Luke 21

Ἀναβλέψας δὲ εἶδεν τοὺς βάλλοντας
 εἰς τὸ γαζοφυλάκιον τὰ δῶρα αὐτῶν = WH Treg NA/NIV: || τὰ δῶρα αὐτῶν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον = RP
εἰς τὸ γαζοφυλάκιον τὰ δῶρα αὐτῶν ⸃ πλουσίους.
εἶδεν δέ
 τινα = WH Treg NA/NIV: || τινα καὶ = RP
τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ
 λεπτὰ δύο = WH Treg NA/NIV: || δύο λεπτά = RP
λεπτὰ δύο ⸃,
καὶ εἶπεν· Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι χήρα
 ἡ πτωχὴ αὕτη = RP: || αὕτη ἡ πτωχὴ = WH Treg NA/NIV
πτωχὴ αὕτη ⸃ πλεῖον πάντων ἔβαλεν·
 πάντες = WH NA/NIV: || ἅπαντες = Treg RP
πάντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ
 δῶρα = WH NA/NIV: || δῶρα τοῦ θεοῦ = Treg RP
δῶρα, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς
 πάντα = WH Treg NA/NIV: || ἅπαντα = RP
πάντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλεν.

Καί τινων λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ, ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ ἀναθήμασιν κεκόσμηται εἶπεν· Ταῦτα θεωρεῖτε, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ
 λίθῳ = Treg NA/NIV RP: || λίθῳ ὧδε = WH
λίθῳ ὃς οὐ καταλυθήσεται.

Ἐπηρώτησαν δὲ αὐτὸν λέγοντες· Διδάσκαλε, πότε οὖν ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι; δὲ εἶπεν· Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε· πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου
 λέγοντες = WH NA/NIV: || λέγοντες ὃτι = Treg RP
λέγοντες· Ἐγώ εἰμι καί· καιρὸς ἤγγικεν·
 μὴ = WH Treg NA/NIV: || μὴ οὖν = RP
μὴ πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν.
ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε· δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ᾽ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος. 10 τότε ἔλεγεν αὐτοῖς· Ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, 11 σεισμοί τε μεγάλοι
 καὶ κατὰ τόπους = WH Treg NA/NIV: || κατὰ τόπους καὶ = RP
καὶ κατὰ τόπους ⸃
 λιμοὶ καὶ λοιμοὶ = NA/NIV RP: || λοιμοὶ καὶ λιμοὶ = WH Treg
λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ⸃ ἔσονται, φόβητρά τε καὶ
 σημεῖα ἀπ’ οὐρανοῦ μεγάλα = Treg RP: || ἀπ’ οὐρανοῦ σημεῖα μεγάλα = WH NA/NIV; || σημεῖα μεγάλα ἀπ’ οὐρανοῦ = WHmarg
σημεῖα ἀπ᾽ οὐρανοῦ μεγάλα ⸃ ἔσται.

12 Πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσιν, παραδιδόντες εἰς
 τὰς = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τὰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς,
 ἀπαγομένους = WH Treg NA/NIV: || ἀγομένους = RP
ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου·
13 
 ἀποβήσεται = WH NA/NIV: || ἀποβήσεται δὲ = Treg RP
ἀποβήσεται ὑμῖν εἰς μαρτύριον.
14 
 θέτε = WH Treg NA/NIV: || Θέσθε = RP
θέτε οὖν
 ἐν ταῖς καρδίαις = WH Treg NA/NIV: || εἰς τὰς καρδίας = RP
ἐν ταῖς καρδίαις ⸃ ὑμῶν μὴ προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι,
15 ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν οὐ δυνήσονται
 ἀντιστῆναι ἢ ἀντειπεῖν = WH Treg NA/NIV: || ἀντειπεῖν οὐδὲ ἀντιστῆναι = RP
ἀντιστῆναι ἀντειπεῖν ⸃
 ἅπαντες = WH Treg NA/NIV: || πάντες = RP
ἅπαντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν.
16 παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ
 ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων = WH Treg NA/NIV: || συγγενῶν καὶ φίλων καὶ ἀδελφῶν = RP
ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων ⸃, καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν,
17 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου. 18 καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται. 19 ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν
 κτήσασθε = WH NA/NIV RP: || κτήσεσθε = Treg
κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν.

20 Ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ
 στρατοπέδων = WH Treg NA/NIV: || στρατοπέδων τὴν = RP
στρατοπέδων Ἰερουσαλήμ, τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἐρήμωσις αὐτῆς.
21 τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, καὶ οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν, καὶ οἱ ἐν ταῖς χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν, 22 ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσιν τοῦ πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα. 23 
 οὐαὶ = WH Treg NA/NIV: || οὐαὶ δὲ = RP
οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις· ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ
 ὀργὴ = WH Treg NA/NIV: || ὀργὴ ἐν = RP
ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ,
24 καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρης καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς
 τὰ ἔθνη πάντα = WH Treg NA/NIV: || πάντα τὰ ἔθνη = RP
τὰ ἔθνη πάντα ⸃, καὶ Ἰερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχρι
 οὗ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
οὗ
 πληρωθῶσιν = Treg NA/NIV RP: || πληρωθῶσιν καὶ ἔσονται = WH
πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν.

25 Καὶ
 ἔσονται = WH Treg NA/NIV: || ἔσται = RP
ἔσονται σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ
 ἤχους = WH Treg NA/NIV: || ἠχούσης = RP
ἤχους θαλάσσης καὶ σάλου,
26 ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ, αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 27 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. 28 ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν, διότι ἐγγίζει ἀπολύτρωσις ὑμῶν.

29 Καὶ εἶπεν παραβολὴν αὐτοῖς· Ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα· 30 ὅταν προβάλωσιν ἤδη, βλέποντες ἀφ᾽ ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν· 31 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν βασιλεία τοῦ θεοῦ. 32 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα γένηται. 33  οὐρανὸς καὶ γῆ
 παρελεύσονται = WH Treg NA/NIV: || παρέλθωσιν = RP
παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται.

34 Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς μήποτε βαρηθῶσιν
 ὑμῶν αἱ καρδίαι = NA/NIV RP: || αἱ καρδίαι ὑμῶν = WH Treg
ὑμῶν αἱ καρδίαι ⸃ ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιωτικαῖς, καὶ
 ἐπιστῇ ἐφ᾽ ὑμᾶς αἰφνίδιος = WH Treg NA/NIV: || αἰφνίδιος ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐπιστῇ = RP
ἐπιστῇ ἐφ᾽ ὑμᾶς αἰφνίδιος ⸃ ἡμέρα ἐκείνη
35 ὡς παγίς·
 ἐπεισελεύσεται γὰρ = WH Treg NA/NIV: || γὰρ ἐπελεύσεται = RP
ἐπεισελεύσεται γὰρ ⸃ ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς.
36 ἀγρυπνεῖτε
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || οὖν = RP
δὲ ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι ἵνα
 κατισχύσητε = WH Treg NA/NIV: || καταξιωθῆτε = RP
κατισχύσητε ἐκφυγεῖν
 ταῦτα = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι, καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

37 Ἦν δὲ τὰς ἡμέρας
 ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων = WH NA/NIV RP: || διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ = Treg
ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων ⸃, τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν·
38 καὶ πᾶς λαὸς ὤρθριζεν πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ.

Copyright information for SBLG