a( Jen 7:6-24)
b( Jen 19:24-26)

Luke 17

Ari Yisas pir tongwo hobi tal nigi dongwo isusu ol tenangwo ha

(Mat 18:6-7, 21-22, Mak 9:42)

Ena Yisas grang wine ongwo hobi yu ditongwi, “Ni yalhobi monga sina i yal ta kraun sire yon wu binangwiwe, bol yare, wine olere, tal nigi dongwo onangere, God pring ni tenangwo inanga pamua. Eke, kraun sire yon wu binangwo yal iwe, miling pirie. Pring bir weni inangwo pamia. Pangwo ipire yali nin kwahulu bir weni ta nugung bani han hol erere, u di nir man ala pirere, gonangwo i, kulang panamba, God tal ol tenangwo i, tal oun weni dongwo ol tenamua. Ena ni yalhobi yal ta kraun sire yon wu binangure, bol yare tal nigi dongwo onania, nin kene ole tal nigi dongwo olkirala dire molio.

“Ena enin ta tal nigi dongwo onangwiwe, mana dire hobang si tenanua. Si tenangere, nomani si kulu sire tal nigi dongwo olga nigi domia hon olkiralua dinangwo, ha ta paikimua dire, han uning si olo.
Enin ta gin ana hol pai muru hol pai sutani tal nigi dongwo ol ni tenangwo yali, ure, na tal nigi dongwo olgarai, nigi de pire hon nomani si kulu siwa, dinangwo, pring panangwo i kri di ole to,” dungwi.

Ha maing a i si ware pir tenangwo ha

Ena aposel hobi Yisas yu ditongwi, “Na yalhobi wine ole pir ni tenaminba, nimni molkiminia, ni yulan na tenanue.” Dimba Yisas yu ditongwi, “Ni yalhobi er miling wainta weniga dungwo meri obil pir na tenan mo? Tenanga er malbere i, nin dulung bolo gula di yare nir digan sina i hon bonanua, ditenanga meri wine ole bonamua.

Honagi ari onangwo ha

“Ena ni yalhobi monga sina i yal ta honagi ol ni tere, tobo ikungwo yal ta mole, homena ya nenga sina ganba gula dinangwo mo, kun sipi sipi kene ol wanangwo mo, ware, ginangwo ere malgi unamia. Unangure ni hanere ni homena haya no ditenan mo? I ta ditekinania. Homa na homena kere awai ol na tengere neralga, emgi ni nin homena ke nenanga pamua ditenamia. Ke tenangwo i, nerala dire ni onga wai piriwa dire ma e tenan mo? I ta tekinania. Honagi ari iwe, honagi ongwo singaba han gogo dal tongwo pamua. 10 Honagi ole tobo ikungwo hobi ongwo tali onanua. God ha di ni tenangwo wine olere yu dinania, na yalhobi honagi ari digan mominia, talhan na yalhobi ominga iwe, na nan hana pangwo ominua dio,” dungwi.

Yisas ari ana holo holo hakubi dongwo awai ol tongwo ha

11 Ena Yisas Yerusalem nala dire ere pi Sameria holo dungure, Galili holo dungure, sina weni ongwi. 12 Pirere oo malgi pi pa dungwi. Pa dungure hakubi dongwo yal ana holo holo ure Yisas kina u guma engwi. 13 Ere ulubi mole gala bir dire yu ditongwi, “Yisas ye, ni na yalhobi milna pir na tenanga awai ol na tenanba?” 14 Dungure Yisas yalhobi hanere yu ditongwi, “Ni yalhobi ha maing oo singaba monangwo pire gaun i nibil di tenana po.” Dungure yalhobi ere pirere gaung wigi sungure hangwi. 15 Ena yalhobi ongwo sina i yal taniga tima pire nin gaung bani naa ire hamba, gaung wai dungwo hangwi. Hanere siina di Yisas mongwo bani pire erakere yu dungwi, “Na God ol na tongwo i wai piriwa.” 16 Dire ikwi bole Yisas kebering kule gun e tongwi. Tongwo yal iwe, yol Sameria yal mongwi. 17 Mongure Yisas tal ongwo i hanere yu ditongwi, “Na ari ana holo holo para u wai ona di piriwa. Di piria ni tani unba, ari ana hol pai muru hol pai sui sui dire makena mome? 18 Monangwo hobi para ure God gun e tere maa e tekungwo yawe. Wiyol yal taniga maa e tomia hano.” 19 Dire Yisas Sameria yal i yu ditongwi, “Ni na onangwo pamia di pir na tengiwe, nibil i wai simia. Aire ere malgi po,” dungwi.

God kene ongwo maing i tibi olangwo ha

(Mat 24:23-28, 37-41)

20 Ena Perisi yal tau Yisas yu sirin bol tongwi, “God kene ol na tenangwo tal haung u tibi uname?” Dungure Yisas yu ditongwi, “God kene ongwo hol u tibi ongwiwe, ari yal al para weni omin ta hankinanua. 21 God kene ongwo hol timi u tibi omua, timiya u tibi omua dinamba, omeling hankinamua. God kene ongwiwe, ari monga nomani sina i omua,” dungwi.

22 Dire Yisas grang wine ongwo hobi yu ditongwi, “Ni yalhobi moli pire, Ari Wang Weni na u tibi egere, na han pa diralua di pinanba, gogo ta na hankinania. 23 Habang ta ari tau na pire yu di ni tenamia, u timi momua, u timiya momua dinangworai, pir tere pi hankio. 24 Ari Wang Weni na kul sire ta u pa dikiralua. Hamen yong anigi bina holo holo au di poira sungwo meri, na u tibi uralga, ere yu onamua. 25 Na moli pire ganba hong arihobi na pisole mobing hal wa na tenangure, gul honagi bir olalia, emgi u tibi uralua. 26 Homa yal Noa mongwo haung ari hobi tal ongwo meri iwe, Ari Wang Weni na siina diralga haung u mala nangure ere para yu onamua. 27 Arihobi hau homena nere, nir nere, al te iri ya ole ire momua. Uning sire mongure, Noa iri si sipi ala ongure, nir bir weni sire, si terewa sire, ari para weni si gol wai simua. a  28 Te Ebraham ebering wang Lot mongwo gin i ere para yu omua. Yal hobi hau homena soo wa ma di nere, tal te ire ya ole, honagi ol yamua. Yare oo kere dimua. 29 Yu ol mongure, yal Lot Sodom malgi aidole ere ongure, hamen bani endo, te hulu de wa gongwo, nimin yangwo meri ya ime ure, oo ai te arihobi para de wai simia. 30 Ena sungwo meri iwe, Na Ari Wang Weni molere siina di u tibi uralga gin i, ere para yu onamua.

31 “U tibi uralga gin iwe, yal ta oo airing bani molere, iri si ala pire bona gana ire nala di pirikio. Yal ta homena sina wa molere, hon inaa di malgi nala di pirikio. 32 Lot eumbi siina dire pire gongwiwe, ha i pinia. b  33 Ena yal ta nin nin gaung pir tere monangwo yal iwe, emgi u talwo nangwo pamua. Te yal ta nin gaung pir tekirere gonangwo yal iwe, emgi sigare kule kwiang mol pai gobari inangwo pamua. 34 Na u tibi uralga gin iwe, yal sutani ul tani pai monangure, God yal ta ire, ta aidolamua. 35 Te agr sutani heba ke monangure, God hanere al ta ire, ta aidolamua. 36 Yagr sutani homena sina wa monangure, God hanere yal ta ire, ta aidolamua.” 37 Dungure grang wine ongwo hobi ha i pirere, yu sirin bol tongwi, “Yal Yisas ye, tal ha dinga hobi makena u tibi name?” Dimba Yisas ha mong di tekima obil yu ditongwi, “Ari golere yone pare monangwo bani hau sipia mubil hama hane mu sungwo meri iwe, sire gintani ne monangwo pamua,” dungwi.

Copyright information for `SLL