Luke 10

Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν κύριος
 καὶ = Treg RP: || [omit] = WH NA/NIV
καὶ ἑτέρους ἑβδομήκοντα
 δύο = WH NA/NIV: || [omit] = Treg RP
δύο καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο
 δύο = WH NA/NIV: || [omit] = Treg RP
δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι.
ἔλεγεν
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || οὖν = RP
δὲ πρὸς αὐτούς· μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως
 ἐργάτας ἐκβάλῃ = WH Treg NA/NIV: || ἐκβάλῃ ἐργάτας = RP
ἐργάτας ἐκβάλῃ ⸃ εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.
ὑπάγετε·
 ἰδοὺ = WH Treg NA/NIV: || ἰδοὺ ἐγὼ = RP
ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων.
μὴ βαστάζετε βαλλάντιον, μὴ πήραν,
 μὴ = WH Treg NA/NIV: || μηδὲ = RP
μὴ ὑποδήματα, καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε.
εἰς ἣν δ᾽ ἂν
 εἰσέλθητε οἰκίαν = WH Treg NA/NIV: || οἰκίαν εἰσέρχησθε = RP
εἰσέλθητε οἰκίαν ⸃ πρῶτον λέγετε· Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ.
καὶ ἐὰν
 ᾖ ἐκεῖ = Treg RP: || ἐκεῖ ᾖ = WH NA/NIV
ἐκεῖ ⸃ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαήσεται ἐπ᾽ αὐτὸν εἰρήνη ὑμῶν· εἰ δὲ μήγε, ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνακάμψει.
ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε, ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ᾽ αὐτῶν, ἄξιος γὰρ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ
 αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || αὐτοῦ ἐστίν = RP
αὐτοῦ. μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν.
καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησθε καὶ δέχωνται ὑμᾶς, ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν, καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε αὐτοῖς· Ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς βασιλεία τοῦ θεοῦ. 10 εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν
 εἰσέλθητε = WH Treg NA/NIV: || εἰσέρχησθε = RP
εἰσέλθητε καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε·
11 Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν
 εἰς τοὺς πόδας = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
εἰς τοὺς πόδας ⸃ ἀπομασσόμεθα ὑμῖν· πλὴν τοῦτο γινώσκετε ὅτι
 ἤγγικεν = WH Treg NA/NIV: || ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς = RP
ἤγγικεν βασιλεία τοῦ θεοῦ.
12 λέγω ὑμῖν ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται τῇ πόλει ἐκείνῃ.

13 Οὐαί σοι, Χοραζίν· οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι
 ἐγενήθησαν = WH Treg NA/NIV: || ἐγένοντο = RP
ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ
 καθήμενοι = WH Treg NA/NIV: || καθήμεναι = RP
καθήμενοι μετενόησαν.
14 πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει ὑμῖν. 15 καὶ σύ, Καφαρναούμ,
 μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ = WH Treg NA/NIV: || ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα = RP
μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ ⸃; ἕως
 τοῦ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τοῦ ᾅδου
 καταβιβασθήσῃ = Treg RP: || καταβήσῃ = WH NA/NIV
καταβιβασθήσῃ.

16  ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με.

17 Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα
 δύο = WH NA/NIV: || [omit] = Treg RP
δύο μετὰ χαρᾶς λέγοντες· Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου.
18 εἶπεν δὲ αὐτοῖς· Ἐθεώρουν τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. 19 ἰδοὺ
 δέδωκα = WH Treg NA/NIV: || δίδωμι = RP
δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ
 ἀδικήσῃ = NA/NIV RP: || ἀδικήσει = WH Treg
ἀδικήσῃ.
20 πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται, χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν
 ἐγγέγραπται = WH Treg NA/NIV: || ἐγράφη = RP
ἐγγέγραπται ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

21 Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο
 τῷ = WH Treg RP: || ἐν τῷ = NA/NIV
τῷ πνεύματι
 τῷ ἁγίῳ = WH Treg NA/NIV: || ὁ Ἰησοῦς = RP
τῷ ἁγίῳ ⸃ καὶ εἶπεν· Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· ναί, πατήρ, ὅτι οὕτως
 εὐδοκία ἐγένετο = WH Treg NA/NIV: || ἐγένετο εὐδοκία = RP
εὐδοκία ἐγένετο ⸃ ἔμπροσθέν σου.
22 
 πάντα = WH Treg NA/NIV: || Καὶ στραφείς πρός τούς μαθητάς εἶπεν πάντα = RP
πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν υἱὸς εἰ μὴ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν πατὴρ εἰ μὴ υἱὸς καὶ
 ἐὰν = NA/NIV RP: || ἂν = WH Treg
ἐὰν βούληται υἱὸς ἀποκαλύψαι.

23 Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν εἶπεν· Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες βλέπετε. 24 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ὑμεῖς βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν.

25 Καὶ ἰδοὺ νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων
 αὐτὸν = WH NA/NIV: || αὐτὸν καὶ = Treg RP
αὐτὸν λέγων· Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
26  δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν· Ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις; 27  δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης
 τῆς = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
τῆς καρδίας σου καὶ
 ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ = WH Treg NA/NIV: || ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς = RP
ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ⸃ σου καὶ
 ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύϊ = WH Treg NA/NIV: || ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος = RP
ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύϊ ⸃ σου καὶ
 ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ = WH Treg NA/NIV: || ἐξ ὅλης τῆς διανοίας = RP
ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ ⸃ σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.
28 εἶπεν δὲ αὐτῷ· Ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ.

29  δὲ θέλων
 δικαιῶσαι = WH Treg NA/NIV: || δικαιοῦν = RP
δικαιῶσαι ἑαυτὸν εἶπεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν· Καὶ τίς ἐστίν μου πλησίον;
30 ὑπολαβὼν
 δὲ = RP: || [omit] = WH Treg NA/NIV
δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς Ἰεριχὼ καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν, οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες
 ἡμιθανῆ = WH Treg NA/NIV: || ἡμιθανῆ τυγχάνοντα = RP
ἡμιθανῆ.
31 κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν· 32 ὁμοίως δὲ καὶ
 Λευίτης = WH Treg: || Λευίτης γενόμενος = NA/NIV RP
Λευίτης κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθεν.
33 Σαμαρίτης δέ τις ὁδεύων ἦλθεν κατ᾽ αὐτὸν καὶ
 ἰδὼν = WH NA/NIV: || ἰδὼν αὐτὸν = Treg RP
ἰδὼν ἐσπλαγχνίσθη,
34 καὶ προσελθὼν κατέδησεν τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ. 35 καὶ ἐπὶ τὴν
 αὔριον = WH Treg NA/NIV: || αὔριον ἐξελθών = RP
αὔριον ἐκβαλὼν
 δύο δηνάρια ἔδωκεν = WH Treg RP: || ἔδωκεν δύο δηνάρια = NA/NIV
δύο δηνάρια ἔδωκεν ⸃ τῷ πανδοχεῖ καὶ
 εἶπεν = WH Treg NA/NIV: || εἶπεν αὐτῷ = RP
εἶπεν· Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ τι ἂν προσδαπανήσῃς ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι.
36 
 τίς = WH NA/NIV: || τίς οὖν = Treg RP
τίς τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς;
37  δὲ εἶπεν· ποιήσας τὸ ἔλεος μετ᾽ αὐτοῦ. εἶπεν
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || οὖν = RP
δὲ αὐτῷ Ἰησοῦς· Πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως.

38 
 Ἐν δὲ = WH Treg NA/NIV: || Ἐγένετο δὲ ἐν = RP
Ἐν δὲ ⸃ τῷ πορεύεσθαι
 αὐτοὺς = WH NA/NIV: || αὐτοὺς καὶ = Treg RP
αὐτοὺς αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά· γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο
 αὐτὸν = NA/NIV: || αὐτὸν εἰς τὴν οἰκίαν = WH; || αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς = Treg RP
αὐτὸν.
39 καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη
 Μαριάμ = WH NA/NIV: || Μαρία = Treg RP
Μαριάμ, καὶ
 παρακαθεσθεῖσα πρὸς = WH Treg NA/NIV: || παρακαθίσασα παρὰ = RP
παρακαθεσθεῖσα πρὸς ⸃ τοὺς πόδας τοῦ
 Ἰησοῦ = RP: || κυρίου = WH Treg NA/NIV
Ἰησοῦ ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ.
40  δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀδελφή μου μόνην με
 κατέλειπεν = WH Treg RP: || κατέλιπεν = NA/NIV
κατέλειπεν διακονεῖν;
 εἰπὲ = Treg NA/NIV RP: || εἰπὸν = WH
εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται.
41 ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ
 κύριος = WH NA/NIV: || Ἰησοῦς = Treg RP
κύριος· Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ
 θορυβάζῃ = WH Treg NA/NIV: || τυρβάζῃ = RP
θορυβάζῃ περὶ πολλά,
42 
 ὀλίγων δέ ἐστιν χρεία ἢ ἑνός = WH: || ἑνὸς δέ ἐστιν χρεία = Treg RP NA/NIV
ὀλίγων δέ ἐστιν χρεία ἑνός ⸃·
 Μαριὰμ γὰρ = WH NA/NIV: || Μαρία δὲ = Treg RP
Μαριὰμ γὰρ ⸃ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται
 αὐτῆς = WH NA/NIV: || ἀπ᾽ αὐτῆς = Treg RP
αὐτῆς.

Copyright information for SBLG