John 15

Yisas “Na hopi erin dungwo meri moliwa,” dungwo ha

Ena Yisas ha aine yu ditongwi, “Ena hopi erin dungwo meri na moliwa. Molgere te Nabe iwe, er hong yal momia. Mongure na gaminahobi er yolang sungwo meri monua. Monia Nabe grang wine olkinanga hobi, yolang tau miling holkungwo meri monanua. Monangere Nabe hopi yolang di si olungwo meri ni yalhobi ere yu ni aidolangwo pamua. Te Nabe grang wine onanga hobiwe, hopi yolang dining bai engwo, miling miki weni hongwo meri monia. Mongere ha di ni tega ogolo pire haya sigare kule u wai onua. Pire u na molga mala i na tege ere molo. Monanga, na ere u ni monga mala i molere, ni kene ol ni teralua. Ena er yolang ta di si olinga nin bangi dire miling hongwo hano? I ta holkimia. Te ni yalhobi u na na tege ere molkinanga er yolang miling holkungwo meri monanga pamua. Ena na iwe, hopi erin dungwo meri molgere, ni yalhobi yolang dungwo meri monua. Molere yal ta u na na tege ere monangere, na ni kene ol ni teralga yal iwe, tal dime dire ole mol i nanua. Te na yal ta aki di ni tekiralga yal iwe, tal dime dire ta onanga paikimua. Te yal ta na na tega ere molkinanga, er yolang bai olungwo meginungwo meri monania. Bai olungwo iwe, yal ta kri di pire endo dongwo bani olamua. Olangwo meri, God ni yalhobi ere para yu ol ni tenamua. Ena ni yalhobi u na na tege erere, na ha diga a i si ware monanga, molere na tal ta ol na tenama di pire, sirin bol na tenanga meri, na wine ole, ol ni teralga pamua. Ni tal wai dime dire ol monanga, ari hobi ni hanere, God hang a yuwo olamua. Ena olangwiwe, na pir tere dolna boliwa, dinanga, ha wo kara dinanua. Nabe yong miling na na tomia. Na tongwo meri, na ere yu yona milna ni yalhobi ni teiwa. 10 Yona milna ni tega hobi molio. Na Nabe grang ha wine olere, yong miling tongwo bani molga meri iwe, ni yalhobi ere yu na grana ha wine onga i, yona milna ni tega bani monanga pamua. 11 Na yona milna horega wai ni yalhobo monga bani kunung bere panama di pire, ha i di ni teya, ere ni yalhobi monga bani pai wa dire pai nama. 12 Na grana ha iwe, memini yu pamia, na yona milna ni tega meri iwe, ni ereyu ari enin tau hobi yon milni to. 13 Yal ta enin tau hobi pring ire gol tenangwo yali, arihobi yong miling tere mongwo i, mo hora kumua dinaminue. 14 Ni yalhobi yu onana dire di ni teya, onangiwe, na yona yal weni monanua. 15 Honagi ari hobi irang singaba tal ta olala dire nomani si pungwo i, honagi yal hobi ta han po sikimia. Yu ongwo i pire, na honagi ari ni yal hobi monua di ni tekiralia. Na Nabe grang bani piriga meri doling bole di tibi ol ni tere yona yal hobo di ni teya. 16 Ni yalhobi na ta na pare enanga paikimia. Na ni yalhobi ni pare ere igere, mol pai oli pire, tal wai dime dire onana dire di ni teiwa. Onangiwe, ya wine ole pai monangwo monamua. Yu olere, na hana a i si ware mole, Abe sirin bol tenanga meri, wine ole ni tenamua. 17 Grana ha di ni teya, ari hobi para yon milni tere molio.

Arihobi Yisas gamahobi kiang pai tenangwo ha

18 “Ena God molkimia dire pir tekungwo hobi, ni yalhobi yong ki e ni tenamia. Tenangwiwe, hanere, o, singaba Kraist homa yong ki e tongwo pamia di hananua. 19 Te pir na tere wakina, God pir tekungwo hobi hanere yong ki e ni tekungure. Tekimba, na ni yalhobi ni pare egere, pir na tenga hanere, yong ki e ni tomua. 20 Na homa di ni tegarai yu pamia, Honagi ari hobi mo yu pire irang singaba a ime olangwo paikimia, ha i ogolo pirio. Ari tau na ol gogo dal na tongwo meri ni yalhobi ere para yu ol ni tenangwo pamua. Te yalhobi na grana ha wine onangwiwe, oli pire ni gran ha para wine onangwo pamua. 21 Pamba, Nabe na nu sungwo yal i maing pir po sikimia, na gamna hobo monia, ni hanere gran wine olkire tal gogo ol ni tenamua. 22 Te na u tibi pire ha maing di tekia, tal nigi dongwo ol wangwo pring pai tekungure. Tekinamba, na u tibi pire ha maing di teya, pimba, pirikiwa dinangwo paikimia, tal nigi dongwo ol wangwo pring pai tomua. 23 Te yal tau yong ki e na tongwiwe, na tani taman. Nabe para yong ki e tomua. 24 Te na tal wai olkia, ari hobi tal nigi dongwo ol wangwo pring pai tekungure. Tekinamba, na ari tal ongwo meri olkire, tal guma hon dongwo miki weni olga, hamba, yong ki e na tomua. 25 Tongwiwe, na tani taman. Nabe para e tomua. E tongwo maing iwe, homa Lo awa ha ta omaga u nima ongwo yu pamia, ‘Yalhobi yong ki ya mone e na tomua.’

26 “Ena di gon gan ole yon a ura dinangwo yal ta Nabe kina momia, na bai nu sigere, ure aang mol ni tenamua. Yal iwe, God Kwiang ha pangwo hong yal momia. Nabe mongwo bani pisole, ure na hana i di tibi ol ni tenamua. 27 Tenangure ni yalhobi na honagi kebering holga bani kina ereho moli ubilgarai pire na maing ereyu di ba bolio.

Copyright information for `SLL