a17:31 Jn 5:20
b17:4Jn 4:34
c17:5Jn 1:1
d17:12Jn 6:39; 13:18
e17:15Mt 6:13; 2 Te 3:3
f17:18Jn 20:21
g17:22Ap 4:32

John 17

Jisas ol orin tiyandari ma ondonjik Avui orhin or saweri

Jisas am mashin or sawerakoho lersuwu yok or larasa mawuhu Avui orhin ormu sawera, �Avuya, am a hakwa wolok osmu nanduwa. Avak mir hi anhin hauowenak wasilakak si naka. Unak an nga hi mihin a hauoweka. An maifuk a sikmbaha mi mbari ona. Ushinak maifuk a sihi os ermba ermbak lindan ma ol anin mi hahanda ondon a hakwa nira. Ermba ermbak linda oso mberem livai laku? Os mir God indingan li hishiowehe ma or mir mbashirik tari oton li heyehe li mba, �Ma oto Jisas Krais Avui Wasilaka kamahanda ma ria.� Karem li mba nahi, ambehoma avak ermba ermbak linda oson lakwa lir. a  Lerawu os anin mi hari oson angop a larakoshiwak hi mihi wasilakak nawa sir. b  Karem uwosik Avuya, hi anhin halashinak wasilakak si naka, os misambi si na namber mir nga shi liri wolok si nahandari hom. c 

Avui, ma misambik fehe ol anin mi hahanda ondo mas mbeek mirin heyekrahakorori ambu lir. Hako a raha mbele mbele os mihik nahandan angop a mukurik li heyeri sir. Ma ondo mihi lira. Hako angop anin mi hahandari lir. Unda osik ter olmu mashi mihin misindiyanduwa. Uhu ter olmu heyenduwa, mbele mbele ol anin mi hahanda mihikop talanda lir. Mashi ol anin mi hahandarin angop a sawerakorik li misihi karem hishinda lira, an mir nga shi lihi mi mbashirik a rari nira.

An mbeek ma misambik fehe amber lirnjik mirin a sawekwa ambu nir, wahau. Ma ol anin mi hahanda ondonjik mirin a sawekwa nir. Mberem ushiwak? Ma ondo mihi ola. 10 Anhi ma ondo mihi lira. Mihi ma ondo anhi lira. Unak anin tiyanda ma ondo mbele mbele jivi li unak ma li heyehe hi anhin li hausimbausinak wasilakak nakwa sir. 11 Misambi toson a halaha mirik a takwa wolo osmu pasir nanduwa. Hako anin tiyanda ma ondon a halashinak misambik likwa lir. Karem uwosik, Avuya, lirnjik mirin amu sawenduwa. Mir ma jivi mende mira. Lar mbeek mir hom nanda ambu ri. Karem uwosik kwambu os anin mi hahanda orok lirin arangoshinak li lika. Uhu halashinak wavu namtaskop li naka, os shir wavu namtaskop shi hishinda hom. 12 Os lir nga nakrem a liwa wolo kwambu os anin mi hahanda orok lirin a arangoshiwak mbeek kavak nawa ambu lir. Hako mashi os maskop li kayehendari karem mbari osa. �Ma namtar nom kavak nakwa ri.� Uhunda osik ma oto nom kavak nakwa ri. d  13 Ter am mihik a rakwa wolok osmu nanduwa. Misambi toson a hala namber, mashi mashi amber lirin a sawerik mistakori lir. Unak rupkapshi os anhik nanda lihik si nakmbahan. 14 Mashi mihin lirin a sawerik misiri lir. Uri osik ma misambik fehe lirin olmu wutarik ewenduwa. Mberem ushiwak? An misambi torok fehe ambu nir. Uwosik lir nga misambi torok fehe ambu lir. Karem nawa osik ma misambik fehe lirin wutarik olmu ewenduwa. 15 An mirin a sawekwa karem, mir avak lirin arangoshinak jip li lika, os Laulaka lirin kavak or nakwan. Hako halanak misambi torok li lika, mbeek mi laha lasik mi ewekwa nembes. e  16 An misambi torok fehe ambu nir. Unda osik lir nga erem misambi torok fehe ambu lir. 17 Mashi omendinga mihin halashinak sunguwavu lihik si nashinak mashi mihin li toltambanaha avak ma worna ma mihi indingak li naka. 18 Os anin mi mbashirik ma misambik fehe lihi nindik a rahanda hom avak lirin a mbashinak li ihi ma misambik fehe lihi nindik ikwa lir. f  19 Ma tol anin mi hahandanjik maome anhin fleya hom mirin a hakwa nira. Ushinak lir avak anhi ma indingak li naha os mi mbawa hom li naka.

20 An mbeek tol ter anin tiyanda ma ondonjikop mirin a sawewa ambu nir, wahau. An ma ol kumak tondohi mashin misihi anin tiyakwa ma ondonjik er nga mirin amu sawenduwa. 21 Mirin a saweshinak ma ondon mi jelyashinak lir amber wavu namtaskop li naka, os an nga mir nga wavu namtaskop shi nanda hom. Uhu halashinak lir nga shir nga wavu namtaskop ni hishika. Ushinak ma misambik fehe avak os mi mbashirik a rarin heyekrahakorokwa lir. 22 Mir kwambu mihin anin hari mir. Uri osik an nga kwambu os anin mi hari oson lirin amu hara. Ushinak lir avak wavu namtaskop li hishika, os shir nahanda hom. g  23 An lihik a liwa osik mir anhik lika. Erem si nashinak lir avak wavu namtaskop er li hishika. Ushinak ma misambik fehe os mi mbashirik a rarin heyekrahakorokwa lir. Uhu os anin wapnuku mihik mi ewenda hom, ma anhi ondon wapnuku mihik mi ewenda oson avak li heyekrahakoroka.

24 Avuya, a hishiwa karem, halashinak ma ol anin mi hahanda ondo an nga kuyanga os a likwa mishik nakrem ni lika. Ushinak kwambu os anin mi hahandan livai heyeka. Misambi na namber anin mi rupshihi kwambu oson anin hari mir. 25 Avui, mir ma worna ma indinga mira. Ma misambi fehe mbeek mirin heyenda ambu lir. Antonom mirin a heyenda nir. Uwak ma ol anin tiyanda ondo, os mi mbashirik a rarin angop li heyenda sir. 26 Mbele mbele os mihik nandarin kormbak a sawerik heyeri lir. Unda osik er a sawenak misikwa lir. Ushinak os anin wapnuku mihik mi ewenda hom ma anandin wapnuku lihik ewekwa lir. Unak an lir nga na lika,� karem Jisas Avui orhin ormu sawera.

Copyright information for `SIM