Mark 13

Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ λέγει αὐτῷ εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ· Διδάσκαλε, ἴδε ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ οἰκοδομαί. καὶ
 Ἰησοῦς = WH Treg NA/NIV: || Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς = RP
Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς; οὐ μὴ ἀφεθῇ
 ὧδε = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ὧδε λίθος ἐπὶ
 λίθον = WH Treg NA/NIV: || λίθῷ = RP
λίθον ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ.

Καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ
 ἐπηρώτα = WH Treg NA/NIV: || ἐπηρώτων = RP
ἐπηρώτα αὐτὸν κατ᾽ ἰδίαν Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας·
Εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ
 ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα = WH Treg NA/NIV: || πάντα ταῦτα συντελεῖσθαι = RP
ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα ⸃.
δὲ Ἰησοῦς
 ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς = WH Treg NA/NIV: || ἀποκριθεὶς αὐτοῖς ἤρξατο λέγειν = RP
ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς ⸃· Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ·
 πολλοὶ = WH NA/NIV: || πολλοὶ γὰρ = Treg RP
πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι Ἐγώ εἰμι, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν.
ὅταν δὲ
 ἀκούσητε = WH NA/NIV RP: || ἀκούετε = Treg
ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε·
 δεῖ = WH NA/NIV: || δεῖ γὰρ = Treg RP
δεῖ γενέσθαι, ἀλλ᾽ οὔπω τὸ τέλος.
ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν,
 ἔσονται = WH Treg NA/NIV: || καὶ ἔσονται = RP
ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους,
 ἔσονται = WH NA/NIV: || καὶ ἔσονται = Treg RP
ἔσονται
 λιμοί = WH Treg NA/NIV: || λιμοί καὶ ταραχαί = RP
λιμοί·
 ἀρχὴ = WH Treg NA/NIV: || ἀρχαὶ = RP
ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα.

βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς·
 παραδώσουσιν = WH NA/NIV: || παραδώσουσιν γὰρ = Treg RP
παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
10 καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη
 πρῶτον δεῖ = WH Treg NA/NIV: || δεῖ πρῶτον = RP
πρῶτον δεῖ ⸃ κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον.
11 
 καὶ ὅταν = WH Treg NA/NIV: || Ὅταν δὲ = RP
καὶ ὅταν ⸃
 ἄγωσιν = WH Treg NA/NIV: || ἀγάγωσιν = RP
ἄγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί
 λαλήσητε = WH Treg NA/NIV: || λαλήσητε μηδὲ μελετᾶτε = RP
λαλήσητε, ἀλλ᾽ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε, οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον.
12 
 καὶ παραδώσει = WH Treg NA/NIV: || Παραδώσει δὲ = RP
καὶ παραδώσει ⸃ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς·
13 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου. δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται.

14 Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως
 ἑστηκότα = WH Treg NA/NIV: || τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς = RP
ἑστηκότα ὅπου οὐ δεῖ, ἀναγινώσκων νοείτω, τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη,
15 
 ὁ = WH NIV: || ὁ δὲ = Treg RP NA
ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ
 καταβάτω = WH NA/NIV: || καταβάτω εἰς τὴν οἰκίαν = Treg RP
καταβάτω μηδὲ εἰσελθάτω
 τι ἆραι = WH Treg: || ἆραί τι = NA/NIV RP
τι ἆραι ⸃ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ,
16 καὶ εἰς τὸν
 ἀγρὸν = WH Treg NA/NIV: || ἀγρὸν ὢν = RP
ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ.
17 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 18 προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ
 γένηται = WH Treg NA/NIV: || γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν = RP
γένηται χειμῶνος·
19 ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως
 ἣν = WH Treg NA/NIV: || ἧς = RP
ἣν ἔκτισεν θεὸς ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται.
20 καὶ εἰ μὴ
 ἐκολόβωσεν κύριος = WH NA/NIV: || κύριος ἐκολόβωσεν = Treg RP
ἐκολόβωσεν κύριος ⸃ τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ. ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας.
21 
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ·
 Ἴδε = WH Treg NA/NIV: || Ἰδού = RP
Ἴδε ὧδε
 χριστός = WH NA/NIV: || χριστός ἢ = Treg RP
χριστός,
 Ἴδε = WH Treg NA/NIV: || Ἰδού = RP
Ἴδε ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε·
22 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν εἰ
 δυνατὸν = WH NA/NIV: || δυνατὸν καὶ = Treg RP
δυνατὸν τοὺς ἐκλεκτούς·
23 ὑμεῖς δὲ βλέπετε·
 προείρηκα = WH Treg NA/NIV: || ἰδού προείρηκα = RP
προείρηκα ὑμῖν πάντα.

24 Ἀλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ τὴν θλῖψιν ἐκείνην ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, 25 καὶ οἱ ἀστέρες
 ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες = WH Treg NA/NIV: || τοῦ οὐρανοῦ ἔσονται ἐκπίπτοντες = RP
ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες ⸃, καὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται.
26 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης· 27 καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς
 ἀγγέλους = WH Treg NA/NIV: || ἀγγέλους αὐτοῦ = RP
ἀγγέλους καὶ ἐπισυνάξει τοὺς
 ἐκλεκτοὺς = Treg: || ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ = WH NA/NIV RP
ἐκλεκτοὺς ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾽ ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ.

28 Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν
 ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς = WH Treg NA/NIV: || αὐτῆς ἤδη ὁ κλάδος = RP
ἤδη κλάδος αὐτῆς ⸃ ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν·
29 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν
 ἴδητε ταῦτα = WH Treg NA/NIV: || ταῦτα ἴδητε = RP
ἴδητε ταῦτα ⸃ γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.
30 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ
 ταῦτα πάντα = WH Treg NA/NIV: || πάντα ταῦτα = RP
ταῦτα πάντα ⸃ γένηται.
31  οὐρανὸς καὶ γῆ
 παρελεύσονται = WH Treg NA/NIV: || παρελεύσεται = RP
παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ
 μὴ = NA/NIV RP: || [omit] = WH Treg
μὴ
 παρελεύσονται = WH Treg NA/NIV: || παρέλθωσιν = RP
παρελεύσονται.

32 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης
 τῆς = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι
 ἐν = WH Treg NA/NIV: || οἱ ἐν = RP
ἐν οὐρανῷ οὐδὲ υἱός, εἰ μὴ πατήρ.
33 βλέπετε
 ἀγρυπνεῖτε = WH NA/NIV: || ἀγρυπνεῖτε καὶ προσεύχεσθε = Treg RP
ἀγρυπνεῖτε, οὐκ οἴδατε γὰρ πότε καιρός ἐστιν·
34 ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν,
 ἑκάστῳ = WH Treg NA/NIV: || καὶ ἑκάστῳ = RP
ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ.
35 γρηγορεῖτε οὖν, οὐκ οἴδατε γὰρ πότε κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται,
 ἢ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ὀψὲ
 μεσονύκτιον = WH Treg NA/NIV: || μεσονυκτίου = RP
μεσονύκτιον ἀλεκτοροφωνίας πρωΐ,
36 μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας· 37 
 ὃ = WH Treg NA/NIV: || Ἃ = RP
δὲ ὑμῖν λέγω πᾶσιν λέγω· γρηγορεῖτε.

Copyright information for SBLG