμψας με πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν
 δέδωκεν = WH Treg NA/NIV: || ἔδωκεν = RP
δέδωκεν τί εἴπω καὶ τί λαλήσω.
50 καὶ οἶδα ὅτι ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν. οὖν
 ἐγὼ λαλῶ = WH Treg NA/NIV: || λαλῶ ἐγὼ = RP
ἐγὼ λαλῶ ⸃, καθὼς εἴρηκέν μοι πατήρ, οὕτως λαλῶ.

Copyright information for SBLG