Matthew 17

Καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν. καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ
 ἐγένετο = WH Treg NA/NIV: || ἐγένοντο = RP
ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς.
καὶ ἰδοὺ
 ὤφθη = WH Treg NA/NIV: || ὤφθησαν = RP
ὤφθη αὐτοῖς Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας
 συλλαλοῦντες μετ᾽ αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || μετ᾽ αὐτοῦ συλλαλοῦντες = RP
συλλαλοῦντες μετ᾽ αὐτοῦ ⸃.
ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος εἶπεν τῷ Ἰησοῦ· Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· εἰ θέλεις,
 ποιήσω = WH NA/NIV: || ποιήσωμεν = Treg RP
ποιήσω ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ Μωϋσεῖ μίαν καὶ
 Ἠλίᾳ μίαν = WH Treg NA/NIV: || μίαν Ἠλίᾳ = RP
Ἠλίᾳ μίαν ⸃.
ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· Οὗτός ἐστιν υἱός μου ἀγαπητός, ἐν εὐδόκησα·
 ἀκούετε αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || αὐτοῦ ἀκούετε = RP
ἀκούετε αὐτοῦ ⸃.
καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα. καὶ
 προσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἁψάμενος αὐτῶν = WH NA/NIV: || προσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἥψατο αὐτῶν = Treg; || προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἥψατο αὐτῶν καὶ = RP
προσῆλθεν Ἰησοῦς καὶ ἁψάμενος αὐτῶν ⸃ εἶπεν· Ἐγέρθητε καὶ μὴ φοβεῖσθε.
ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ μὴ
 αὐτὸν = WH NA/NIV: || τὸν = Treg RP
αὐτὸν Ἰησοῦν μόνον.

Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς Ἰησοῦς λέγων· Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν
 ἐγερθῇ = WH Treg NA/NIV: || ἀναστῇ = RP
ἐγερθῇ.
10 καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ
 μαθηταὶ = WH Treg NA/NIV: || μαθηταὶ αὐτοῦ = RP
μαθηταὶ λέγοντες· Τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον;
11 
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || δὲ Ἰησοῦς = RP
δὲ ἀποκριθεὶς
 εἶπεν = WH Treg NA/NIV: || εἶπεν αὐτοῖς = RP
εἶπεν· Ἠλίας μὲν
 ἔρχεται = WH Treg NA/NIV: || ἔρχεται πρῶτον = RP
ἔρχεται καὶ ἀποκαταστήσει πάντα·
12 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Ἠλίας ἤδη ἦλθεν, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν· οὕτως καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ᾽ αὐτῶν. 13 τότε συνῆκαν οἱ μαθηταὶ ὅτι περὶ Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς.

14 Καὶ
 ἐλθόντων = WH Treg NA/NIV: || ἐλθόντων αὐτῶν = RP
ἐλθόντων πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν
15 καὶ λέγων· Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς
 πάσχει = NA/NIV RP: || ἔχει = WH Treg
πάσχει, πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ.
16 καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. 17 ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε
 μεθ᾽ ὑμῶν ἔσομαι = WH Treg NA/NIV: || ἔσομαι μεθ᾽ ὑμῶν = RP
μεθ᾽ ὑμῶν ἔσομαι ⸃; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε.
18 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον· καὶ ἐθεραπεύθη παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 19 Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ᾽ ἰδίαν εἶπον· Διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; 20  δὲ
 λέγει = WH Treg NA/NIV: || Ἰησοῦς εἶπεν = RP
λέγει αὐτοῖς· Διὰ τὴν
 ὀλιγοπιστίαν = WH Treg NA/NIV: || ἀπιστίαν = RP
ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ·
 Μετάβα ἔνθεν = WH Treg NA/NIV: || Μετάβηθι ἔντεῦθεν = RP
Μετάβα ἔνθεν ⸃ ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει
 ὑμῖν = WH NA/NIV: || ὑμῖν 21 Τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. = Treg RP
ὑμῖν.

22 
 Συστρεφομένων = WH Treg NA/NIV: || Ἀναστρεφομένων = RP
Συστρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς· Μέλλει υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων,
23 καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.

24 Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπαν· διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα; 25 λέγει· Ναί. καὶ
 ἐλθόντα = WH Treg NA/NIV: || ὅτε εἰσῆλθεν = RP
ἐλθόντα εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν Ἰησοῦς λέγων· Τί σοι δοκεῖ, Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων;
26 
 εἰπόντος δέ = WH Treg NA/NIV: || Λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος = RP
εἰπόντος δέ ⸃· Ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων, ἔφη αὐτῷ Ἰησοῦς· Ἄρα γε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί.
27 ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς
 εἰς = WH Treg NA: || εἰς τὴν = NIV RP
εἰς θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον καὶ τὸν
 ἀναβάντα = WH Treg NA/NIV: || ἀναβαίνοντα = RP
ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον, καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ.

Copyright information for SBLG