John 4

1Ὡς οὖν ἔγνω
 Ἰησοῦς = Holmes NA: || κύριος = WH Treg NIV RP
Ἰησοῦς ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει Ἰωάννης—
2καίτοιγε Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλ᾽ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ— 3ἀφῆκεν τὴν Ἰουδαίαν καὶ ἀπῆλθεν
 πάλιν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
πάλιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
4ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς Σαμαρείας. 5ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχὰρ πλησίον τοῦ χωρίου ἔδωκεν Ἰακὼβ
 τῷ = WH NA/NIV: || [omit] = Treg RP
τῷ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ·
6ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ. οὖν Ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν
 ὡς = WH Treg NA/NIV: || ὡσεὶ = RP
ὡς ἕκτη.

7Ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ. λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· Δός μοι πεῖν· 8οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν. 9λέγει οὖν αὐτῷ γυνὴ Σαμαρῖτις· Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρ᾽ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς
 γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης = WH Treg NA/NIV: || οὔσης γυναικὸς Σαμαρείτιδος = RP
γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης ⸃; οὐ γὰρ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρίταις.
10ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· Εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ καὶ τίς ἐστιν λέγων σοι· Δός μοι πεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτὸν καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν. 11λέγει αὐτῷ
 ἡ γυνή = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
γυνή ⸃· Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ· πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν;
12μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ; 13ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· Πᾶς πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν· 14ὃς δ᾽ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ
 διψήσει = WH Treg NA/NIV: || διψήσῃ = RP
διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.
15λέγει πρὸς αὐτὸν γυνή· Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ
 διέρχωμαι = WH NA/NIV: || ἔρχωμαι = Treg; || ἔρχομαι = RP
διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν.

16Λέγει
 αὐτῇ = WH NA/NIV: || αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς = Treg RP
αὐτῇ· Ὕπαγε φώνησον
 τὸν ἄνδρα σου = Treg NA/NIV RP: || σου τὸν ἄνδρα = WH
τὸν ἄνδρα σου ⸃ καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε.
17ἀπεκρίθη γυνὴ καὶ εἶπεν
 αὐτῷ = WH NA/NIV: || [omit] = Treg RP
αὐτῷ· Οὐκ ἔχω ἄνδρα. λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· Καλῶς εἶπας ὅτι Ἄνδρα οὐκ ἔχω·
18πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας. 19λέγει αὐτῷ γυνή· Κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ. 20οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν· καὶ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν τόπος ὅπου
 προσκυνεῖν δεῖ = WH Treg NA/NIV: || δεῖ προσκυνεῖν = RP
προσκυνεῖν δεῖ ⸃.
21λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς·
 Πίστευέ μοι, γύναι = WH Treg NA/NIV: || Γύναι, πίστευέ μοι = RP
Πίστευέ μοι, γύναι ⸃, ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί.
22ὑμεῖς προσκυνεῖτε οὐκ οἴδατε, ἡμεῖς προσκυνοῦμεν οἴδαμεν, ὅτι σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν· 23ἀλλὰ ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ, καὶ γὰρ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν· 24πνεῦμα θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν. 25λέγει αὐτῷ γυνή· Οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται, λεγόμενος χριστός· ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν
 ἅπαντα = WH Treg NA/NIV: || πάντα = RP
ἅπαντα.
26λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι, λαλῶν σοι.

27Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ
 ἐθαύμαζον = WH Treg NA/NIV: || ἐθαύμασαν = RP
ἐθαύμαζον ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει· οὐδεὶς μέντοι εἶπεν· Τί ζητεῖς; τί λαλεῖς μετ᾽ αὐτῆς;
28ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις· 29Δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέ μοι πάντα
 ὅσα = Treg NA/NIV RP: || ἃ = WH
ὅσα ἐποίησα· μήτι οὗτός ἐστιν χριστός;
30ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν.

31
 Ἐν = WH Treg NA/NIV: || Ἐν δὲ = RP
Ἐν τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες· Ῥαββί, φάγε.
32 δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 33ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους· Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν; 34λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς· Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα
 ποιήσω = WH Treg NA/NIV: || ποιῶ = RP
ποιήσω τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον.
35οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι Ἔτι τετράμηνός ἐστιν καὶ θερισμὸς ἔρχεται; ἰδοὺ λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμόν· ἤδη 36
 ὁ = WH Treg NA/NIV: || Καὶ ὁ = RP
θερίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον,
 ἵνα = WH Treg NA/NIV: || ἵνα καὶ = RP
ἵνα σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καὶ θερίζων.
37ἐν γὰρ τούτῳ λόγος
 ἐστὶν = WH Treg NA/NIV: || ἐστὶν ὁ = RP
ἐστὶν ἀληθινὸς ὅτι Ἄλλος ἐστὶν σπείρων καὶ ἄλλος θερίζων·
38ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε· ἄλλοι κεκοπιάκασιν, καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε.

39Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαριτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι Εἶπέν μοι πάντα
 ἃ = WH Treg NA/NIV: || ὅσα = RP
ἐποίησα.
40ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρῖται, ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ᾽ αὐτοῖς· καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας. 41καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ, 42τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι Οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν· αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς σωτὴρ τοῦ
 κόσμου = WH Treg NA/NIV: || κόσμου ὁ χριστός = RP
κόσμου.

43Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν
 ἐκεῖθεν = WH Treg NA/NIV: || ἐκεῖθεν καὶ ἀπῆλθεν = RP
ἐκεῖθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν·
44αὐτὸς
 γὰρ = WH Treg NA/NIV: || γὰρ ὁ = RP
γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει.
45ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες
 ὅσα = WH Treg NA/NIV: || ἃ = RP
ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ, καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν.

46Ἦλθεν οὖν
 πάλιν = WH Treg NA/NIV: || πάλιν ὁ Ἰησοῦς = RP
πάλιν εἰς τὴν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ἐποίησεν τὸ ὕδωρ οἶνον. καὶ ἦν τις βασιλικὸς οὗ υἱὸς ἠσθένει ἐν Καφαρναούμ.
47οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἀπῆλθεν πρὸς αὐτὸν καὶ
 ἠρώτα = WH Treg NA/NIV: || ἠρώτα αὐτὸν = RP
ἠρώτα ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν, ἤμελλεν γὰρ ἀποθνῄσκειν.
48εἶπεν οὖν Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν· Ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε. 49λέγει πρὸς αὐτὸν βασιλικός· Κύριε, κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μου. 50λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς· Πορεύου· υἱός σου ζῇ.
 ἐπίστευσεν = WH Treg NA/NIV: || καὶ ἐπίστευσεν = RP
ἐπίστευσεν ἄνθρωπος τῷ λόγῳ
 ὃν = WH Treg NA/NIV: || ᾧ = RP
ὃν εἶπεν αὐτῷ Ἰησοῦς καὶ ἐπορεύετο.
51ἤδη δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος οἱ δοῦλοι αὐτοῦ
 ὑπήντησαν = WH Treg NA/NIV: || ἀπήντησαν = RP
ὑπήντησαν
 αὐτῷ = WH NA/NIV: || αὐτῷ καὶ ἀπήγγειλαν = Treg RP
αὐτῷ λέγοντες ὅτι παῖς
 αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || σου = RP
αὐτοῦ ζῇ.
52ἐπύθετο οὖν
 τὴν ὥραν παρ’ αὐτῶν = WH Treg NA/NIV: || παρ’ αὐτῶν τὴν ὥραν = RP
τὴν ὥραν παρ᾽ αὐτῶν ⸃ ἐν κομψότερον ἔσχεν·
 εἶπαν οὖν = WH Treg NA/NIV: || Καὶ εἶπον = RP
εἶπαν οὖν ⸃ αὐτῷ ὅτι
 Ἐχθὲς = WH Treg NA/NIV: || Χθὲς = RP
Ἐχθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν πυρετός.
53ἔγνω οὖν πατὴρ
 ὅτι = WH: || ὅτι ἐν = Treg NA/NIV RP
ὅτι ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐν εἶπεν αὐτῷ
 Ἰησοῦς = WH Treg NA/NIV: || Ἰησοῦς ὅτι = RP
Ἰησοῦς· υἱός σου ζῇ, καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ οἰκία αὐτοῦ ὅλη.
54τοῦτο
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
δὲ πάλιν δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν Ἰησοῦς ἐλθὼν ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν.

Copyright information for SBLG