Revelation of John 2

1Τῷ ἀγγέλῳ
 τῆς = Treg NA/NIV RP: || τῷ = WH
τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν·

2Οἶδα τὰ ἔργα σου, καὶ τὸν
 κόπον = WH Treg NA/NIV: || κόπον σου = RP
κόπον καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς, καὶ ἐπείρασας τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς
 ἀποστόλους = WH Treg NA/NIV: || ἀποστόλους εἶναι = RP
ἀποστόλους, καὶ οὐκ εἰσίν, καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς·
3καὶ ὑπομονὴν ἔχεις, καὶ ἐβάστασας διὰ τὸ ὄνομά μου, καὶ
 οὐ κεκοπίακες = WH Treg NA/NIV: || οὐκ ἐκοπίασας = RP
οὐ κεκοπίακες ⸃.
4ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκες. 5μνημόνευε οὖν πόθεν
 πέπτωκας = Treg NA/NIV RP: || πέπτωκες = WH
πέπτωκας, καὶ μετανόησον καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί
 σοι = WH Treg NA/NIV: || σοι ταχύ = RP
σοι, καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς.
6ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν, κἀγὼ μισῶ. 7 ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ἐστιν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ
 θεοῦ = WH Treg NA/NIV: || θεοῦ μου = RP
θεοῦ.

8Καὶ τῷ ἀγγέλῳ
 τῆς = Treg NA/NIV RP: || τῷ = WH
τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει πρῶτος καὶ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν·

9Οἶδά
 σου = WH Treg NA/NIV: || σου τὰ ἔργα καὶ = RP
σου τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν, ἀλλὰ πλούσιος εἶ, καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ.
10
 μηδὲν = NA/NIV RP: || μὴ = WH Treg
μηδὲν φοβοῦ μέλλεις
 πάσχειν = WH Treg NA/NIV: || παθεῖν = RP
πάσχειν.
 ἰδοὺ = WH Treg NA/NIV: || ἰδοὺ δή = RP
ἰδοὺ μέλλει
 βάλλειν = WH Treg NA/NIV: || βαλεῖν = RP
βάλλειν διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε, καὶ
 ἕξετε = Treg NA/NIV RP: || ἔχητε = WH
ἕξετε θλῖψιν ἡμερῶν δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς.
11 ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου.

12Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν·

13
 Οἶδα = WH Treg NA/NIV: || Οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ = RP
Οἶδα ποῦ κατοικεῖς, ὅπου θρόνος τοῦ Σατανᾶ, καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν μου
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
καὶ ἐν ταῖς
 ἡμέραις = WH Treg NA/NIV: || ἡμέραις ἐν αἷς = RP
ἡμέραις Ἀντιπᾶς, μάρτυς μου, πιστός
 μου = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
μου, ὃς ἀπεκτάνθη παρ᾽ ὑμῖν, ὅπου Σατανᾶς κατοικεῖ.
14ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς
 ἐδίδασκεν τῷ = WH Treg NA/NIV: || ἐδίδαξεν τὸν = RP
ἐδίδασκεν τῷ ⸃ Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ,
 φαγεῖν = WH Treg NA/NIV: || καὶ φαγεῖν = RP
φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι·
15οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν
 διδαχὴν = WH: || διδαχὴν τῶν = Treg NA/NIV RP
διδαχὴν Νικολαϊτῶν ὁμοίως.
16μετανόησον οὖν· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχύ, καὶ πολεμήσω μετ᾽ αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου. 17 ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. τῷ νικῶντι δώσω
 αὐτῷ = WH Treg NA/NIV: || αὐτῷ φαγεῖν = RP
αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ λαμβάνων.

18Καὶ τῷ ἀγγέλῳ
 τῆς = Treg NA/NIV RP: || τῷ = WH
τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει υἱὸς τοῦ θεοῦ, ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ·

19Οἶδά σου τὰ ἔργα, καὶ τὴν
 ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν = WH NA/NIV RP: || πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην = Treg
ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν ⸃ καὶ τὴν διακονίαν καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων.
20ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι ἀφεῖς τὴν
 γυναῖκα = WH Treg NA/NIV: || γυναῖκα σοῦ = RP
γυναῖκα Ἰεζάβελ,
 λέγουσα = WH Treg NA/NIV: || λέγει = RP
λέγουσα ἑαυτὴν προφῆτιν, καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα.
21καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα μετανοήσῃ, καὶ οὐ θέλει μετανοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς. 22ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην, καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ᾽ αὐτῆς εἰς θλῖψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ
 μετανοήσωσιν = Treg NA/NIV RP: || μετανοήσουσιν = WH
μετανοήσωσιν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῆς·
23καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ· καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰμι ἐραυνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας, καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν. 24ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τὴν διδαχὴν ταύτην, οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ Σατανᾶ, ὡς λέγουσιν, οὐ βάλλω ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄλλο βάρος· 25πλὴν ἔχετε κρατήσατε ἄχρι οὗ ἂν ἥξω. 26καὶ νικῶν καὶ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου, δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν, 27καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ
 συντρίβεται = WH Treg NA/NIV: || συντριβήσεται = RP
συντρίβεται,
28ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός μου, καὶ δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν. 29 ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

Copyright information for SBLG