Matthew 14

Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν Ἡρῴδης τετραάρχης τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ, καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ· Οὗτός ἐστιν Ἰωάννης βαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ. γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας τὸν Ἰωάννην ἔδησεν
 αὐτὸν = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
αὐτὸν καὶ
 ἐν φυλακῇ ἀπέθετο = WH NA/NIV: || ἐν τῇ φυλακῇ ἀπέθετο = Treg; || ἔθετο ἐν φυλακῇ = RP
ἐν φυλακῇ ἀπέθετο ⸃ διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ,
ἔλεγεν γὰρ
 αὐτῷ ὁ Ἰωάννης = RP: || ὁ Ἰωάννης αὐτῷ = WH NA/NIV; || ὁ Ἰωάννης = Treg
αὐτῷ Ἰωάννης ⸃· Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν αὐτήν·
καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἐφοβήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον.
 γενεσίοις δὲ γενομένοις = WH Treg NA/NIV: || Γενεσίων δὲ ἀγομένων = RP
γενεσίοις δὲ γενομένοις ⸃ τοῦ Ἡρῴδου ὠρχήσατο θυγάτηρ τῆς Ἡρῳδιάδος ἐν τῷ μέσῳ καὶ ἤρεσεν τῷ Ἡρῴδῃ,
ὅθεν μετὰ ὅρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι
 ἐὰν = WH NA/NIV RP: || ἂν = Treg
ἐὰν αἰτήσηται.
δὲ προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς· Δός μοι, φησίν, ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. καὶ
 λυπηθεὶς ὁ βασιλεὺς διὰ = WH Treg NA/NIV: || ἐλυπήθη ὁ βασιλεύς διὰ δὲ = RP
λυπηθεὶς βασιλεὺς διὰ ⸃ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους ἐκέλευσεν δοθῆναι,
10 καὶ πέμψας ἀπεκεφάλισεν
 τὸν = NA/NIV RP: || [omit] = WH Treg
τὸν Ἰωάννην ἐν τῇ φυλακῇ·
11 καὶ ἠνέχθη κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ, καὶ ἤνεγκεν τῇ μητρὶ αὐτῆς. 12 καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ
 πτῶμα = WH Treg NA/NIV: || σῶμα = RP
πτῶμα καὶ ἔθαψαν
 αὐτόν = WH Treg NA: || αὐτό = NIV RP
αὐτόν, καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ.

13 
 Ἀκούσας δὲ = WH Treg NA/NIV: || Καὶ ἀκούσας = RP
Ἀκούσας δὲ ⸃ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ᾽ ἰδίαν· καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ τῶν πόλεων.
14 καὶ
 ἐξελθὼν = WH Treg NA/NIV: || ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς = RP
ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσεν τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν.
15 ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ
 μαθηταὶ = WH Treg NA/NIV: || μαθηταὶ αὐτοῦ = RP
μαθηταὶ λέγοντες· Ἔρημός ἐστιν τόπος καὶ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα.
16  δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 17 οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. 18  δὲ εἶπεν· Φέρετέ μοι
 ὧδε αὐτούς = WH Treg NA/NIV: || αὐτοὺς ὧδε = RP
ὧδε αὐτούς ⸃.
19 καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ
 τοῦ χόρτου = WH Treg NA/NIV: || τοὺς χόρτους = RP
τοῦ χόρτου ⸃, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κλάσας ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις.
20 καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. 21 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων.

22 Καὶ εὐθέως
 ἠνάγκασεν = WH Treg NA/NIV: || ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς = RP
ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς ἐμβῆναι
 εἰς = WH Treg: || εἰς τὸ = NA/NIV RP
εἰς πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.
23 καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾽ ἰδίαν προσεύξασθαι. ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. 24 τὸ δὲ πλοῖον ἤδη
 σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχεν = WH Treg NA/NIV: || μέσον τῆς θαλάσσης ἦν = RP
σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχεν ⸃, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων, ἦν γὰρ ἐναντίος ἄνεμος.
25 τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς
 ἦλθεν = WH Treg NA: || ἀπῆλθεν = NIV RP
ἦλθεν πρὸς
 αὐτοὺς = WH Treg NA/NIV: || αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς = RP
αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ
 τὴν θάλασσαν = WH Treg NA/NIV: || τῆς θαλάσσης = RP
τὴν θάλασσαν ⸃.
26 
 οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν = WH NA/NIV: || καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ μαθηταὶ = Treg RP
οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν ⸃ ἐπὶ
 τῆς θαλάσσης = WH Treg NA/NIV: || τὴν θάλασσαν = RP
τῆς θαλάσσης ⸃ περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι Φάντασμά ἐστιν, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν.
27 
 εὐθὺς = WH Treg NA/NIV: || Εὐθέως = RP
εὐθὺς δὲ ἐλάλησεν
 αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς = Treg RP: || ὁ Ἰησοῦς αὐτοῖς = WH NA/NIV
αὐτοῖς Ἰησοῦς ⸃ λέγων· Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε.

28 Ἀποκριθεὶς δὲ
 αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπεν = Treg NA/NIV RP: || ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ = WH
αὐτῷ Πέτρος εἶπεν ⸃· Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με
 ἐλθεῖν πρὸς σὲ = WH Treg NA/NIV: || πρός σε ἐλθεῖν = RP
ἐλθεῖν πρὸς σὲ ⸃ ἐπὶ τὰ ὕδατα·
29  δὲ εἶπεν· Ἐλθέ. καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ
 πλοίου = WH Treg: || πλοίου ὁ = NA/NIV RP
πλοίου Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα
 καὶ ἦλθεν = WH NA/NIV: || ἐλθεῖν = Treg RP
καὶ ἦλθεν ⸃ πρὸς τὸν Ἰησοῦν.
30 βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον
 ἰσχυρὸν = Treg RP NA: || [omit] = WH NIV
ἰσχυρὸν ἐφοβήθη, καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξεν λέγων· Κύριε, σῶσόν με.
31 εὐθέως δὲ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ· Ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας; 32 καὶ
 ἀναβάντων = WH Treg NA/NIV: || ἐμβάντων = RP
ἀναβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ἄνεμος.
33 οἱ δὲ ἐν τῷ
 πλοίῳ = WH NA/NIV: || πλοίῳ ἐλθόντες = Treg RP
πλοίῳ προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες· Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς εἶ.

34 Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον
 ἐπὶ τὴν γῆν εἰς = WH Treg NA/NIV: || εἰς τὴν γῆν = RP
ἐπὶ τὴν γῆν εἰς ⸃ Γεννησαρέτ.
35 καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας, 36 καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μόνον ἅψωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ· καὶ ὅσοι ἥψαντο διεσώθησαν.

Copyright information for SBLG