Matthew 26

Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν Ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους, εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι.

Τότε συνήχθησαν οἱ
 ἀρχιερεῖς = WH Treg NA/NIV: || ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς = RP
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου Καϊάφα,
καὶ συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν Ἰησοῦν δόλῳ κρατήσωσιν καὶ ἀποκτείνωσιν· ἔλεγον δέ· Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, ἵνα μὴ θόρυβος γένηται ἐν τῷ λαῷ.

Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ
 ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου = WH Treg NA/NIV: || ἀλάβαστρον μύρου ἔχουσα = RP
ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου ⸃ βαρυτίμου καὶ κατέχεεν ἐπὶ
 τῆς κεφαλῆς = WH Treg NA/NIV: || τὴν κεφαλὴν = RP
τῆς κεφαλῆς ⸃ αὐτοῦ ἀνακειμένου.
ἰδόντες δὲ οἱ
 μαθηταὶ = WH Treg NA/NIV: || μαθηταὶ αὐτοῦ = RP
μαθηταὶ ἠγανάκτησαν λέγοντες· Εἰς τί ἀπώλεια αὕτη;
ἐδύνατο γὰρ
 τοῦτο = WH Treg NA: || τοῦτο τὸ μύρον = NIV RP
τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ καὶ δοθῆναι πτωχοῖς.
10 γνοὺς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί; ἔργον γὰρ καλὸν ἠργάσατο εἰς ἐμέ· 11 πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε· 12 βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώματός μου πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν. 13 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ἐποίησεν αὕτη εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.

14 Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, λεγόμενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης, πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς 15 εἶπεν· Τί θέλετέ μοι δοῦναι κἀγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν; οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια. 16 καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ.

17 Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ
 λέγοντες = WH Treg NA/NIV: || αὐτῷ = RP
λέγοντες· Ποῦ θέλεις
 ἑτοιμάσωμέν = WH Treg NA/NIV: || ἑτοιμάσομέν = RP
ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα;
18  δὲ εἶπεν· Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα καὶ εἴπατε αὐτῷ· διδάσκαλος λέγει· καιρός μου ἐγγύς ἐστιν· πρὸς σὲ ποιῶ τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου. 19 καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.

20 Ὀψίας δὲ γενομένης ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα
 μαθητῶν = WH: || [omit] = Treg NA/NIV RP
μαθητῶν
21 καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. 22 καὶ λυπούμενοι σφόδρα ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ
 εἷς ἕκαστος = WH Treg NA/NIV: || ἕκαστος αὐτῶν = RP
εἷς ἕκαστος ⸃· Μήτι ἐγώ εἰμι, κύριε;
23  δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἐμβάψας μετ᾽ ἐμοῦ
 τὴν χεῖρα ἐν τῷ τρυβλίῳ = WH Treg NA/NIV: || ἐν τῷ τρυβλίῳ τὴν χεῖρα = RP
τὴν χεῖρα ἐν τῷ τρυβλίῳ ⸃ οὗτός με παραδώσει·
24  μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾽ οὗ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται· καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ἄνθρωπος ἐκεῖνος. 25 ἀποκριθεὶς δὲ Ἰούδας παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν· Μήτι ἐγώ εἰμι, ῥαββί; λέγει αὐτῷ· Σὺ εἶπας.

26 Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν Ἰησοῦς
 ἄρτον = WH Treg NA/NIV: || τὸν ἄρτον = RP
ἄρτον καὶ
 εὐλογήσας = WH Treg NA/NIV: || εὐχαριστήσας = RP
εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ
 δοὺς τοῖς μαθηταῖς = WH Treg NA/NIV: || ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς καὶ = RP
δοὺς τοῖς μαθηταῖς ⸃ εἶπεν· Λάβετε φάγετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου.
27 καὶ
 λαβὼν = WH Treg NA/NIV: || λαβὼν τὸ = RP
λαβὼν ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες,
28 τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά
 μου = WH Treg NA/NIV: || μου τὸ = RP
μου
 τῆς = WH NA/NIV: || τῆς καινῆς = Treg RP
τῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν·
29 λέγω δὲ
 ὑμῖν = WH Treg NA/NIV: || ὑμῖν ὅτι = RP
ὑμῖν, οὐ μὴ πίω ἀπ᾽ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ᾽ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου.
30 καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.

31 Τότε λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς· Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, γέγραπται γάρ· Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ
 διασκορπισθήσονται = WH Treg NA/NIV: || διασκορπισθήσεται = RP
διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης·
32 μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 33 ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· Εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί,
 ἐγὼ = WH Treg NA/NIV: || ἐγὼ δὲ = RP
ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι.
34 ἔφη αὐτῷ Ἰησοῦς· Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με. 35 λέγει αὐτῷ Πέτρος· Κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε
 ἀπαρνήσομαι = WH Treg NA/NIV: || ἀπαρνήσωμαι = RP
ἀπαρνήσομαι.
 ὁμοίως = WH Treg NA/NIV: || ὁμοίως δὲ = RP
ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν.

36 Τότε ἔρχεται μετ᾽ αὐτῶν Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσημανὶ, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς· Καθίσατε αὐτοῦ ἕως οὗ ἀπελθὼν
 ἐκεῖ προσεύξωμαι = WH Treg NA/NIV: || προσεύξωμαι ἐκεῖ = RP
ἐκεῖ προσεύξωμαι ⸃.
37 καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν. 38 τότε λέγει
 αὐτοῖς = WH Treg NA/NIV: || αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς = RP
αὐτοῖς· Περίλυπός ἐστιν ψυχή μου ἕως θανάτου· μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετ᾽ ἐμοῦ.
39 καὶ
 προελθὼν = WH NA/NIV: || προσελθὼν = Treg RP
προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος καὶ λέγων· Πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστιν, παρελθάτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο· πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ᾽ ὡς σύ.
40 καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ· Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ᾽ ἐμοῦ; 41 γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον δὲ σὰρξ ἀσθενής. 42 πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων· Πάτερ μου, εἰ οὐ δύναται
 τοῦτο = WH Treg NA/NIV: || τοῦτο τὸ ποτήριον = RP
τοῦτο
 παρελθεῖν = WH Treg NA/NIV: || παρελθεῖν ἀπ᾽ ἐμοῦ = RP
παρελθεῖν ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου.
43 καὶ ἐλθὼν
 πάλιν εὗρεν αὐτοὺς = WH Treg NA/NIV: || εὑρίσκει αὐτοὺς πάλιν = RP
πάλιν εὗρεν αὐτοὺς ⸃ καθεύδοντας, ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι.
44 καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς
 πάλιν ἀπελθὼν = WH Treg NA/NIV: || ἀπελθὼν πάλιν = RP
πάλιν ἀπελθὼν ⸃ προσηύξατο ἐκ τρίτου τὸν αὐτὸν λόγον εἰπὼν
 πάλιν = WH NA/NIV: || [omit] = Treg RP
πάλιν.
45 τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς
 μαθητὰς = WH Treg NA/NIV: || μαθητὰς αὐτοῦ = RP
μαθητὰς καὶ λέγει αὐτοῖς· Καθεύδετε
 τὸ = Treg NA/NIV RP: || [omit] = WH
τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε· ἰδοὺ ἤγγικεν ὥρα καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν.
46 ἐγείρεσθε ἄγωμεν· ἰδοὺ ἤγγικεν παραδιδούς με.

47 Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ. 48  δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον λέγων· Ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν· κρατήσατε αὐτόν. 49 καὶ εὐθέως προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπεν· Χαῖρε, ῥαββί· καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 50  δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ἑταῖρε, ἐφ᾽
 ὃ = WH Treg NA/NIV: || ᾧ = RP
πάρει. τότε προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐκράτησαν αὐτόν.
51 καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσπασεν τὴν μάχαιραν αὐτοῦ καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον. 52 τότε λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς· Ἀπόστρεψον
 τὴν μάχαιράν σου = WH Treg NA/NIV: || σου τὴν μάχαιραν = RP
τὴν μάχαιράν σου ⸃ εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ
 ἀπολοῦνται = WH Treg NA/NIV: || ἀποθανοῦνται = RP
ἀπολοῦνται·
53  δοκεῖς ὅτι οὐ
 δύναμαι = WH Treg NA/NIV: || δύναμαι ἄρτι = RP
δύναμαι παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου, καὶ παραστήσει μοι
 ἄρτι πλείω = WH Treg NA/NIV: || πλείους ἢ = RP
ἄρτι πλείω ⸃ δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων;
54 πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ ὅτι οὕτως δεῖ γενέσθαι; 55 ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν Ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις· Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με; καθ᾽
 ἡμέραν = WH NA/NIV: || ἡμέραν πρὸς ὑμᾶς = Treg RP
ἡμέραν
 ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόμην διδάσκων = WH Treg NA/NIV: || ἐκαθεζόμην διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ = RP
ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόμην διδάσκων ⸃ καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με.
56 τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον.

57 Οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήγαγον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν. 58  δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος. 59 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ = RP
καὶ τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὅπως
 αὐτὸν θανατώσωσιν = WH NA/NIV: || αὐτὸν θανατώσουσιν = Treg; || θανατώσωσιν αὐτόν = RP
αὐτὸν θανατώσωσιν ⸃,
60 καὶ οὐχ εὗρον
 πολλῶν προσελθόντων ψευδομαρτύρων. ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο = WH Treg NA/NIV: || καὶ πολλῶν ψευδομαρτύρων προσελθόντων, οὐχ εὗρον. Ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες = RP
πολλῶν προσελθόντων ψευδομαρτύρων. ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο ⸃
61 εἶπαν· Οὗτος ἔφη· Δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν
 οἰκοδομῆσαι = WH Treg NA/NIV: || οἰκοδομῆσαι αὐτόν = RP
οἰκοδομῆσαι.
62 καὶ ἀναστὰς ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ· Οὐδὲν ἀποκρίνῃ; τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν; 63  δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα.
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || καὶ ἀποκριθεὶς = RP
καὶ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ· Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ χριστὸς υἱὸς τοῦ θεοῦ.
64 λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς· Σὺ εἶπας· πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾽ ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. 65 τότε ἀρχιερεὺς διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
 λέγων = WH Treg NA/NIV: || λέγων ὅτι = RP
λέγων· Ἐβλασφήμησεν· τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν
 βλασφημίαν = WH Treg NA/NIV: || βλασφημίαν αὐτοῦ = RP
βλασφημίαν·
66 τί ὑμῖν δοκεῖ; οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν· Ἔνοχος θανάτου ἐστίν. 67 τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν, οἱ δὲ ἐράπισαν 68 λέγοντες· Προφήτευσον ἡμῖν, χριστέ, τίς ἐστιν παίσας σε;

69  δὲ Πέτρος
 ἐκάθητο ἔξω = WH Treg NA/NIV: || ἔξω ἐκάθητο = RP
ἐκάθητο ἔξω ⸃ ἐν τῇ αὐλῇ· καὶ προσῆλθεν αὐτῷ μία παιδίσκη λέγουσα· Καὶ σὺ ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου·
70  δὲ ἠρνήσατο
 ἔμπροσθεν = WH Treg NA/NIV: || ἔμπροσθεν αὐτῶν = RP
ἔμπροσθεν πάντων λέγων· Οὐκ οἶδα τί λέγεις.
71 ἐξελθόντα
 δὲ = WH Treg NA/NIV: || δὲ αὐτὸν = RP
δὲ εἰς τὸν πυλῶνα εἶδεν αὐτὸν ἄλλη καὶ λέγει
 τοῖς = WH Treg NA/NIV: || αὐτοῖς = RP
τοῖς ἐκεῖ·
 Οὗτος = WH NA/NIV: || Καὶ οὗτος = Treg RP
Οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου·
72 καὶ πάλιν ἠρνήσατο μετὰ ὅρκου ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. 73 μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ· Ἀληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ, καὶ γὰρ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ· 74 τότε ἤρξατο καταθεματίζειν καὶ ὀμνύειν ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. καὶ
 εὐθέως = NA/NIV RP: || εὐθὺς = WH Treg
εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν·
75 καὶ ἐμνήσθη Πέτρος τοῦ
 ῥήματος = WH Treg NA/NIV: || ῥήματος τοῦ = RP
ῥήματος Ἰησοῦ
 εἰρηκότος = WH Treg NA/NIV: || εἰρηκότος αὐτῷ = RP
εἰρηκότος ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με, καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς.

Copyright information for SBLG