Luke 15

Ἦσαν δὲ
 αὐτῷ ἐγγίζοντες = WH Treg NA/NIV: || ἐγγίζοντες αὐτῷ = RP
αὐτῷ ἐγγίζοντες ⸃ πάντες οἱ τελῶναι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀκούειν αὐτοῦ.
καὶ διεγόγγυζον οἵ
 τε = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τε Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς λέγοντες ὅτι Οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται καὶ συνεσθίει αὐτοῖς.
εἶπεν δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγων· Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα καὶ
 ἀπολέσας = WH NA/NIV RP: || ἀπολέσῃ = Treg
ἀπολέσας
 ἐξ αὐτῶν ἓν = WH Treg NA/NIV: || ἓν ἐξ αὐτῶν = RP
ἐξ αὐτῶν ἓν ⸃ οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλὸς ἕως εὕρῃ αὐτό;
καὶ εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους
 αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || ἑαυτοῦ = RP
αὐτοῦ χαίρων,
καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον συγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας, λέγων αὐτοῖς· Συγχάρητέ μοι ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός. λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως χαρὰ
 ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται = WH NA/NIV: || ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ = Treg RP
ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται ⸃ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας.

τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως
 οὗ = WH Treg NA/NIV: || ὅτου = RP
οὗ εὕρῃ;
καὶ εὑροῦσα
 συγκαλεῖ = WH NA/NIV: || συγκαλεῖται = Treg RP
συγκαλεῖ τὰς φίλας
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || καὶ τὰς = RP
καὶ γείτονας λέγουσα· Συγχάρητέ μοι ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα.
10 οὕτως, λέγω ὑμῖν,
 γίνεται χαρὰ = WH Treg NA/NIV: || χαρὰ γίνεται = RP
γίνεται χαρὰ ⸃ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.

11 Εἶπεν δέ· Ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς. 12 καὶ εἶπεν νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· Πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας·
 ὁ δὲ = WH Treg NA/NIV: || Καὶ = RP
δὲ ⸃ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον.
13 καὶ μετ᾽ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν
 πάντα = WH Treg NA/NIV: || ἅπαντα = RP
πάντα νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως.
14 δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς
 ἰσχυρὰ = WH Treg NA/NIV: || ἰσχυρὸς = RP
ἰσχυρὰ κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι.
15 καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους· 16 καὶ ἐπεθύμει
 γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ = Treg NIV RP: || χορτασθῆναι ἐκ = WH NA
γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ ⸃ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ.
17 εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν
 ἔφη = WH NA/NIV: || εἶπεν = Treg RP
ἔφη· Πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου
 περισσεύονται = WH Treg NA/NIV: || περισσεύουσιν = RP
περισσεύονται ἄρτων, ἐγὼ δὲ
 λιμῷ ὧδε = WH NA/NIV: || ὧδε λιμῷ = Treg; || λιμῷ = RP
λιμῷ ὧδε ⸃ ἀπόλλυμαι·
18 ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ· Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, 19 
 οὐκέτι = WH Treg NA/NIV: || καὶ οὐκέτι = RP
οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου.
20 καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα
 ἑαυτοῦ = WH NA/NIV: || αὐτοῦ = Treg RP
ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.
21 εἶπεν δὲ
 ὁ υἱὸς αὐτῷ = WH NA/NIV: || αὐτῷ ὁ υἱός = Treg RP
υἱὸς αὐτῷ ⸃· Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου,
 οὐκέτι = WH Treg NA/NIV: || καὶ οὐκέτι = RP
οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός
 σου = Treg NA/NIV RP: || σου ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου = WH
σου.
22 εἶπεν δὲ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ·
 Ταχὺ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
Ταχὺ
 ἐξενέγκατε = WH Treg NA/NIV: || ἐξενέγκατε τὴν = RP
ἐξενέγκατε στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας,
23 καὶ
 φέρετε = WH Treg NA/NIV: || ἐνέγκαντες = RP
φέρετε τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν,
24 ὅτι οὗτος υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησεν,
 ἦν ἀπολωλὼς = WH Treg NA/NIV: || καὶ ἀπολωλὼς ἦν = RP
ἦν ἀπολωλὼς ⸃ καὶ εὑρέθη. καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι.

25 Ἦν δὲ υἱὸς αὐτοῦ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσεν συμφωνίας καὶ χορῶν, 26 καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί
 ἂν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἂν εἴη ταῦτα·
27  δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ἀδελφός σου ἥκει, καὶ ἔθυσεν πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. 28 ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν.
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || οὖν = RP
δὲ πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν.
29  δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ πατρὶ
 αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
αὐτοῦ· Ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ·
30 ὅτε δὲ υἱός σου οὗτος καταφαγών σου τὸν βίον
 μετὰ = WH NA/NIV RP: || μετὰ τῶν = Treg
μετὰ πορνῶν ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν
 σιτευτὸν μόσχον = WH Treg NA/NIV: || μόσχον τὸν σιτευτόν = RP
σιτευτὸν μόσχον ⸃.
31  δὲ εἶπεν αὐτῷ· Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ᾽ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν· 32 εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ
 ἔζησεν = WH Treg NA: || ἀνέζησεν = NIV RP
ἔζησεν, καὶ
 ἀπολωλὼς = WH Treg NA/NIV: || ἀπολωλὼς ἦν = RP
ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη.

Copyright information for SBLG