Luke 2

1Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην· 2
 αὕτη = WH Treg NA/NIV: || αὕτη ἡ = RP
(αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου·)
3καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν
 ἑαυτοῦ = WH Treg NA/NIV: || ἰδίαν = RP
ἑαυτοῦ πόλιν.
4Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲθ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλέεμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυίδ, 5ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ
 ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ = WH Treg NA/NIV: || μεμνηστευμένῃ αὐτῷ γυναικί = RP
ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ ⸃, οὔσῃ ἐγκύῳ.
6ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν, 7καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν
 ἐν = WH Treg NA/NIV: || ἐν τῇ = RP
ἐν φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι.

8Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν. 9
 καὶ = WH NA/NIV: || καὶ ἰδού = Treg RP
καὶ ἄγγελος κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν·
10καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἄγγελος· Μὴ φοβεῖσθε, ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, 11ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος ἐν πόλει Δαυίδ· 12καὶ τοῦτο ὑμῖν
 τὸ = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
τὸ σημεῖον, εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ.
13καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς
 οὐρανίου = WH NA/NIV RP: || οὐρανοῦ = Treg
οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων·
14Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις
 εὐδοκίας = WH Treg NA/NIV: || εὐδοκία = RP
εὐδοκίας.

15Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι,
 οἱ = WH NA/NIV: || καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ = Treg RP
οἱ ποιμένες
 ἐλάλουν = WH NA/NIV: || εἶπον = Treg RP
ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους· Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλέεμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν.
16καὶ ἦλθαν σπεύσαντες καὶ ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ· 17ἰδόντες δὲ
 ἐγνώρισαν = WH Treg NA/NIV: || διεγνώρισαν = RP
ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου.
18καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς, 19 δὲ
 Μαρία = WH Treg: || Μαριὰμ = NA/NIV RP
Μαρία πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.
20καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς.

21Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ.

22Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωϋσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ κυρίῳ, 23καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ κυρίου ὅτι Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ κυρίῳ κληθήσεται, 24καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν
 τῷ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τῷ νόμῳ κυρίου, ζεῦγος τρυγόνων δύο νοσσοὺς περιστερῶν.

25Καὶ ἰδοὺ
 ἄνθρωπος ἦν = WH Treg NA/NIV: || ἦν ἄνθρωπος = RP
ἄνθρωπος ἦν ⸃ ἐν Ἰερουσαλὴμ ὄνομα Συμεών, καὶ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ᾽ αὐτόν·
26καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν
 ἢ ἂν = WH NA/NIV: || ἂν = Treg; || ἢ = RP
ἂν ⸃ ἴδῃ τὸν χριστὸν κυρίου.
27καὶ ἦλθεν ἐν τῷ πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ 28καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς
 ἀγκάλας = WH NA/NIV: || ἀγκάλας αὐτοῦ = Treg RP
ἀγκάλας καὶ εὐλόγησεν τὸν θεὸν καὶ εἶπεν·
29Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ· 30ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου 31 ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, 32φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.

33καὶ ἦν
 ὁ πατὴρ αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || Ἰωσὴφ = RP
πατὴρ αὐτοῦ ⸃ καὶ
 μήτηρ = WH Treg NA/NIV: || μήτηρ αὐτοῦ = RP
μήτηρ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ.
34καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ· Ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον, 35καὶ σοῦ
 δὲ = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία, ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί.

36Καὶ ἦν Ἅννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς Ἀσήρ (αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα
 μετὰ ἀνδρὸς ἔτη = WH Treg NA/NIV: || ἔτη μετὰ ἀνδρὸς = RP
μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ⸃ ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς,
37καὶ αὐτὴ χήρα
 ἕως = WH Treg NA/NIV: || ὡς = RP
ἕως ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων,) οὐκ
 ἀφίστατο = WH Treg NA/NIV: || ἀφίστατο ἀπὸ = RP
ἀφίστατο τοῦ ἱεροῦ νηστείαις καὶ δεήσεσιν λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν.
38
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || καὶ αὕτη = RP
καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ
 θεῷ = WH Treg NA/NIV: || κυρίῳ = RP
θεῷ καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς προσδεχομένοις
 λύτρωσιν = WH Treg NA/NIV: || λύτρωσιν ἐν = RP
λύτρωσιν Ἰερουσαλήμ.

39Καὶ ὡς ἐτέλεσαν
 πάντα = WH Treg NA/NIV: || ἅπαντα = RP
πάντα τὰ κατὰ τὸν νόμον κυρίου,
 ἐπέστρεψαν = WH Treg NA/NIV: || ὑπέστρεψαν = RP
ἐπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν
 εἰς = WH Treg NA/NIV: || εἰς τὴν = RP
εἰς πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέθ.
40Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο
 πληρούμενον σοφίᾳ = WH Treg NA/NIV: || πνεύματι πληρούμενον σοφίας = RP
πληρούμενον σοφίᾳ ⸃, καὶ χάρις θεοῦ ἦν ἐπ᾽ αὐτό.

41Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ᾽ ἔτος εἰς Ἰερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα. 42καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα,
 ἀναβαινόντων = WH Treg NA/NIV: || ἀναβάντων = RP
ἀναβαινόντων
 αὐτῶν = WH NA/NIV: || αὐτῶν εἰς Ἱεροσόλυμα = Treg RP
αὐτῶν κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς
43καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέμεινεν Ἰησοῦς παῖς ἐν Ἰερουσαλήμ, καὶ οὐκ
 ἔγνωσαν οἱ γονεῖς = WH Treg NA/NIV: || ἔγνω Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ = RP
ἔγνωσαν οἱ γονεῖς ⸃ αὐτοῦ.
44νομίσαντες δὲ αὐτὸν
 εἶναι ἐν τῇ συνοδίᾳ = WH Treg NA/NIV: || ἐν τῇ συνοδίᾳ εἶναι = RP
εἶναι ἐν τῇ συνοδίᾳ ⸃ ἦλθον ἡμέρας ὁδὸν καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενεῦσιν
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || καὶ ἐν = RP
καὶ τοῖς γνωστοῖς,
45καὶ μὴ
 εὑρόντες = WH Treg NA/NIV: || εὑρόντες αὐτόν = RP
εὑρόντες ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ
 ἀναζητοῦντες = WH Treg NA/NIV: || ζητοῦντες = RP
ἀναζητοῦντες αὐτόν.
46καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς· 47ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. 48καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ
 εἶπεν πρὸς … αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || πρὸς … αὐτοῦ εἶπεν = RP
εἶπεν πρὸς αὐτὸν μήτηρ αὐτοῦ ⸃· Τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ πατήρ σου καὶ ἐγὼ ὀδυνώμενοι
 ἐζητοῦμέν = Treg NA/NIV RP: || ζητοῦμέν = WH
ἐζητοῦμέν σε.
49καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· Τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί με; 50καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα ἐλάλησεν αὐτοῖς. 51καὶ κατέβη μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρὲθ, καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. καὶ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα
 ταῦτα = Treg RP: || [omit] = WH NA/NIV
ταῦτα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.

52Καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν
 σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ = NIV RP: || τῇ σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ = WH; || ἡλικίᾳ καὶ σοφίᾳ = Treg; || ἐν τῇ σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ = NA
σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ ⸃ καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις.

Copyright information for SBLG