Matthew 21

1Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ἦλθον εἰς Βηθφαγὴ
 εἰς = WH Treg NA/NIV: || πρὸς = RP
εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, τότε
 Ἰησοῦς = WH NA/NIV: || ὁ Ἰησοῦς = Treg RP
Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητὰς
2λέγων αὐτοῖς·
 Πορεύεσθε = WH Treg NA/NIV: || Πορεύθητε = RP
Πορεύεσθε εἰς τὴν κώμην τὴν
 κατέναντι = WH Treg NA/NIV: || ἀπέναντι = RP
κατέναντι ὑμῶν, καὶ
 εὐθέως = Treg NA/NIV RP: || εὐθὺς = WH
εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ᾽ αὐτῆς· λύσαντες
 ἀγάγετέ = WH NA/NIV RP: || ἄγετέ = Treg
ἀγάγετέ μοι.
3καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε ὅτι κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει·
 εὐθὺς = WH Treg NA/NIV: || εὐθέως = RP
εὐθὺς δὲ
 ἀποστελεῖ = WH Treg NA/NIV: || ἀποστέλλει = RP
ἀποστελεῖ αὐτούς.
4Τοῦτο
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || δὲ ὅλον = RP
δὲ γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος·
5Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών· Ἰδοὺ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ
 ἐπὶ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου.
6πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ καὶ ποιήσαντες καθὼς
 συνέταξεν = WH Treg NA/NIV: || προσέταξεν = RP
συνέταξεν αὐτοῖς Ἰησοῦς
7ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ ἐπέθηκαν
 ἐπ᾽ = WH Treg NA/NIV: || ἐπάνω = RP
ἐπ᾽ αὐτῶν τὰ
 ἱμάτια = WH Treg NA/NIV: || ἱμάτια αὐτῶν = RP
ἱμάτια, καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν.
8 δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ, ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ. 9οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες
 αὐτὸν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
αὐτὸν καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες· Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ· Εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.
10καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐσείσθη πᾶσα πόλις λέγουσα· Τίς ἐστιν οὗτος; 11οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον· Οὗτός ἐστιν
 ὁ προφήτης Ἰησοῦς = WH Treg NA/NIV: || Ἰησοῦς ὁ προφήτης = RP
προφήτης Ἰησοῦς ⸃ ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας.

12Καὶ εἰσῆλθεν
 Ἰησοῦς = WH Treg NA/NIV: || ὁ Ἰησοῦς = RP
Ἰησοῦς εἰς τὸ
 ἱερόν = WH Treg NA/NIV: || ἱερόν τοῦ θεοῦ = RP
ἱερόν, καὶ ἐξέβαλεν πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν κατέστρεψεν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς,
13καὶ λέγει αὐτοῖς· Γέγραπται· οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται, ὑμεῖς δὲ αὐτὸν
 ποιεῖτε = WH Treg NA/NIV: || ἐποιήσατε = RP
ποιεῖτε σπήλαιον λῃστῶν.

14Καὶ προσῆλθον αὐτῷ
 τυφλοὶ καὶ χωλοὶ = WH Treg NA/NIV: || χωλοὶ καὶ τυφλοὶ = RP
τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ⸃ ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.
15ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἐποίησεν καὶ τοὺς παῖδας
 τοὺς = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τοὺς κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας· Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ ἠγανάκτησαν
16καὶ εἶπαν αὐτῷ· Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς· Ναί. οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον; 17καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως εἰς Βηθανίαν, καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ.

18
 Πρωῒ = WH Treg NA/NIV: || Πρωῒας = RP
Πρωῒ δὲ
 ἐπανάγων = Treg NA/NIV RP: || ἐπαναγαγὼν = WH
ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασεν.
19καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον, καὶ λέγει αὐτῇ·
 Μηκέτι = Treg NA/NIV RP: || Οὐ μηκέτι = WH
Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα συκῆ.
20καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες· Πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη συκῆ; 21ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε· Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται· 22καὶ πάντα ὅσα
 ἂν = WH NA/NIV: || ἐὰν = Treg RP
ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες λήμψεσθε.

23Καὶ
 ἐλθόντος αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || ἐλθόντι αὐτῷ = RP
ἐλθόντος αὐτοῦ ⸃ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες· Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην;
24ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ· 25τὸ βάπτισμα
 τὸ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τὸ Ἰωάννου πόθεν ἦν; ἐξ οὐρανοῦ ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο
 ἐν = WH Treg NA/NIV: || παρ᾽ = RP
ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες· Ἐὰν εἴπωμεν· Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν· Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;
26ἐὰν δὲ εἴπωμεν· Ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον, πάντες γὰρ
 ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν Ἰωάννην = WH Treg NA/NIV: || ἔχουσιν τὸν Ἰωάννην ὡς προφήτην = RP
ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν Ἰωάννην ⸃.
27καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ εἶπαν· Οὐκ οἴδαμεν. ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός· Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.

28Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο.
 προσελθὼν = WH: || καὶ προσελθὼν = Treg NA/NIV RP
προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν· Τέκνον, ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ
 ἀμπελῶνι = WH Treg NA/NIV: || ἀμπελῶνι μου = RP
ἀμπελῶνι.
29 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν·
 Οὐ θέλω ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς = Treg NA/NIV RP: || Ἐγώ κύριε καὶ οὐκ = WH
Οὐ θέλω· ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς ⸃ ἀπῆλθεν.
30
 προσελθὼν δὲ = WH Treg NA/NIV: || Καὶ προσελθὼν = RP
προσελθὼν δὲ ⸃ τῷ
 δευτέρῳ = WH Treg RP: || ἑτέρῳ = NA/NIV
δευτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως· δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν·
 Ἐγώ κύριε καὶ οὐκ = Treg NA/NIV RP: || Οὐ θέλω ὕστερον μεταμεληθεὶς = WH
Ἐγώ, κύριε· καὶ οὐκ ⸃ ἀπῆλθεν.
31τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός;
 λέγουσιν = WH Treg NA/NIV: || λέγουσιν αὐτῷ = RP
λέγουσιν·
 πρῶτος = NA/NIV RP: || ὕστερος = WH Treg
πρῶτος. λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.
32ἦλθεν γὰρ
 Ἰωάννης πρὸς ὑμᾶς = WH Treg NA/NIV: || πρὸς ὑμᾶς Ἰωάννης = RP
Ἰωάννης πρὸς ὑμᾶς ⸃ ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ· οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ· ὑμεῖς δὲ ἰδόντες
 οὐδὲ = WH Treg NA/NIV: || οὐ = RP
οὐδὲ μετεμελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ.

33Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε.
 Ἄνθρωπος = WH Treg NA/NIV: || Ἄνθρωπος τις = RP
Ἄνθρωπος ἦν οἰκοδεσπότης ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκεν καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν.
34ὅτε δὲ ἤγγισεν καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ. 35καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. 36πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. 37ὕστερον δὲ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων· Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. 38οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· Οὗτός ἐστιν κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ
 σχῶμεν = WH Treg NA/NIV: || κατάσχωμεν = RP
σχῶμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ·
39καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν. 40ὅταν οὖν ἔλθῃ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις; 41λέγουσιν αὐτῷ· Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν.

42Λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς· Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς· Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν; 43διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ᾽ ὑμῶν βασιλεία τοῦ θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς. 44
 Καὶ … αὐτόν. = WH Treg NA/NIV RP: || [omit] = WHmarg
Καὶ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται· ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ λικμήσει αὐτόν. ⸃

45Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει· 46καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους,
 ἐπεὶ εἰς = WH Treg NA/NIV: || ἐπειδὴ ὡς = RP
ἐπεὶ εἰς ⸃ προφήτην αὐτὸν εἶχον.

Copyright information for SBLG