John 14

Ari God mongwo bani nangwo hol Yisas moliwa dungwo ha

Ena Yisas na gina hobi yu di na tongwi, “Ni yalhobi ganulun dire nomani si gogo dalkio. God talhan para weni onangwo pamia dire ogolo pir tere wine ol tere na para wine ol na to. Nabe oo aibing oo miki weni dimia. I ta dikinangwo ni di tibi ol ni tekiralga pamba. Na nalgiwe, pire ni yalhobi oon aibin akun olalua. Ol e pisolalga solere hon siina di ure ni yalhobi na aule inalga na kina ereho molabilua. Ni yalhobi ni nalga hol i honanua.” Dungure Tomas yu ditongwi, “Ni makena nane? Nanga hol hankiminia. Na yalhobi tal ole hol i hanama di dine?” Dungure Yisas yu ditongwi, “Na nan hol ya, mol pai ya, te ha weni iwe, hong bling memini tani moliwa. Yal ta na a ime ole Abe mongwo bani pi pa dinanga paikimua. Ni yalhobi na na han po singiwe, Nabe para hananua. Omaga ni yalhobi Nabe para han molere, maing para han pisolinua.” Dungure yal Pilip Yisas yu ditongwi, “Yal Yisas ye, ni hamen Nabe maing di na tenanga, na yalhobi para han pisolaminue.” Dungure Yisas Pilip yu ditongwi, “Pilipi, gobari weni na ni yalhobi kina mol i ubilgarai, ni na han po sikino? Yal ta na na hangiwe, Abe hania. Abe i tibi ol na to dinga i talongwo dine? 10 Pilip, Nabe na kina si daule mol i ungwo umua di pirikino? Na ha di ni tegiwe, na nan piriga meri pire ta di ni tekiwa. Abe na yona wu bilere honagi omua. 11 Na Abe yong wu bilgere, Abe na yona wu bungwo pamia di hano. Ena yal ta di hankinanga panangwo na honagi nibil di ni tega i hanere, nomani si pir na to. 12 Ena na ha wo kara di ni teralia piro. Yal tau na nomani si pir na te monangiwe, na honagi nima ongwo olga meri ni ere para yu onanga pamia. Na Abe mongwo bani nalga pamia, ni yalhobi honagi nimni weni mongwo onanga pamua. 13 Ni yalhobi na hana wine olere tal ta irala dire sirin bonanga tali ni teralga inanua. Nabe Wang yona wu bilere tal ta onangwo i hanere, yal i haang awala gananua. 14 Te ni yalhobi na hana wine olere tal ta irala dire sirin bonanga tali ni teralga inanua.

“Yisas God Kwiang nu si ime olalua,” dungwo ha

15 “Ena ni yalhobi yon milni na te monanga monangiwe, na krehaman ha wine ol na to. 16 Tenanga Abe sirin bol teralga aki di ni tenangwo yal ta nu sinamua. Nu sinangwo yal iwe, Abe Kwiang ha pangwo hong yal i nu si olangure, ni yalhobi kina si daule moli pire yon wu bil monangwo monamua. 17 Te ganba ari hobi Kwiang iwe, ta hankirere nimni mole ikinamua. Ikinamba, yal i ni monga sina i yon wu bilere wa momia, han po sinua. 18 Na ni aidoligere ni yalhobi gir mua mere mona di pire hon siina di ni yalhobi monga bani uralua. 19 Habang obilga ganba ari ha maing pirikinangwo hobi hon ta na hankinamua. Hankinamba, ni yalhobi na hananua. Na hon moli nalga mere ni yalhobi para yu hon moli nanga pamua. 20 Nabe na pir na tongure na ni yalhobi pir ni teiwa. Tegere te ni yalhobi na pir na tere moli nanga haung bir u tibi nangwo gin iwe, na han pa dinanua.

21 “Yal ta na grana bani wine olere wanga yal i, yon milni na na tenua. Yal ta yon milni na na tere wa monanga yal iwe, Nabe yong miling ni ni tenamua. Te Nabe tani taman. Na para yona milna ni tere u tibi pi ni teralga na hananua.” 22 Dungure Yudas, Yisas bai tal sinangwo yal i pisole, Yudas diing Yisas yu ditongwi, “Yal Yisas ye, ganba ari ha maing pirikinangwo hobi u tibi pire unanga hankinamba, na yalhobi nin na hanamua, dinga i tal ole ni hanamne?” 23 Dungure Yisas yu ditongwi, “Yal ta yong miling na na tere wa monanga yali, na grana ha wine onanue. Onangere Nabe yong miling ni tenamua. Ni tenangure na Nabe kina ereho ure, yal i kina si daule molere yong wu bil molabilga molabilua. 24 Yal ta yon milni na na tekinangiwe, grana ha i para wine olkinanga pamua. Ena ni yalhobi ha pingiwe, na nan ha taman. Nabe na nu si olungwo ya i grang pire diwa.

25 “Omaga na nan ni yalhobi kina molere ha yu dire nir si ni teiwa. 26 Ena aki di ni tenangwo nimni mole mol pai onanga yal iwe, God Kwiang, Nabe na hana bani aine na tere nu sungure, ere ime ure, ha para weni nir si ni tenamua. Te na ha di ni te i uga hobi yal i ere hon ainere nir si ni tenamua. 27 Ni yon ura dinama dire na nan ol ni teiwa. Ganba ari ha maing pirikinangwo hobi yon ura dinama dire ongwo meri na ta olikiralua. Ni yalhobi nomani sala ole ganulun dire kul pirikio. 28 Na ni aidole ere nalga pi mole hon siina diralga pamua, digiwe, ha gobari di ni te i uga pir pisolinua. Nabe obilga mo hora kungwo yali na molga pire ni yalhobi na nomani na te uni sina dama, Abe mongwo bani nala diga ipire yon milni wai pir na tenanba. 29 Tal i olo u tibi hungure homa awa ha tani di ni teya. Di ni tega meri emgi u tibi nangure, ‘o, ha di na tongwo irai ha pangwo dungwo pamua’ dire pir na tenania. 30 Na omaga ni yalhobi ha miki ta di ni tekiralia. Ganba bani singaba Seten urala dire a non omua. 31 Omia ure na gauna sibala dire u dia sinamua. Te na Nabe yona milna terere grang wine ol i uga ganba bani ari ha maing pirikungwo hobi na han po sinama. Ni yalhobi aire namna pano,” dungwi.

Copyright information for `SLL