Matthew 11

Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ, μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν.

δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ χριστοῦ πέμψας
 διὰ = WH Treg NA/NIV: || δύο = RP
διὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
εἶπεν αὐτῷ· Σὺ εἶ ἐρχόμενος ἕτερον προσδοκῶμεν; καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἀκούετε καὶ βλέπετε· τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν,
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
καὶ νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·
καὶ μακάριός ἐστιν ὃς
 ἐὰν = NA/NIV RP: || ἂν = WH Treg
ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί.

Τούτων δὲ πορευομένων ἤρξατο Ἰησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάννου· Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν
 μαλακοῖς = WH Treg NA/NIV: || μαλακοῖς ἱματίοις = RP
μαλακοῖς ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν
 βασιλέων = WH Treg NA/NIV: || βασιλείων = RP
βασιλέων
 εἰσίν = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
εἰσίν.
ἀλλὰ τί
 ἐξήλθατε; προφήτην ἰδεῖν = WH: || ἐξήλθατε ἰδεῖν = ; προφήτην Treg NA/NIV RP
ἐξήλθατε; προφήτην ἰδεῖν ⸃; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου.
10 
 οὗτός = WH NA/NIV: || οὗτός γάρ = Treg RP
οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται· Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.
11 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ· δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν. 12 ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν. 13 πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ νόμος ἕως Ἰωάννου ἐπροφήτευσαν· 14 καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ἠλίας μέλλων ἔρχεσθαι. 15  ἔχων
 ὦτα = WH NA/NIV: || ὦτα ἀκούειν = Treg RP
ὦτα ἀκουέτω.

16 Τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην; ὁμοία ἐστὶν παιδίοις
 καθημένοις ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἃ προσφωνοῦντα τοῖς ἑτέροις = WH Treg NA/NIV: || ἐν ἀγοραῖς καθημένοις καὶ προσφωνοῦσιν τοῖς ἑταίροις αὐτῶν = RP
καθημένοις ἐν ταῖς ἀγοραῖς προσφωνοῦντα τοῖς ἑτέροις ⸃
17 
 λέγουσιν = WH Treg NA/NIV: || καὶ λέγουσιν = RP
λέγουσιν· Ηὐλήσαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε·
 ἐθρηνήσαμεν = WH Treg NA/NIV: || ἐθρηνήσαμεν ὑμῖν = RP
ἐθρηνήσαμεν καὶ οὐκ ἐκόψασθε·
18 ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων, καὶ λέγουσιν· Δαιμόνιον ἔχει· 19 ἦλθεν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν· Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη σοφία ἀπὸ τῶν
 ἔργων = WH Treg NA/NIV: || τέκνων = RP
ἔργων αὐτῆς.

20 Τότε
 ἤρξατο = WH Treg RP NA: || ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς = NIV
ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ μετενόησαν·
21 Οὐαί σοι, Χοραζίν· οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ μετενόησαν. 22 πλὴν λέγω ὑμῖν, Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ὑμῖν. 23 καὶ σύ, Καφαρναούμ,
 μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ = WH Treg NA/NIV: || ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα = RP
μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ ⸃; ἕως ᾅδου
 καταβήσῃ = WH Treg NA/NIV: || καταβιβασθήσῃ = RP
καταβήσῃ· ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις
 ἐγενήθησαν = WH Treg NA/NIV: || ἐγένοντο = RP
ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί,
 ἔμεινεν = WH Treg NA/NIV: || ἔμειναν = RP
ἔμεινεν ἂν μέχρι τῆς σήμερον.
24 πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως σοί.

25 Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν· Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι
 ἔκρυψας = WH Treg NA/NIV: || ἀπέκρυψας = RP
ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις·
26 ναί, πατήρ, ὅτι οὕτως
 εὐδοκία ἐγένετο = WH NA/NIV: || ἐγένετο εὐδοκία = Treg RP
εὐδοκία ἐγένετο ⸃ ἔμπροσθέν σου.
27 Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ υἱὸς καὶ ἐὰν βούληται υἱὸς ἀποκαλύψαι.

28 Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. 29 ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· 30  γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν.

Copyright information for SBLG