aAp 9:24-25

2 Corinthians 11

Hasu ari aposel tau mole ha di wamba, Pol maing di tibi ol tongwo ha

Ena na nan hana awala gale ha gogo diralga pir na tenan mo, piro. God ari kul engwo hobi kene ol tegere na wai hanama di pungwo meri ni yalhobi na ere yu ni kene ol ni teya nabin tani molia, na wai hanana di piriwa. Pirere, ama biame omeling haung gole mongwo yal ta nu ke tega meri ni yalhobi ereyu omin haung gole mongere Kraist nu ke ni tenama dire na yulang boliwa. Seten onba yong sina pire kwiana moya al Ib kraung sungure bol yangwo meri yal ta ni yalhobi kraung sungure bol yare Kraist mobin hal wa tenanga pangwo ipire na nomani si gogo daliwa. Talongwo nomani si gogo dalie? Yal tau ni monga ure, na Yisas wa di ni tega ha i pisole, yalhobi Yisas haang dalga meri dale ha ta nir si ni tongure yol e pire tenia. Tengere, na nomani si gogo daliwa. God Kwiang ire, Yisas gol na tere ol wai ol na tongwo ha ire dire, ha suri pisole kwia ta ire, ha ta di wangwo i ire dire, pir tenua. Tere aposel momua dire haang awala gal wanga na wa gol tega hobi ha nir si ni tongwo i, na ha nir si ni tega i a ime ta olekimua. Na ha di kulang pare dikia, nuguna don kekimba, ha maing nir si tega i, ha weni meri pangure nir si ni teiwa. Ha maing memini ta ta para weni di ba bol ni tega pire hanua.

Na nan hana a ime olere ni yalhobi u wai nana dire ha nir si ni tere tal ol waga i olga paikimo? Mo tobo na to dire hong dio? Ta dikiwa. Dikiba, ha maing nir si ni tere honagi ol ni tega i, tobo ari ganba banta ke pare Kraist pir tongwo hobi pirari pare aki di na tere na tomua. Na tongwo i, yalhobi gaubi honagi ta ol tekiba, ni yalhobi u wai nana dire moni kuni tani neiwa. Nere ni monga bani moliba, moni wai sungwo gin i ni yalhobi moni na tenana dire hong di ni tekiya. Masedonia ari ha maing pungwo hobi haung haung moni i ure na tomua. Tomia ni yalhobi homa moni na to dire hong dikiga meri emgi ta ereyu hon dikiralua. 10 Na hasu dima di pino? Kraist na ha pangwo dinama dire ha i nomani sina emia, Griki ari para weni pinamia. Emgi moni ta wa duralga haung ha maing nir si tega hobi hong dikiralga pangwo i pire ha kara di nima oiwa. 11 Talongwo yu die? Yona milna ni tekire gai gonana dire dio? Ta dikia. Yona milna kara ni tega i God para han pisolimue.

12 Ena na tal yu ol wagiwe, aposel momua dire haang awala ganba hobi Pol honagi ongwo meri oliwa di mere si na tenamba, yalhobi moni na to di wamia, na di mere si na tekinangwo pamua. Na nan nega dire honagi oli pire pir teiwa dire haang ayuwo olkinama dire ol waiwa. 13 Tal yu ol wangwo aposel hobi iwe, hasu ari momia aposel weni ta molkimua. Molkire honagi ongwo i kela kule ol ware Kraist na bai nu sungure oliwa di wamua. 14 Wangwo meri Seten hon pol kule u God kwia ensel nabilungwo gobere ongure ari tau ha weni dima dire bol yare pir tomua. 15 Tongwo ipire Seten honagi ari hobi pol kule u God honagi ari mongwo meri molkinamo? Monangwo kunung bemua. Bemia nin ol wangwo meri God tobo kunung pire tenangure gul bir inangwo pamua. Pamia nan ganulun dire ha i pir tekimno.

Pol aposel honagi oli pire gul oun dongwo ingwo ha

16 Ena na ha homa digarai hon diralia. Na du haure du ha di wama di hankio, diiwa. Diiba, na du haumua di pinanga, Seten honagi ari hobi du ha dungwo meri na du ha obilga diralga piro. 17 Na ha diga i Kraist grang wine ole dikia. Na hana di yuwo ega i du ha dire diiwa. 18 Diiba, ari miki weni ganba tal olga wai pamua dire nin haang di yuwo engwo meri na para nan hana di yuwo eralia piro. 19 Ni yalhobi du haungwo yal i wai pir tenia nomani bir pange. 20 Pania, yal ta ni honagi olo dire nu si ni tomba, wai pir tenio, homena na to dungure gogo ala kule tenio, bal ni tomba, wai pir tenio, isime e ni tere pauni di dagi simba, wai pir tenue. 21 Ni ol wanga meri na nimni molalga ere yu ol waralba, nimni molkia gai goliwa.

Yal ta na ganba tal ol waga i wai pamua dire, nin haang ayuwo olungwo meri na ereyu olalga paikinamo? Para panamia, du haure diralga piro.
22 Yalhobi Hibru yal mominua dimo? Na para moliwa. Te yalhobi yol Isrel yal momo? Na para moliwa. Te yalhobi Ebraham gang momo? Na ere para moliwa. 23 Te yalhobi Kraist honagi ari momo? Na du haure diralia, na Kraist honagi yal mole honagi oun dongwo ire oliwa. Yalhobi halabusi gin taniga pamba, na haung miki paiwa. Arihobi yalhobi gin taniga simba, na gobari weni na simua. Yalhobi gin taniga golala di omba, na moni moni golala di oliwa. 24 Hamen haung ana hol pai muru Yuda ari hobi ha hol ol na tere, na mobina bani kuba ten gin suitai dire ire, nain ire, bolo na simua. 25 Yol Rom hobi haung gin sui tai dire han dulagi na simio, te gin taniga hulu kuba na simio, te hamen haung sui tai dire sipi bani ware sipi hulu sungure na nir ala oiyo, te hamen haung sutani na nir bani kuba si mena wiwa. 26 Na ha maing nir si terala dire ire u holo holo waga i nir na sinangwo sikimio, nona pangwo tau hol bangi nu mole kura kigi ole na sinangwo sikimio, na gamnahobo Yuda ari hobi nin wi na sinangwo sikimio, ari wiyol hobi na sinangwo sikimio, te tau malgi hobi na sinangwo sikimio, te dimingul sina ering gobo waga i na sinangwo sikimio, te sipi bani waga i nir na sinangwo sikimio, te gamnahobo hasu dungwo hobi na sinangwo sikimua. Haung haung tal oun dongwo u na au sungure wa moliwa. 27 Na honagi oun dongwo miki weni ol waiyo, haung miki weni ul ogolo paikio, nir homena mena gole wa duiyo, na haung miki hol bangi oga oo ya, homena ya, gal dikimua. 28 Tal olga han diga i obil taman. Na kenbe kenbe ari Yisas pir tongwo hobi nimni molkinama dire pir oun deiwa. 29 Te yal ta nimni molkinangwo, na para nimni molkiralio, te yal ta ari hobi kraung sungure tal nigi dongwo ongwo na hanega milna gul simua.

30 Ena na nan hana di yuwo eralga, nimni molkiga tal i di ba bol ni teralua. 31 Yal Yisas irang God maa e tere tere mominga yal i hangure na hasu dima di pirikimua. 32 Na Damaskas malgi molgiwe, king Aretas yal tau Damaskas kene olo ditongwo yal i na han sirala dire malgi u egere holo holo i nu momua. 33 Momba, yal tau na gal gire i pi u bangi mulere, na han hol are pia si mena olungure ere oiwa. a 

Copyright information for `SLL