Luke 19

Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἰεριχώ. καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι
 καλούμενος = WH Treg RP NA: || [omit] = NIV
καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης καὶ
 αὐτὸς = WH Treg NA/NIV: || οὗτος ἦν = RP
αὐτὸς πλούσιος·
καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστιν, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. καὶ προδραμὼν
 εἰς τὸ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
εἰς τὸ ⸃ ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι.
καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας
 Ἰησοῦς = WH Treg NA/NIV: || Ἰησοῦς εἶδεν αὐτόν καὶ = RP
Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι, σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι.
καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι. σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν κύριον· Ἰδοὺ τὰ
 ἡμίσιά = WH Treg NA/NIV: || ἡμίση = RP
ἡμίσιά
 μου τῶν ὑπαρχόντων = WH Treg NA/NIV: || τῶν ὑπαρχόντων μου = RP
μου τῶν ὑπαρχόντων ⸃, κύριε,
 τοῖς πτωχοῖς δίδωμι = WH Treg NA/NIV: || δίδωμι τοῖς πτωχοῖς = RP
τοῖς πτωχοῖς δίδωμι ⸃, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα ἀποδίδωμι τετραπλοῦν.
εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν Ἰησοῦς ὅτι Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν· 10 ἦλθεν γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.

11 Ἀκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα προσθεὶς εἶπεν παραβολὴν διὰ τὸ ἐγγὺς
 εἶναι Ἰερουσαλὴμ αὐτὸν = WH Treg NA/NIV: || αὐτὸν εἶναι Ἰερουσαλὴμ = RP
εἶναι Ἰερουσαλὴμ αὐτὸν ⸃ καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀναφαίνεσθαι·
12 εἶπεν οὖν· Ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι. 13 καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς·
 Πραγματεύσασθε = Treg NA/NIV RP: || πραγματεύσασθαι = WH
Πραγματεύσασθε
 ἐν ᾧ = WH Treg NA/NIV: || ἕως = RP
ἐν ᾧ ⸃ ἔρχομαι.
14 οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντες· Οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ᾽ ἡμᾶς. 15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν καὶ εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους οἷς
 δεδώκει = WH Treg NA/NIV: || ἔδωκεν = RP
δεδώκει τὸ ἀργύριον, ἵνα
 γνοῖ = WH Treg NA/NIV: || γνῷ τίς = RP
γνοῖ τί
 διεπραγματεύσαντο = WH Treg NA/NIV: || διεπραγματεύσατο = RP
διεπραγματεύσαντο.
16 παρεγένετο δὲ πρῶτος λέγων· Κύριε, μνᾶ σου
 δέκα προσηργάσατο = WH Treg NA/NIV: || προσηργάσατο δέκα = RP
δέκα προσηργάσατο ⸃ μνᾶς.
17 καὶ εἶπεν αὐτῷ·
 Εὖγε = WH Treg NA/NIV: || Εὖ = RP
Εὖγε, ἀγαθὲ δοῦλε, ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων.
18 καὶ ἦλθεν δεύτερος λέγων·
 Ἡ μνᾶ σου κύριε = WH Treg NA/NIV: || Κύριε ἡ μνᾶ σου = RP
μνᾶ σου, κύριε ⸃, ἐποίησεν πέντε μνᾶς.
19 εἶπεν δὲ καὶ τούτῳ· Καὶ σὺ
 ἐπάνω γίνου = WH NA/NIV: || γίνου ἐπάνω = Treg RP
ἐπάνω γίνου ⸃ πέντε πόλεων.
20 καὶ
 ὁ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἕτερος ἦλθεν λέγων· Κύριε, ἰδοὺ μνᾶ σου ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ·
21 ἐφοβούμην γάρ σε ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ, αἴρεις οὐκ ἔθηκας καὶ θερίζεις οὐκ ἔσπειρας. 22 
 λέγει = WH Treg NA/NIV: || λέγει δὲ = RP
λέγει αὐτῷ· Ἐκ τοῦ στόματός σου κρίνω σε, πονηρὲ δοῦλε· ᾔδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι, αἴρων οὐκ ἔθηκα καὶ θερίζων οὐκ ἔσπειρα;
23 καὶ διὰ τί οὐκ ἔδωκάς
 μου τὸ ἀργύριον = WH Treg NA/NIV: || τὸ ἀργύριόν μου = RP
μου τὸ ἀργύριον ⸃ ἐπὶ τράπεζαν; κἀγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν
 αὐτὸ ἔπραξα = WH Treg NA/NIV: || ἔπραξα αὐτό = RP
αὐτὸ ἔπραξα ⸃.
24 καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν· Ἄρατε ἀπ᾽ αὐτοῦ τὴν μνᾶν καὶ δότε τῷ τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι— 25 καὶ εἶπαν αὐτῷ· Κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς— 26 
 λέγω = WH NA/NIV: || λέγω γὰρ = Treg RP
λέγω ὑμῖν ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ἔχει
 ἀρθήσεται = WH NA/NIV: || ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ = Treg RP
ἀρθήσεται.
27 πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου
 τούτους = WH Treg NA/NIV: || ἐκείνους = RP
τούτους τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε
 αὐτοὺς = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου.

28 Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἔμπροσθεν ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα.

29 Καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν, ἀπέστειλεν δύο τῶν
 μαθητῶν = WH NA/NIV: || μαθητῶν αὐτοῦ = Treg RP
μαθητῶν
30 
 λέγων = WH Treg NA/NIV: || εἰπών = RP
λέγων· Ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην, ἐν εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν,
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
καὶ λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε.
31 καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ· Διὰ τί λύετε; οὕτως
 ἐρεῖτε = WH Treg NA/NIV: || ἐρεῖτε αὐτῷ = RP
ἐρεῖτε ὅτι κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει.
32 ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς. 33 λυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον εἶπαν οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς· Τί λύετε τὸν πῶλον; 34 οἱ δὲ εἶπαν
 ὅτι = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ὅτι κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει.
35 καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐπιρίψαντες
 αὐτῶν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον ἐπεβίβασαν τὸν Ἰησοῦν·
36 πορευομένου δὲ αὐτοῦ ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια
 ἑαυτῶν = WH Treg: || αὐτῶν = NA/NIV RP
ἑαυτῶν ἐν τῇ ὁδῷ.
37 ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν τὸν θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ
 πασῶν = WH NA/NIV RP: || πάντων = Treg
πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων,
38 λέγοντες· Εὐλογημένος ἐρχόμενος
 βασιλεὺς = WH NA/NIV: || ὁ βασιλεὺς = Treg RP
βασιλεὺς ἐν ὀνόματι κυρίου·
 ἐν οὐρανῷ εἰρήνη = WH Treg NA/NIV: || εἰρήνη ἐν οὐρανῷ = RP
ἐν οὐρανῷ εἰρήνη ⸃ καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις.
39 καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπαν πρὸς αὐτόν· Διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου. 40 καὶ ἀποκριθεὶς
 εἶπεν = WH NA/NIV: || εἶπεν αὐτοῖς = Treg RP
εἶπεν· Λέγω ὑμῖν,
 ὅτι = Treg RP: || [omit] = WH NA/NIV
ὅτι ἐὰν οὗτοι
 σιωπήσουσιν = WH Treg NA/NIV: || σιωπήσωσιν = RP
σιωπήσουσιν, οἱ λίθοι
 κράξουσιν = WH Treg NA/NIV: || κεκράξονται = RP
κράξουσιν.

41 Καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ᾽
 αὐτήν = WH Treg NA/NIV: || αὐτῇ = RP
αὐτήν,
42 λέγων ὅτι Εἰ ἔγνως
 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ σὺ = WH NA/NIV: || καὶ σὺ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ = Treg; || καὶ σύ καί γε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου = RP
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ σὺ ⸃ τὰ πρὸς
 εἰρήνην = WH NA/NIV: || εἰρήνην σου = Treg RP
εἰρήνην— νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου.
43 ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σὲ καὶ
 παρεμβαλοῦσιν = WH Treg NA/NIV: || περιβαλοῦσιν = RP
παρεμβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι καὶ περικυκλώσουσίν σε καὶ συνέξουσίν σε πάντοθεν,
44 καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν
 λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί = WH Treg NA/NIV: || ἐν σοὶ λίθον ἐπὶ λίθῳ = RP
λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί ⸃, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου.

45 Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς
 πωλοῦντας = WH Treg NA/NIV: || πωλοῦντας ἐν αὐτῷ καὶ ἀγοράζοντας = RP
πωλοῦντας,
46 λέγων αὐτοῖς· Γέγραπται·
 Καὶ ἔσται = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
Καὶ ἔσται ⸃ οἶκός μου οἶκος
 προσευχῆς = WH Treg NA/NIV: || προσευχῆς ἐστίν = RP
προσευχῆς, ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν.

47 Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ᾽ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ· οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ, 48 καὶ οὐχ
 εὕρισκον = NA/NIV RP: || ηὕρισκον = WH Treg
εὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν, λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ ἀκούων.

Copyright information for SBLG