Luke 19

1Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἰεριχώ. 2καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι
 καλούμενος = WH Treg RP NA: || [omit] = NIV
καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης καὶ
 αὐτὸς = WH Treg NA/NIV: || οὗτος ἦν = RP
αὐτὸς πλούσιος·
3καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστιν, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. 4καὶ προδραμὼν
 εἰς τὸ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
εἰς τὸ ⸃ ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι.
5καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας
 Ἰησοῦς = WH Treg NA/NIV: || Ἰησοῦς εἶδεν αὐτόν καὶ = RP
Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι, σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι.
6καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. 7καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι. 8σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν κύριον· Ἰδοὺ τὰ
 ἡμίσιά = WH Treg NA/NIV: || ἡμίση = RP
ἡμίσιά
 μου τῶν ὑπαρχόντων = WH Treg NA/NIV: || τῶν ὑπαρχόντων μου = RP
μου τῶν ὑπαρχόντων ⸃, κύριε,
 τοῖς πτωχοῖς δίδωμι = WH Treg NA/NIV: || δίδωμι τοῖς πτωχοῖς = RP
τοῖς πτωχοῖς δίδωμι ⸃, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα ἀποδίδωμι τετραπλοῦν.
9εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν Ἰησοῦς ὅτι Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν· 10ἦλθεν γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.

11Ἀκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα προσθεὶς εἶπεν παραβολὴν διὰ τὸ ἐγγὺς
 εἶναι Ἰερουσαλὴμ αὐτὸν = WH Treg NA/NIV: || αὐτὸν εἶναι Ἰερουσαλὴμ = RP
εἶναι Ἰερουσαλὴμ αὐτὸν ⸃ καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀναφαίνεσθαι·
12εἶπεν οὖν· Ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι. 13καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς·
 Πραγματεύσασθε = Treg NA/NIV RP: || πραγματεύσασθαι = WH
Πραγματεύσασθε
 ἐν ᾧ = WH Treg NA/NIV: || ἕως = RP
ἐν ᾧ ⸃ ἔρχομαι.
14οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντες· Οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ᾽ ἡμᾶς. 15καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν καὶ εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους οἷς
 δεδώκει = WH Treg NA/NIV: || ἔδωκεν = RP
δεδώκει τὸ ἀργύριον, ἵνα
 γνοῖ = WH Treg NA/NIV: || γνῷ τίς = RP
γνοῖ τί
 διεπραγματεύσαντο = WH Treg NA/NIV: || διεπραγματεύσατο = RP
διεπραγματεύσαντο.
16παρεγένετο δὲ πρῶτος λέγων· Κύριε, μνᾶ σου
 δέκα προσηργάσατο = WH Treg NA/NIV: || προσηργάσατο δέκα = RP
δέκα προσηργάσατο ⸃ μνᾶς.
17καὶ εἶπεν αὐτῷ·
 Εὖγε = WH Treg NA/NIV: || Εὖ = RP
Εὖγε, ἀγαθὲ δοῦλε, ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων.
18καὶ ἦλθεν δεύτερος λέγων·
 Ἡ μνᾶ σου κύριε = WH Treg NA/NIV: || Κύριε ἡ μνᾶ σου = RP
μνᾶ σου, κύριε ⸃, ἐποίησεν πέντε μνᾶς.
19εἶπεν δὲ καὶ τούτῳ· Καὶ σὺ
 ἐπάνω γίνου = WH NA/NIV: || γίνου ἐπάνω = Treg RP
ἐπάνω γίνου ⸃ πέντε πόλεων.
20καὶ
 ὁ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἕτερος ἦλθεν λέγων· Κύριε, ἰδοὺ μνᾶ σου ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ·
21ἐφοβούμην γάρ σε ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ, αἴρεις οὐκ ἔθηκας καὶ θερίζεις οὐκ ἔσπειρας. 22
 λέγει = WH Treg NA/NIV: || λέγει δὲ = RP
λέγει αὐτῷ· Ἐκ τοῦ στόματός σου κρίνω σε, πονηρὲ δοῦλε· ᾔδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι, αἴρων οὐκ ἔθηκα καὶ θερίζων οὐκ ἔσπειρα;
23καὶ διὰ τί οὐκ ἔδωκάς
 μου τὸ ἀργύριον = WH Treg NA/NIV: || τὸ ἀργύριόν μου = RP
μου τὸ ἀργύριον ⸃ ἐπὶ τράπεζαν; κἀγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν
 αὐτὸ ἔπραξα = WH Treg NA/NIV: || ἔπραξα αὐτό = RP
αὐτὸ ἔπραξα ⸃.
24καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν· Ἄρατε ἀπ᾽ αὐτοῦ τὴν μνᾶν καὶ δότε τῷ τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι— 25καὶ εἶπαν αὐτῷ· Κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς— 26
 λέγω = WH NA/NIV: || λέγω γὰρ = Treg RP
λέγω ὑμῖν ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ἔχει
 ἀρθήσεται = WH NA/NIV: || ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ = Treg RP
ἀρθήσεται.
27πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου
 τούτους = WH Treg NA/NIV: || ἐκείνους = RP
τούτους τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε
 αὐτοὺς = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου.

28Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἔμπροσθεν ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα.

29Καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν, ἀπέστειλεν δύο τῶν
 μαθητῶν = WH NA/NIV: || μαθητῶν αὐτοῦ = Treg RP
μαθητῶν
30
 λέγων = WH Treg NA/NIV: || εἰπών = RP
λέγων· Ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην, ἐν εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν,
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
καὶ λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε.
31καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ· Διὰ τί λύετε; οὕτως
 ἐρεῖτε = WH Treg NA/NIV: || ἐρεῖτε αὐτῷ = RP
ἐρεῖτε ὅτι κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει.
32ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς. 33λυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον εἶπαν οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς· Τί λύετε τὸν πῶλον; 34οἱ δὲ εἶπαν
 ὅτι = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ὅτι κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει.
35καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐπιρίψαντες
 αὐτῶν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον ἐπεβίβασαν τὸν Ἰησοῦν·
36πορευομένου δὲ αὐτοῦ ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια
 ἑαυτῶν = WH Treg: || αὐτῶν = NA/NIV RP
ἑαυτῶν ἐν τῇ ὁδῷ.
37ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν τὸν θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ
 πασῶν = WH NA/NIV RP: || πάντων = Treg
πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων,
38λέγοντες· Εὐλογημένος ἐρχόμενος
 βασιλεὺς = WH NA/NIV: || ὁ βασιλεὺς = Treg RP
βασιλεὺς ἐν ὀνόματι κυρίου·
 ἐν οὐρανῷ εἰρήνη = WH Treg NA/NIV: || εἰρήνη ἐν οὐρανῷ = RP
ἐν οὐρανῷ εἰρήνη ⸃ καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις.
39καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπαν πρὸς αὐτόν· Διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου. 40καὶ ἀποκριθεὶς
 εἶπεν = WH NA/NIV: || εἶπεν αὐτοῖς = Treg RP
εἶπεν· Λέγω ὑμῖν,
 ὅτι = Treg RP: || [omit] = WH NA/NIV
ὅτι ἐὰν οὗτοι
 σιωπήσουσιν = WH Treg NA/NIV: || σιωπήσωσιν = RP
σιωπήσουσιν, οἱ λίθοι
 κράξουσιν = WH Treg NA/NIV: || κεκράξονται = RP
κράξουσιν.

41Καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ᾽
 αὐτήν = WH Treg NA/NIV: || αὐτῇ = RP
αὐτήν,
42λέγων ὅτι Εἰ ἔγνως
 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ σὺ = WH NA/NIV: || καὶ σὺ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ = Treg; || καὶ σύ καί γε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου = RP
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ σὺ ⸃ τὰ πρὸς
 εἰρήνην = WH NA/NIV: || εἰρήνην σου = Treg RP
εἰρήνην— νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου.
43ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σὲ καὶ
 παρεμβαλοῦσιν = WH Treg NA/NIV: || περιβαλοῦσιν = RP
παρεμβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι καὶ περικυκλώσουσίν σε καὶ συνέξουσίν σε πάντοθεν,
44καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν
 λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί = WH Treg NA/NIV: || ἐν σοὶ λίθον ἐπὶ λίθῳ = RP
λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί ⸃, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου.

45Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς
 πωλοῦντας = WH Treg NA/NIV: || πωλοῦντας ἐν αὐτῷ καὶ ἀγοράζοντας = RP
πωλοῦντας,
46λέγων αὐτοῖς· Γέγραπται·
 Καὶ ἔσται = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
Καὶ ἔσται ⸃ οἶκός μου οἶκος
 προσευχῆς = WH Treg NA/NIV: || προσευχῆς ἐστίν = RP
προσευχῆς, ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν.

47Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ᾽ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ· οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ, 48καὶ οὐχ
 εὕρισκον = NA/NIV RP: || ηὕρισκον = WH Treg
εὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν, λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ ἀκούων.

Copyright information for SBLG