John 12

1 οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν
 Λάζαρος = WH NA/NIV: || Λάζαρος ὁ τεθνηκώς = Treg RP
Λάζαρος, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν
 Ἰησοῦς = WH NA/NIV: || ὁ Ἰησοῦς = Treg; || [omit] = RP
Ἰησοῦς.
2ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ Μάρθα διηκόνει, δὲ Λάζαρος εἷς ἦν
 ἐκ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἐκ τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ·
3 οὖν
 Μαριὰμ = WH Treg NA/NIV: || Μαρία = RP
Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου.
4λέγει
 δὲ = WH NA/NIV: || οὖν = Treg RP
δὲ
 Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ = WH Treg: || Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ = NA/NIV; || εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης = RP
Ἰούδας Ἰσκαριώτης εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ⸃, μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι·
5Διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς; 6εἶπεν δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ᾽ ὅτι κλέπτης ἦν καὶ τὸ γλωσσόκομον
 ἔχων = WH Treg NA/NIV: || εἶχεν καὶ = RP
ἔχων τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν.
7εἶπεν οὖν Ἰησοῦς· Ἄφες αὐτήν,
 ἵνα = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἵνα εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου
 τηρήσῃ = WH Treg NA/NIV: || τετήρηκεν = RP
τηρήσῃ αὐτό·
8τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.

9Ἔγνω
 οὖν = Treg RP: || οὖν ὁ = WH NA/NIV
οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.
10ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν, 11ὅτι πολλοὶ δι᾽ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν.

12Τῇ ἐπαύριον
 ὁ = WH NA/NIV: || [omit] = Treg RP
ὄχλος πολὺς ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται
 ὁ = NA/NIV: || [omit] = WH Treg RP
Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα,
13ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ
 ἐκραύγαζον = WH Treg NA/NIV: || ἔκραζον = RP
ἐκραύγαζον· Ὡσαννά, εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου,
 καὶ ὁ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
καὶ ὁ ⸃ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ.
14εὑρὼν δὲ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ᾽ αὐτό, καθώς ἐστιν γεγραμμένον· 15Μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ Σιών· ἰδοὺ βασιλεύς σου ἔρχεται, καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου. 16
 ταῦτα = WH Treg NA/NIV: || ταῦτα δὲ = RP
ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν
 αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ = WH NA/NIV: || οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ = Treg RP
αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ ⸃ τὸ πρῶτον, ἀλλ᾽ ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ᾽ αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ.
17ἐμαρτύρει οὖν ὄχλος ὢν μετ᾽ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 18διὰ τοῦτο
 καὶ = WH RP NA: || [omit] = Treg NIV
καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὄχλος ὅτι
 ἤκουσαν = WH Treg NA/NIV: || ἤκουσεν = RP
ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.
19οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς ἑαυτούς· Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν· ἴδε
 κόσμος = WH Treg RP NA: || κόσμος ὅλος = NIV
κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν.

20Ἦσαν δὲ
 Ἕλληνές τινες = WH Treg NA/NIV: || τινες Ἕλληνές = RP
Ἕλληνές τινες ⸃ ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ·
21οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν. 22ἔρχεται
 ὁ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
Φίλιππος καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ·
 ἔρχεται = WH Treg NA/NIV: || καὶ πάλιν = RP
ἔρχεται Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
καὶ λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ.
23 δὲ Ἰησοῦς
 ἀποκρίνεται = WH Treg NA/NIV: || ἀπεκρίνατο = RP
ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων· Ἐλήλυθεν ὥρα ἵνα δοξασθῇ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
24ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει. 25 φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
 ἀπολλύει = WH Treg NA/NIV: || ἀπολέσει = RP
ἀπολλύει αὐτήν, καὶ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν.
26ἐὰν ἐμοί
 τις διακονῇ = WH Treg NA/NIV: || διακονῇ τις = RP
τις διακονῇ ⸃ ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ καὶ διάκονος ἐμὸς ἔσται·
 ἐάν = WH Treg NA/NIV: || καὶ ἐάν = RP
ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν πατήρ.

27Νῦν ψυχή μου τετάρακται, καὶ τί εἴπω; πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης. ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην. 28πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ· Καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω. 29 οὖν ὄχλος ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν βροντὴν γεγονέναι· ἄλλοι ἔλεγον· Ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν. 30ἀπεκρίθη
 Ἰησοῦς καὶ εἶπεν = Treg NA/NIV RP: || καὶ εἶπεν Ἰησοῦς = WH
Ἰησοῦς καὶ εἶπεν ⸃· Οὐ δι᾽ ἐμὲ
 ἡ φωνὴ αὕτη = WH Treg NA/NIV: || αὕτη ἡ φωνὴ = RP
φωνὴ αὕτη ⸃ γέγονεν ἀλλὰ δι᾽ ὑμᾶς.
31νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω· 32κἀγὼ
 ἐὰν = Treg NA/NIV RP: || ἂν = WH
ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν.
33τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν. 34ἀπεκρίθη
 οὖν = WH NA/NIV: || [omit] = Treg RP
οὖν αὐτῷ ὄχλος· Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ πῶς
 λέγεις σὺ = WH Treg NA/NIV: || σὺ λέγεις = RP
λέγεις σὺ ⸃
 ὅτι = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐστιν οὗτος υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου;
35εἶπεν οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς· Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς
 ἐν ὑμῖν = WH Treg NA/NIV: || μεθ᾽ ὑμῶν = RP
ἐν ὑμῖν ⸃ ἐστιν. περιπατεῖτε
 ὡς = WH Treg NA/NIV: || ἕως = RP
ὡς τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ, καὶ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει.
36
 ὡς = WH Treg NA/NIV: || Ἕως = RP
ὡς τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε.

Ταῦτα
 ἐλάλησεν = WH Treg NA/NIV: || ἐλάλησεν ὁ = RP
ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ᾽ αὐτῶν.
37τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν, 38ἵνα λόγος Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπεν· Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη; 39διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν ὅτι πάλιν εἶπεν Ἠσαΐας· 40Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ
 ἐπώρωσεν = WH Treg NA/NIV: || πεπώρωκεν = RP
ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ καὶ
 στραφῶσιν = WH Treg NA/NIV: || ἐπιστραφῶσιν = RP
στραφῶσιν, καὶ
 ἰάσομαι = WH Treg NA/NIV: || ἰάσωμαι = RP
ἰάσομαι αὐτούς.
41ταῦτα εἶπεν Ἠσαΐας
 ὅτι = WH Treg NA/NIV: || ὅτε = RP
ὅτι εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ.
42ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται, 43ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ.

44Ἰησοῦς δὲ ἔκραξεν καὶ εἶπεν· πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ πιστεύει εἰς ἐμὲ ἀλλὰ εἰς τὸν πέμψαντά με, 45καὶ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με. 46ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ. 47καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ
 φυλάξῃ = WH Treg NA/NIV: || πιστεύσῃ = RP
φυλάξῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν, οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον ἀλλ᾽ ἵνα σώσω τὸν κόσμον.
48 ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν· λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ· 49ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα, ἀλλ᾽ πέμψας με πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν
 δέδωκεν = WH Treg NA/NIV: || ἔδωκεν = RP
δέδωκεν τί εἴπω καὶ τί λαλήσω.
50καὶ οἶδα ὅτι ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν. οὖν
 ἐγὼ λαλῶ = WH Treg NA/NIV: || λαλῶ ἐγὼ = RP
ἐγὼ λαλῶ ⸃, καθὼς εἴρηκέν μοι πατήρ, οὕτως λαλῶ.

Copyright information for SBLG