Luke 11

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον, ὡς ἐπαύσατο, εἶπέν τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν· Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ Ἰωάννης ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ. εἶπεν δὲ αὐτοῖς· Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε·
 Πάτερ = WH Treg NA/NIV: || Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοις = RP
Πάτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω βασιλεία
 σου = WH Treg NA/NIV: || σου Γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῳ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς = RP
σου·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ᾽ ἡμέραν· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς
 πειρασμόν = WH Treg NA/NIV: || πειρασμόν ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ = RP
πειρασμόν.

Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου καὶ εἴπῃ αὐτῷ· Φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους, ἐπειδὴ φίλος
 μου = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός με καὶ οὐκ ἔχω παραθήσω αὐτῷ·
κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ· Μή μοι κόπους πάρεχε· ἤδη θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία μου μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν· οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι. λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι
 φίλον αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || αὐτοῦ φίλον = RP
φίλον αὐτοῦ ⸃, διά γε τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ
 ὅσων = WH Treg NA/NIV: || ὅσον = RP
ὅσων χρῄζει.

Κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· 10 πᾶς γὰρ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. 11 τίνα δὲ
 ἐξ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἐξ ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει
 υἱὸς = WH NA/NIV: || υἱὸς ἄρτον μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ ἢ καὶ = Treg RP
υἱὸς ἰχθύν,
 καὶ = NA/NIV: || μὴ = WH Treg RP
καὶ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν
 αὐτῷ ἐπιδώσει = WH Treg NA/NIV: || ἐπιδώσει αὐτῷ = RP
αὐτῷ ἐπιδώσει ⸃;
12  καὶ
 αἰτήσει = WH Treg NA/NIV: || ἐὰν αἰτήσῃ = RP
αἰτήσει ᾠόν,
 ἐπιδώσει = WH NA/NIV: || μὴ ἐπιδώσει = Treg RP
ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον;
13 εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον πατὴρ ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν.

14 Καὶ ἦν ἐκβάλλων
 δαιμόνιον = WH: || δαιμόνιον καὶ αὐτὸ ἦν = Treg NA/NIV RP
δαιμόνιον κωφόν· ἐγένετο δὲ τοῦ δαιμονίου ἐξελθόντος ἐλάλησεν κωφός. καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι·
15 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον· Ἐν Βεελζεβοὺλ
 τῷ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια·
16 ἕτεροι δὲ πειράζοντες σημεῖον
 ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ᾽ αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || παρ᾽ αὐτοῦ ἐζήτουν ἐξ οὐρανοῦ = RP
ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ᾽ αὐτοῦ ⸃.
17 αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα εἶπεν αὐτοῖς· Πᾶσα βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐρημοῦται, καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει. 18 εἰ δὲ καὶ Σατανᾶς ἐφ᾽ ἑαυτὸν διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται βασιλεία αὐτοῦ; ὅτι λέγετε ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν με τὰ δαιμόνια. 19 εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο
 αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ = WH NA/NIV: || αὐτοὶ κριταὶ ὑμῶν = Treg; || κριταὶ ὑμῶν αὐτοὶ = RP
αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ ⸃ ἔσονται.
20 εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ
 θεοῦ = RP: || θεοῦ ἐγὼ = WH Treg NA/NIV
θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς βασιλεία τοῦ θεοῦ.
21 ὅταν ἰσχυρὸς καθωπλισμένος φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, ἐν εἰρήνῃ ἐστὶν τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ· 22 ἐπὰν
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || δὲ ὁ = RP
δὲ ἰσχυρότερος
 αὐτοῦ = WH Treg RP NA: || [omit] = NIV
αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει ἐφ᾽ ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν.
23  μὴ ὢν μετ᾽ ἐμοῦ κατ᾽ ἐμοῦ ἐστιν, καὶ μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ σκορπίζει.

24 Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι᾽ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ μὴ
 εὑρίσκον = Treg RP: || εὑρίσκον τότε = WH NA/NIV
εὑρίσκον λέγει· Ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον·
25 καὶ ἐλθὸν
 εὑρίσκει = Treg NA/NIV RP: || εὑρίσκει σχολάζοντα = WH
εὑρίσκει σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον.
26 τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει
 ἕτερα … ἑαυτοῦ ἑπτά = WH Treg NA/NIV: || ἑπτά ἕτερα … ἑαυτοῦ = RP
ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά ⸃, καὶ
 εἰσελθόντα = WH Treg NA/NIV: || ἐλθόντα = RP
εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων.

27 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις
 φωνὴν γυνὴ = WH NA/NIV: || γυνὴ φωνὴν = Treg RP
φωνὴν γυνὴ ⸃ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· Μακαρία κοιλία βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας·
28 αὐτὸς δὲ εἶπεν·
 Μενοῦν = WH Treg NA/NIV: || Μενοῦνγε = RP
Μενοῦν μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ
 φυλάσσοντες = WH Treg NA/NIV: || φυλάσσοντες αὐτόν = RP
φυλάσσοντες.

29 Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν· γενεὰ αὕτη
 γενεὰ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
γενεὰ πονηρά ἐστιν· σημεῖον
 ζητεῖ = WH Treg NA/NIV: || ἐπιζητεῖ = RP
ζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον
 Ἰωνᾶ = WH Treg NA/NIV: || Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου = RP
Ἰωνᾶ.
30 καθὼς γὰρ ἐγένετο
 Ἰωνᾶς = Treg NA/NIV RP: || ὁ Ἰωνᾶς = WH
Ἰωνᾶς
 τοῖς Νινευίταις σημεῖον = WH Treg NA/NIV: || σημεῖον τοῖς Νινευίταις = RP
τοῖς Νινευίταις σημεῖον ⸃, οὕτως ἔσται καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ.
31 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς· ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. 32 ἄνδρες
 Νινευῖται = WH Treg NA/NIV: || Νινευῒ = RP
Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.

33 
 Οὐδεὶς = WH Treg NA/NIV: || Οὐδεὶς δὲ = RP
Οὐδεὶς λύχνον ἅψας εἰς κρύπτην τίθησιν οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ
 φέγγος = RP: || φῶς = WH Treg NA/NIV
φέγγος βλέπωσιν.
34  λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὀφθαλμός
 σου = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
σου.
 ὅταν = WH Treg NA/NIV: || ὅταν οὖν = RP
ὅταν ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν· ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ, καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινόν.
35 σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν. 36 εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον φωτεινόν, μὴ ἔχον
 μέρος τι = WH Treg NA/NIV: || τι μέρος = RP
μέρος τι ⸃ σκοτεινόν, ἔσται φωτεινὸν ὅλον ὡς ὅταν λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε.

37 Ἐν δὲ τῷ λαλῆσαι
 ἐρωτᾷ = WH Treg NA/NIV: || ἠρωτᾷ = RP
ἐρωτᾷ αὐτὸν
 Φαρισαῖος = WH Treg NA/NIV: || Φαρισαῖος τις = RP
Φαρισαῖος ὅπως ἀριστήσῃ παρ᾽ αὐτῷ· εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσεν.
38  δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύμασεν ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ ἀρίστου. 39 εἶπεν δὲ κύριος πρὸς αὐτόν· Νῦν ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε, τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας. 40 ἄφρονες, οὐχ ποιήσας τὸ ἔξωθεν καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησεν; 41 πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην, καὶ ἰδοὺ πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστιν.

42 Ἀλλὰ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ· ταῦτα
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ
 παρεῖναι = WH Treg NA/NIV: || ἀφιέναι = RP
παρεῖναι.
43 οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίαν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς. 44 οὐαὶ
 ὑμῖν = WH Treg NA/NIV: || ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί = RP
ὑμῖν, ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα, καὶ οἱ ἄνθρωποι
 οἱ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
οἱ περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ οἴδασιν.

45 Ἀποκριθεὶς δέ τις τῶν νομικῶν λέγει αὐτῷ· Διδάσκαλε, ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβρίζεις. 46  δὲ εἶπεν· Καὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς οὐαί, ὅτι φορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους φορτία δυσβάστακτα, καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων ὑμῶν οὐ προσψαύετε τοῖς φορτίοις. 47 οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν προφητῶν οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς. 48 ἄρα
 μάρτυρές ἐστε = WH Treg NA/NIV: || μάρτυρεῖτε = RP
μάρτυρές ἐστε ⸃ καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων ὑμῶν, ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτοὺς ὑμεῖς δὲ
 οἰκοδομεῖτε = WH Treg NA/NIV: || οἰκοδομεῖτε αὐτῶν τὰ μνημεῖα = RP
οἰκοδομεῖτε.
49 διὰ τοῦτο καὶ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν· Ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν καὶ
 διώξουσιν = WH NA/NIV: || ἐκδιώξουσιν = Treg RP
διώξουσιν,
50 ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐκκεχυμένον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης, 51 
 ἀπὸ = WH Treg NA: || ἀπὸ τοῦ = NIV RP
ἀπὸ αἵματος Ἅβελ
 ἕως = WH Treg NA: || ἕως τοῦ = NIV RP
ἕως αἵματος Ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου· ναί, λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης.
52 οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως· αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθατε καὶ τοὺς εἰσερχομένους ἐκωλύσατε.

53 
 Κἀκεῖθεν ἐξελθόντος αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || Λέγοντος δὲ αὐτοῦ ταῦτα πρὸς αὐτούς = RP
Κἀκεῖθεν ἐξελθόντος αὐτοῦ ⸃ ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι δεινῶς ἐνέχειν καὶ ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ πλειόνων,
54 ἐνεδρεύοντες
 αὐτὸν = WH NA/NIV: || αὐτὸν ζητοῦντες = Treg RP
αὐτὸν θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στόματος
 αὐτοῦ = WH NA/NIV: || αὐτοῦ ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ = Treg RP
αὐτοῦ.

Copyright information for SBLG