Matthew 22

Καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς πάλιν εἶπεν
 ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς = WH Treg NA/NIV: || αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς = RP
ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς ⸃ λέγων·
Ὡμοιώθη βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησεν γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ. καὶ ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους, καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν. πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους λέγων· Εἴπατε τοῖς κεκλημένοις· Ἰδοὺ τὸ ἄριστόν μου
 ἡτοίμακα = WH Treg NA/NIV: || ἡτοίμασα = RP
ἡτοίμακα, οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα, καὶ πάντα ἕτοιμα· δεῦτε εἰς τοὺς γάμους.
οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον,
 ὃς = WH Treg NA/NIV: || ὁ = RP
ὃς μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν,
 ὃς = WH Treg NA/NIV: || ὁ = RP
ὃς δὲ
 ἐπὶ = WH Treg NA/NIV: || εἰς = RP
ἐπὶ τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ·
οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν.
 ὁ δὲ βασιλεὺς = WH Treg NA/NIV: || Καὶ ἀκούσας ὁ βασιλεὺς ἐκεῖνος = RP
δὲ βασιλεὺς ⸃ ὠργίσθη, καὶ πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσεν τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν.
τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ· μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι· πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους
 ἐὰν = WH Treg NA/NIV: || ἂν = RP
ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἰς τοὺς γάμους.
10 καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας
 οὓς = WH NA/NIV: || ὅσους = Treg RP
οὓς εὗρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς· καὶ ἐπλήσθη
 γάμος = Treg NA/NIV RP: || νυμφὼν = WH
γάμος ἀνακειμένων.
11 εἰσελθὼν δὲ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου· 12 καὶ λέγει αὐτῷ· Ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; δὲ ἐφιμώθη. 13 τότε
 ὁ βασιλεὺς εἶπεν = WH Treg NA/NIV: || εἶπεν ὁ βασιλεὺς = RP
βασιλεὺς εἶπεν ⸃ τοῖς διακόνοις· Δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας
 ἐκβάλετε αὐτὸν = WH Treg NA/NIV: || ἄρατε αὐτὸν καὶ ἐκβάλετε = RP
ἐκβάλετε αὐτὸν ⸃ εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
14 πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοὶ ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.

15 Τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ. 16 καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν
 λέγοντες = NA/NIV RP: || λέγοντας = WH Treg
λέγοντες· Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός, οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων·
17 εἰπὸν οὖν ἡμῖν τί σοι δοκεῖ· ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι οὔ; 18 γνοὺς δὲ Ἰησοῦς τὴν πονηρίαν αὐτῶν εἶπεν· Τί με πειράζετε, ὑποκριταί; 19 ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τοῦ κήνσου. οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον. 20 καὶ λέγει αὐτοῖς· Τίνος εἰκὼν αὕτη καὶ ἐπιγραφή; 21 λέγουσιν
 αὐτῷ = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
αὐτῷ· Καίσαρος. τότε λέγει αὐτοῖς· Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ.
22 καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν, καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθαν.

23 Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι,
 λέγοντες = WH Treg NA/NIV: || οἱ λέγοντες = RP
λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν, καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν
24 λέγοντες· Διδάσκαλε, Μωϋσῆς εἶπεν· Ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 25 ἦσαν δὲ παρ᾽ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί· καὶ πρῶτος
 γήμας = WH Treg NA/NIV: || γαμήσας = RP
γήμας ἐτελεύτησεν, καὶ μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ·
26 ὁμοίως καὶ δεύτερος καὶ τρίτος, ἕως τῶν ἑπτά· 27 ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανεν
 ἡ = WH NA/NIV: || καὶ ἡ = Treg RP
γυνή.
28 ἐν τῇ
 ἀναστάσει οὖν = WH Treg NA/NIV: || οὖν ἀναστάσει = RP
ἀναστάσει οὖν ⸃ τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν.

29 Ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ· 30 ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε
 γαμίζονται = WH Treg NA/NIV: || ἐκγαμίζονται = RP
γαμίζονται, ἀλλ᾽ ὡς ἄγγελοι
 θεοῦ = Holmes: || τοῦ θεοῦ = RP; || [omit] = WH Treg NA/NIV
θεοῦ ἐν
 τῷ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τῷ οὐρανῷ εἰσιν·
31 περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ θεοῦ λέγοντος· 32 Ἐγώ εἰμι
 ὁ θεὸς = WH Treg NA/NIV: || ὁ θεὸς θεὸς = RP; || θεὸς = WHmarg
θεὸς ⸃ Ἀβραὰμ καὶ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ θεὸς Ἰακώβ; οὐκ ἔστιν θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων.
33 καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ.

34 Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσεν τοὺς Σαδδουκαίους συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό. 35 καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν νομικὸς πειράζων
 αὐτόν = WH Treg NA/NIV: || αὐτόν καὶ λέγων = RP
αὐτόν·
36 Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; 37 
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || δὲ Ἰησοῦς = RP
δὲ ἔφη αὐτῷ· Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ
 τῇ = Treg NA/NIV: || [omit] = WH RP
τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ
 τῇ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου·
38 αὕτη ἐστὶν
 ἡ μεγάλη καὶ πρώτη = WH Treg NA/NIV: || πρώτη καὶ μεγάλη = RP
μεγάλη καὶ πρώτη ⸃ ἐντολή.
39 Δευτέρα
 δὲ = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
δὲ ὁμοία
 αὐτῇ = Treg NA/NIV RP: || αὕτη = WH
αὐτῇ· Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.
40 ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος νόμος
 κρέμαται καὶ οἱ προφῆται = WH Treg NA/NIV: || καὶ οἱ προφῆται κρέμανται = RP
κρέμαται καὶ οἱ προφῆται ⸃.

41 Συνηγμένων δὲ τῶν Φαρισαίων ἐπηρώτησεν αὐτοὺς Ἰησοῦς 42 λέγων· Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ χριστοῦ; τίνος υἱός ἐστιν; λέγουσιν αὐτῷ· Τοῦ Δαυίδ. 43 λέγει αὐτοῖς· Πῶς οὖν Δαυὶδ ἐν πνεύματι
 καλεῖ αὐτὸν κύριον = WH Treg NA/NIV: || κύριον αὐτὸν καλεῖ = RP
καλεῖ αὐτὸν κύριον ⸃ λέγων·
44 
 Εἶπεν = WH Treg NA/NIV: || Εἶπεν ὁ = RP
Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου· Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου
 ὑποκάτω = WH Treg NA/NIV: || ὑποπόδιον = RP
ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου;
45 εἰ οὖν Δαυὶδ καλεῖ αὐτὸν κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστιν; 46 καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο
 ἀποκριθῆναι αὐτῷ = WH Treg NA/NIV: || αὐτῷ ἀποκριθῆναι = RP
ἀποκριθῆναι αὐτῷ ⸃ λόγον, οὐδὲ ἐτόλμησέν τις ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι.

Copyright information for SBLG