Luke 22

Ἤγγιζεν δὲ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων λεγομένη Πάσχα. καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν, ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν.

Εἰσῆλθεν δὲ Σατανᾶς εἰς Ἰούδαν τὸν
 καλούμενον = WH Treg NA/NIV: || ἐπικαλούμενον = RP
καλούμενον Ἰσκαριώτην, ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα·
καὶ ἀπελθὼν συνελάλησεν τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ στρατηγοῖς τὸ πῶς
 αὐτοῖς παραδῷ αὐτόν = WH Treg NA/NIV: || αὐτὸν παραδῷ αὐτοῖς = RP
αὐτοῖς παραδῷ αὐτόν ⸃.
καὶ ἐχάρησαν καὶ συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. καὶ ἐξωμολόγησεν, καὶ ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν
 ἄτερ ὄχλου αὐτοῖς = WH Treg NA/NIV: || αὐτοῖς ἄτερ ὄχλου = RP
ἄτερ ὄχλου αὐτοῖς ⸃.

Ἦλθεν δὲ ἡμέρα τῶν ἀζύμων,
 ᾗ = WH Treg NIV: || ἐν ᾗ = RP NA
ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα·
καὶ ἀπέστειλεν Πέτρον καὶ Ἰωάννην εἰπών· Πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα ἵνα φάγωμεν. οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ· Ποῦ θέλεις
 ἑτοιμάσωμεν = WH Treg NA/NIV: || ἑτοιμάσομεν = RP
ἑτοιμάσωμεν;
10  δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἰδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν
 εἰς ἣν = WH Treg NA/NIV: || οὗ = RP
εἰς ἣν ⸃ εἰσπορεύεται.
11 καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας· Λέγει σοι διδάσκαλος· Ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμα ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω; 12 κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον· ἐκεῖ ἑτοιμάσατε. 13 ἀπελθόντες δὲ εὗρον καθὼς
 εἰρήκει = WH Treg NA/NIV: || εἴρηκεν = RP
εἰρήκει αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.

14 Καὶ ὅτε ἐγένετο ὥρα, ἀνέπεσεν καὶ
 οἱ = WH Treg NA/NIV: || οἱ δώδεκα = RP
οἱ ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ.
15 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ᾽ ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθεῖν· 16 λέγω γὰρ ὑμῖν
 ὅτι = WH NA/NIV: || ὅτι οὐκέτι = Treg RP
ὅτι οὐ μὴ φάγω
 αὐτὸ = WH Treg NA/NIV: || ἐξ αὐτοῦ = RP
αὐτὸ ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
17 καὶ δεξάμενος ποτήριον εὐχαριστήσας εἶπεν· Λάβετε τοῦτο καὶ διαμερίσατε
 εἰς ἑαυτούς = WH Treg NA/NIV: || ἑαυτοῖς = RP
εἰς ἑαυτούς ⸃·
18 λέγω γὰρ ὑμῖν,
 οὐ = WH Treg NIV: || ὅτι οὐ = RP NA
οὐ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ
 νῦν ἀπὸ τοῦ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
νῦν ἀπὸ τοῦ ⸃ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως
 οὗ = WH Treg NA/NIV: || ὅτου = RP
οὗ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἔλθῃ.
19 καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· Τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου
 τὸ ὑπὲρ ὑμῶν … ἀνάμνησιν. = Treg NA/NIV RP: || = [[WH]]
[τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. ⸃
20 
 καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως = Treg NA/NIV [[WH]]: || ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον = RP
καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως ⸅
 μετὰ … ἐκχυννόμενον = Treg NA/NIV RP: || = [[WH]]
μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων· Τοῦτο τὸ ποτήριον καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον] ⸃.
21 πλὴν ἰδοὺ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος με μετ᾽ ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης· 22 
 ὅτι ὁ υἱὸς μὲν = WH Treg NA/NIV: || καὶ ὁ μὲν υἱὸς = RP
ὅτι υἱὸς μὲν ⸃ τοῦ ἀνθρώπου
 κατὰ τὸ ὡρισμένον πορεύεται = WH Treg NA/NIV: || πορεύεται κατὰ τὸ ὡρισμένον = RP
κατὰ τὸ ὡρισμένον πορεύεται ⸃, πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾽ οὗ παραδίδοται.
23 καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν τοῦτο μέλλων πράσσειν.

24 Ἐγένετο δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων. 25  δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται. 26 ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ μείζων ἐν ὑμῖν
 γινέσθω = WH Treg NA/NIV: || γενέσθω = RP
γινέσθω ὡς νεώτερος, καὶ ἡγούμενος ὡς διακονῶν·
27 τίς γὰρ μείζων, ἀνακείμενος διακονῶν; οὐχὶ ἀνακείμενος; ἐγὼ δὲ
 ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμι = WH Treg NA/NIV: || εἰμι ἐν μέσῳ ὑμῶν = RP
ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμι ⸃ ὡς διακονῶν.

28 Ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου· 29 κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν, καθὼς διέθετό μοι πατήρ μου βασιλείαν, 30 ἵνα
 ἔσθητε = WH Treg NA/NIV: || ἐσθίητε = RP
ἔσθητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου
 ἐν τῇ βασιλείᾳ μου = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἐν τῇ βασιλείᾳ μου ⸃, καὶ
 καθήσεσθε = NA/NIV Treg: || καθῆσθε = WH; || καθίσεσθε = RP
καθήσεσθε ἐπὶ θρόνων
 τὰς … φυλὰς κρίνοντες = WH NA/NIV: || κρίνοντες τὰς … φυλὰς = Treg RP
τὰς δώδεκα φυλὰς κρίνοντες ⸃ τοῦ Ἰσραήλ.

31 
 Σίμων = WH NA/NIV: || Εἶπεν δὲ ὁ κύριος Σίμων = Treg RP
Σίμων Σίμων, ἰδοὺ Σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον·
32 ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπῃ πίστις σου· καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας
 στήρισον = WH Treg NA/NIV: || στήριξον = RP
στήρισον τοὺς ἀδελφούς σου.
33  δὲ εἶπεν αὐτῷ· Κύριε, μετὰ σοῦ ἕτοιμός εἰμι καὶ εἰς φυλακὴν καὶ εἰς θάνατον πορεύεσθαι. 34  δὲ εἶπεν· Λέγω σοι, Πέτρε, οὐ
 φωνήσει = WH Treg NA/NIV: || μή φωνήσῃ = RP
φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ
 ἕως = WH Treg NA/NIV: || πρὶν ἢ = RP
ἕως τρίς
 με ἀπαρνήσῃ εἰδέναι = WH Treg NA/NIV: || ἀπαρνήσῃ μή εἰδέναι με = RP
με ἀπαρνήσῃ εἰδέναι ⸃.

35 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἄτερ βαλλαντίου καὶ πήρας καὶ ὑποδημάτων, μή τινος ὑστερήσατε; οἱ δὲ εἶπαν· Οὐθενός. 36 εἶπεν
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || οὖν = RP
δὲ αὐτοῖς· Ἀλλὰ νῦν ἔχων βαλλάντιον ἀράτω, ὁμοίως καὶ πήραν, καὶ μὴ ἔχων
 πωλησάτω = WH Treg NA/NIV: || πωλήσει = RP
πωλησάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ
 ἀγορασάτω = WH Treg NA/NIV: || ἀγοράσει = RP
ἀγορασάτω μάχαιραν.
37 λέγω γὰρ ὑμῖν
 ὅτι = WH Treg NA/NIV: || ὅτι ἔτι = RP
ὅτι τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τό· Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη· καὶ γὰρ
 τὸ = WH Treg NA/NIV: || τὰ = RP
τὸ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει.
38 οἱ δὲ εἶπαν· Κύριε, ἰδοὺ μάχαιραι ὧδε δύο. δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἱκανόν ἐστιν.

39 Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν· ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ
 μαθηταί = WH Treg NA/NIV: || μαθηταί αὐτοῦ = RP
μαθηταί.
40 γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου εἶπεν αὐτοῖς· Προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. 41 καὶ αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ᾽ αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βολήν, καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύχετο 42 λέγων· Πάτερ, εἰ βούλει
 παρένεγκε = WH Treg NA/NIV: || παρενεγκεῖν = RP
παρένεγκε
 τοῦτο τὸ ποτήριον = WH Treg NA/NIV: || τὸ ποτήριον τοῦτο = RP
τοῦτο τὸ ποτήριον ⸃ ἀπ᾽ ἐμοῦ· πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου ἀλλὰ τὸ σὸν
 γινέσθω = WH Treg NA/NIV: || γενέσθω = RP
γινέσθω.
43 
 ὤφθη δὲ … αὐτόν. = Treg NA/NIV RP: || = [[WH]]
ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος
 ἀπ᾽ = NA/NIV RP: || ἀπὸ τοῦ = [[WH]] Treg
ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτόν. ⸃
44 
 καὶ … προσηύχετο· = Treg NA/NIV RP: || = [[WH]]
καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο· ⸃
 καὶ ἐγένετο = [[WH]] NA/NIV: || ἐγένετο δὲ = Treg RP
καὶ ἐγένετο ⸅
 ὁ ἱδρὼς … ἐπὶ τὴν γῆν. = Treg NA/NIV RP: || = [[WH]]
ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν. ⸃
45 καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητὰς εὗρεν
 κοιμωμένους αὐτοὺς = WH Treg NA/NIV: || αὐτοὺς κοιμωμένους = RP
κοιμωμένους αὐτοὺς ⸃ ἀπὸ τῆς λύπης,
46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τί καθεύδετε; ἀναστάντες προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν.

47 
 Ἔτι = WH Treg NA/NIV: || Ἔτι δέ = RP
Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ ὄχλος, καὶ λεγόμενος Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα προήρχετο αὐτούς, καὶ ἤγγισεν τῷ Ἰησοῦ φιλῆσαι αὐτόν.
48 
 Ἰησοῦς δὲ = WH Treg NA/NIV: || Ὁ δὲ Ἰησοῦς = RP
Ἰησοῦς δὲ ⸃ εἶπεν αὐτῷ· Ἰούδα, φιλήματι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδίδως;
49 ἰδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόμενον
 εἶπαν = WH Treg NA/NIV: || εἶπαν αὐτῷ = RP
εἶπαν· Κύριε, εἰ πατάξομεν ἐν μαχαίρῃ;
50 καὶ ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν
 τοῦ ἀρχιερέως τὸν δοῦλον = WH Treg NA/NIV: || τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως = RP
τοῦ ἀρχιερέως τὸν δοῦλον ⸃ καὶ ἀφεῖλεν
 τὸ οὖς αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || αὐτοῦ τὸ οὖς = RP
τὸ οὖς αὐτοῦ ⸃ τὸ δεξιόν.
51 ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἐᾶτε ἕως τούτου· καὶ ἁψάμενος τοῦ
 ὠτίου = WH Treg NA/NIV: || ὠτίου αὐτοῦ = RP
ὠτίου ἰάσατο αὐτόν.
52 εἶπεν
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || δὲ ὁ = RP
δὲ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς παραγενομένους ἐπ᾽ αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους· Ὡς ἐπὶ λῃστὴν
 ἐξήλθατε = WH Treg NA/NIV: || ἐξεληλύθατε = RP
ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων;
53 καθ᾽ ἡμέραν ὄντος μου μεθ᾽ ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ᾽ ἐμέ· ἀλλ᾽ αὕτη
 ἐστὶν ὑμῶν = WH Treg NA/NIV: || ὑμῶν ἐστὶν = RP
ἐστὶν ὑμῶν ⸃ ὥρα καὶ ἐξουσία τοῦ σκότους.

54 Συλλαβόντες δὲ αὐτὸν ἤγαγον καὶ
 εἰσήγαγον = WH Treg NA/NIV: || εἰσήγαγον αὐτὸν = RP
εἰσήγαγον εἰς
 τὴν οἰκίαν = WH Treg NA/NIV: || τὸν οἶκον = RP
τὴν οἰκίαν ⸃ τοῦ ἀρχιερέως· δὲ Πέτρος ἠκολούθει μακρόθεν.
55 
 περιαψάντων = WH Treg NA/NIV: || Ἁψάντων = RP
περιαψάντων δὲ πῦρ ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς καὶ
 συγκαθισάντων = WH Treg NA/NIV: || συγκαθισάντων αὐτῶν = RP
συγκαθισάντων ἐκάθητο Πέτρος
 μέσος = WH Treg NA/NIV: || ἐν μέσῳ = RP
μέσος αὐτῶν.
56 ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον πρὸς τὸ φῶς καὶ ἀτενίσασα αὐτῷ εἶπεν· Καὶ οὗτος σὺν αὐτῷ ἦν· 57  δὲ
 ἠρνήσατο = WH Treg NA/NIV: || ἠρνήσατο αὐτόν = RP
ἠρνήσατο λέγων·
 Οὐκ οἶδα αὐτόν γύναι = WH Treg NA/NIV: || Γύναι οὐκ οἶδα αὐτόν = RP
Οὐκ οἶδα αὐτόν, γύναι ⸃.
58 καὶ μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν ἔφη· Καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ· δὲ Πέτρος
 ἔφη = WH Treg NA/NIV: || εἴπεν = RP
ἔφη· Ἄνθρωπε, οὐκ εἰμί.
59 καὶ διαστάσης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς ἄλλος τις διϊσχυρίζετο λέγων· Ἐπ᾽ ἀληθείας καὶ οὗτος μετ᾽ αὐτοῦ ἦν, καὶ γὰρ Γαλιλαῖός ἐστιν· 60 εἶπεν δὲ Πέτρος· Ἄνθρωπε, οὐκ οἶδα λέγεις. καὶ παραχρῆμα ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ ἐφώνησεν ἀλέκτωρ. 61 καὶ στραφεὶς κύριος ἐνέβλεψεν τῷ Πέτρῳ, καὶ ὑπεμνήσθη Πέτρος τοῦ
 λόγου = Treg RP: || ῥήματος = WH NA/NIV
λόγου τοῦ κυρίου ὡς εἶπεν αὐτῷ ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι
 σήμερον = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
σήμερον ἀπαρνήσῃ με τρίς.
62 καὶ ἐξελθὼν
 ἔξω = WH Treg NA/NIV: || ἔξω ὁ Πέτρος = RP
ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς.

63 Καὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντες
 αὐτὸν = WH Treg NA/NIV: || τὸν Ἰησοῦν = RP
αὐτὸν ἐνέπαιζον αὐτῷ δέροντες,
64 καὶ περικαλύψαντες
 αὐτὸν ἐπηρώτων = WH Treg NA/NIV: || αὐτόν ἔτυπτον αὐτοῦ τὸ πρόσωπον καὶ ἐπηρώτων αὐτόν = RP
αὐτὸν ἐπηρώτων ⸃ λέγοντες· Προφήτευσον, τίς ἐστιν παίσας σε;
65 καὶ ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον εἰς αὐτόν.

66 Καὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα, συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον τοῦ λαοῦ, ἀρχιερεῖς
 τε = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τε καὶ γραμματεῖς, καὶ
 ἀπήγαγον = WH Treg NA/NIV: || ἀνήγαγον = RP
ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν,
67 λέγοντες· Εἰ σὺ εἶ χριστός, εἰπὸν ἡμῖν. εἶπεν δὲ αὐτοῖς· Ἐὰν ὑμῖν εἴπω οὐ μὴ πιστεύσητε· 68 ἐὰν
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || δὲ καὶ = RP
δὲ ἐρωτήσω, οὐ μὴ
 ἀποκριθῆτε = WH NA/NIV: || μοι ἢ ἀπολύσητε = Treg RP
ἀποκριθῆτε.
69 ἀπὸ τοῦ νῦν
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
δὲ ἔσται υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καθήμενος ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως τοῦ θεοῦ.
70 εἶπαν δὲ πάντες· Σὺ οὖν εἶ υἱὸς τοῦ θεοῦ; δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη· Ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐγώ εἰμι. 71 οἱ δὲ εἶπαν· Τί ἔτι
 ἔχομεν μαρτυρίας χρείαν = WH Treg NA/NIV: || χρείαν ἔχομεν μαρτυρίας = RP
ἔχομεν μαρτυρίας χρείαν ⸃; αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ.

Copyright information for SBLG