Mark 13

1Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ λέγει αὐτῷ εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ· Διδάσκαλε, ἴδε ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ οἰκοδομαί. 2καὶ
 Ἰησοῦς = WH Treg NA/NIV: || Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς = RP
Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς; οὐ μὴ ἀφεθῇ
 ὧδε = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ὧδε λίθος ἐπὶ
 λίθον = WH Treg NA/NIV: || λίθῷ = RP
λίθον ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ.

3Καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ
 ἐπηρώτα = WH Treg NA/NIV: || ἐπηρώτων = RP
ἐπηρώτα αὐτὸν κατ᾽ ἰδίαν Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας·
4Εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ
 ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα = WH Treg NA/NIV: || πάντα ταῦτα συντελεῖσθαι = RP
ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα ⸃.
5 δὲ Ἰησοῦς
 ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς = WH Treg NA/NIV: || ἀποκριθεὶς αὐτοῖς ἤρξατο λέγειν = RP
ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς ⸃· Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ·
6
 πολλοὶ = WH NA/NIV: || πολλοὶ γὰρ = Treg RP
πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι Ἐγώ εἰμι, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν.
7ὅταν δὲ
 ἀκούσητε = WH NA/NIV RP: || ἀκούετε = Treg
ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε·
 δεῖ = WH NA/NIV: || δεῖ γὰρ = Treg RP
δεῖ γενέσθαι, ἀλλ᾽ οὔπω τὸ τέλος.
8ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν,
 ἔσονται = WH Treg NA/NIV: || καὶ ἔσονται = RP
ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους,
 ἔσονται = WH NA/NIV: || καὶ ἔσονται = Treg RP
ἔσονται
 λιμοί = WH Treg NA/NIV: || λιμοί καὶ ταραχαί = RP
λιμοί·
 ἀρχὴ = WH Treg NA/NIV: || ἀρχαὶ = RP
ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα.

9βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς·
 παραδώσουσιν = WH NA/NIV: || παραδώσουσιν γὰρ = Treg RP
παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
10καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη
 πρῶτον δεῖ = WH Treg NA/NIV: || δεῖ πρῶτον = RP
πρῶτον δεῖ ⸃ κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον.
11
 καὶ ὅταν = WH Treg NA/NIV: || Ὅταν δὲ = RP
καὶ ὅταν ⸃
 ἄγωσιν = WH Treg NA/NIV: || ἀγάγωσιν = RP
ἄγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί
 λαλήσητε = WH Treg NA/NIV: || λαλήσητε μηδὲ μελετᾶτε = RP
λαλήσητε, ἀλλ᾽ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε, οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον.
12
 καὶ παραδώσει = WH Treg NA/NIV: || Παραδώσει δὲ = RP
καὶ παραδώσει ⸃ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς·
13καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου. δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται.

14Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως
 ἑστηκότα = WH Treg NA/NIV: || τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς = RP
ἑστηκότα ὅπου οὐ δεῖ, ἀναγινώσκων νοείτω, τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη,
15
 ὁ = WH NIV: || ὁ δὲ = Treg RP NA
ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ
 καταβάτω = WH NA/NIV: || καταβάτω εἰς τὴν οἰκίαν = Treg RP
καταβάτω μηδὲ εἰσελθάτω
 τι ἆραι = WH Treg: || ἆραί τι = NA/NIV RP
τι ἆραι ⸃ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ,
16καὶ εἰς τὸν
 ἀγρὸν = WH Treg NA/NIV: || ἀγρὸν ὢν = RP
ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ.
17οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 18προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ
 γένηται = WH Treg NA/NIV: || γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν = RP
γένηται χειμῶνος·
19ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως
 ἣν = WH Treg NA/NIV: || ἧς = RP
ἣν ἔκτισεν θεὸς ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται.
20καὶ εἰ μὴ
 ἐκολόβωσεν κύριος = WH NA/NIV: || κύριος ἐκολόβωσεν = Treg RP
ἐκολόβωσεν κύριος ⸃ τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ. ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας.
21
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ·
 Ἴδε = WH Treg NA/NIV: || Ἰδού = RP
Ἴδε ὧδε
 χριστός = WH NA/NIV: || χριστός ἢ = Treg RP
χριστός,
 Ἴδε = WH Treg NA/NIV: || Ἰδού = RP
Ἴδε ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε·
22ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν εἰ
 δυνατὸν = WH NA/NIV: || δυνατὸν καὶ = Treg RP
δυνατὸν τοὺς ἐκλεκτούς·
23ὑμεῖς δὲ βλέπετε·
 προείρηκα = WH Treg NA/NIV: || ἰδού προείρηκα = RP
προείρηκα ὑμῖν πάντα.

24Ἀλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ τὴν θλῖψιν ἐκείνην ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, 25καὶ οἱ ἀστέρες
 ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες = WH Treg NA/NIV: || τοῦ οὐρανοῦ ἔσονται ἐκπίπτοντες = RP
ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες ⸃, καὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται.
26καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης· 27καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς
 ἀγγέλους = WH Treg NA/NIV: || ἀγγέλους αὐτοῦ = RP
ἀγγέλους καὶ ἐπισυνάξει τοὺς
 ἐκλεκτοὺς = Treg: || ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ = WH NA/NIV RP
ἐκλεκτοὺς ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾽ ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ.

28Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν
 ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς = WH Treg NA/NIV: || αὐτῆς ἤδη ὁ κλάδος = RP
ἤδη κλάδος αὐτῆς ⸃ ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν·
29οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν
 ἴδητε ταῦτα = WH Treg NA/NIV: || ταῦτα ἴδητε = RP
ἴδητε ταῦτα ⸃ γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.
30ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ
 ταῦτα πάντα = WH Treg NA/NIV: || πάντα ταῦτα = RP
ταῦτα πάντα ⸃ γένηται.
31 οὐρανὸς καὶ γῆ
 παρελεύσονται = WH Treg NA/NIV: || παρελεύσεται = RP
παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ
 μὴ = NA/NIV RP: || [omit] = WH Treg
μὴ
 παρελεύσονται = WH Treg NA/NIV: || παρέλθωσιν = RP
παρελεύσονται.

32Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης
 τῆς = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι
 ἐν = WH Treg NA/NIV: || οἱ ἐν = RP
ἐν οὐρανῷ οὐδὲ υἱός, εἰ μὴ πατήρ.
33βλέπετε
 ἀγρυπνεῖτε = WH NA/NIV: || ἀγρυπνεῖτε καὶ προσεύχεσθε = Treg RP
ἀγρυπνεῖτε, οὐκ οἴδατε γὰρ πότε καιρός ἐστιν·
34ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν,
 ἑκάστῳ = WH Treg NA/NIV: || καὶ ἑκάστῳ = RP
ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ.
35γρηγορεῖτε οὖν, οὐκ οἴδατε γὰρ πότε κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται,
 ἢ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ὀψὲ
 μεσονύκτιον = WH Treg NA/NIV: || μεσονυκτίου = RP
μεσονύκτιον ἀλεκτοροφωνίας πρωΐ,
36μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας· 37
 ὃ = WH Treg NA/NIV: || Ἃ = RP
δὲ ὑμῖν λέγω πᾶσιν λέγω· γρηγορεῖτε.

Copyright information for SBLG