a10:11 Ko 2:3
b10:21 Ko 4:21
c10:4Ef 6:13-17
d10:82 Ko 13:10
e10:13Ro 12:3
fJeremaia 9:24 g 
g10:171 Ko 1:31
h10:181 Ko 4:4

2 Corinthians 10

Pol ma ol hi orhin kavak nari manjik mashin or kayeri

Ma lal anin karem mbafirimbanda lir, �Pol oto os nir nga nor liwa wolo nirin or ajehe mainalok mbanda ri. Hako os homek or liwa wolo mainkwambuk huli huliyik nirin mbanda ri.� Hako an Pol, Krais orhinjik hi orhin or hakaowehe mainalok or sawenda hom an jirin erem a sawekwa karem. a  Ji auheyehe ji linak a raka. Las avak os jihik a rawa wolo jirin mainkwambuk a sawenda ngashi. Mberem ushiwak? Ma lal karem mbanda lir, �Nir ma misambik fehe li hishihi li landa hom ni landa,� karem mbanda ma ondon mainkwambuk a sawekwa nir. b  He, misambik nimu linduwa. Hako nir mbeek ma misambik fehe li hishihi awun li unda hom ni unda ambu nir. Mbele mbele ol ni toloho awun ni unda mbeek misambik fehe ambu lir. Mbele mbele ondo Avui Wasilaka hahanda olik kwambu nga li naha Laulaka linyi os or falendan tlenda lir. c  Nir ma ol mbafirikafirihi hi lihin lihinjik li hauowehe Avui Wasilakahi mashin mblarnaha hulaima nokopma Avui Wasilakahi mashin li misikwan pantlenda ma ondon mainkwambuk ni sawehe ni tolo wornanda nir. Ushinak os erem li hishinda nombo lihin li halaha Kraisin li hishindiyaha or hishinda hom li hishikmbahan. Nir mashi os ni sawendan ji tiyarakokmbaha nimu nikishinduwa. Ushinak ma ol Kraishi mashin mblarnanda ondon ni mbanak hikriyok ihi likwa lir.

Jir mbeek yawur man ji heyehe mbanda ambu jir. Jir jihinjik jir Kraishi ma indinga, karem mbanda jir. Hako os armek nirin ji liheye nahi, os jir nanda hom nir nga erem Kraishi ma nir, karem nirin mbakwa jir. Wasilaka kwambu os nirin or hari oso jirin ni saunjelyashinak orin ji hishindiyanda nombo jihi oso kwambuk si nakmbaha nirin hari ri, mbeek jirin ni unak kavak ji nakmbaha nembes. Uwa osik kwambu os nirin or hahanda oson ni hishihi hi nihin ni hauowe nahi oso mbeek ni suruwa ambu sir. d  Avak ji mba, �Ni ajelijisikmbaha Pol mashi kason kayeri ri,� karem ji hishinan. 10 Ma lal anin kavak karem mbanda lir, �Os mashin jekambak or kayewa mainkwambuk or mbaha kayenda ri. Hako os nihik or taha mashin or sawewak ni misiwa wolo kandai hahanda mashi hom sawenda ri. Uhu mashin or sawewa wolo mbeek armek ni misinda ambu ri,� karem mbanda lir. 11 Ma ol erem mbanda ma ondo yawur karem li hishika. Os lir nga ni liwa wolo mashin ni sawewa os jekambak ni kayenda hom kwambuk er ni sawenda nir, karem li hishika.

12 Nir mbeek ma ol yerkujihi hi lihin li hauowe mbanda ma ondo hom ni mbakwak ni hishinda ambu nir, wahau. Lir lihi ambek li anaoweioweiheyehe karem mbanda lir, �Nir ma anandin ni tikrihi jivi mendek ni nanda nir.� Hako os erem li mbanda oso mbeek li hishiyarihi mbanda ambu lir. 13 Nir lerawu os ni lakmbaha Avui Wasilaka or hahandan ni rupshi mendehe ni landa nir. Uhu karem ni mbanda nir, �Nir lerawu jivin ni landa nir.� Hako nir mbeek wasilaka mendek yerkujihi hi nihin ni hauowenda ambu nir. Avui Wasilaka jihik ni ta, karem or mbari hom jihik ni taha lerawun ni lari nir. Unda osik lerawu jivin ni landa nir, karem ni mbanda nir. e  14 Ma lal jihik li i namber, nir maifuk mashi jivi Kraishin ni laha ihi jir Korinik fehendan ni saweri nir. Unda osik ter os nimu jirin kwambuk mbanduwa. Erem ni uwa oso mbeek ma anandi landa lerawun ni angrasolanda ambu nir. 15 Nir mbeek ma anandi li lahanda lerawu yejen ni heye ni muku ni mba, �Nir lahanda sir,� karem mbaha hi nihin ni hauowenda ambu nir, wahau. Nir men lerawu os Avui Wasilaka nirin or hahandan ni laha ni rupshinda nir. Ushinak Kraisin ji hishindiyanda nombo jihi oso kwambuk si nakmbaha nimu hishinduwa. Unak lerawu os jihi nindik ni landa er nga halanak wasilakak si naka. 16 Unak yanga jihin ni halaha mashi jivi Jisashin ni laha yanga homek ni sawe ikwa nir. Nir mbeek kuyanga os ma anandi angop mashi oson li sawehe lerawun li landa mishi orok lerawun ni lakwak ni hishinda ambu nir. Uhu nir mbeek lerawu os ma li lahanda yokon ni heyehe ni mba, �Nir lahanda sir,� karem ni mbaha hi nihin ni hauowekwa ambu nir, wahau.

17 Mashi Avui Wasilakahi karem mbahandari sir,

�Avak mahi hin ji hauowewa hala. Mbele mbele Wasilaka or uhundan ji hishihi hi orhi nom ji hauoweka.� f 
18 Ji hishika. Ma ol lihinjik yerkujihi hi lihin hauowewa ma ondo Wasilakahi misokomek or heyewa men sembe mbanda ma lir. Hako os Wasilaka ma lalhi hin or hauowe nahi, lir or rupshinda ma lira. h 

Copyright information for `SIM