Luke 16

1Ἔλεγεν δὲ καὶ πρὸς τοὺς
 μαθητάς = WH Treg NA/NIV: || μαθητάς αὐτοῦ = RP
μαθητάς· Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος ὃς εἶχεν οἰκονόμον, καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ.
2καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ· Τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου, οὐ γὰρ
 δύνῃ = WH Treg NA/NIV: || δύνήσῃ = RP
δύνῃ ἔτι οἰκονομεῖν.
3εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ οἰκονόμος· Τί ποιήσω ὅτι κύριός μου ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν ἀπ᾽ ἐμοῦ; σκάπτειν οὐκ ἰσχύω, ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι· 4ἔγνων τί ποιήσω, ἵνα ὅταν μετασταθῶ
 ἐκ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἐκ τῆς οἰκονομίας δέξωνταί με εἰς τοὺς οἴκους
 ἑαυτῶν = WH Treg: || αὐτῶν = NA/NIV RP
ἑαυτῶν.
5καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τῶν χρεοφειλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ ἔλεγεν τῷ πρώτῳ· Πόσον ὀφείλεις τῷ κυρίῳ μου; 6
 ὁ δὲ = WH Treg NA/NIV: || Καὶ = RP
δὲ ⸃ εἶπεν· Ἑκατὸν βάτους ἐλαίου· δὲ εἶπεν αὐτῷ· Δέξαι σου
 τὰ γράμματα = WH Treg NA/NIV: || τὸ γράμμα = RP
τὰ γράμματα ⸃ καὶ καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα.
7ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν· Σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις; δὲ εἶπεν· Ἑκατὸν κόρους σίτου·
 λέγει = WH Treg NA/NIV: || Καὶ λέγει = RP
λέγει αὐτῷ· Δέξαι σου
 τὰ γράμματα = WH Treg NA/NIV: || τὸ γράμμα = RP
τὰ γράμματα ⸃ καὶ γράψον ὀγδοήκοντα.
8καὶ ἐπῄνεσεν κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας ὅτι φρονίμως ἐποίησεν· ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσιν. 9καὶ ἐγὼ ὑμῖν λέγω,
 ἑαυτοῖς ποιήσατε = WH NA/NIV: || Ποιήσατε ἑαυτοῖς = Treg RP
ἑαυτοῖς ποιήσατε ⸃ φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, ἵνα ὅταν
 ἐκλίπῃ = WH Treg NA/NIV: || ἐκλίπητε = RP
ἐκλίπῃ δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς.

10 πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν, καὶ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν. 11εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει; 12καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ
 ὑμέτερον = Treg NA/NIV RP: || ἡμέτερον = WH
ὑμέτερον τίς
 δώσει ὑμῖν = WH Treg: || ὑμῖν δώσει = NA/NIV RP
δώσει ὑμῖν ⸃;
13οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.

14Ἤκουον δὲ ταῦτα
 πάντα = WH Treg NA/NIV: || πάντα καὶ = RP
πάντα οἱ Φαρισαῖοι φιλάργυροι ὑπάρχοντες, καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν.
15καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ὑμεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, δὲ θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν· ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.

16 νόμος καὶ οἱ προφῆται
 μέχρι = WH Treg NA/NIV: || ἕως = RP
μέχρι Ἰωάννου· ἀπὸ τότε βασιλεία τοῦ θεοῦ εὐαγγελίζεται καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται.
17Εὐκοπώτερον δέ ἐστιν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν τοῦ νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν.

18Πᾶς ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει,
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || καὶ πᾶς = RP
καὶ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν μοιχεύει.

19Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾽ ἡμέραν λαμπρῶς. 20πτωχὸς δέ
 τις = WH Treg NA/NIV: || τις ἦν = RP
τις ὀνόματι
 Λάζαρος = WH Treg NA/NIV: || Λάζαρος ὃς = RP
Λάζαρος ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ εἱλκωμένος
21καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι
 ἀπὸ = WH NA/NIV: || ἀπὸ τῶν ψιχίων = Treg RP
ἀπὸ τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι
 ἐπέλειχον = WH Treg NA/NIV: || ἀπέλειχον = RP
ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ.
22ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμ· ἀπέθανεν δὲ καὶ πλούσιος καὶ ἐτάφη. 23καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις,
 ὁρᾷ = WH Treg NA/NIV: || ὁρᾷ τὸν = RP
ὁρᾷ Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ.
24καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπεν· Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. 25εἶπεν δὲ Ἀβραάμ· Τέκνον, μνήσθητι ὅτι
 ἀπέλαβες = WH Treg NA/NIV: || ἀπέλαβες σὺ = RP
ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι.
26καὶ
 ἐν = WH NA/NIV: || ἐπὶ = Treg RP
ἐν πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται,
 μηδὲ = WH Treg NA/NIV: || μηδὲ οἱ = RP
μηδὲ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν.
27εἶπεν δέ· Ἐρωτῶ
 σε οὖν = WH Treg NA/NIV: || οὖν σε = RP
σε οὖν ⸃, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου,
28ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς, ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. 29λέγει
 δὲ = WH NA/NIV: || δὲ αὐτῷ = Treg; || αὐτῷ = RP
δὲ Ἀβραάμ· Ἔχουσι Μωϋσέα καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν αὐτῶν.
30 δὲ εἶπεν· Οὐχί, πάτερ Ἀβραάμ, ἀλλ᾽ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτοὺς μετανοήσουσιν. 31εἶπεν δὲ αὐτῷ· Εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδ᾽ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται.

Copyright information for SBLG