John 6

Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν Ἰησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας τῆς Τιβεριάδος.
 ἠκολούθει δὲ = WH Treg NA/NIV: || καὶ ἠκολούθει = RP
ἠκολούθει δὲ ⸃ αὐτῷ ὄχλος πολύς, ὅτι
 ἐθεώρουν = WH Treg NA/NIV: || ἑώρων αὐτοῦ = RP
ἐθεώρουν τὰ σημεῖα ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων.
ἀνῆλθεν δὲ εἰς τὸ
 ὄρος = WH Treg NA/NIV: || ὄρος ὁ = RP
ὄρος Ἰησοῦς, καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.
ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων. ἐπάρας οὖν
 τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ Ἰησοῦς = WH Treg NA/NIV: || ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς = RP
τοὺς ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς ⸃ καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λέγει
 πρὸς = WH Treg NA/NIV: || πρὸς τὸν = RP
πρὸς Φίλιππον· Πόθεν
 ἀγοράσωμεν = WH Treg NA/NIV: || ἀγοράσομεν = RP
ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι;
τοῦτο δὲ ἔλεγεν πειράζων αὐτόν, αὐτὸς γὰρ ᾔδει τί ἔμελλεν ποιεῖν. ἀπεκρίθη
 αὐτῷ = WH Treg RP: || αὐτῷ ὁ = NA/NIV
αὐτῷ Φίλιππος· Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα
 ἕκαστος = WH Treg NA/NIV: || ἕκαστος αὐτῶν = RP
ἕκαστος βραχύ
 τι = RP NA/NIV: || [omit] = WH Treg
τι λάβῃ.
λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἀνδρέας ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου· Ἔστιν
 παιδάριον = WH Treg NA/NIV: || παιδάριον ἓν = RP
παιδάριον ὧδε
 ὃς = WH Treg NA/NIV: || ὃ = RP
ὃς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια· ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους;
10 
 εἶπεν = WH Treg NA/NIV: || εἶπεν δὲ = RP
εἶπεν Ἰησοῦς· Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν
 ὡς = WH Treg NA/NIV: || ὡσεὶ = RP
ὡς πεντακισχίλιοι.
11 ἔλαβεν
 οὖν = WH Treg NA/NIV: || δὲ = RP
οὖν τοὺς ἄρτους Ἰησοῦς καὶ εὐχαριστήσας
 διέδωκεν = WH Treg NA/NIV: || διέδωκεν τοῖς μαθηταῖς οἱ δὲ μαθηταὶ = RP
διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις, ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον.
12 ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται. 13 συνήγαγον οὖν, καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων
 ἐπερίσσευσαν = WH Treg NA/NIV: || ἐπερίσσευσεν = RP
ἐπερίσσευσαν τοῖς βεβρωκόσιν.
14 οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες
 ὃ ἐποίησεν σημεῖον = Treg NA/NIV RP: || ἃ ἐποίησεν σημεῖα = WH
ἐποίησεν σημεῖον ⸃
 ἔλεγον = WH Treg NA/NIV: || ὁ Ἰησοῦς ἔλεγον = RP
ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς προφήτης ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον.

15 Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα
 ποιήσωσιν = WH Treg NA/NIV: || ποιήσωσιν αὐτὸν = RP
ποιήσωσιν βασιλέα ἀνεχώρησεν
 πάλιν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος.

16 Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν, 17 καὶ ἐμβάντες
 εἰς = WH Treg NA/NIV: || εἰς τὸ = RP
εἰς πλοῖον ἤρχοντο πέραν τῆς θαλάσσης εἰς Καφαρναούμ. καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει καὶ
 οὔπω = WH Treg NA/NIV: || οὐκ = RP
οὔπω ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς Ἰησοῦς,
18  τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος
 διεγείρετο = WH Treg NA/NIV: || διηγείρετο = RP
διεγείρετο.
19 ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε τριάκοντα θεωροῦσιν τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον, καὶ ἐφοβήθησαν. 20  δὲ λέγει αὐτοῖς· Ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε. 21 ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως
 ἐγένετο τὸ πλοῖον = WH Treg NA/NIV: || τὸ πλοῖον ἐγένετο = RP
ἐγένετο τὸ πλοῖον ⸃ ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον.

22 Τῇ ἐπαύριον ὄχλος ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης
 εἶδον = WH Treg NA/NIV: || ἰδὼν = RP
εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ
 ἕν = WH Treg NA/NIV: || ἕν ἐκεῖνο εἰς ὃ ἐνέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ = RP
ἕν, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Ἰησοῦς εἰς τὸ
 πλοῖον = WH Treg NA/NIV: || πλοιάριον = RP
πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον·
23 
 ἀλλὰ = WH Treg: || ἄλλα = NA/NIV; || ἄλλα δὲ = RP
ἀλλὰ ἦλθεν
 πλοιάρια = Treg NA/NIV RP: || πλοῖα = WH
πλοιάρια ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου ὅπου ἔφαγον τὸν ἄρτον εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου.
24 ὅτε οὖν εἶδεν ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ
 πλοιάρια = WH Treg NA/NIV: || πλοῖα = RP
πλοιάρια καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναοὺμ ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν.

25 Καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης εἶπον αὐτῷ· Ῥαββί, πότε ὧδε γέγονας; 26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα ἀλλ᾽ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε· 27 ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει, τοῦτον γὰρ πατὴρ ἐσφράγισεν θεός. 28 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· Τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ; 29 ἀπεκρίθη
 ὁ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ ἵνα
 πιστεύητε = WH Treg NA/NIV: || πιστεύσητε = RP
πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος.
30 εἶπον οὖν αὐτῷ· Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι; τί ἐργάζῃ; 31 οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθώς ἐστιν γεγραμμένον· Ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν. 32 εἶπεν οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωϋσῆς
 δέδωκεν = NA/NIV RP: || ἔδωκεν = WH Treg
δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ᾽ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν·
33  γὰρ ἄρτος τοῦ θεοῦ ἐστιν καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ. 34 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον.

35 
 Εἶπεν = WH Treg NA: || Εἶπεν οὖν = NIV; || Εἶπεν δὲ = RP
Εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἄρτος τῆς ζωῆς· ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ πιστεύων εἰς
 ἐμὲ = WH Treg NA/NIV: || με = RP
ἐμὲ οὐ μὴ
 διψήσει = WH Treg NA/NIV: || διψήσῃ = RP
διψήσει πώποτε.
36 ἀλλ᾽ εἶπον ὑμῖν ὅτι καὶ ἑωράκατέ με καὶ οὐ πιστεύετε. 37 πᾶν δίδωσίν μοι πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός
 με = WH Treg RP: || ἐμὲ = NA/NIV
με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω,
38 ὅτι καταβέβηκα
 ἀπὸ = WH Treg NA/NIV: || ἐκ = RP
ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με·
39 τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός
 με = WH Treg NA/NIV: || με πατρός = RP
με ἵνα πᾶν δέδωκέν μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ ἀλλὰ ἀναστήσω
 αὐτὸ = WH Treg RP: || αὐτὸ ἐν = NA/NIV
αὐτὸ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
40 τοῦτο
 γάρ = WH Treg NA/NIV: || δέ = RP
γάρ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ
 πατρός μου = WH Treg NA/NIV: || πέμψαντός με = RP
πατρός μου ⸃ ἵνα πᾶς θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω αὐτὸν
 ἐγὼ = WH Treg RP: || ἐγὼ ἐν = NA/NIV
ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

41 Ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι εἶπεν· Ἐγώ εἰμι ἄρτος καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 42 καὶ ἔλεγον·
 Οὐχ = NA/NIV RP: || Οὐχὶ = WH Treg
Οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς υἱὸς Ἰωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; πῶς
 νῦν = WH Treg NA/NIV: || οὖν = RP
νῦν
 λέγει = WH Treg NA/NIV: || λέγει οὗτος = RP
λέγει ὅτι Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα;
43 
 ἀπεκρίθη = WH Treg NA/NIV: || ἀπεκρίθη οὖν ὁ = RP
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Μὴ γογγύζετε μετ᾽ ἀλλήλων.
44 οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός
 με = WH Treg NA/NIV: || ἐμέ = RP
με ἐὰν μὴ πατὴρ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
45 ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις· Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ θεοῦ·
 πᾶς = WH Treg NA/NIV: || πᾶς οὖν = RP
πᾶς
 ἀκούσας = WH Treg NA/NIV: || ἀκούων = RP
ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρχεται πρὸς
 ἐμέ = WH Treg NA/NIV: || με = RP
ἐμέ.
46 οὐχ ὅτι τὸν πατέρα
 ἑώρακέν τις = WH Treg NA/NIV: || τις ἑώρακεν = RP
ἑώρακέν τις ⸃ εἰ μὴ ὢν παρὰ τοῦ θεοῦ, οὗτος ἑώρακεν τὸν πατέρα.
47 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
 πιστεύων = WH NA/NIV: || πιστεύων εἰς ἐμέ = Treg RP
πιστεύων ἔχει ζωὴν αἰώνιον.
48 ἐγώ εἰμι ἄρτος τῆς ζωῆς· 49 οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον
 ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ μάννα = WH Treg NA/NIV: || τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ = RP
ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ μάννα ⸃ καὶ ἀπέθανον·
50 οὗτός ἐστιν ἄρτος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ· 51 ἐγώ εἰμι ἄρτος ζῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου
 ζήσει = WH NA/NIV: || ζήσεται = Treg RP
ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω σάρξ μού
 ἐστιν = WH Treg NA/NIV: || ἐστιν ἣν ἐγὼ δώσω = RP
ἐστιν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.

52 Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες· Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα
 αὐτοῦ = WH NA/NIV: || [omit] = Treg RP
αὐτοῦ φαγεῖν;
53 εἶπεν οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. 54  τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 55  γὰρ σάρξ μου
 ἀληθής = WH Treg NA/NIV: || ἀληθῶς = RP
ἀληθής ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου
 ἀληθής = WH Treg NA/NIV: || ἀληθῶς = RP
ἀληθής ἐστι πόσις.
56  τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ. 57 καθὼς ἀπέστειλέν με ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ τρώγων με κἀκεῖνος
 ζήσει = WH Treg NA/NIV: || ζήσεται = RP
ζήσει δι᾽ ἐμέ.
58 οὗτός ἐστιν ἄρτος
 ἐξ = WH Treg NA/NIV: || ἐκ τοῦ = RP
ἐξ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ
 πατέρες = WH Treg NA: || πατέρες ὑμῶν τὸ μάννα = NIV RP
πατέρες καὶ ἀπέθανον· τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον
 ζήσει = WH Treg NA/NIV: || ζήσεται = RP
ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα.
59 ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καφαρναούμ.

60 Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπαν· Σκληρός ἐστιν
 ὁ λόγος οὗτος = WH Treg NA/NIV: || οὗτος ὁ λόγος = RP
λόγος οὗτος ⸃· τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν;
61 εἰδὼς δὲ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει; 62 ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον; 63 τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν, σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν· τὰ ῥήματα ἐγὼ
 λελάληκα = WH Treg NA/NIV: || λαλῶ = RP
λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν.
64 ἀλλὰ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ πιστεύουσιν. ᾔδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς Ἰησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες καὶ τίς ἐστιν παραδώσων αὐτόν. 65 καὶ ἔλεγεν· Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ
 πατρός = WH Treg NA/NIV: || πατρός μου = RP
πατρός.

66 Ἐκ τούτου πολλοὶ
 ἐκ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἐκ
 τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον = WH Treg NA/NIV: || ἀπῆλθον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ = RP
τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον ⸃ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ οὐκέτι μετ᾽ αὐτοῦ περιεπάτουν.
67 εἶπεν οὖν Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα· Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν; 68 
 ἀπεκρίθη = WH Treg NA/NIV: || ἀπεκρίθη οὖν = RP
ἀπεκρίθη αὐτῷ Σίμων Πέτρος· Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις,
69 καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ
 ἅγιος = WH Treg NA/NIV: || χριστὸς ὁ υἱὸς = RP
ἅγιος τοῦ
 θεοῦ = WH Treg NA/NIV: || θεοῦ τοῦ ζῶντος = RP
θεοῦ.
70 ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς· Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην; καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν. 71 ἔλεγεν δὲ τὸν Ἰούδαν Σίμωνος
 Ἰσκαριώτου = WH Treg NA/NIV: || Ἰσκαριώτην = RP
Ἰσκαριώτου· οὗτος γὰρ ἔμελλεν
 παραδιδόναι αὐτόν = WH Treg NA/NIV: || αὐτόν παραδιδόναι = RP
παραδιδόναι αὐτόν ⸃,
 εἷς = WH Treg NA/NIV: || εἷς ὢν = RP
εἷς ἐκ τῶν δώδεκα.

Copyright information for SBLG