John 7

Καὶ
 μετὰ ταῦτα περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς = WH Treg NA/NIV: || περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς μετὰ ταῦτα = RP
μετὰ ταῦτα περιεπάτει Ἰησοῦς ⸃ ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι.
ἦν δὲ ἐγγὺς ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων σκηνοπηγία. εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ· Μετάβηθι ἐντεῦθεν καὶ ὕπαγε εἰς τὴν Ἰουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθηταί σου
 θεωρήσουσιν = WH Treg NA/NIV: || θεωρήσωσιν = RP
θεωρήσουσιν
 σοῦ τὰ ἔργα = WH Treg NA: || τὰ ἔργα σου = RP; || τὰ ἔργα = NIV
σοῦ τὰ ἔργα ⸃ ποιεῖς·
οὐδεὶς γάρ
 τι ἐν κρυπτῷ = WH Treg NA/NIV: || ἐν κρυπτῷ τι = RP
τι ἐν κρυπτῷ ⸃ ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι· εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ.
οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν. λέγει οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς· καιρὸς ἐμὸς οὔπω πάρεστιν, δὲ καιρὸς ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἕτοιμος. οὐ δύναται κόσμος μισεῖν ὑμᾶς, ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν. ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν
 ἑορτήν = WH Treg NA/NIV: || ἑορτήν ταύτην = RP
ἑορτήν· ἐγὼ
 οὐκ = Treg NA: || οὔπω = WH NIV RP
οὐκ ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι
 ἐμὸς καιρὸς = WH Treg NA/NIV: || καιρὸς ὁ ἐμὸς = RP
ἐμὸς καιρὸς ⸃ οὔπω πεπλήρωται.
ταῦτα
 δὲ = WH NA/NIV RP: || [omit] = Treg
δὲ εἰπὼν
 αὐτὸς = Treg NA/NIV: || αὐτοῖς = WH RP
αὐτὸς ἔμεινεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ.

10 Ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ
 εἰς τὴν ἑορτήν τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη = WH Treg NA/NIV: || τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη εἰς τὴν ἑορτήν = RP
εἰς τὴν ἑορτήν, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη ⸃, οὐ φανερῶς ἀλλὰ ὡς ἐν κρυπτῷ.
11 οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ ἔλεγον· Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; 12 καὶ γογγυσμὸς
 περὶ αὐτοῦ ἦν πολὺς = WH Treg NA/NIV: || πολὺς περὶ αὐτοῦ ἦν = RP
περὶ αὐτοῦ ἦν πολὺς ⸃ ἐν τοῖς ὄχλοις· οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι Ἀγαθός ἐστιν, ἄλλοι
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
δὲ ἔλεγον· Οὔ, ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὄχλον.
13 οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων.

14 Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης
 ἀνέβη = WH Treg NA/NIV: || ἀνέβη ὁ = RP
ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκεν.
15 
 ἐθαύμαζον οὖν = WH Treg NA/NIV: || Καὶ ἐθαύμαζον = RP
ἐθαύμαζον οὖν ⸃ οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες· Πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν μὴ μεμαθηκώς;
16 ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς
 ὁ = NA/NIV RP: || [omit] = WH Treg
Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμὴ ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με·
17 ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς πότερον ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν ἐγὼ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ λαλῶ. 18  ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ· δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτὸν οὗτος ἀληθής ἐστιν καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν.

19 Οὐ Μωϋσῆς
 δέδωκεν = NA/NIV RP: || ἔδωκεν = WH Treg
δέδωκεν ὑμῖν τὸν νόμον; καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν νόμον. τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι;
20 ἀπεκρίθη
 ὄχλος = WH Treg NA/NIV: || ὄχλος καὶ εἶπεν = RP
ὄχλος· Δαιμόνιον ἔχεις· τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι;
21 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ἓν ἔργον ἐποίησα καὶ πάντες θαυμάζετε. 22 διὰ τοῦτο Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν— οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωϋσέως ἐστὶν ἀλλ᾽ ἐκ τῶν πατέρων— καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον. 23 εἰ περιτομὴν
 λαμβάνει = Treg NA/NIV RP: || λαμβάνει ὁ = WH
λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ ἵνα μὴ λυθῇ νόμος Μωϋσέως, ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ;
24 μὴ κρίνετε κατ᾽ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν
 κρίνετε = WH Treg NA/NIV: || κρίνατε = RP
κρίνετε.

25 Ἔλεγον οὖν τινες ἐκ τῶν Ἱεροσολυμιτῶν· Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι; 26 καὶ ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν· μήποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες ὅτι οὗτός
 ἐστιν = WH Treg NA/NIV: || ἐστιν ἀληθῶς = RP
ἐστιν χριστός;
27 ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν· δὲ χριστὸς ὅταν ἔρχηται οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν. 28 ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων Ἰησοῦς καὶ λέγων· Κἀμὲ οἴδατε καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί· καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀληθινὸς πέμψας με, ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε· 29 ἐγὼ οἶδα αὐτόν, ὅτι παρ᾽ αὐτοῦ εἰμι κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν. 30 ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι, καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ὥρα αὐτοῦ. 31 
 ἐκ τοῦ ὄχλου δὲ πολλοὶ = WH Treg NA/NIV: || Πολλοὶ δὲ ἐκ τοῦ ὄχλου = RP
ἐκ τοῦ ὄχλου δὲ πολλοὶ ⸃ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, καὶ
 ἔλεγον = WH Treg NA/NIV: || ἔλεγον ὅτι = RP
ἔλεγον· χριστὸς ὅταν ἔλθῃ
 μὴ = WH Treg NA/NIV: || μήτι = RP
μὴ πλείονα
 σημεῖα = WH Treg NA/NIV: || σημεῖα τούτων = RP
σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν;

32 Ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα, καὶ ἀπέστειλαν
 οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ὑπηρέτας = WH Treg NA/NIV: || ὑπηρέτας οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ ἀρχιερεῖς = RP
οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ὑπηρέτας ⸃ ἵνα πιάσωσιν αὐτόν.
33 εἶπεν οὖν Ἰησοῦς· Ἔτι
 χρόνον μικρὸν = WH Treg NA/NIV: || μικρὸν χρόνον = RP
χρόνον μικρὸν ⸃ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με.
34 ζητήσετέ με καὶ οὐχ
 εὑρήσετέ = Treg RP: || εὑρήσετέ με = WH NA/NIV
εὑρήσετέ, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν.
35 εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς· Ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν; μὴ εἰς τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν τοὺς Ἕλληνας; 36 τίς ἐστιν
 ὁ λόγος οὗτος = WH Treg NA/NIV: || οὗτος ὁ λόγος = RP
λόγος οὗτος ⸃ ὃν εἶπε· Ζητήσετέ με καὶ οὐχ
 εὑρήσετέ = Treg RP: || εὑρήσετέ με = WH NA/NIV
εὑρήσετέ, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;

37 Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει Ἰησοῦς, καὶ ἔκραξεν λέγων· Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. 38  πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. 39 τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύματος
 οὗ = WH Treg RP: || ὃ = NA/NIV
οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ
 πιστεύσαντες = WH Treg NA/NIV: || πιστεύοντες = RP
πιστεύσαντες εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν
 πνεῦμα = WH NA: || πνεῦμα ἅγιον = Treg RP; || πνεῦμα δεδομένον = NIV
πνεῦμα, ὅτι Ἰησοῦς
 οὐδέπω = NA/NIV RP: || οὔπω = WH Treg
οὐδέπω ἐδοξάσθη.

40 
 Ἐκ τοῦ ὄχλου οὖν = WH Treg NA/NIV: || Πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου = RP
Ἐκ τοῦ ὄχλου οὖν ⸃ ἀκούσαντες
 τῶν λόγων τούτων = WH Treg NA/NIV: || τὸν λόγον = RP
τῶν λόγων τούτων ⸃
 ἔλεγον = Treg NA/NIV RP: || ἔλεγον ὅτι = WH
ἔλεγον· Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς προφήτης·
41 ἄλλοι ἔλεγον· Οὗτός ἐστιν χριστός·
 οἱ δὲ = WH Treg NA/NIV: || Ἄλλοι = RP
οἱ δὲ ⸃ ἔλεγον· Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας χριστὸς ἔρχεται;
42 
 οὐχ = WH Treg NA/NIV: || Οὐχὶ = RP
οὐχ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυὶδ, καὶ ἀπὸ Βηθλέεμ τῆς κώμης ὅπου ἦν Δαυὶδ,
 ἔρχεται ὁ χριστός = WH Treg NA/NIV: || ὁ χριστός ἔρχεται = RP
ἔρχεται χριστός ⸃;
43 σχίσμα οὖν
 ἐγένετο ἐν τῷ ὄχλῳ = WH Treg NA/NIV: || ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο = RP
ἐγένετο ἐν τῷ ὄχλῳ ⸃ δι᾽ αὐτόν.
44 τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ᾽ οὐδεὶς
 ἐπέβαλεν = NA/NIV RP: || ἔβαλεν = WH Treg
ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας.

45 Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι· Διὰ τί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν; 46 ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται· Οὐδέποτε
 ἐλάλησεν οὕτως = WH Treg NA/NIV: || οὕτως ἐλάλησεν = RP
ἐλάλησεν οὕτως ⸃
 ἄνθρωπος = WH NA/NIV: || ἄνθρωπος ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος = Treg RP
ἄνθρωπος.
47 ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι· Μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε; 48 μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἐκ τῶν Φαρισαίων; 49 ἀλλὰ ὄχλος οὗτος μὴ γινώσκων τὸν νόμον
 ἐπάρατοί = WH Treg NA/NIV: || ἐπικατάρατοί = RP
ἐπάρατοί εἰσιν.
50 λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς,
 ἐλθὼν = WH Treg NA/NIV: || ἐλθὼν νυκτὸς = RP
ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν
 πρότερον = WH Treg: || τὸ πρότερον = NA/NIV; || [omit] = RP
πρότερον, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν·
51 Μὴ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον ἐὰν μὴ ἀκούσῃ
 πρῶτον παρ᾽ αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || παρ᾽ αὐτοῦ πρότερον = RP
πρῶτον παρ᾽ αὐτοῦ ⸃ καὶ γνῷ τί ποιεῖ;
52 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ· Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐραύνησον καὶ ἴδε ὅτι
 ἐκ τῆς Γαλιλαίας προφήτης = WH Treg NA/NIV: || προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας = RP
ἐκ τῆς Γαλιλαίας προφήτης ⸃ οὐκ
 ἐγείρεται = WH Treg NA/NIV: || ἐγηγέρται = RP; || ἐγείρεται 7:53–8:11 = RP: 53 καὶ ἐπορεύθη ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ· 8:1 Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. 2 Ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ ἱερόν, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο· καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς. 3 ἄγουσιν δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς αὐτὸν γυναῖκα ἐν μοιχείᾳ καταλήφθεισαν· καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ, 4 λέγουσιν αὐτῷ, πειράζοντες· Διδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ κατελήφθη ἐπ᾽ αὐτοφόρῳ μοιχευομένη. 5 ἐν δὲ τῷ νόμῳ Μωσῆς ἡμῖν ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας λιθοβολεῖσθαι· σὺ οὖν τί λέγεις; 6 τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν, ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας, τῷ δακτύλῳ ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν, μὴ προσποιούμενος. 7 ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν, ἀνακύψας εἶπεν πρὸς αὐτούς· Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν, πρῶτον ἐπ᾽ αὐτὴν τὸν λίθον βαλέτω. 8 καὶ πάλιν κάτω κύψας ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν. 9 οἱ δέ, ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ τῆς συνειδήσεως ἐλεγχόμενοι, ἐξήρχοντο εἷς καθ᾽ εἷς, ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων· καὶ κατελείφθη μόνος ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα. 10 ἀνακύψας δὲ ὁ Ἰησοῦς, καὶ μηδένα θεασάμενος πλὴν τὴς γυναικός, εἶπεν αὐτῇ· Ποῦ εἰσιν ἐκεῖνοι οἱ κατήγοροί σου; Οὐδείς σε κατέκρινεν; 11 ἡ δὲ εἶπεν· Οὐδείς, κύριε. εἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς· Οὐδὲ ἐγώ σε κρίνω· πορεύου καὶ μηκέτι ἁμάρτανε.
ἐγείρεται.

53 Καὶ ἐπορεύθη ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ,

Copyright information for SBLG