Matthew 6

1Προσέχετε
 δὲ = WH NA: || [omit] = Treg NIV RP
δὲ τὴν
 δικαιοσύνην = WH Treg NA/NIV: || ἐλεημοσύνην = RP
δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ μή γε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

2Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. 3σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἀριστερά σου τί ποιεῖ δεξιά σου, 4ὅπως σου ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ πατήρ σου βλέπων ἐν τῷ
 κρυπτῷ = WH Treg NA/NIV: || κρυπτῷ αὑτὸς = RP
κρυπτῷ ἀποδώσει
 σοι = WH Treg NA/NIV: || σοι ἐν τῷ φανερῷ = RP
σοι.

5Καὶ ὅταν
 προσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε ὡς = WH Treg NA/NIV: || προσεύχῃ οὐκ ἔσῃ ὥσπερ = RP
προσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε ὡς ⸃ οἱ ὑποκριταί· ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι,
 ὅπως = WH Treg NA/NIV: || ὅπως ἂν = RP
ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω
 ὑμῖν = WH Treg NA/NIV: || ὑμῖν ὅτι = RP
ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν.
6σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ πατήρ σου βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει
 σοι = WH Treg NA/NIV: || σοι ἐν τῷ φανερῷ = RP
σοι.

7Προσευχόμενοι δὲ μὴ βατταλογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί, δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται· 8μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς, οἶδεν γὰρ
 ὁ = Treg NA/NIV RP: || ὁ θεὸς ὁ = WH
πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.

9Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· Πάτερ ἡμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, 10ἐλθέτω βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ
 ἐπὶ = WH Treg NA/NIV: || ἐπὶ τῆς = RP
ἐπὶ γῆς·
11τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· 12καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς
 ἀφήκαμεν = WH Treg NA/NIV: || ἀφίεμεν = RP
ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
13καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ
 πονηροῦ = WH Treg NA/NIV: || πονηροῦ Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοῦς αἰῶνας Ἀμήν = RP
πονηροῦ.
14ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν πατὴρ ὑμῶν οὐράνιος· 15ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς
 ἀνθρώποις = Holmes WHmarg NA: || ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν = WH Treg NIV RP
ἀνθρώποις, οὐδὲ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.

16Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε
 ὡς = WH Treg NA/NIV: || ὥσπερ = RP
ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί, ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω
 ὑμῖν = WH Treg NA/NIV: || ὑμῖν ὅτι = RP
ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.
17σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, 18ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ
 κρυφαίῳ = WH Treg NA/NIV: || κρυπτῷ = RP
κρυφαίῳ· καὶ πατήρ σου βλέπων ἐν τῷ
 κρυφαίῳ = WH Treg NA/NIV: || κρυπτῷ = RP
κρυφαίῳ ἀποδώσει σοι.

19Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν· 20θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν· 21ὅπου γάρ ἐστιν θησαυρός
 σου = WH Treg NA/NIV: || ὑμῶν = RP
σου, ἐκεῖ ἔσται καὶ καρδία
 σου = WH Treg NA/NIV: || ὑμῶν = RP
σου.

22 λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὀφθαλμός. ἐὰν οὖν
 ᾖ ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς = WH NA/NIV: || ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ = Treg RP
ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ⸃, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται·
23ἐὰν δὲ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, τὸ σκότος πόσον.

24Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.

25Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν· μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί
 φάγητε = Holmes WHmarg: || φάγητε ἢ τί πίητε = WH Treg NA/NIV; || φάγητε καὶ τί πίητε = RP
φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;
26ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ πατὴρ ὑμῶν οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; 27τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; 28καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς
 αὐξάνουσιν· οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν = WH NA/NIV: || αὐξάνουσιν· οὐ κοπιοῦσιν οὐδὲ νήθουσιν = Treg; || αὐξάνει οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει = RP
αὐξάνουσιν· οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν ⸃·
29λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. 30εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; 31μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες· Τί φάγωμεν; ἤ· Τί πίωμεν; ἤ· Τί περιβαλώμεθα; 32πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη
 ἐπιζητοῦσιν = WH Treg NA/NIV: || ἐπιζητεῖ = RP
ἐπιζητοῦσιν· οἶδεν γὰρ πατὴρ ὑμῶν οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.
33ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν
 βασιλείαν = WH: || βασιλείαν τοῦ θεοῦ = Treg NA/NIV RP
βασιλείαν καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.
34μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον, γὰρ αὔριον μεριμνήσει
 αὑτῆς = WH: || ἑαυτῆς = Treg NA/NIV; || τὰ ἑαυτῆς = RP
αὑτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ κακία αὐτῆς.

Copyright information for SBLG