Mark 14

Ἦν δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας. καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν, ἔλεγον
 γάρ = WH Treg NA/NIV: || δέ = RP
γάρ· Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, μήποτε
 ἔσται θόρυβος = WH Treg NA/NIV: || θόρυβος ἔσται = RP
ἔσται θόρυβος ⸃ τοῦ λαοῦ.

Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς·
 συντρίψασα = WH NA/NIV: || καὶ συντρίψασα = Treg RP
συντρίψασα
 τὴν = WH Treg NA/NIV: || τὸ = RP
τὴν ἀλάβαστρον κατέχεεν
 αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || αὐτοῦ κατὰ = RP
αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς.
ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς
 ἑαυτούς = WH NA/NIV: || ἑαυτούς καὶ λέγοντες = Treg RP
ἑαυτούς· Εἰς τί ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν;
ἠδύνατο γὰρ τοῦτο
 τὸ μύρον = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τὸ μύρον ⸃ πραθῆναι ἐπάνω
 δηναρίων τριακοσίων = WH Treg NA/NIV: || τριακοσίων δηναρίων = RP
δηναρίων τριακοσίων ⸃ καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς· καὶ ἐνεβριμῶντο αὐτῇ.
δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἄφετε αὐτήν· τί αὐτῇ κόπους παρέχετε; καλὸν ἔργον ἠργάσατο ἐν ἐμοί· πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε
 αὐτοῖς = NA/NIV Treg: || αὐτοῖς πάντοτε = WH; || αὐτοὺς = RP
αὐτοῖς εὖ ποιῆσαι, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε·
 ἔσχεν = WH NA/NIV: || ἔσχεν αὕτη = Treg RP
ἔσχεν ἐποίησεν, προέλαβεν μυρίσαι
 τὸ σῶμά μου = WH Treg NA/NIV: || μου τὸ σῶμα = RP
τὸ σῶμά μου ⸃ εἰς τὸν ἐνταφιασμόν.
ἀμὴν
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
δὲ λέγω ὑμῖν, ὅπου
 ἐὰν = WH NA/NIV RP: || ἂν = Treg
ἐὰν κηρυχθῇ τὸ
 εὐαγγέλιον = WH Treg NA/NIV: || εὐαγγέλιον τοῦτο = RP
εὐαγγέλιον εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.

10 
 Καὶ = WH Treg NA/NIV: || Καὶ ὁ = RP
Καὶ Ἰούδας
 Ἰσκαριὼθ ὁ = WH NA/NIV: || Ἰσκαριώτης ὁ = Treg; || ὁ Ἰσκαριώτης = RP
Ἰσκαριὼθ ὁ ⸃ εἷς τῶν δώδεκα ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς ἵνα αὐτὸν
 παραδοῖ αὐτοῖς = WH Treg NA/NIV: || παραδῷ αὐτὸν = RP
παραδοῖ αὐτοῖς ⸃.
11 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. καὶ ἐζήτει πῶς
 αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ = WH Treg NA/NIV: || εὐκαίρως αὐτὸν παραδῷ = RP
αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ ⸃.

12 Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα; 13 καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς· Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῷ, 14 καὶ ὅπου
 ἐὰν = WH NA/NIV RP: || ἂν = Treg
ἐὰν εἰσέλθῃ εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι διδάσκαλος λέγει· Ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμά
 μου = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
μου ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω;
15 καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον ἕτοιμον·
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
καὶ ἐκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν.
16 καὶ ἐξῆλθον οἱ
 μαθηταὶ = WH NA/NIV: || μαθηταὶ αὐτοῦ = Treg RP
μαθηταὶ καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν καὶ εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.

17 Καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα. 18 καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων
 ὁ Ἰησοῦς εἶπεν = WH NA/NIV: || εἶπεν ὁ Ἰησοῦς = Treg RP
Ἰησοῦς εἶπεν ⸃· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με ἐσθίων μετ᾽ ἐμοῦ.
19 
 ἤρξαντο = WH NA/NIV: || οἱ δὲ ἤρξαντο = Treg RP
ἤρξαντο λυπεῖσθαι καὶ λέγειν αὐτῷ εἷς κατὰ εἷς· Μήτι
 ἐγώ = WH Treg NA/NIV: || ἐγώ Καὶ ἄλλος Μήτι ἐγώ = RP
ἐγώ;
20 
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || δὲ ἀποκριθεὶς = RP
δὲ εἶπεν αὐτοῖς·
 Εἷς = WH NA/NIV: || Εἷς ἐκ = Treg RP
Εἷς τῶν δώδεκα, ἐμβαπτόμενος μετ᾽ ἐμοῦ εἰς
 τὸ = Treg NA/NIV RP: || τὸ ἓν = WH
τὸ τρύβλιον·
21 
 ὅτι = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ὅτι μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾽ οὗ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται·
 καλὸν = WH NA/NIV: || καλὸν ἦν = Treg RP
καλὸν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ἄνθρωπος ἐκεῖνος.

22 Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν
 λαβὼν = WH NA: || λαβὼν ὁ Ἰησοῦς = Treg NIV RP
λαβὼν ἄρτον εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν·
 Λάβετε = WH Treg NA/NIV: || Λάβετε φάγετε = RP
Λάβετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου.
23 καὶ
 λαβὼν = WH Treg NA/NIV: || λαβὼν τὸ = RP
λαβὼν ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες.
24 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμά μου
 τῆς = WH NA/NIV: || τὸ τῆς = Treg; || τὸ τῆς καινῆς = RP
τῆς διαθήκης τὸ
 ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν = WH Treg NA/NIV: || περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον = RP
ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν ⸃.
25 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.

26 Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. 27 Καὶ λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς ὅτι Πάντες
 σκανδαλισθήσεσθε = WH Treg NA/NIV: || σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ = RP
σκανδαλισθήσεσθε, ὅτι γέγραπται· Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ
 τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται = WH Treg NA/NIV: || διασκορπισθήσεται τὰ πρόβατα = RP
τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται ⸃.
28 ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 29  δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ·
 Εἰ καὶ = WH Treg NA/NIV: || Καὶ εἰ = RP
Εἰ καὶ ⸃ πάντες σκανδαλισθήσονται, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ.
30 καὶ λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς· Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι σὺ σήμερον
 ταύτῃ τῇ νυκτὶ = WH Treg NA/NIV: || ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ = RP
ταύτῃ τῇ νυκτὶ ⸃ πρὶν δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς
 με ἀπαρνήσῃ = WH Treg NA/NIV: || ἀπαρνήσῃ με = RP
με ἀπαρνήσῃ ⸃.
31  δὲ
 ἐκπερισσῶς ἐλάλει = WH Treg NA/NIV: || ἐκπερισσοῦ ἔλεγεν μᾶλλον = RP
ἐκπερισσῶς ἐλάλει ⸃· Ἐὰν
 δέῃ με = WH Treg NA/NIV: || με δέῃ = RP
δέῃ με ⸃ συναποθανεῖν σοι, οὐ μή σε
 ἀπαρνήσομαι = WH Treg NA/NIV: || ἀπαρνήσωμαι = RP
ἀπαρνήσομαι. ὡσαύτως δὲ καὶ πάντες ἔλεγον.

32 Καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα Γεθσημανί, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Καθίσατε ὧδε ἕως προσεύξωμαι. 33 καὶ παραλαμβάνει τὸν Πέτρον καὶ
 Ἰάκωβον καὶ = Treg NIV RP: || τὸν Ἰάκωβον καὶ τὸν = WH NA
Ἰάκωβον καὶ ⸃ Ἰωάννην μετ᾽
 αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || ἑαυτοῦ = RP
αὐτοῦ, καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν,
34 καὶ λέγει αὐτοῖς· Περίλυπός ἐστιν ψυχή μου ἕως θανάτου· μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε. 35 καὶ
 προελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν = WH NA/NIV: || προσελθὼν μικρὸν ἔπεσεν = Treg RP
προελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν ⸃ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ προσηύχετο ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν παρέλθῃ ἀπ᾽ αὐτοῦ ὥρα,
36 καὶ ἔλεγεν· Αββα πατήρ, πάντα δυνατά σοι· παρένεγκε τὸ ποτήριον
 τοῦτο ἀπ᾽ ἐμοῦ = WH Treg NA/NIV: || ἀπ᾽ ἐμοῦ τοῦτο = RP
τοῦτο ἀπ᾽ ἐμοῦ ⸃· ἀλλ᾽ οὐ τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί σύ.
37 καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ· Σίμων, καθεύδεις; οὐκ ἴσχυσας μίαν ὥραν γρηγορῆσαι; 38 γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ
 ἔλθητε = WH NA/NIV: || εἰσέλθητε = Treg RP
ἔλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον δὲ σὰρξ ἀσθενής.
39 καὶ πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών. 40 καὶ
 πάλιν ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς = WH NA/NIV: || ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς = Treg; || ὑποστρέψας εὗρεν αὐτοὺς πάλιν = RP
πάλιν ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς ⸃ καθεύδοντας, ἦσαν γὰρ
 αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ = WH NA/NIV: || οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν = Treg RP
αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ ⸃
 καταβαρυνόμενοι = WH Treg NA/NIV: || βεβαρημένοι = RP
καταβαρυνόμενοι, καὶ οὐκ ᾔδεισαν τί
 ἀποκριθῶσιν αὐτῷ = WH Treg NA/NIV: || αὐτῷ ἀποκριθῶσιν = RP
ἀποκριθῶσιν αὐτῷ ⸃.
41 καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον καὶ λέγει αὐτοῖς· Καθεύδετε
 τὸ = WH NA/NIV: || [omit] = Treg RP
τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε· ἀπέχει· ἦλθεν ὥρα, ἰδοὺ παραδίδοται υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν.
42 ἐγείρεσθε ἄγωμεν· ἰδοὺ παραδιδούς με ἤγγικεν.

43 Καὶ
 εὐθὺς = WH Treg NA/NIV: || εὐθέως = RP
εὐθὺς ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος παραγίνεται
 Ἰούδας = NA/NIV RP: || ὁ Ἰούδας = WH; || ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης = Treg
Ἰούδας
 εἷς = WH Treg NA/NIV: || εἷς ὢν = RP
εἷς τῶν δώδεκα καὶ μετ᾽ αὐτοῦ
 ὄχλος = WH Treg NA/NIV: || ὄχλος πολὺς = RP
ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων.
44 δεδώκει δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον αὐτοῖς λέγων· Ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν· κρατήσατε αὐτὸν καὶ
 ἀπάγετε = WH Treg NA/NIV: || ἀπαγάγετε = RP
ἀπάγετε ἀσφαλῶς.
45 καὶ ἐλθὼν
 εὐθὺς = WH Treg NA/NIV: || εὐθέως = RP
εὐθὺς προσελθὼν αὐτῷ λέγει·
 Ῥαββί = WH Treg NA/NIV: || αὐτῷ Ῥαββί ῥαββί = RP
Ῥαββί, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.
46 οἱ δὲ ἐπέβαλαν
 τὰς χεῖρας αὐτῷ = WH Treg NA/NIV: || ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας αὐτῶν = RP
τὰς χεῖρας αὐτῷ ⸃ καὶ ἐκράτησαν αὐτόν.
47 εἷς δέ
 τις = WH NA/NIV RP: || [omit] = Treg
τις τῶν παρεστηκότων σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἔπαισεν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ
 ὠτάριον = WH Treg NA/NIV: || ὠτίον = RP
ὠτάριον.
48 καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με; 49 καθ᾽ ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με· ἀλλ᾽ ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί. 50 καὶ ἀφέντες αὐτὸν
 ἔφυγον πάντες = WH Treg NA/NIV: || πάντες ἔφυγον = RP
ἔφυγον πάντες ⸃.

51 Καὶ
 νεανίσκος τις = WH Treg NA/NIV: || εἷς τις νεανίσκος = RP
νεανίσκος τις ⸃
 συνηκολούθει = WH Treg NA/NIV: || ἠκολούθησεν = RP
συνηκολούθει αὐτῷ περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ, καὶ κρατοῦσιν
 αὐτόν = WH Treg NA/NIV: || αὐτόν οἱ νεανίσκοι = RP
αὐτόν,
52  δὲ καταλιπὼν τὴν σινδόνα γυμνὸς
 ἔφυγεν = WH Treg NA/NIV: || ἔφυγεν ἀπ᾽ αὐτῶν = RP
ἔφυγεν.

53 Καὶ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα, καὶ
 συνέρχονται = WH NA/NIV: || συνέρχονται αὐτῷ = Treg RP
συνέρχονται πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ γραμματεῖς.
54 καὶ Πέτρος ἀπὸ μακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἦν συγκαθήμενος μετὰ τῶν ὑπηρετῶν καὶ θερμαινόμενος πρὸς τὸ φῶς. 55 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν, καὶ οὐχ ηὕρισκον· 56 πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἴσαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ ἦσαν. 57 καί τινες ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν κατ᾽ αὐτοῦ λέγοντες 58 ὅτι Ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι Ἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω· 59 καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν μαρτυρία αὐτῶν. 60 καὶ ἀναστὰς ἀρχιερεὺς εἰς μέσον ἐπηρώτησεν τὸν Ἰησοῦν λέγων· Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν; 61  δὲ ἐσιώπα καὶ
 οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν = WH Treg NA/NIV: || οὐδὲν ἀπεκρίνατο = RP
οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν ⸃. πάλιν ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ· Σὺ εἶ χριστὸς υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ;
62  δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἐγώ εἰμι, καὶ ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν καθήμενον τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. 63  δὲ ἀρχιερεὺς διαρρήξας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ λέγει· Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; 64 ἠκούσατε τῆς βλασφημίας· τί ὑμῖν φαίνεται; οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν
 ἔνοχον εἶναι = WH Treg NA/NIV: || εἶναι ἔνοχον = RP
ἔνοχον εἶναι ⸃ θανάτου.
65 καὶ ἤρξαντό τινες ἐμπτύειν αὐτῷ καὶ περικαλύπτειν
 αὐτοῦ τὸ πρόσωπον = WH Treg NA/NIV: || τὸ πρόσωπον αὐτοῦ = RP
αὐτοῦ τὸ πρόσωπον ⸃ καὶ κολαφίζειν αὐτὸν καὶ λέγειν αὐτῷ· Προφήτευσον, καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν
 ἔλαβον = WH Treg NA/NIV: || ἔβαλλον = RP
ἔλαβον.

66 Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου
 κάτω ἐν τῇ αὐλῇ = WH Treg NA/NIV: || ἐν τῇ αὐλῇ κάτω = RP
κάτω ἐν τῇ αὐλῇ ⸃ ἔρχεται μία τῶν παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως,
67 καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον θερμαινόμενον ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει· Καὶ σὺ μετὰ τοῦ Ναζαρηνοῦ
 ἦσθα τοῦ Ἰησοῦ = WH Treg NA/NIV: || Ἰησοῦ ἦσθα = RP
ἦσθα τοῦ Ἰησοῦ ⸃·
68  δὲ ἠρνήσατο λέγων·
 Οὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι σὺ τί = WH Treg NA/NIV: || Οὐκ οἶδα οὐδὲ ἐπίσταμαι τί σὺ = RP
Οὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι σὺ τί ⸃ λέγεις, καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον
 καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησεν = Treg RP NA: || [omit] = WH NIV
καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησεν ⸃.
69 καὶ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν
 ἤρξατο πάλιν = WH NA/NIV: || πάλιν ἤρξατο = Treg RP
ἤρξατο πάλιν ⸃ λέγειν τοῖς
 παρεστῶσιν = WH Treg NA/NIV: || παρεστηκόσιν = RP
παρεστῶσιν ὅτι Οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστιν.
70  δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ· Ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ, καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ
 καὶ ἡ λαλιά σου ὁμοιάζει = RP: || [omit] = WH Treg NA/NIV
καὶ λαλιά σου ὁμοιάζει ⸃·
71  δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύναι ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὃν λέγετε. 72 καὶ
 εὐθὺς = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
εὐθὺς ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν· καὶ ἀνεμνήσθη Πέτρος τὸ ῥῆμα
 ὡς = WH Treg NA/NIV: || ὃ = RP
ὡς εἶπεν αὐτῷ Ἰησοῦς ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα
 φωνῆσαι δὶς τρίς με ἀπαρνήσῃ = NA/NIV: || δὶς φωνῆσαι τρίς με ἀπαρνήσῃ = WH Treg; || φωνῆσαι δίς ἀπαρνήσῃ με τρίς = RP
φωνῆσαι δὶς τρίς με ἀπαρνήσῃ ⸃, καὶ ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν.

Copyright information for SBLG