Matthew 24

1Καὶ ἐξελθὼν Ἰησοῦς
 ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο = WH Treg NA/NIV: || ἐπορεύετο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ = RP
ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο ⸃, καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ·
2 δὲ
 ἀποκριθεὶς = WH Treg NA/NIV: || Ἰησοῦς = RP
ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ βλέπετε
 ταῦτα πάντα = WH Treg NA/NIV: || πάντα ταῦτα = RP
ταῦτα πάντα ⸃; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ καταλυθήσεται.

3Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾽ ἰδίαν λέγοντες· Εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || καὶ τῆς = RP
καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος.
4καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ· 5πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες· Ἐγώ εἰμι χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. 6μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε, μὴ θροεῖσθε· δεῖ
 γὰρ = WH Treg NA/NIV: || γὰρ πάντα = RP
γὰρ γενέσθαι, ἀλλ᾽ οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος.
7ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται
 λιμοὶ = WH Treg NA/NIV: || λιμοὶ καὶ λοιμοὶ = RP
λιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους·
8πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων.

9Τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου. 10καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσιν καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους· 11καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσιν πολλούς· 12καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἀγάπη τῶν πολλῶν. 13 δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται. 14καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος.

15Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου
 ἑστὸς = WH Treg NA/NIV: || ἑστὼς = RP
ἑστὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ, ἀναγινώσκων νοείτω,
16τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν
 ἐπὶ = RP: || εἰς = WH Treg NA/NIV
ἐπὶ τὰ ὄρη,
17 ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ
 καταβάτω = WH Treg NA/NIV: || καταβαινέτω = RP
καταβάτω ἆραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ,
18καὶ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι
 τὸ ἱμάτιον = WH Treg NA/NIV: || τὰ ἱμάτια = RP
τὸ ἱμάτιον ⸃ αὐτοῦ.
19οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 20προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ· 21ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾽ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν οὐδ᾽ οὐ μὴ γένηται. 22καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι. 23τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ· Ἰδοὺ ὧδε χριστός, ἤ· Ὧδε, μὴ πιστεύσητε· 24ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται, καὶ δώσουσιν σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα ὥστε
 πλανῆσαι = NA/NIV RP: || πλανᾶσθαι = WH Treg
πλανῆσαι εἰ δυνατὸν καὶ τοὺς ἐκλεκτούς·
25ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν. 26ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν· Ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν, μὴ ἐξέλθητε· Ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε· 27ὥσπερ γὰρ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως
 ἔσται = WH Treg NA/NIV: || ἔσται καὶ = RP
ἔσται παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·
28
 ὅπου = WH Treg NA/NIV: || ὅπου γὰρ = RP
ὅπου ἐὰν τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί.

29Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 30καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν
 τῷ = RP: || [omit] = WH Treg NA/NIV
τῷ οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς·
31καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ
 σάλπιγγος = WH NA/NIV: || σάλπιγγος φωνῆς = Treg RP
σάλπιγγος μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾽ ἄκρων οὐρανῶν ἕως
 τῶν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τῶν ἄκρων αὐτῶν.

32Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν ἤδη κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος· 33οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε
 πάντα ταῦτα = WH NA/NIV: || ταῦτα πάντα = Treg RP
πάντα ταῦτα ⸃, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.
34ἀμὴν λέγω ὑμῖν
 ὅτι = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται.
35 οὐρανὸς καὶ γῆ
 παρελεύσεται = WH Treg NA/NIV: || παρελεύσονται = RP
παρελεύσεται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσιν.

36Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν
 οὐδὲ ὁ υἱός = WH NA/NIV: || [omit] = Treg RP
οὐδὲ υἱός ⸃, εἰ μὴ
 πατὴρ = WH Treg NA/NIV: || πατὴρ μου = RP
πατὴρ μόνος.
37ὥσπερ
 γὰρ = WH Treg NA/NIV: || δὲ = RP
γὰρ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως
 ἔσται = WH Treg NA/NIV: || ἔσται καὶ = RP
ἔσται παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·
38
 ὡς = WH Treg NA/NIV: || Ὥσπερ = RP
ὡς γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς
 ἡμέραις = NIV RP: || ἡμέραις ἐκείναις = WH Treg NA
ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ
 γαμίζοντες = WH NA/NIV: || ἐκγαμίζοντες = Treg RP
γαμίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν,
39καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως ἔσται
 καὶ = RP NA: || [omit] = WH Treg NIV
καὶ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
40τότε
 δύο ἔσονται = Treg NA/NIV RP: || ἔσονται δύο = WH
δύο ἔσονται ⸃ ἐν τῷ ἀγρῷ,
 εἷς = WH Treg NA/NIV: || ὁ εἷς = RP
εἷς παραλαμβάνεται καὶ
 εἷς = WH Treg NA/NIV: || ὁ εἷς = RP
εἷς ἀφίεται·
41δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ
 μύλῳ = WH Treg NA/NIV: || μύλωνι = RP
μύλῳ, μία παραλαμβάνεται καὶ μία ἀφίεται.
42γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ
 ἡμέρᾳ = WH Treg NA/NIV: || ὥρᾳ = RP
ἡμέρᾳ κύριος ὑμῶν ἔρχεται.
43ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. 44διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι
 οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ = WH Treg NA/NIV: || ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε = RP
οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ ⸃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.

45Τίς ἄρα ἐστὶν πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος ὃν κατέστησεν
 κύριος = WH Treg NA/NIV: || κύριος αὐτοῦ = RP
κύριος ἐπὶ τῆς
 οἰκετείας = WH Treg NA/NIV: || θεραπείας = RP
οἰκετείας αὐτοῦ τοῦ
 δοῦναι = WH Treg NA/NIV: || διδόναι = RP
δοῦναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ;
46μακάριος δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν κύριος αὐτοῦ εὑρήσει
 οὕτως ποιοῦντα = WH Treg NA/NIV: || ποιοῦντα οὕτως = RP
οὕτως ποιοῦντα ⸃·
47ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 48ἐὰν δὲ εἴπῃ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· Χρονίζει
 μου ὁ κύριος = WH Treg NA/NIV: || ὁ κύριός μου ἐλθεῖν = RP
μου κύριος ⸃,
49καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους
 αὐτοῦ ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ = WH Treg NA/NIV: || ἐσθίειν δὲ καὶ πίνειν = RP
αὐτοῦ, ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ ⸃ μετὰ τῶν μεθυόντων,
50ἥξει κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ οὐ γινώσκει, 51καὶ διχοτομήσει αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει· ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.

Copyright information for SBLG