Romans 15

Ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν· καὶ γὰρ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν· ἀλλὰ καθὼς γέγραπται· Οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσαν ἐπ᾽ ἐμέ. ὅσα γὰρ προεγράφη,
 εἰς = Treg NA/NIV RP: || πάντα εἰς = WH
εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν
 ἐγράφη = WH Treg NA/NIV: || προεγράφη = RP
ἐγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ διὰ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν.
δὲ θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ
 Χριστὸν Ἰησοῦν = WH NA/NIV RP: || Ἰησοῦν Χριστὸν = Treg
Χριστὸν Ἰησοῦν ⸃,
ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν θεὸν καὶ πατέρα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ Χριστὸς προσελάβετο
 ὑμᾶς = Treg NA/NIV RP: || ἡμᾶς = WH
ὑμᾶς, εἰς δόξαν
 τοῦ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τοῦ θεοῦ.
λέγω
 γὰρ = WH Treg NA/NIV: || δέ = RP
γὰρ
 Χριστὸν = WH Treg NA/NIV: || Χριστὸν Ἰησοῦν = RP
Χριστὸν διάκονον
 γεγενῆσθαι = WH NA/NIV RP: || γένεσθαι = Treg
γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας θεοῦ, εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων,
τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν θεόν· καθὼς γέγραπται· Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσι, καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ. 10 καὶ πάλιν λέγει· Εὐφράνθητε, ἔθνη, μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. 11 καὶ πάλιν· Αἰνεῖτε,
 πάντα τὰ ἔθνη τὸν κύριον = WH Treg NA/NIV: || τὸν κύριον πάντα τὰ ἔθνη = RP
πάντα τὰ ἔθνη, τὸν κύριον ⸃, καὶ
 ἐπαινεσάτωσαν = WH Treg NA/NIV: || ἐπαινέσατε = RP
ἐπαινεσάτωσαν αὐτὸν πάντες οἱ λαοί.
12 καὶ πάλιν Ἠσαΐας λέγει· Ἔσται ῥίζα τοῦ Ἰεσσαί, καὶ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν· ἐπ᾽ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. 13  δὲ θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν, εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει πνεύματος ἁγίου.

14 Πέπεισμαι δέ, ἀδελφοί μου, καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν, ὅτι καὶ αὐτοὶ μεστοί ἐστε ἀγαθωσύνης, πεπληρωμένοι
 πάσης = Treg RP: || πάσης τῆς = WH NA/NIV
πάσης γνώσεως, δυνάμενοι καὶ
 ἀλλήλους = WH Treg NA/NIV: || ἄλλους = RP
ἀλλήλους νουθετεῖν.
15 
 τολμηρότερον = NA/NIV RP: || τολμηροτέρως = WH Treg
τολμηρότερον δὲ ἔγραψα
 ὑμῖν = WH Treg NA/NIV: || ὑμῖν ἀδελφοί = RP
ὑμῖν ἀπὸ μέρους, ὡς ἐπαναμιμνῄσκων ὑμᾶς, διὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι
 ὑπὸ = NA/NIV RP: || ἀπὸ = WH Treg
ὑπὸ τοῦ θεοῦ
16 εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν
 Χριστοῦ Ἰησοῦ = WH Treg NA/NIV: || Ἰησοῦ Χριστοῦ = RP
Χριστοῦ Ἰησοῦ ⸃ εἰς τὰ ἔθνη, ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ, ἵνα γένηται προσφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος, ἡγιασμένη ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
17 ἔχω οὖν
 τὴν = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
τὴν καύχησιν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τὰ πρὸς τὸν θεόν·
18 οὐ γὰρ τολμήσω
 τι λαλεῖν = WH Treg NA/NIV: || λαλεῖν τι = RP
τι λαλεῖν ⸃ ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστὸς δι᾽ ἐμοῦ εἰς ὑπακοὴν ἐθνῶν, λόγῳ καὶ ἔργῳ,
19 ἐν δυνάμει σημείων καὶ τεράτων, ἐν δυνάμει
 πνεύματος = NIV: || πνεύματος ἁγίου = WH Treg; || πνεύματος θεοῦ = RP NA
πνεύματος· ὥστε με ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ μέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ,
20 οὕτως δὲ
 φιλοτιμούμενον = WH NA/NIV RP: || φιλοτιμοῦμαι = Treg
φιλοτιμούμενον εὐαγγελίζεσθαι οὐχ ὅπου ὠνομάσθη Χριστός, ἵνα μὴ ἐπ᾽ ἀλλότριον θεμέλιον οἰκοδομῶ,
21 ἀλλὰ καθὼς γέγραπται·
 Οἷς … αὐτοῦ ὄψονται = Treg NA/NIV RP: || Ὄψονται οἷς … αὐτοῦ = WH
Οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ ὄψονται ⸃, καὶ οἳ οὐκ ἀκηκόασιν συνήσουσιν.

22 Διὸ καὶ ἐνεκοπτόμην τὰ πολλὰ τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς· 23 νυνὶ δὲ μηκέτι τόπον ἔχων ἐν τοῖς κλίμασι τούτοις, ἐπιποθίαν δὲ ἔχων τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς ἀπὸ
 ἱκανῶν = WH Treg: || πολλῶν = NA/NIV RP
ἱκανῶν ἐτῶν,
24 ὡς
 ἂν = WH Treg NA/NIV: || ἐὰν = RP
ἂν πορεύωμαι εἰς τὴν
 Σπανίαν = WH Treg NA/NIV: || Σπανίαν ἐλεύσομαι πρὸς ὑμᾶς = RP
Σπανίαν, ἐλπίζω γὰρ διαπορευόμενος θεάσασθαι ὑμᾶς καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμφθῆναι ἐκεῖ ἐὰν ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ μέρους ἐμπλησθῶ—
25 νυνὶ δὲ πορεύομαι εἰς Ἰερουσαλὴμ διακονῶν τοῖς ἁγίοις. 26 εὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία καὶ Ἀχαΐα κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰς τοὺς πτωχοὺς τῶν ἁγίων τῶν ἐν Ἰερουσαλήμ. 27 εὐδόκησαν γάρ, καὶ ὀφειλέται
 εἰσὶν αὐτῶν = WH Treg NA/NIV: || αὐτῶν εἰσὶν = RP
εἰσὶν αὐτῶν ⸃· εἰ γὰρ τοῖς πνευματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν τὰ ἔθνη, ὀφείλουσιν καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς λειτουργῆσαι αὐτοῖς.
28 τοῦτο οὖν ἐπιτελέσας, καὶ σφραγισάμενος αὐτοῖς τὸν καρπὸν τοῦτον, ἀπελεύσομαι δι᾽ ὑμῶν
 εἰς = WH Treg NA/NIV: || εἰς τὴν = RP
εἰς Σπανίαν·
29 οἶδα δὲ ὅτι ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς ἐν πληρώματι
 εὐλογίας = WH Treg NA/NIV: || εὐλογίας τοῦ εὐαγγελίου τοῦ = RP
εὐλογίας Χριστοῦ ἐλεύσομαι.

30 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ πνεύματος συναγωνίσασθαί μοι ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν θεόν, 31 ἵνα ῥυσθῶ ἀπὸ τῶν ἀπειθούντων ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ
 καὶ = WH Treg NA/NIV: || καὶ ἵνα = RP
καὶ διακονία μου εἰς Ἰερουσαλὴμ εὐπρόσδεκτος
 τοῖς ἁγίοις γένηται = WH Treg NA/NIV: || γένηται τοῖς ἁγίοις = RP
τοῖς ἁγίοις γένηται ⸃,
32 ἵνα ἐν χαρᾷ
 ἐλθὼν = WH NA/NIV: || ἔλθω = Treg RP
ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς διὰ θελήματος
 θεοῦ = WH NA/NIV: || θεοῦ καὶ = Treg RP
θεοῦ συναναπαύσωμαι ὑμῖν.
33  δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.

Copyright information for SBLG