Luke 18

1Ἔλεγεν
 δὲ = WH NA/NIV: || δὲ καὶ = Treg RP
δὲ παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι
 αὐτοὺς = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
αὐτοὺς καὶ μὴ ἐγκακεῖν,
2λέγων· Κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει τὸν θεὸν μὴ φοβούμενος καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος. 3χήρα δὲ ἦν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτὸν λέγουσα· Ἐκδίκησόν με ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου. 4καὶ οὐκ
 ἤθελεν = WH Treg NA/NIV: || ἠθέλησεν = RP
ἤθελεν ἐπὶ χρόνον, μετὰ
 ταῦτα δὲ = WH Treg: || δὲ ταῦτα = NA/NIV RP
ταῦτα δὲ ⸃ εἶπεν ἐν ἑαυτῷ· Εἰ καὶ τὸν θεὸν οὐ φοβοῦμαι
 οὐδὲ ἄνθρωπον = WH Treg NA/NIV: || καὶ ἄνθρωπον οὐκ = RP
οὐδὲ ἄνθρωπον ⸃ ἐντρέπομαι,
5διά γε τὸ παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν ταύτην ἐκδικήσω αὐτήν ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη ὑπωπιάζῃ με. 6εἶπεν δὲ κύριος· Ἀκούσατε τί κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει· 7 δὲ θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων
 αὐτῷ = WH Treg NA/NIV: || πρὸς αὐτὸν = RP
αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ
 μακροθυμεῖ = WH Treg NA/NIV: || μακροθυμῶν = RP
μακροθυμεῖ ἐπ᾽ αὐτοῖς;
8λέγω ὑμῖν ὅτι ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει. πλὴν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;

9Εἶπεν δὲ
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
καὶ πρός τινας τοὺς πεποιθότας ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶν δίκαιοι καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιποὺς τὴν παραβολὴν ταύτην·
10Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι,
 ὁ = NA/NIV RP: || [omit] = WH Treg
εἷς Φαρισαῖος καὶ ἕτερος τελώνης.
11 Φαρισαῖος σταθεὶς
 πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα = NA/NIV RP: || ταῦτα πρὸς ἑαυτὸν = WH Treg
πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα ⸃ προσηύχετο· θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ
 ὥσπερ = WH NA/NIV RP: || ὡς = Treg
ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, καὶ ὡς οὗτος τελώνης·
12νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου,
 ἀποδεκατῶ = Treg NA/NIV RP: || ἀποδεκατεύω = WH
ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι.
13
 ὁ δὲ = WH NA/NIV: || καὶ ὁ = Treg RP
δὲ ⸃ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς
 ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν = WH Treg NA/NIV: || εἰς τὸν οὐρανόν ἐπᾶραι = RP
ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν ⸃, ἀλλ᾽
 ἔτυπτε = WH Treg NA/NIV: || ἔτυπτε εἰς = RP
ἔτυπτε τὸ στῆθος
 αὐτοῦ = NA/NIV RP: || ἑαυτοῦ = WH Treg
αὐτοῦ λέγων· θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ.
14λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ
 παρ᾽ ἐκεῖνον = WH Treg NA/NIV: || ἢ γὰρ ἐκεῖνος = RP
παρ᾽ ἐκεῖνον ⸃· ὅτι πᾶς ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

15Προσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη ἵνα αὐτῶν ἅπτηται· ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ
 ἐπετίμων = WH Treg NA/NIV: || ἐπετίμησαν = RP
ἐπετίμων αὐτοῖς.
16 δὲ Ἰησοῦς
 προσεκαλέσατο αὐτὰ λέγων = WH Treg NA/NIV: || προσκαλεσάμενος αὐτὰ εἶπεν = RP
προσεκαλέσατο αὐτὰ λέγων ⸃· Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με καὶ μὴ κωλύετε αὐτά, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ.
17ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς
 ἂν = WH Treg NA/NIV: || ἐὰν = RP
ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν.

18Καὶ ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων λέγων· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 19εἶπεν δὲ αὐτῷ Ἰησοῦς· Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς θεός. 20τὰς ἐντολὰς οἶδας· Μὴ μοιχεύσῃς, Μὴ φονεύσῃς, Μὴ κλέψῃς, Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν
 μητέρα = WH Treg NA/NIV: || μητέρα σου = RP
μητέρα.
21 δὲ εἶπεν· Ταῦτα πάντα
 ἐφύλαξα = WH Treg NA/NIV: || ἐφυλαξάμην = RP
ἐφύλαξα ἐκ νεότητος
 μου = Treg RP: || [omit] = WH NA/NIV
μου.
22ἀκούσας
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || δὲ ταῦτα = RP
δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν
 οὐρανοῖς = Holmes WHmarg: || τοῖς οὐρανοῖς = WH Treg NA/NIV; || οὐρανῷ = RP
οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι.
23 δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος
 ἐγενήθη = WH Treg NA/NIV: || ἐγένετο = RP
ἐγενήθη, ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα.
24Ἰδὼν δὲ αὐτὸν
 Ἰησοῦς = WH NIV: || Ἰησοῦς περίλυπον γενόμενον = Treg RP NA
Ἰησοῦς εἶπεν· Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες
 εἰς … θεοῦ εἰσπορεύονται = WH Treg NA/NIV: || εἰσελεύσονται εἰς … θεοῦ = RP
εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσπορεύονται ⸃·
25εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν κάμηλον διὰ
 τρήματος βελόνης = WH Treg NA/NIV: || τρυμαλιᾶς ῥαφίδος = RP
τρήματος βελόνης ⸃ εἰσελθεῖν πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν.

26Εἶπαν δὲ οἱ ἀκούσαντες· Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; 27 δὲ εἶπεν· Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ
 παρὰ τῷ θεῷ ἐστιν = WH Treg NA/NIV: || ἐστιν παρὰ τῷ θεῷ = RP
παρὰ τῷ θεῷ ἐστιν ⸃.

28Εἶπεν δὲ
 ὁ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
Πέτρος· Ἰδοὺ ἡμεῖς
 ἀφέντες τὰ ἴδια = WH Treg NA/NIV: || ἀφήκαμεν πάντα καὶ = RP
ἀφέντες τὰ ἴδια ⸃ ἠκολουθήσαμέν σοι.
29 δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν
 γυναῖκα ἢ ἀδελφοὺς ἢ γονεῖς = WH NA/NIV: || γονεῖς ἢ ἀδελφοὺς ἢ γυναῖκα = Treg RP
γυναῖκα ἀδελφοὺς γονεῖς ⸃ τέκνα ἕνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ,
30ὃς
 οὐχὶ = WH NA/NIV: || οὐ = Treg RP
οὐχὶ μὴ
 ἀπολάβῃ = Treg NA/NIV RP: || λάβῃ = WH
ἀπολάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον.

31Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα εἶπεν πρὸς αὐτούς· Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς
 Ἰερουσαλήμ = WH Treg NA/NIV: || Ἱεροσόλυμα = RP
Ἰερουσαλήμ, καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου·
32παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται καὶ ἐμπτυσθήσεται, 33καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται. 34καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ᾽ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.

35Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἰεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν
 ἐπαιτῶν = WH Treg NA/NIV: || προσαιτῶν = RP
ἐπαιτῶν.
36ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο
 τί = WH NA/NIV RP: || τί ἂν = Treg
τί εἴη τοῦτο·
37ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς Ναζωραῖος παρέρχεται. 38καὶ ἐβόησεν λέγων· Ἰησοῦ υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με. 39καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα
 σιγήσῃ = WH Treg NA/NIV: || σιωπήσῃ = RP
σιγήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· Υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με.
40σταθεὶς δὲ
 ὁ = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν·
41
 Τί = WH NA/NIV: || λέγων Τί = Treg RP
Τί σοι θέλεις ποιήσω; δὲ εἶπεν· Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω.
42καὶ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ἀνάβλεψον· πίστις σου σέσωκέν σε. 43καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν θεόν. καὶ πᾶς λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ θεῷ.

Copyright information for SBLG