Luke 14

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν ἀρχόντων τῶν Φαρισαίων σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον καὶ αὐτοὶ ἦσαν παρατηρούμενοι αὐτόν. καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν αὐτοῦ. καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς τοὺς νομικοὺς καὶ Φαρισαίους λέγων·
 Ἔξεστιν = WH Treg NA/NIV: || Εἰ ἔξεστιν = RP
Ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ
 θεραπεῦσαι ἢ οὔ = WH Treg NA/NIV: || θεραπεύειν = RP
θεραπεῦσαι οὔ ⸃;
οἱ δὲ ἡσύχασαν. καὶ ἐπιλαβόμενος ἰάσατο αὐτὸν καὶ ἀπέλυσεν.
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || καὶ ἀποκριθεὶς = RP
καὶ πρὸς αὐτοὺς εἶπεν· Τίνος ὑμῶν υἱὸς βοῦς εἰς φρέαρ
 πεσεῖται = WH Treg NA/NIV: || ἐμπεσεῖται = RP
πεσεῖται, καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν
 ἐν = WH NA/NIV: || ἐν τῇ = RP; || τῇ = Treg
ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου;
καὶ οὐκ ἴσχυσαν
 ἀνταποκριθῆναι = WH Treg NA/NIV: || ἀνταποκριθῆναι αὐτῷ = RP
ἀνταποκριθῆναι πρὸς ταῦτα.

Ἔλεγεν δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους παραβολήν, ἐπέχων πῶς τὰς πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς· Ὅταν κληθῇς ὑπό τινος εἰς γάμους, μὴ κατακλιθῇς εἰς τὴν πρωτοκλισίαν, μήποτε ἐντιμότερός σου κεκλημένος ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ ἐλθὼν σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι· Δὸς τούτῳ τόπον, καὶ τότε ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν. 10 ἀλλ᾽ ὅταν κληθῇς πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον, ἵνα ὅταν ἔλθῃ κεκληκώς σε
 ἐρεῖ = WH Treg NA/NIV: || εἴπῃ = RP
ἐρεῖ σοι· Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον
 πάντων = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
πάντων τῶν συνανακειμένων σοι.
11 ὅτι πᾶς ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται καὶ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 12 Ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν· Ὅταν ποιῇς ἄριστον δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου μηδὲ γείτονας πλουσίους, μήποτε καὶ αὐτοὶ
 ἀντικαλέσωσίν σε = WH Treg NA/NIV: || σε ἀντικαλέσωσιν = RP
ἀντικαλέσωσίν σε ⸃ καὶ γένηται
 ἀνταπόδομά σοι = WH Treg NA/NIV: || σοι ἀνταπόδομα = RP
ἀνταπόδομά σοι ⸃.
13 ἀλλ᾽ ὅταν
 δοχὴν ποιῇς = WH NA/NIV: || ποιῇς δοχήν = Treg RP
δοχὴν ποιῇς ⸃, κάλει πτωχούς, ἀναπείρους, χωλούς, τυφλούς·
14 καὶ μακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι, ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων.

15 Ἀκούσας δέ τις τῶν συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ· Μακάριος
 ὅστις = WH Treg NA/NIV: || ὃς = RP
ὅστις φάγεται
 ἄρτον = WH Treg NA: || ἄριστον = NIV RP
ἄρτον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
16  δὲ εἶπεν αὐτῷ· Ἄνθρωπός τις
 ἐποίει = WH Treg NA/NIV: || ἐποίησεν = RP
ἐποίει δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσεν πολλούς,
17 καὶ ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά
 ἐστιν = WH NA/NIV: || ἐστιν πάντα = Treg RP
ἐστιν.
18 καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς
 πάντες παραιτεῖσθαι = WH Treg NA/NIV: || παραιτεῖσθαι πάντες = RP
πάντες παραιτεῖσθαι ⸃. πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· Ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω ἀνάγκην
 ἐξελθὼν = WH Treg NA/NIV: || ἐξελθεῖν καὶ = RP
ἐξελθὼν ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.
19 καὶ ἕτερος εἶπεν· Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. 20 καὶ ἕτερος εἶπεν· Γυναῖκα ἔγημα καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. 21 καὶ παραγενόμενος
 δοῦλος = WH Treg NA/NIV: || δοῦλος ἐκεῖνος = RP
δοῦλος ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς οἰκοδεσπότης εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ· Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπείρους καὶ
 τυφλοὺς καὶ χωλοὺς = WH Treg NA/NIV: || χωλοὺς καὶ τυφλοὺς = RP
τυφλοὺς καὶ χωλοὺς ⸃ εἰσάγαγε ὧδε.
22 καὶ εἶπεν δοῦλος· Κύριε, γέγονεν
 ὃ = WH Treg NA/NIV: || ὡς = RP
ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστίν.
23 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ
 μου ὁ οἶκος = WH Treg NA/NIV: || ὁ οἶκος μου = RP
μου οἶκος ⸃·
24 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ
 δείπνου = WH Treg NA/NIV: || δείπνου Πολλοί γὰρ εἰσιν κλητοί ὀλίγοι δέ ἐκλεκτοί = RP
δείπνου.

25 Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ στραφεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς· 26 Εἴ τις ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα
 ἑαυτοῦ = WH NA/NIV: || αὐτοῦ = Treg RP
ἑαυτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι
 τε = WH Treg NA/NIV: || δέ = RP
τε καὶ τὴν
 ψυχὴν ἑαυτοῦ = WH NA/NIV: || ἑαυτοῦ ψυχήν = Treg RP
ψυχὴν ἑαυτοῦ ⸃, οὐ δύναται
 εἶναί μου μαθητής = WH Treg NA/NIV: || μου μαθητὴς εἶναι = RP
εἶναί μου μαθητής ⸃.
27 
 ὅστις = WH NA: || καὶ ὅστις = Treg NIV RP
ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν
 ἑαυτοῦ = WH NA/NIV: || αὐτοῦ = Treg; || αὑτοῦ = RP
ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής.
28 τίς γὰρ ἐξ
 ὑμῶν = WH Treg NA/NIV: || ὑμῶν ὁ = RP
ὑμῶν θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ
 ἔχει = WH Treg NA/NIV: || ἔχει τὰ = RP
ἔχει εἰς ἀπαρτισμόν;
29 ἵνα μήποτε θέντος αὐτοῦ θεμέλιον καὶ μὴ ἰσχύοντος ἐκτελέσαι πάντες οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται
 αὐτῷ ἐμπαίζειν = WH Treg NA/NIV: || ἐμπαίζειν αὐτῷ = RP
αὐτῷ ἐμπαίζειν ⸃
30 λέγοντες ὅτι Οὗτος ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι. 31  τίς βασιλεὺς πορευόμενος
 ἑτέρῳ βασιλεῖ συμβαλεῖν = WH Treg NA/NIV: || συμβαλεῖν ἑτέρῳ βασιλεῖ = RP
ἑτέρῳ βασιλεῖ συμβαλεῖν ⸃ εἰς πόλεμον οὐχὶ καθίσας πρῶτον
 βουλεύσεται = WH NA/NIV: || βουλεύεται = Treg RP
βουλεύσεται εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν
 ὑπαντῆσαι = WH Treg NA/NIV: || ἀπαντῆσαι = RP
ὑπαντῆσαι τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ᾽ αὐτόν;
32 εἰ δὲ μήγε, ἔτι
 αὐτοῦ πόρρω = WH Treg NA/NIV: || πόρρω αὐτοῦ = RP
αὐτοῦ πόρρω ⸃ ὄντος πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ
 τὰ = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
τὰ πρὸς εἰρήνην.
33 οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν οὐ δύναται
 εἶναί μου = WH Treg NA/NIV: || μου εἶναι = RP
εἶναί μου ⸃ μαθητής.

34 Καλὸν
 οὖν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
οὖν τὸ ἅλας· ἐὰν δὲ
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
καὶ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἀρτυθήσεται;
35 οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν· ἔξω βάλλουσιν αὐτό. ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

Copyright information for SBLG