Matthew 13

1
 Ἐν = WH Treg NA/NIV: || Ἐν δὲ = RP
Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν Ἰησοῦς
 τῆς = WH Treg NA/NIV: || ἀπὸ τῆς = RP
τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν·
2καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν
 εἰς = WH Treg NA/NIV: || εἰς τὸ = RP
εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι, καὶ πᾶς ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει.
3καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς λέγων· Ἰδοὺ ἐξῆλθεν σπείρων τοῦ σπείρειν. 4καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ
 ἐλθόντα τὰ πετεινὰ = WH NA/NIV: || ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ = RP; || ἦλθον τὰ πετεινὰ καὶ = Treg
ἐλθόντα τὰ πετεινὰ ⸃ κατέφαγεν αὐτά.
5ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς, 6ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. 7ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ
 ἔπνιξαν = NA/NIV: || ἀπέπνιξαν = WH Treg RP
ἔπνιξαν αὐτά.
8ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν καὶ ἐδίδου καρπόν, μὲν ἑκατὸν δὲ ἑξήκοντα δὲ τριάκοντα. 9 ἔχων
 ὦτα = WH NA/NIV: || ὦτα ἀκούειν = Treg RP
ὦτα ἀκουέτω.

10Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν αὐτῷ· Διὰ τί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς; 11 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν
 αὐτοῖς = Treg RP NA: || [omit] = WH NIV
αὐτοῖς· Ὅτι ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται.
12ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται· ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 13διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσιν καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν οὐδὲ συνίουσιν· 14καὶ ἀναπληροῦται αὐτοῖς προφητεία Ἠσαΐου λέγουσα· Ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε. 15ἐπαχύνθη γὰρ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν· μήποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν, καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 16ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ ὅτι βλέπουσιν, καὶ τὰ ὦτα ὑμῶν ὅτι
 ἀκούουσιν = WH Treg NA/NIV: || ἀκούει = RP
ἀκούουσιν.
17ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν.

18Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν παραβολὴν τοῦ
 σπείραντος = WH Treg NA/NIV: || σπείροντος = RP
σπείραντος.
19παντὸς ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς βασιλείας καὶ μὴ συνιέντος, ἔρχεται πονηρὸς καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· οὗτός ἐστιν παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς. 20 δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρείς, οὗτός ἐστιν τὸν λόγον ἀκούων καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν, 21οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν, γενομένης δὲ θλίψεως διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζεται. 22 δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, οὗτός ἐστιν τὸν λόγον ἀκούων, καὶ μέριμνα τοῦ αἰῶνος
 τούτου = RP: || [omit] = WH Treg NA/NIV
τούτου καὶ ἀπάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται.
23 δὲ ἐπὶ τὴν
 καλὴν γῆν = WH Treg NA/NIV: || γῆν τὴν καλὴν = RP
καλὴν γῆν ⸃ σπαρείς, οὗτός ἐστιν τὸν λόγον ἀκούων καὶ
 συνιείς = WH Treg NA/NIV: || συνιών = RP
συνιείς, ὃς δὴ καρποφορεῖ καὶ ποιεῖ μὲν ἑκατὸν δὲ ἑξήκοντα δὲ τριάκοντα.

24Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων· Ὡμοιώθη βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ
 σπείραντι = WH Treg NA/NIV: || σπείροντι = RP
σπείραντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ.
25ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ ἐχθρὸς καὶ
 ἐπέσπειρεν = WH Treg NA/NIV: || ἔσπειρεν = RP
ἐπέσπειρεν ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθεν.
26ὅτε δὲ ἐβλάστησεν χόρτος καὶ καρπὸν ἐποίησεν, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια. 27προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ· Κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα
 ἔσπειρας = WH NA/NIV RP: || ἔσπειρες = Treg
ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια;
28 δὲ ἔφη αὐτοῖς· Ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ
 δοῦλοι αὐτῷ λέγουσιν = Treg: || αὐτῷ λέγουσιν = WH; || δουλοι λεγουσιν αυτω = NA/NIV; || δουλοι ειπον αυτω = RP
δοῦλοι αὐτῷ λέγουσιν ⸃· Θέλεις οὖν ἀπελθόντες
 συλλέξωμεν = WH Treg NA/NIV: || συλλέξομεν = RP
συλλέξωμεν αὐτά;
29 δέ
 φησιν = WH Treg NA/NIV: || ἔφη = RP
φησιν· Οὔ, μήποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον·
30ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα
 μέχρι = RP: || ἕως = WH Treg NA/NIV
μέχρι τοῦ θερισμοῦ· καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς· Συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ σῖτον
 συναγάγετε = NA/NIV RP: || συνάγετε = WH Treg
συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου.

31Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων· Ὁμοία ἐστὶν βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ· 32 μικρότερον μέν ἐστιν πάντων τῶν σπερμάτων, ὅταν δὲ αὐξηθῇ μεῖζον τῶν λαχάνων ἐστὶν καὶ γίνεται δένδρον, ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοῦν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ.

33Ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς· Ὁμοία ἐστὶν βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ
 ἐνέκρυψεν = WH Treg NA/NIV: || ἔκρυψεν = RP
ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον.

34Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν Ἰησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις, καὶ χωρὶς παραβολῆς
 οὐδὲν = WH Treg NA/NIV: || οὐκ = RP
οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς·
35ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· Ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου, ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ
 καταβολῆς = WH Treg: || καταβολῆς κόσμου = NA/NIV RP
καταβολῆς.

36Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθεν εἰς τὴν
 οἰκίαν = WH Treg NA/NIV: || οἰκίαν ὁ Ἰησοῦς = RP
οἰκίαν. καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες·
 Διασάφησον = WH Treg NA/NIV: || Φράσον = RP
Διασάφησον ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ.
37 δὲ ἀποκριθεὶς
 εἶπεν = WH Treg NA/NIV: || εἶπεν αὐτοῖς = RP
εἶπεν· σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου·
38 δὲ ἀγρός ἐστιν κόσμος· τὸ δὲ καλὸν σπέρμα, οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας· τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ, 39 δὲ ἐχθρὸς σπείρας αὐτά ἐστιν διάβολος· δὲ θερισμὸς συντέλεια
 αἰῶνός = WH Treg NA/NIV: || τοῦ αἰῶνός = RP
αἰῶνός ἐστιν, οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν.
40ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ
 καίεται = Treg RP: || κατακαίεται = WH NA/NIV
καίεται, οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ
 αἰῶνος = WH Treg NA/NIV: || αἰῶνος τούτου = RP
αἰῶνος·
41ἀποστελεῖ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν, 42καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 43Τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. ἔχων
 ὦτα = WH NA/NIV: || ὦτα ἀκούειν = Treg RP
ὦτα ἀκουέτω.

44
 Ὁμοία = WH Treg NA/NIV: || Πάλιν ὁμοία = RP
Ὁμοία ἐστὶν βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψεν, καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καὶ
 πωλεῖ πάντα ὅσα ἔχει = Treg NA/NIV: || πωλεῖ ὅσα ἔχει = WH; || πάντα ὅσα ἔχει πωλεῖ = RP
πωλεῖ πάντα ὅσα ἔχει ⸃ καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον.

45Πάλιν ὁμοία ἐστὶν βασιλεία τῶν οὐρανῶν
 ἀνθρώπῳ = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας·
46
 εὑρὼν δὲ = WH Treg NA/NIV: || ὃς εὑρὼν = RP
εὑρὼν δὲ ⸃ ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν καὶ ἠγόρασεν αὐτόν.

47Πάλιν ὁμοία ἐστὶν βασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ· 48ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν καὶ καθίσαντες συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς
 ἄγγη = WH Treg NA/NIV: || ἀγγεῖα = RP
ἄγγη, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον.
49οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος· ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν δικαίων 50καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.

51
 Συνήκατε = WH Treg NA: || Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Συνήκατε = NIV RP
Συνήκατε ταῦτα πάντα; λέγουσιν αὐτῷ·
 Ναί = WH Treg NA/NIV: || Ναί κύριε = RP
Ναί.
52 δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς
 τῇ βασιλείᾳ = WH Treg NA/NIV: || εἰς τὴν βασιλείαν = RP
τῇ βασιλείᾳ ⸃ τῶν οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά.
53καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν Ἰησοῦς τὰς παραβολὰς ταύτας, μετῆρεν ἐκεῖθεν.

54καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήσσεσθαι αὐτοὺς καὶ λέγειν· Πόθεν τούτῳ σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις; 55οὐχ οὗτός ἐστιν τοῦ τέκτονος υἱός;
 οὐχ = WH Treg NA/NIV: || Οὐχί = RP
οὐχ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριὰμ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ
 Ἰωσὴφ = WH Treg NA/NIV: || Ἰωσῆς = RP
Ἰωσὴφ καὶ Σίμων καὶ Ἰούδας;
56καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσιν; πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα; 57καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ
 πατρίδι = WH Treg NA/NIV: || πατρίδι αὐτοῦ = RP
πατρίδι καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ.
58καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλὰς διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν.

Copyright information for SBLG