Luke 10

1Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν κύριος
 καὶ = Treg RP: || [omit] = WH NA/NIV
καὶ ἑτέρους ἑβδομήκοντα
 δύο = WH NA/NIV: || [omit] = Treg RP
δύο καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο
 δύο = WH NA/NIV: || [omit] = Treg RP
δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι.
2ἔλεγεν
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || οὖν = RP
δὲ πρὸς αὐτούς· μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως
 ἐργάτας ἐκβάλῃ = WH Treg NA/NIV: || ἐκβάλῃ ἐργάτας = RP
ἐργάτας ἐκβάλῃ ⸃ εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.
3ὑπάγετε·
 ἰδοὺ = WH Treg NA/NIV: || ἰδοὺ ἐγὼ = RP
ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων.
4μὴ βαστάζετε βαλλάντιον, μὴ πήραν,
 μὴ = WH Treg NA/NIV: || μηδὲ = RP
μὴ ὑποδήματα, καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε.
5εἰς ἣν δ᾽ ἂν
 εἰσέλθητε οἰκίαν = WH Treg NA/NIV: || οἰκίαν εἰσέρχησθε = RP
εἰσέλθητε οἰκίαν ⸃ πρῶτον λέγετε· Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ.
6καὶ ἐὰν
 ᾖ ἐκεῖ = Treg RP: || ἐκεῖ ᾖ = WH NA/NIV
ἐκεῖ ⸃ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαήσεται ἐπ᾽ αὐτὸν εἰρήνη ὑμῶν· εἰ δὲ μήγε, ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνακάμψει.
7ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε, ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ᾽ αὐτῶν, ἄξιος γὰρ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ
 αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || αὐτοῦ ἐστίν = RP
αὐτοῦ. μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν.
8καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησθε καὶ δέχωνται ὑμᾶς, ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν, 9καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε αὐτοῖς· Ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς βασιλεία τοῦ θεοῦ. 10εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν
 εἰσέλθητε = WH Treg NA/NIV: || εἰσέρχησθε = RP
εἰσέλθητε καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε·
11Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν
 εἰς τοὺς πόδας = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
εἰς τοὺς πόδας ⸃ ἀπομασσόμεθα ὑμῖν· πλὴν τοῦτο γινώσκετε ὅτι
 ἤγγικεν = WH Treg NA/NIV: || ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς = RP
ἤγγικεν βασιλεία τοῦ θεοῦ.
12λέγω ὑμῖν ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται τῇ πόλει ἐκείνῃ.

13Οὐαί σοι, Χοραζίν· οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι
 ἐγενήθησαν = WH Treg NA/NIV: || ἐγένοντο = RP
ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ
 καθήμενοι = WH Treg NA/NIV: || καθήμεναι = RP
καθήμενοι μετενόησαν.
14πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει ὑμῖν. 15καὶ σύ, Καφαρναούμ,
 μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ = WH Treg NA/NIV: || ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα = RP
μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ ⸃; ἕως
 τοῦ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τοῦ ᾅδου
 καταβιβασθήσῃ = Treg RP: || καταβήσῃ = WH NA/NIV
καταβιβασθήσῃ.

16 ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με.

17Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα
 δύο = WH NA/NIV: || [omit] = Treg RP
δύο μετὰ χαρᾶς λέγοντες· Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου.
18εἶπεν δὲ αὐτοῖς· Ἐθεώρουν τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. 19ἰδοὺ
 δέδωκα = WH Treg NA/NIV: || δίδωμι = RP
δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ
 ἀδικήσῃ = NA/NIV RP: || ἀδικήσει = WH Treg
ἀδικήσῃ.
20πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται, χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν
 ἐγγέγραπται = WH Treg NA/NIV: || ἐγράφη = RP
ἐγγέγραπται ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

21Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο
 τῷ = WH Treg RP: || ἐν τῷ = NA/NIV
τῷ πνεύματι
 τῷ ἁγίῳ = WH Treg NA/NIV: || ὁ Ἰησοῦς = RP
τῷ ἁγίῳ ⸃ καὶ εἶπεν· Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· ναί, πατήρ, ὅτι οὕτως
 εὐδοκία ἐγένετο = WH Treg NA/NIV: || ἐγένετο εὐδοκία = RP
εὐδοκία ἐγένετο ⸃ ἔμπροσθέν σου.
22
 πάντα = WH Treg NA/NIV: || Καὶ στραφείς πρός τούς μαθητάς εἶπεν πάντα = RP
πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν υἱὸς εἰ μὴ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν πατὴρ εἰ μὴ υἱὸς καὶ
 ἐὰν = NA/NIV RP: || ἂν = WH Treg
ἐὰν βούληται υἱὸς ἀποκαλύψαι.

23Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν εἶπεν· Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες βλέπετε. 24λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ὑμεῖς βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν.

25Καὶ ἰδοὺ νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων
 αὐτὸν = WH NA/NIV: || αὐτὸν καὶ = Treg RP
αὐτὸν λέγων· Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
26 δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν· Ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις; 27 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης
 τῆς = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
τῆς καρδίας σου καὶ
 ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ = WH Treg NA/NIV: || ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς = RP
ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ⸃ σου καὶ
 ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύϊ = WH Treg NA/NIV: || ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος = RP
ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύϊ ⸃ σου καὶ
 ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ = WH Treg NA/NIV: || ἐξ ὅλης τῆς διανοίας = RP
ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ ⸃ σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.
28εἶπεν δὲ αὐτῷ· Ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ.

29 δὲ θέλων
 δικαιῶσαι = WH Treg NA/NIV: || δικαιοῦν = RP
δικαιῶσαι ἑαυτὸν εἶπεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν· Καὶ τίς ἐστίν μου πλησίον;
30ὑπολαβὼν
 δὲ = RP: || [omit] = WH Treg NA/NIV
δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς Ἰεριχὼ καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν, οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες
 ἡμιθανῆ = WH Treg NA/NIV: || ἡμιθανῆ τυγχάνοντα = RP
ἡμιθανῆ.
31κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν· 32ὁμοίως δὲ καὶ
 Λευίτης = WH Treg: || Λευίτης γενόμενος = NA/NIV RP
Λευίτης κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθεν.
33Σαμαρίτης δέ τις ὁδεύων ἦλθεν κατ᾽ αὐτὸν καὶ
 ἰδὼν = WH NA/NIV: || ἰδὼν αὐτὸν = Treg RP
ἰδὼν ἐσπλαγχνίσθη,
34καὶ προσελθὼν κατέδησεν τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ. 35καὶ ἐπὶ τὴν
 αὔριον = WH Treg NA/NIV: || αὔριον ἐξελθών = RP
αὔριον ἐκβαλὼν
 δύο δηνάρια ἔδωκεν = WH Treg RP: || ἔδωκεν δύο δηνάρια = NA/NIV
δύο δηνάρια ἔδωκεν ⸃ τῷ πανδοχεῖ καὶ
 εἶπεν = WH Treg NA/NIV: || εἶπεν αὐτῷ = RP
εἶπεν· Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ τι ἂν προσδαπανήσῃς ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι.
36
 τίς = WH NA/NIV: || τίς οὖν = Treg RP
τίς τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς;
37 δὲ εἶπεν· ποιήσας τὸ ἔλεος μετ᾽ αὐτοῦ. εἶπεν
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || οὖν = RP
δὲ αὐτῷ Ἰησοῦς· Πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως.

38
 Ἐν δὲ = WH Treg NA/NIV: || Ἐγένετο δὲ ἐν = RP
Ἐν δὲ ⸃ τῷ πορεύεσθαι
 αὐτοὺς = WH NA/NIV: || αὐτοὺς καὶ = Treg RP
αὐτοὺς αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά· γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο
 αὐτὸν = NA/NIV: || αὐτὸν εἰς τὴν οἰκίαν = WH; || αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς = Treg RP
αὐτὸν.
39καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη
 Μαριάμ = WH NA/NIV: || Μαρία = Treg RP
Μαριάμ, καὶ
 παρακαθεσθεῖσα πρὸς = WH Treg NA/NIV: || παρακαθίσασα παρὰ = RP
παρακαθεσθεῖσα πρὸς ⸃ τοὺς πόδας τοῦ
 Ἰησοῦ = RP: || κυρίου = WH Treg NA/NIV
Ἰησοῦ ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ.
40 δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀδελφή μου μόνην με
 κατέλειπεν = WH Treg RP: || κατέλιπεν = NA/NIV
κατέλειπεν διακονεῖν;
 εἰπὲ = Treg NA/NIV RP: || εἰπὸν = WH
εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται.
41ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ
 κύριος = WH NA/NIV: || Ἰησοῦς = Treg RP
κύριος· Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ
 θορυβάζῃ = WH Treg NA/NIV: || τυρβάζῃ = RP
θορυβάζῃ περὶ πολλά,
42
 ὀλίγων δέ ἐστιν χρεία ἢ ἑνός = WH: || ἑνὸς δέ ἐστιν χρεία = Treg RP NA/NIV
ὀλίγων δέ ἐστιν χρεία ἑνός ⸃·
 Μαριὰμ γὰρ = WH NA/NIV: || Μαρία δὲ = Treg RP
Μαριὰμ γὰρ ⸃ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται
 αὐτῆς = WH NA/NIV: || ἀπ᾽ αὐτῆς = Treg RP
αὐτῆς.

Copyright information for SBLG