Luke 12

Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου, ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον· Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης,
 ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις τῶν Φαρισαίων = WH NA/NIV: || τῶν Φαρισαίων ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις = Treg RP
ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις, τῶν Φαρισαίων ⸃.
οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστὶν οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν οὐ γνωσθήσεται. ἀνθ᾽ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, καὶ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων.

Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου, μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι. ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε· φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι
 ἔχοντα ἐξουσίαν = WH Treg NA/NIV: || ἐξουσίαν ἔχοντα = RP
ἔχοντα ἐξουσίαν ⸃ ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν· ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε.
οὐχὶ πέντε στρουθία
 πωλοῦνται = WH Treg NA/NIV: || πωλεῖται = RP
πωλοῦνται ἀσσαρίων δύο; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.
ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται·
 μὴ = WH Treg NA/NIV: || μὴ οὖν = RP
μὴ φοβεῖσθε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε.

Λέγω δὲ ὑμῖν, πᾶς ὃς ἂν
 ὁμολογήσῃ = Treg NA/NIV RP: || ὁμολογήσει = WH
ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ·
δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ. 10 καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ τῷ δὲ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται. 11 ὅταν δὲ
 εἰσφέρωσιν = WH Treg NA/NIV: || προσφέρωσιν = RP
εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ
 μεριμνήσητε = WH Treg NA/NIV: || μεριμνᾶτε = RP
μεριμνήσητε πῶς
 ἢ τί = WH Treg RP NA: || [omit] = NIV
τί ⸃ ἀπολογήσησθε τί εἴπητε·
12 τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ δεῖ εἰπεῖν.

13 Εἶπεν δέ τις
 ἐκ τοῦ ὄχλου αὐτῷ = WH NA/NIV: || αὐτῷ ἐκ τοῦ ὄχλου = Treg RP
ἐκ τοῦ ὄχλου αὐτῷ ⸃· Διδάσκαλε, εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ μου μερίσασθαι μετ᾽ ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν.
14  δὲ εἶπεν αὐτῷ· Ἄνθρωπε, τίς με κατέστησεν
 κριτὴν = WH Treg NA/NIV: || δικαστὴν = RP
κριτὴν μεριστὴν ἐφ᾽ ὑμᾶς;
15 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς· Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ
 πάσης = WH Treg NA/NIV: || τῆς = RP
πάσης πλεονεξίας, ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ζωὴ
 αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || αὐτῷ = RP
αὐτοῦ ἐστιν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων
 αὐτῷ = WH Treg NA/NIV: || αὐτοῦ = RP
αὐτῷ.
16 εἶπεν δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων· Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν χώρα. 17 καὶ διελογίζετο ἐν
 ἑαυτῷ = Treg NA/NIV RP: || αὑτῷ = WH
ἑαυτῷ λέγων· Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου;
18 καὶ εἶπεν· Τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα
 τὸν σῖτον = WH Treg NA/NIV: || τὰ γενήματά μου = RP
τὸν σῖτον ⸃ καὶ τὰ ἀγαθά μου,
19 καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. 20 εἶπεν δὲ αὐτῷ θεός·
 Ἄφρων = WH Treg NA/NIV: || Ἄφρον = RP
Ἄφρων, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου
 ἀπαιτοῦσιν = NA/NIV RP: || αἰτοῦσιν = WH Treg
ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· δὲ ἡτοίμασας, τίνι ἔσται;
21 οὕτως θησαυρίζων
 ἑαυτῷ = Treg NA/NIV RP: || αὑτῷ = WH
ἑαυτῷ καὶ μὴ εἰς θεὸν πλουτῶν.

22 Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ· Διὰ τοῦτο
 λέγω ὑμῖν = WH Treg NA/NIV: || ὑμῖν λέγω = RP
λέγω ὑμῖν ⸃, μὴ μεριμνᾶτε τῇ
 ψυχῇ = WH Treg NA/NIV: || ψυχῇ ὑμῶν = RP
ψυχῇ τί φάγητε, μηδὲ τῷ
 σώματι = Treg NA/NIV RP: || σώματι ὑμῶν = WH
σώματι τί ἐνδύσησθε.
23 
 γὰρ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
γὰρ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος.
24 κατανοήσατε τοὺς κόρακας ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν, οἷς οὐκ ἔστιν ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ θεὸς τρέφει αὐτούς· πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν. 25 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται
 ἐπὶ … αὐτοῦ προσθεῖναι = WH NA/NIV: || προσθεῖναι ἐπὶ … αὐτοῦ = Treg RP
ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεῖναι ⸃
 πῆχυν = WH NA: || πῆχυν ἕνα = Treg NIV RP
πῆχυν;
26 εἰ οὖν
 οὐδὲ = WH Treg NA/NIV: || οὐτὲ = RP
οὐδὲ ἐλάχιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε;
27 κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. 28 εἰ δὲ
 ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον ὄντα σήμερον = WH NA/NIV: || τὸν χόρτον σήμερον ἐν τῷ ἀγρῷ ὄντα = Treg; || τὸν χόρτον ἐν τῷ ἀγρῷ σήμερον ὄντα = RP
ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον ὄντα σήμερον ⸃ καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον θεὸς οὕτως
 ἀμφιέζει = WH Treg NA/NIV: || ἀμφιέννυσιν = RP
ἀμφιέζει, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι.
29 καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || ἢ = RP
καὶ τί πίητε, καὶ μὴ μετεωρίζεσθε,
30 ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου
 ἐπιζητοῦσιν = WH Treg NA/NIV: || ἐπιζητεῖ = RP
ἐπιζητοῦσιν, ὑμῶν δὲ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων.
31 πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν
 αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || τοῦ θεοῦ = RP
αὐτοῦ, καὶ
 ταῦτα = WH Treg NA/NIV: || ταῦτα πάντα = RP
ταῦτα προστεθήσεται ὑμῖν.

32 Μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον, ὅτι εὐδόκησεν πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν. 33 πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην· ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλλάντια μὴ παλαιούμενα, θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ σὴς διαφθείρει· 34 ὅπου γάρ ἐστιν θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ καρδία ὑμῶν ἔσται.

35 Ἔστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιεζωσμέναι καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι, 36 καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν πότε ἀναλύσῃ ἐκ τῶν γάμων, ἵνα ἐλθόντος καὶ κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ. 37 μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτοὺς καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς. 38 
 κἂν ἐν τῇ δευτέρᾳ κἂν = WH Treg NA/NIV: || Καὶ ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ καὶ = RP
κἂν ἐν τῇ δευτέρᾳ κἂν ⸃ ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ καὶ εὕρῃ οὕτως, μακάριοί
 εἰσιν = WH NA/NIV: || εἰσιν οἱ δοῦλοι = Treg RP
εἰσιν ἐκεῖνοι.

39 Τοῦτο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ κλέπτης ἔρχεται,
 οὐκ ἂν = NA/NIV: || ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ = WH Treg; || ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν = RP
οὐκ ἂν ⸃ ἀφῆκεν
 διορυχθῆναι = WH NA/NIV: || διορυγῆναι = Treg RP
διορυχθῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ.
40 καὶ
 ὑμεῖς = WH Treg NA/NIV: || ὑμεῖς οὖν = RP
ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.

41 Εἶπεν
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || δὲ αὐτῷ = RP
δὲ Πέτρος· Κύριε, πρὸς ἡμᾶς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγεις καὶ πρὸς πάντας;
42 
 καὶ εἶπεν = WH Treg NA/NIV: || Εἶπεν δὲ = RP
καὶ εἶπεν ⸃ κύριος· Τίς ἄρα ἐστὶν πιστὸς οἰκονόμος,
 ὁ = WH Treg NA/NIV: || καὶ = RP
φρόνιμος, ὃν καταστήσει κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ
 τὸ = WH NA/NIV RP: || [omit] = Treg
τὸ σιτομέτριον;
43 μακάριος δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως· 44 ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 45 ἐὰν δὲ εἴπῃ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· Χρονίζει κύριός μου ἔρχεσθαι, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι, 46 ἥξει κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτομήσει αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει. 47 ἐκεῖνος δὲ δοῦλος γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου
 αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || ἑαυτοῦ = RP
αὐτοῦ καὶ μὴ ἑτοιμάσας
 ἢ = WH NA/NIV: || μηδὲ = Treg RP
ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ δαρήσεται πολλάς·
48  δὲ μὴ γνοὺς ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν δαρήσεται ὀλίγας. παντὶ δὲ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ᾽ αὐτοῦ, καὶ παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν.

49 Πῦρ ἦλθον βαλεῖν
 ἐπὶ = WH Treg NA/NIV: || εἰς = RP
ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη;
50 βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συνέχομαι ἕως
 ὅτου = WH Treg NA/NIV: || οὗ = RP
ὅτου τελεσθῇ.
51 δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ γῇ; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ διαμερισμόν. 52 ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν
 ἑνὶ οἴκῳ = WH Treg NA/NIV: || οἴκῳ ἑνὶ = RP
ἑνὶ οἴκῳ ⸃ διαμεμερισμένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο ἐπὶ τρισίν,
53 
 διαμερισθήσονται = WH Treg NA/NIV: || Διαμερισθήσεται = RP
διαμερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί, μήτηρ
 ἐπὶ = WH Treg RP: || ἐπὶ τὴν = NA/NIV
ἐπὶ
 θυγατέρα = WH Treg NA/NIV: || θυγατρί = RP
θυγατέρα καὶ θυγάτηρ ἐπὶ
 τὴν μητέρα = WH Treg NA/NIV: || μητρί = RP
τὴν μητέρα ⸃, πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν
 πενθεράν = WH Treg NA/NIV: || πενθεράν αὐτῆς = RP
πενθεράν.

54 Ἔλεγεν δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις· Ὅταν
 ἴδητε = WH Treg: || ἴδητε τὴν = NA/NIV RP
ἴδητε νεφέλην ἀνατέλλουσαν
 ἐπὶ = WH NA/NIV: || ἀπὸ = Treg RP
ἐπὶ δυσμῶν, εὐθέως λέγετε
 ὅτι = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ὅτι Ὄμβρος ἔρχεται, καὶ γίνεται οὕτως·
55 καὶ ὅταν νότον πνέοντα, λέγετε ὅτι Καύσων ἔσται, καὶ γίνεται. 56 ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιμάζειν, τὸν
 δὲ καιρὸν = Treg RP: || καιρὸν δὲ = WH NA/NIV
δὲ καιρὸν ⸃ τοῦτον πῶς
 οὐκ οἴδατε δοκιμάζειν = WH Treg NA/NIV: || οὐ δοκιμάζετε = RP
οὐκ οἴδατε δοκιμάζειν ⸃;

57 Τί δὲ καὶ ἀφ᾽ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον; 58 ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ᾽ ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ᾽ αὐτοῦ, μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν, καὶ κριτής σε
 παραδώσει = WH Treg NA/NIV: || παραδῷ = RP
παραδώσει τῷ πράκτορι, καὶ πράκτωρ σε
 βαλεῖ = WH Treg NA/NIV: || βάλῃ = RP
βαλεῖ εἰς φυλακήν.
59 λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως
 καὶ τὸ = WH Treg NA/NIV: || οὗ καὶ τὸν = RP
καὶ τὸ ⸃ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς.

Copyright information for SBLG