Luke 22

1Ἤγγιζεν δὲ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων λεγομένη Πάσχα. 2καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν, ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν.

3Εἰσῆλθεν δὲ Σατανᾶς εἰς Ἰούδαν τὸν
 καλούμενον = WH Treg NA/NIV: || ἐπικαλούμενον = RP
καλούμενον Ἰσκαριώτην, ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα·
4καὶ ἀπελθὼν συνελάλησεν τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ στρατηγοῖς τὸ πῶς
 αὐτοῖς παραδῷ αὐτόν = WH Treg NA/NIV: || αὐτὸν παραδῷ αὐτοῖς = RP
αὐτοῖς παραδῷ αὐτόν ⸃.
5καὶ ἐχάρησαν καὶ συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. 6καὶ ἐξωμολόγησεν, καὶ ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν
 ἄτερ ὄχλου αὐτοῖς = WH Treg NA/NIV: || αὐτοῖς ἄτερ ὄχλου = RP
ἄτερ ὄχλου αὐτοῖς ⸃.

7Ἦλθεν δὲ ἡμέρα τῶν ἀζύμων,
 ᾗ = WH Treg NIV: || ἐν ᾗ = RP NA
ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα·
8καὶ ἀπέστειλεν Πέτρον καὶ Ἰωάννην εἰπών· Πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα ἵνα φάγωμεν. 9οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ· Ποῦ θέλεις
 ἑτοιμάσωμεν = WH Treg NA/NIV: || ἑτοιμάσομεν = RP
ἑτοιμάσωμεν;
10 δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἰδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν
 εἰς ἣν = WH Treg NA/NIV: || οὗ = RP
εἰς ἣν ⸃ εἰσπορεύεται.
11καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας· Λέγει σοι διδάσκαλος· Ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμα ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω; 12κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον· ἐκεῖ ἑτοιμάσατε. 13ἀπελθόντες δὲ εὗρον καθὼς
 εἰρήκει = WH Treg NA/NIV: || εἴρηκεν = RP
εἰρήκει αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.

14Καὶ ὅτε ἐγένετο ὥρα, ἀνέπεσεν καὶ
 οἱ = WH Treg NA/NIV: || οἱ δώδεκα = RP
οἱ ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ.
15καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ᾽ ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθεῖν· 16λέγω γὰρ ὑμῖν
 ὅτι = WH NA/NIV: || ὅτι οὐκέτι = Treg RP
ὅτι οὐ μὴ φάγω
 αὐτὸ = WH Treg NA/NIV: || ἐξ αὐτοῦ = RP
αὐτὸ ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
17καὶ δεξάμενος ποτήριον εὐχαριστήσας εἶπεν· Λάβετε τοῦτο καὶ διαμερίσατε
 εἰς ἑαυτούς = WH Treg NA/NIV: || ἑαυτοῖς = RP
εἰς ἑαυτούς ⸃·
18λέγω γὰρ ὑμῖν,
 οὐ = WH Treg NIV: || ὅτι οὐ = RP NA
οὐ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ
 νῦν ἀπὸ τοῦ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
νῦν ἀπὸ τοῦ ⸃ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως
 οὗ = WH Treg NA/NIV: || ὅτου = RP
οὗ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἔλθῃ.
19καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· Τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου
 τὸ ὑπὲρ ὑμῶν … ἀνάμνησιν. = Treg NA/NIV RP: || = [[WH]]
[τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. ⸃
20
 καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως = Treg NA/NIV [[WH]]: || ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον = RP
καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως ⸅
 μετὰ … ἐκχυννόμενον = Treg NA/NIV RP: || = [[WH]]
μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων· Τοῦτο τὸ ποτήριον καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον] ⸃.
21πλὴν ἰδοὺ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος με μετ᾽ ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης· 22
 ὅτι ὁ υἱὸς μὲν = WH Treg NA/NIV: || καὶ ὁ μὲν υἱὸς = RP
ὅτι υἱὸς μὲν ⸃ τοῦ ἀνθρώπου
 κατὰ τὸ ὡρισμένον πορεύεται = WH Treg NA/NIV: || πορεύεται κατὰ τὸ ὡρισμένον = RP
κατὰ τὸ ὡρισμένον πορεύεται ⸃, πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾽ οὗ παραδίδοται.
23καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν τοῦτο μέλλων πράσσειν.

24Ἐγένετο δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων. 25 δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται. 26ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ μείζων ἐν ὑμῖν
 γινέσθω = WH Treg NA/NIV: || γενέσθω = RP
γινέσθω ὡς νεώτερος, καὶ ἡγούμενος ὡς διακονῶν·
27τίς γὰρ μείζων, ἀνακείμενος διακονῶν; οὐχὶ ἀνακείμενος; ἐγὼ δὲ
 ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμι = WH Treg NA/NIV: || εἰμι ἐν μέσῳ ὑμῶν = RP
ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμι ⸃ ὡς διακονῶν.

28Ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου· 29κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν, καθὼς διέθετό μοι πατήρ μου βασιλείαν, 30ἵνα
 ἔσθητε = WH Treg NA/NIV: || ἐσθίητε = RP
ἔσθητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου
 ἐν τῇ βασιλείᾳ μου = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἐν τῇ βασιλείᾳ μου ⸃, καὶ
 καθήσεσθε = NA/NIV Treg: || καθῆσθε = WH; || καθίσεσθε = RP
καθήσεσθε ἐπὶ θρόνων
 τὰς … φυλὰς κρίνοντες = WH NA/NIV: || κρίνοντες τὰς … φυλὰς = Treg RP
τὰς δώδεκα φυλὰς κρίνοντες ⸃ τοῦ Ἰσραήλ.

31
 Σίμων = WH NA/NIV: || Εἶπεν δὲ ὁ κύριος Σίμων = Treg RP
Σίμων Σίμων, ἰδοὺ Σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον·
32ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπῃ πίστις σου· καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας
 στήρισον = WH Treg NA/NIV: || στήριξον = RP
στήρισον τοὺς ἀδελφούς σου.
33 δὲ εἶπεν αὐτῷ· Κύριε, μετὰ σοῦ ἕτοιμός εἰμι καὶ εἰς φυλακὴν καὶ εἰς θάνατον πορεύεσθαι. 34 δὲ εἶπεν· Λέγω σοι, Πέτρε, οὐ
 φωνήσει = WH Treg NA/NIV: || μή φωνήσῃ = RP
φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ
 ἕως = WH Treg NA/NIV: || πρὶν ἢ = RP
ἕως τρίς
 με ἀπαρνήσῃ εἰδέναι = WH Treg NA/NIV: || ἀπαρνήσῃ μή εἰδέναι με = RP
με ἀπαρνήσῃ εἰδέναι ⸃.

35Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἄτερ βαλλαντίου καὶ πήρας καὶ ὑποδημάτων, μή τινος ὑστερήσατε; οἱ δὲ εἶπαν· Οὐθενός. 36εἶπεν
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || οὖν = RP
δὲ αὐτοῖς· Ἀλλὰ νῦν ἔχων βαλλάντιον ἀράτω, ὁμοίως καὶ πήραν, καὶ μὴ ἔχων
 πωλησάτω = WH Treg NA/NIV: || πωλήσει = RP
πωλησάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ
 ἀγορασάτω = WH Treg NA/NIV: || ἀγοράσει = RP
ἀγορασάτω μάχαιραν.
37λέγω γὰρ ὑμῖν
 ὅτι = WH Treg NA/NIV: || ὅτι ἔτι = RP
ὅτι τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τό· Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη· καὶ γὰρ
 τὸ = WH Treg NA/NIV: || τὰ = RP
τὸ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει.
38οἱ δὲ εἶπαν· Κύριε, ἰδοὺ μάχαιραι ὧδε δύο. δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἱκανόν ἐστιν.

39Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν· ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ
 μαθηταί = WH Treg NA/NIV: || μαθηταί αὐτοῦ = RP
μαθηταί.
40γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου εἶπεν αὐτοῖς· Προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. 41καὶ αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ᾽ αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βολήν, καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύχετο 42λέγων· Πάτερ, εἰ βούλει
 παρένεγκε = WH Treg NA/NIV: || παρενεγκεῖν = RP
παρένεγκε
 τοῦτο τὸ ποτήριον = WH Treg NA/NIV: || τὸ ποτήριον τοῦτο = RP
τοῦτο τὸ ποτήριον ⸃ ἀπ᾽ ἐμοῦ· πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου ἀλλὰ τὸ σὸν
 γινέσθω = WH Treg NA/NIV: || γενέσθω = RP
γινέσθω.
43
 ὤφθη δὲ … αὐτόν. = Treg NA/NIV RP: || = [[WH]]
ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος
 ἀπ᾽ = NA/NIV RP: || ἀπὸ τοῦ = [[WH]] Treg
ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτόν. ⸃
44
 καὶ … προσηύχετο· = Treg NA/NIV RP: || = [[WH]]
καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο· ⸃
 καὶ ἐγένετο = [[WH]] NA/NIV: || ἐγένετο δὲ = Treg RP
καὶ ἐγένετο ⸅
 ὁ ἱδρὼς … ἐπὶ τὴν γῆν. = Treg NA/NIV RP: || = [[WH]]
ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν. ⸃
45καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητὰς εὗρεν
 κοιμωμένους αὐτοὺς = WH Treg NA/NIV: || αὐτοὺς κοιμωμένους = RP
κοιμωμένους αὐτοὺς ⸃ ἀπὸ τῆς λύπης,
46καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τί καθεύδετε; ἀναστάντες προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν.

47
 Ἔτι = WH Treg NA/NIV: || Ἔτι δέ = RP
Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ ὄχλος, καὶ λεγόμενος Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα προήρχετο αὐτούς, καὶ ἤγγισεν τῷ Ἰησοῦ φιλῆσαι αὐτόν.
48
 Ἰησοῦς δὲ = WH Treg NA/NIV: || Ὁ δὲ Ἰησοῦς = RP
Ἰησοῦς δὲ ⸃ εἶπεν αὐτῷ· Ἰούδα, φιλήματι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδίδως;
49ἰδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόμενον
 εἶπαν = WH Treg NA/NIV: || εἶπαν αὐτῷ = RP
εἶπαν· Κύριε, εἰ πατάξομεν ἐν μαχαίρῃ;
50καὶ ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν
 τοῦ ἀρχιερέως τὸν δοῦλον = WH Treg NA/NIV: || τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως = RP
τοῦ ἀρχιερέως τὸν δοῦλον ⸃ καὶ ἀφεῖλεν
 τὸ οὖς αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || αὐτοῦ τὸ οὖς = RP
τὸ οὖς αὐτοῦ ⸃ τὸ δεξιόν.
51ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἐᾶτε ἕως τούτου· καὶ ἁψάμενος τοῦ
 ὠτίου = WH Treg NA/NIV: || ὠτίου αὐτοῦ = RP
ὠτίου ἰάσατο αὐτόν.
52εἶπεν
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || δὲ ὁ = RP
δὲ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς παραγενομένους ἐπ᾽ αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους· Ὡς ἐπὶ λῃστὴν
 ἐξήλθατε = WH Treg NA/NIV: || ἐξεληλύθατε = RP
ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων;
53καθ᾽ ἡμέραν ὄντος μου μεθ᾽ ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ᾽ ἐμέ· ἀλλ᾽ αὕτη
 ἐστὶν ὑμῶν = WH Treg NA/NIV: || ὑμῶν ἐστὶν = RP
ἐστὶν ὑμῶν ⸃ ὥρα καὶ ἐξουσία τοῦ σκότους.

54Συλλαβόντες δὲ αὐτὸν ἤγαγον καὶ
 εἰσήγαγον = WH Treg NA/NIV: || εἰσήγαγον αὐτὸν = RP
εἰσήγαγον εἰς
 τὴν οἰκίαν = WH Treg NA/NIV: || τὸν οἶκον = RP
τὴν οἰκίαν ⸃ τοῦ ἀρχιερέως· δὲ Πέτρος ἠκολούθει μακρόθεν.
55
 περιαψάντων = WH Treg NA/NIV: || Ἁψάντων = RP
περιαψάντων δὲ πῦρ ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς καὶ
 συγκαθισάντων = WH Treg NA/NIV: || συγκαθισάντων αὐτῶν = RP
συγκαθισάντων ἐκάθητο Πέτρος
 μέσος = WH Treg NA/NIV: || ἐν μέσῳ = RP
μέσος αὐτῶν.
56ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον πρὸς τὸ φῶς καὶ ἀτενίσασα αὐτῷ εἶπεν· Καὶ οὗτος σὺν αὐτῷ ἦν· 57 δὲ
 ἠρνήσατο = WH Treg NA/NIV: || ἠρνήσατο αὐτόν = RP
ἠρνήσατο λέγων·
 Οὐκ οἶδα αὐτόν γύναι = WH Treg NA/NIV: || Γύναι οὐκ οἶδα αὐτόν = RP
Οὐκ οἶδα αὐτόν, γύναι ⸃.
58καὶ μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν ἔφη· Καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ· δὲ Πέτρος
 ἔφη = WH Treg NA/NIV: || εἴπεν = RP
ἔφη· Ἄνθρωπε, οὐκ εἰμί.
59καὶ διαστάσης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς ἄλλος τις διϊσχυρίζετο λέγων· Ἐπ᾽ ἀληθείας καὶ οὗτος μετ᾽ αὐτοῦ ἦν, καὶ γὰρ Γαλιλαῖός ἐστιν· 60εἶπεν δὲ Πέτρος· Ἄνθρωπε, οὐκ οἶδα λέγεις. καὶ παραχρῆμα ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ ἐφώνησεν ἀλέκτωρ. 61καὶ στραφεὶς κύριος ἐνέβλεψεν τῷ Πέτρῳ, καὶ ὑπεμνήσθη Πέτρος τοῦ
 λόγου = Treg RP: || ῥήματος = WH NA/NIV
λόγου τοῦ κυρίου ὡς εἶπεν αὐτῷ ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι
 σήμερον = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
σήμερον ἀπαρνήσῃ με τρίς.
62καὶ ἐξελθὼν
 ἔξω = WH Treg NA/NIV: || ἔξω ὁ Πέτρος = RP
ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς.

63Καὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντες
 αὐτὸν = WH Treg NA/NIV: || τὸν Ἰησοῦν = RP
αὐτὸν ἐνέπαιζον αὐτῷ δέροντες,
64καὶ περικαλύψαντες
 αὐτὸν ἐπηρώτων = WH Treg NA/NIV: || αὐτόν ἔτυπτον αὐτοῦ τὸ πρόσωπον καὶ ἐπηρώτων αὐτόν = RP
αὐτὸν ἐπηρώτων ⸃ λέγοντες· Προφήτευσον, τίς ἐστιν παίσας σε;
65καὶ ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον εἰς αὐτόν.

66Καὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα, συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον τοῦ λαοῦ, ἀρχιερεῖς
 τε = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τε καὶ γραμματεῖς, καὶ
 ἀπήγαγον = WH Treg NA/NIV: || ἀνήγαγον = RP
ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν,
67λέγοντες· Εἰ σὺ εἶ χριστός, εἰπὸν ἡμῖν. εἶπεν δὲ αὐτοῖς· Ἐὰν ὑμῖν εἴπω οὐ μὴ πιστεύσητε· 68ἐὰν
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || δὲ καὶ = RP
δὲ ἐρωτήσω, οὐ μὴ
 ἀποκριθῆτε = WH NA/NIV: || μοι ἢ ἀπολύσητε = Treg RP
ἀποκριθῆτε.
69ἀπὸ τοῦ νῦν
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
δὲ ἔσται υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καθήμενος ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως τοῦ θεοῦ.
70εἶπαν δὲ πάντες· Σὺ οὖν εἶ υἱὸς τοῦ θεοῦ; δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη· Ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐγώ εἰμι. 71οἱ δὲ εἶπαν· Τί ἔτι
 ἔχομεν μαρτυρίας χρείαν = WH Treg NA/NIV: || χρείαν ἔχομεν μαρτυρίας = RP
ἔχομεν μαρτυρίας χρείαν ⸃; αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ.

Copyright information for SBLG