Matthew 18

1Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες· Τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν; 2καὶ
 προσκαλεσάμενος = WH Treg NA/NIV: || προσκαλεσάμενος ὁ Ἰησοῦς = RP
προσκαλεσάμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν
3καὶ εἶπεν· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 4ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· 5καὶ ὃς
 ἐὰν = WH NA/NIV RP: || ἂν = Treg
ἐὰν δέξηται
 ἓν παιδίον τοιοῦτο = WH NA/NIV: || ἓν παιδίον τοιοῦτον = Treg; || παιδίον τοιοῦτον ἓν = RP
ἓν παιδίον τοιοῦτο ⸃ ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται.

6Ὃς δ᾽ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς
 εἰς = RP: || περὶ = WH Treg NA/NIV
εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης.
7οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη
 γὰρ = WH Treg NA/NIV: || γὰρ ἐστιν = RP
γὰρ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, πλὴν οὐαὶ τῷ
 ἀνθρώπῳ = WH Treg NA/NIV: || ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ = RP
ἀνθρώπῳ δι᾽ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται.

8Εἰ δὲ χείρ σου πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον
 αὐτὸν = WH Treg NA/NIV: || αὐτὰ = RP
αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν
 κυλλὸν ἢ χωλόν = WH NA/NIV: || χωλὸν ἢ κυλλόν = Treg RP
κυλλὸν χωλόν ⸃, δύο χεῖρας δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον.
9καὶ εἰ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

10Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων, λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν
 οὐρανοῖς = WH Treg NA/NIV: || οὐρανοῖς 11 Ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλός. = RP
οὐρανοῖς.
12τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ
 ἀφήσει = WH Treg NA/NIV: || ἀφεὶς = RP
ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον;
13καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ᾽ αὐτῷ μᾶλλον ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις. 14οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημα
 ἔμπροσθεν = WH Treg RP NA: || [omit] = NIV
ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς
 ὑμῶν = NA/NIV RP: || μου = WH Treg
ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται
 ἓν = WH Treg NA/NIV: || εἷς = RP
ἓν τῶν μικρῶν τούτων.

15Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ
 εἰς σὲ = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
εἰς σὲ ⸃ ἀδελφός σου,
 ὕπαγε = WH Treg NA/NIV: || ὕπαγε καὶ = RP
ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·
16ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα· 17ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὸν τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ἐθνικὸς καὶ τελώνης. 18ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα
 ἐὰν = WH NA/NIV RP: || ἂν = Treg
ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα
 ἐν = WH NA/NIV: || ἐν τῷ = Treg RP
ἐν οὐρανῷ καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα
 ἐν = WH NA/NIV: || ἐν τῷ = Treg RP
ἐν οὐρανῷ.
19Πάλιν
 ἀμὴν = WH Treg RP NA: || [omit] = NIV
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο
 συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν = WH Treg NA/NIV: || ὑμῶν συμφωνήσωσιν = RP
συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν ⸃ ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.
20οὗ γάρ εἰσιν δύο τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν.

21Τότε προσελθὼν
 αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπεν = RP: || ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ = WH Treg NA/NIV
αὐτῷ Πέτρος εἶπεν ⸃· Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις;
22λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς· Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις ἀλλὰ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά.

23Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ· 24ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν
 προσηνέχθη = NA/NIV RP: || προσήχθη = WH Treg
προσηνέχθη
 αὐτῷ εἷς = Treg NA/NIV RP: || εἷς αὐτῷ = WH
αὐτῷ εἷς ⸃ ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων.
25μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν
 κύριος = WH Treg NA/NIV: || κύριος αὐτοῦ = RP
κύριος πραθῆναι καὶ τὴν
 γυναῖκα = WH NA/NIV: || γυναῖκα αὐτοῦ = Treg RP
γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα
 ἔχει = WH Treg NA/NIV: || εἶχεν = RP
ἔχει καὶ ἀποδοθῆναι.
26πεσὼν οὖν δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων·
 Μακροθύμησον = WH Treg NA/NIV: || Κύριε Μακροθύμησον = RP
Μακροθύμησον ἐπ᾽
 ἐμοί = WH NA/NIV RP: || ἐμέ = Treg
ἐμοί, καὶ πάντα
 ἀποδώσω σοι = WH Treg NA/NIV: || σοι ἀποδώσω = RP
ἀποδώσω σοι ⸃.
27σπλαγχνισθεὶς δὲ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ. 28ἐξελθὼν δὲ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων·
 Ἀπόδος = WH Treg NA/NIV: || Ἀπόδος μοι = RP
Ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις.
29πεσὼν οὖν σύνδουλος
 αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || αὐτοῦ εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ = RP
αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων· Μακροθύμησον ἐπ᾽
 ἐμοί = WH NA/NIV RP: || ἐμέ = Treg
ἐμοί, καὶ ἀποδώσω σοι.
30 δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως
 οὗ = RP: || [omit] = WH Treg NA/NIV
οὗ ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον.
31ἰδόντες
 οὖν = WH Treg NA/NIV: || δὲ = RP
οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα, καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα.
32τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ· Δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με· 33οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς κἀγὼ σὲ ἠλέησα; 34καὶ ὀργισθεὶς κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ
 ὀφειλόμενον = WH Treg NA/NIV: || ὀφειλόμενον αὐτῷ = RP
ὀφειλόμενον.
35Οὕτως καὶ πατήρ μου
 οὐράνιος = WH Treg NA/NIV: || ἐπουράνιος = RP
οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν
 ὑμῶν = WH Treg NA/NIV: || ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν = RP
ὑμῶν.

Copyright information for SBLG