a( Mal 3:1)

Luke 7

Yisas Ami kene ongwo yal ta nir honagi yal nibil ongure awai ol tongwo ha

(Mat 8:5-13)

Ena Yisas yalhobi ha di te pisolungwi. Pisolere ere Kapaneam malgi ongwi. Pi mongure yol Roman soldia kene ongwo yal ta mongwi. Yal iwe, honagi yal ta mongwo yong miling tere i wangwi. Yu wangwo yal iwe, nibil bir olere, kara gonangwo meri pangwi. Pangure Kepten i mole pungure Yisas honagi ta yu omua dungwo pungwi. Pirere Yuda ha maing oo singaba ta bai nu si olere yu ditongwi, “Nibil ongwo i, Yisas ure awai ol tenamia, sirin bol pinana po.” Dungure ha maing oo singaba Yisas mongwo bani pi pa dire, yulang bole dire sirin bol pire yu dungwi, “Yali yal wai momia, aki di tenan mo? Yong miling nan Yuda yalhobi na tomia, na tere ha maing oo nin ke na tomua.” Dungure Yisas wine olere ereho ongwi. Pirere pi oo malgi pa dirala di ongure, Kepten gamahobo tau nu si olere yu ditongwi, “Yisas unangwo bani pire yu ditenania, Yal Yisas ye, soldia kene ongwo yal iwe, yu dimia, na yal wai molgere ni oo kepaga malgi hunania, digan molia, ni monga bani uralga paikimua. Ni baniya molere, ha obil dingere, nibil pangwo yal i u wai namua. Na sina weni molia, yal bir hobi na na kene omba, te na mol kebena ala olungwo hobi kene oliwa. Olere yal ta po, diralga namua. Te yal ta wo, diralga unamua. Te boi honagi yal ta yu olo, diralga onamua.” Dungure Yisas pire ganulun dire, mobing hol ungwo hobi yu ditongwi, “Yol Roman yal iwe, God ogolo nomani si pir te momba, te nan Isrel ari hobi iwe, ta ereyu God nomani si pir tere monangwo hankiwa.” 10 Dungure Kepten gamahobo pire, siina dire ere malgi ongwi. Pi pa dire hangure nibil ongwo yal i u wai omia hangwi.

Yisas Nen oo malgi yagaling ta awai ol tongwo ha

11 Ena habang ta Yisas ere pi oo malgi ta haang Nen wa dungwo bani ongwi. Ongure grang wine ongwo hobi ire, ari tabin bir weni ire dire, kina ereho ongwi. 12 Pi u egere pa dungure, yal ta gongwo er ba hau ire ungwi. Gongwo yal iwe, irang hamen haya gongure aang gir mua i wangure gongwi. Gongure Nen oo malgi ari hobi miki weni er ba hau ire ungwi. 13 Ungure pi tege eminga yal Yisas aang i hanere, miling go pungwi. Pirere aang i yu ditongwi, “Hai mekio.” 14 Ditere mala pire, er kwiba gumuling angure, er ba haungwo yalhobi ira mongwi. Mongure Yisas yu ditongwi, “Gir wai ye, ni airo.” 15 Dungure gongwo yal i airere, ami di mole, ha di mongwi. Mongure Yisas a ire pire aang hol tongwi. 16 Tongure ari hobi hanere, miling si giri golere, God wai pir tongwi. Tere yu dungwi, “Nan mominga baniya, God aki di na terala dire, hana togu yal bir i bai nu si olungure, omaga u pa dimua.” 17 Dire Yisas tal ongwo guung haang i Yudia ganba, te ganba bina holo holi para wa dire kunu bengwi.

Yon gamahobo yal sutani nu si Yisas mongwo bani olungwo ha

(Mat 11:2-19)

18 Ena Yisas tal ongwo i Yon nir bil tongwo yal iwe, gamahobo pirere Yon di tibi ol tongwi. 19 Ol tongure Yon gamahobi yal sutani wo dire yu ditongwi, “Ni yasuri pirere, yal Yisas ha ta dinangwo pire, ure di na tengere piralia. Pire yu sirin bol piro, Yon yal ta unamua dungwo irai, ni tani un mo, yal ta emgi uname?” 20 Dungure yasuri u Yisas mongwo bani ure yu ditongwi, “Yon na yasu na bai nu si olungure ubilia, Yon yu dimia, Ni unama diga yal irai un mo, yal ta uname?” 21 Dungwo gin iwe, Yisas nu nibil pangwo hobi, te kwia nigi dongwo yong sina mongwo hobi, te omeling gi dungwo hobi, awai ol te mongwi. 22 Molere Yon nu si olungwo yasuri yu ditongwi, “Omeling gi dungwo hobi pila dimio, kebering kebir engwo hobi hol wamio, hakubi dongwo hobi gaung wigi simio, kraung gi dungwo hobi pila dimio, gongwo hobi hon aire ya momio, yal bina hobi God tal ol na tongwo ha maing ditega pungwo hangiwe, Yon ditenana po. 23 Yal ta na na hanere, na talhan i para weni onangwo kunu bemia di pire nomani su su sikinangwo yal iwe, yong horoga onamua,” dungwi.

24 Ena Yon gamahobi ha yu ditomia pirere, ere memini ongwi. Ongure Yisas Yon mole honagi ongwo maing arihobi yu ditongwi, “Ni ganba po engwo bani Yon momua dungwo pirere, harala di ongiwe, ari monangwo harala di on mo, tal u tibi nangwo harala di one? 25 Kul airing hair sire ho tongwo harala dire on mo, yal ta galsina wai weni si giu dinangwo harala dire one? Galsina wai weni si giu dinangwo yal iwe, oo bir kepangwo ala i mole pare omia. 26 God hana togu yal harala dire ono? O, para dinia, hana togu yal tau mongwo meri ta molkima. Yon iwe, God hana togu yal bir weni momia. 27 Mongwiwe, ha maing buku homa di emiraya, omaga u tibi omua. God yu dimiraya, na hana togu yal momia hano. Yal iwe, nu si olalga homa e ni tere, hol bala di ni tenamua. a  28 Ari tau haang moyu omba, te Yon iwe, haang kara mo hora kumua. Kumba, te God kene ongwo sina i ari monangwo hobi iwe, Yon a ime ol tenamua,” dungwi.

29 Ena ari hana ya mongwo hobi ire, takisi ingwo hobi ire dire, Yon ha dungwo pungwi. Pirere “Owa, God ha wo kara mongwo pamia nir binaminua,” dire, ongure Yon nir bil tongwi. 30 Tomba, Perisi hobi ire, Lo ha nir si tongwo hobi ire dire, Yon nir bil na tenangwo paikimua, dire, God ha maing hol wai nibil di tongwo i, pir tekire aidole ya mongwi.

31 Ena Yisas yu dungwi, “Ari tabin malaya mongwo hobi iwe, di bolalga tal di bolale? 32 Maket homena bring si nongwo bani gir migi gobere engwo ami di mongwo meri yu momua. Molere gir tau hol bani mongwo hobi iwe, gala dire, gir hol bane mongwo i yu ditongwi, “Na kir tere ul diminba, ni gir hobi egin ikinua. Na ari gongwo hobi hai me tominba, ni gir hobi ere hai me tekinua.” 33 Ena Yon nir bil tongwo yal i urere, homena tau mai tere nir wain nekungwiwe, ari para hanere, Girhobo, Yon ungworai du dima dimua. 34 Dimba Na Ari Wang Weni molia ure, homena ya, nir wain negiwe, ari hobi na hanere, Aye, yal i tal ta omia hano. Homena miki weni nere, wain nir nere dimia hano. Takisi ingwo yal ire, hana ya mole ha maing pirkungwo hobi ire dire, pana gal tomia hano. 35 Dimba, God ha weni kara dim mo, dikime? Dinangwo ari pire u wai honamo? U wai ongwo hangiwe,” dungwi.

Tal digan ongwo al ta Yisas wel bil tongwo ha

36 Ena habang ta Perisi yal ta Yisas “Homena nenana wo,” ditongwi. Ditongure Yisas pirere Perisi oo kepangwo ala i homena nerala dire ami di mongwi. 37 Mongwo oo malgi i yal nu sungwo al ta, “Yisas ure Perisi yal i oo kepangwo ala homena ne momua,” dungwo pungwi. Pirere al i wel santa mugu ta ire u pa dungwi. 38 Pa dire Yisas debing bani molere, hai me mongwi. Mongure omiling niri ya Yisas kebering bani sungwi. Sungure breng eme ire kri dungwi. Kri dire, kebering bani guma mu dire, wel ingwo i garu dire, kebering bani bil tongwi. 39 Tongure Perisi yal i, hanere, yu nomani si pungwi, “O, yali God hana togu yal kara molkimua. Monangwo al i, tal nigi dongwo ol wamia hanamba, hankimua,” dipungwi. 40 Dipungure Yisas Perisi yal i nomani si pungwo i haya han pa dire yu ditongwi, “Saimon, ha gwo oo malgi i yal nu sungwo al ta di ni terala dire han moliwa.” Dungure Saimon Yisas yu ditongwi, “Tisa para dinia, di na tomo.” 41 Dungure Yisas yu dungwi, “Yal ta moni a nenangwo, yasutani dina ol tenamia. Yal ta handred kina tere yal ta ten kina tenamia. Tenangure yasuri moni dina i olo te aibing olekinamua. 42 Yu onangure moni hong yal i tenangwo yal suri “Moni dina i hon na tekio” dire te uning sinamia. Sinangure yasuri ara pinangwo mo yuwo name?” 43 Dungure Saimon yu ditongwi, “Moni bir inangwo yal i wai pir tenamua.” Dungure Yisas yu ditongwi, “Ni ha pangwo kara dinua.” 44 Dire si kulu sire ama i guma bani hanere, Saimon yu ditongwi, “Al i hanega. Na ni oo kepanga ala uga, tal nigi dongwo memini bole onia. Ni nir ta na tenanga na kebena bigi sinaminba, na tekinua. Tekinba al iwe, omeling niri kebena bigi si na tere breng eme kri di wai ole na tomua. 45 Ni na kule kewa dikinia, al iwe, kebena bani kule kewa di di ole momia hano. 46 Na bina bani wel ta bilalga i na tekinia, al iwe, wel santa ire kebena gauna bani para muru bil na tomia. 47 Tal yu ol na tongwo meri di ni teiwa. Al i tal nigi dongwo miki weni ol ware God pring tongwo i God nin kri di ole tomia. Tongure al i yong miling na na tere tal yu ol na tomua. God yal ta pring obilga kri di ole tenangure, tenangwo yal i, tamamua di pire, yal tau yong miling tenamua.” 48 Dire Yisas al i yu ditongwi, “Tal nigi dongwo ol wanga, God pring ni tongwiwe, haya kri di ole ni tomua.” 49 Dungure ari bol tani ami di mole homena ne mongwo hobi iwe, nin ha diriyala ole yu dungwi, “Pring pai ni tongwo i, haya kri di ole ni tomua, dungwiwe, paikimia, God nin hanere yu onangwo pamua.” 50 Dimba Yisas al i yu ditongwi, “Ni God prina i olangwo pamia di pir tengiwe, prin kri di ole ni tomia, ere malgi pire mining bole yon ura dinangure, monana po,” dungwi.

Copyright information for `SLL