Revelation of John 2

Τῷ ἀγγέλῳ
 τῆς = Treg NA/NIV RP: || τῷ = WH
τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν·

Οἶδα τὰ ἔργα σου, καὶ τὸν
 κόπον = WH Treg NA/NIV: || κόπον σου = RP
κόπον καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς, καὶ ἐπείρασας τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς
 ἀποστόλους = WH Treg NA/NIV: || ἀποστόλους εἶναι = RP
ἀποστόλους, καὶ οὐκ εἰσίν, καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς·
καὶ ὑπομονὴν ἔχεις, καὶ ἐβάστασας διὰ τὸ ὄνομά μου, καὶ
 οὐ κεκοπίακες = WH Treg NA/NIV: || οὐκ ἐκοπίασας = RP
οὐ κεκοπίακες ⸃.
ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκες. μνημόνευε οὖν πόθεν
 πέπτωκας = Treg NA/NIV RP: || πέπτωκες = WH
πέπτωκας, καὶ μετανόησον καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί
 σοι = WH Treg NA/NIV: || σοι ταχύ = RP
σοι, καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς.
ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν, κἀγὼ μισῶ. ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ἐστιν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ
 θεοῦ = WH Treg NA/NIV: || θεοῦ μου = RP
θεοῦ.

Καὶ τῷ ἀγγέλῳ
 τῆς = Treg NA/NIV RP: || τῷ = WH
τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει πρῶτος καὶ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν·

Οἶδά
 σου = WH Treg NA/NIV: || σου τὰ ἔργα καὶ = RP
σου τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν, ἀλλὰ πλούσιος εἶ, καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ.
10 
 μηδὲν = NA/NIV RP: || μὴ = WH Treg
μηδὲν φοβοῦ μέλλεις
 πάσχειν = WH Treg NA/NIV: || παθεῖν = RP
πάσχειν.
 ἰδοὺ = WH Treg NA/NIV: || ἰδοὺ δή = RP
ἰδοὺ μέλλει
 βάλλειν = WH Treg NA/NIV: || βαλεῖν = RP
βάλλειν διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε, καὶ
 ἕξετε = Treg NA/NIV RP: || ἔχητε = WH
ἕξετε θλῖψιν ἡμερῶν δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς.
11  ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου.

12 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν·

13 
 Οἶδα = WH Treg NA/NIV: || Οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ = RP
Οἶδα ποῦ κατοικεῖς, ὅπου θρόνος τοῦ Σατανᾶ, καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν μου
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
καὶ ἐν ταῖς
 ἡμέραις = WH Treg NA/NIV: || ἡμέραις ἐν αἷς = RP
ἡμέραις Ἀντιπᾶς, μάρτυς μου, πιστός
 μου = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
μου, ὃς ἀπεκτάνθη παρ᾽ ὑμῖν, ὅπου Σατανᾶς κατοικεῖ.
14 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς
 ἐδίδασκεν τῷ = WH Treg NA/NIV: || ἐδίδαξεν τὸν = RP
ἐδίδασκεν τῷ ⸃ Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ,
 φαγεῖν = WH Treg NA/NIV: || καὶ φαγεῖν = RP
φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι·
15 οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν
 διδαχὴν = WH: || διδαχὴν τῶν = Treg NA/NIV RP
διδαχὴν Νικολαϊτῶν ὁμοίως.
16 μετανόησον οὖν· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχύ, καὶ πολεμήσω μετ᾽ αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου. 17  ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. τῷ νικῶντι δώσω
 αὐτῷ = WH Treg NA/NIV: || αὐτῷ φαγεῖν = RP
αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ λαμβάνων.

18 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ
 τῆς = Treg NA/NIV RP: || τῷ = WH
τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει υἱὸς τοῦ θεοῦ, ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ·

19 Οἶδά σου τὰ ἔργα, καὶ τὴν
 ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν = WH NA/NIV RP: || πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην = Treg
ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν ⸃ καὶ τὴν διακονίαν καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων.
20 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι ἀφεῖς τὴν
 γυναῖκα = WH Treg NA/NIV: || γυναῖκα σοῦ = RP
γυναῖκα Ἰεζάβελ,
 λέγουσα = WH Treg NA/NIV: || λέγει = RP
λέγουσα ἑαυτὴν προφῆτιν, καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα.
21 καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα μετανοήσῃ, καὶ οὐ θέλει μετανοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς. 22 ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην, καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ᾽ αὐτῆς εἰς θλῖψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ
 μετανοήσωσιν = Treg NA/NIV RP: || μετανοήσουσιν = WH
μετανοήσωσιν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῆς·
23 καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ· καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰμι ἐραυνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας, καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν. 24 ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τὴν διδαχὴν ταύτην, οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ Σατανᾶ, ὡς λέγουσιν, οὐ βάλλω ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄλλο βάρος· 25 πλὴν ἔχετε κρατήσατε ἄχρι οὗ ἂν ἥξω. 26 καὶ νικῶν καὶ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου, δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν, 27 καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ
 συντρίβεται = WH Treg NA/NIV: || συντριβήσεται = RP
συντρίβεται,
28 ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός μου, καὶ δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν. 29  ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

Copyright information for SBLG