Matthew 27

Yisas aule ire Pailat mongwo bani ongwo ha

(Mak 15:1, Luk 23:1-2, Yon 18:28-32)

Ena honmil sinamoki Yuda ha maing oo singaba ya, kene ongwo hobi para, Yisas si gonama dire ha hongwi. Holere, han sirere, aule ire pi nambawan gabman Pailat tongwi.

Yudas nin gongwo ha

(Ap 1:18-19)

Ena gonama dire yulang bongwo i Yisas bai tal sungwo yal Yudas hanere, “Na pring ta pai na tekungwo bani iwe, tal nigi dongwo ole, bai tal si waga i nigi domua” dire, hon nomani si kulu si pungwi. Pirere moni miling tripela ten tongwiwe, hon i pire Yuda ari kene ongwo hobi mongwo bani pirere nin te aibing olungwi. Olere yu ditongwi, “Na yali hasu kera kule di wagarai gonangwo pamia. Tal nigi dongwo olia God pring na tongwo igayawe.” Dungure yalhobi yu di tongwi, “Na yalhobi hana ta paikimia. Ni nin hani pangwo di wanga irawe.” Dungure Yudas miling gul sungure, moni i siru di ha maing oo ala olere ere ongwi. Pirere nin nugung han sire, gongwi.

Ena ha maing oo singaba hobi moni i gana di irere yu dungwi, “Ari gongwo moni tobo iwe, nan ha maing oo moni kina i mu dire gal tani girimingere, kunu ta paikinamua.” Direre yalhobi ha hongwi. Holere moni irere, mulu sin honagi ongwo yal ta ganba ya nongwo bring sungwi. Sungwo i, wiyol miling ta ure gonangwo man wu enaminua dire, ganba i, i tibi ol engwi. Emiawe, ganba i haang Algi Ganba dimua dire, haang engure omaga ya di pamua.

Homa God hana togu yal Yeremaia awa ha di emiraya, omaga u tibi pire nima omua.

“Isrel ari yal ta bring sinama dire moni pai tongwo meri tripela ten kunu inamia.
10 Irere mulu sin ol enangwo yal ta ganba bring sinamia. Sinangwiwe, hamen yal bir God di na tongwo irai wine onaminua,” dungwi.

Pailat Yisas sirin bol tongwo ha

(Mak 15:2-5, Luk 23:3-5, Yon 18:33-38)

11 Ena Yisas Pailat gumang bani aire mongwi. Mongure Pailat sirin bol tere yu dungwi, “Ni Yuda singaba nambawan mono?” Dungure Yisas yu ditongwi, “Owo, para molga hanere dinua.” 12 Dungure Yuda ha maing singaba hobi ire, kene ongwo hobi ire dire, Yisas ha di mere si tongwi. Tomba Yisas ha ta mong ditekima. 13 Ditekungure Pailat yu ditongwi, “Ni ari ha hol ol ni tongwo i ha ta mong ditekino?” 14 Dimba, Yisas Pailat ha dungwo bani ere ha ta mong ditekima. Ditekungure Pailat nomani si gogo dangwi.

Pailat Yisas er pera bani si golo di tongwo ha

(Mak 15:6-15, Luk 23:13-25, Yon 18:39-19:16)

15 Ena erin habang homena bir si gale nere mongwo haung Pailat yal ta halabusi pangwo gule ole ole yu ongwi. 16 Ongwo haung i, yal ta haang, Barabas, halabusi pangwi. 17 Pangure arihobi u ku bongure, Pailat sirin bol tere yu ditongwi, “Ni ara gule ole na tenama di pine? Yisas Barabas gule ole na tenama di pin mo, Yisas Kraist gule ole na tenama di pine?” 18 Yu direre arihobi Yisas ha hol ol tere nigi de pir tongwiwe, Pailat maing han pa dungwi. 19 Dire ha hol ongwo bol se bani ami di mongure eungbi yal ta bai nu si olere yu ditongwi, “Yal wai mongwo yali ha ta di bani ol tekio. Na girungwo ul pare ku hanere, yali piriga milna gul bir simua,” dungwi.

20 Ena Yuda ha maing singaba ire, kene ongwo hobi ire dire, ari hobi kraung are yu ditongwi, “Yisas aidolo. Sigonamia, Barabas gule ole na to.” 21 Ditere mongure nambawan gabman yu ditongwi, “Yal sutani momia, yal ta i gule ole ni tenamin mo, yal ta i gule ole ni tenamne?” Dungure arihobi mole, “Barabas gule ole na to.” 22 Dungure Pailat yu ditongwi, “Para dinia. Barabas gule ole ni tenaminia. Te Yisas haang Kraist enga yaliwe, tal ol tenamne?” Dungure arihobi para weni grang mu dire, “Er pera bani si golo.” 23 Ditomba Pailat yu ditongwi, “Yal ya tal ome? Tal ta ongwo hano?” Dimba ari hobi grang mu dire erakere dire yu dungwi, “Er pera bani si golo.” 24 Ha yu dinangwo kura bir i tibi olangwo pamia dire, Pailat “Yisas si gonangwo i pring na molga bani hunamia. Ni yalhobi nin hani panamua,” di tibi ol tere, nir ire, arihobi omeling bani aleng biging sungwi. 25 Sungure arihobi yu ditongwi, “Sigonangwo pring iwe, nan yalhobi mominga bani unangure emgi galna hon mali nangwo bani pring para pai namua.” 26 Dungure Pailat pirere, arihobi yong aura diterere, Barabas gule ole tongwi. Terere Yisas aule ire pire kuba sire, si gonama dire, soldia er kwi nu mongwo hobi tongwi.

Soldia hobi Yisas gaung ha si tongwo ha

(Mak 15:16-20, Yon 19:2-3)

27 Ena tomia soldia hobi Yisas aule irere, nambawan gabman opis malgi ongwi. 28 Pirere soldia para muru u ku bole mongwi. Molere Yisas galsina gule ole, galsina mori wai weni ta sigui ditongwi. 29 Ditere han galeng engwo ta irere, ama kere breng bani wa siru ditongwi. 30 Ditere kewa goliba aleng weni hol i wa e tongwi. Tere hasu kewa dire, maa e tere, “Yuda ari singaba irai monua,” dire, ebil si tere, kewa kuba goliba nin angwo i a tol di ire, breng bani dulagi sungwi. 31 Sirere gaung ha si te pisolere, galsina wai gule nin i pire, yali nin galsina hon sigiu ditongwi. Ditere er pera bani si gonama dire, aule ire ongwi.

Yalhobi Yisas er pera bani si engwo ha

(Mak 15:21-32, Luk 23:26-43, Yon 19:17-27)

32 Ena pire hangure, Sairini ganba hong yal ta, haang Saimon, u guma erere yu ditongwi, “Yisas er pera haungwo i ni tol di haunana wo,” ditongwo, haungwi. 33 Haungure Yisas aule irere, pi Golgota ganba ongwi. Ganba iwe, nan hana Ari Breng Yulang hul wa dinaminia. 34 Ganba i pirere, wain nir tulere nir gu kengwo ta i mu dire, Yisas nenama dire, tongwi. Tomba, Yisas obilga ne pirere pisolungwi.

35 Pisolimia arihobi aule ire pire, er pera bani sungwi. Sirere, galsina wangwo gulere, santu sire, win sungwo yali i ongwi. 36 Ena er pera sungwo bani kwi molere han mongwi. 37 Molere er gumiling bani iwe, ha di mere si tere ha hol ol tongwo meri mining yu bol engwi. “YISAS YUDA ARI SINGABA TANI MOMUE.” Dire yu bol engwi. 38 Erere bina holo holi iwe, kura bolere, homena kuni nongwo yal sutani daling holo holo er pera bani si engwi.

39 Ena ari hobi wiriyala pire gaung ha sire, breng guma gama dire, grabalga ol tongwi. 40 Ol terere yu ditongwi, “Ni ha maing oo bir i tule olere, ari habang sui tai dire hon keralua, diniraya. Ni God wang monanga, nimni mole wa di manbi womo.” 41 Ditongure ha maing singaba ire, ha maing Lo ha nir si tongwo hobi para gaung ha si tongwi. 42 Tere yu ditongwi, “Ari tau gongwo aki di tomiraya, nin gaung aki di tenam mo? Te Isrel singaba Kraist ye. Ni er pera bani pisole manbi womo. Unanga hanere, na yalhobi ni hani wine olere, a i si wanaminba? 43 Yali God pir tere mole, ‘na God Wang weni moliwa’ dimiraya. God wai hanere aki di tenam mo? Han monaminue.” 44 Dungure tal gogo ongwo yal su er pera bina holo holi si engwo hobi ere yu gaung ha si tongwi.

Yisas gongwo ha

(Mak 15:33-41, Luk 23:44-49, Yon 19:28-30)

45 Ena omare ari u sina weni umba, hamen si bongwi. Si bongure moli ongwo ongwo, pu dungwo ari pera wangure, hamen hon tangwi. 46 Tangure, Yisas gala bir weni dire yu dungwi, “Eli, eli lema sabaktani?” Ha iwe, nan ha memini yu pamia, “Na God ye, na God ye, ni talongwo na aidoline?” 47 Dimba ari tau mala mongwo hobi gala dungwo i pirere yu dungwi, “Yal iwe, Ilaiya gala dima pino.” 48 Dungure yal ta gintani bli si ure, dimin baira me gu kengwo meri iwe, tal ta yu dungwo nir hol nongwo gal ali hongwi. Holere mugu homiri bli wa ki dire, Yisas nenama dire grang wangwi. 49 Wamba, ari tau mole yu dungwi, “A, i tekirere, han molo. Ilaiya urere, aule i manbi olam mo, olekinam mo, hanaminue.” 50 Dire mongure Yisas gala bir dire gongwi.

51 Gongwo gin iwe, Yuda ha maing oo ala gal apalapa bir han hol engwo iwe, sina si oulu di ya ime pirere, u sutani ongwi. 52 Ongure ememe bir weni piga sungwi. Sire kwahulu si du dimio, te ari yulagi engwo bani ganba grang hongure God grang wine olere gongwo hobi si hon ere airungwi. 53 Airungure Yisas emgi airere homa e terere Yerusalem ongwi. Ongure golere airungwo hobi para doling bole wangure, ari para hangwi.

54 Ena soldia ya, te kepten kene ongwo yal ta Yisas kwi mole kene ongwo hobi tal ongwo i hanere, miling giri golere yu dungwi, “Yal iwe, God Wang weni kara mongwo pamua,” dungwi. 55 Ena agr miki weni molere hamba, tal yu u tibi ungure han mongwi. Al hobi iwe, homa Galili molere, Yisas aki di terere, doling bongwi. 56 Doling bongwo al hobi iwe, Maria Magdala ke pangwo ire, Maria diing Yems Yosep aang ire, Sebedi wang suri aang ire dire, mongwi.

Yisas yone hulu grang ala man wu engwo ha

(Mak 15:42-47, Luk 23:50-55, Yon 19:38-42)

57 Ena hamen girungure, Arimatia ke pare talhan miki a nongwo yal ta, haang Yosep, u pa dungwi. Yaliwe, Yisas ha dungwo wine ole gamahobo wangwo hobi yali para doling bongwo yal momia. 58 Molere, ere pi Pailat mongwo bani pire, Yisas yone irala dire, sirin bol pungwi. Pungure Pailat mole, “Yone dimia ire to.” 59 Ditongure Yosep Yisas yone irere gal pege hon ta yobilungwi. 60 Yobilere ire pire Yosep nin golalga hulu grang ala i enamua dire nu ke engwo ala iwe, Yisas yone ala i engwi. Erere hulu bir weni ta akrigi sire kwaling bol pera di engwi. Erere ere ongwi. 61 Ere ongure Maria Magdala, Maria diing kina ami di molere, tene han mongwi.

Soldia hobi yulagi engwo bani kwi han mongwo ha

62 Ena honmil Sareba, hamen tangure, ha maing singaba hobi ire, Perisi yalhobi ire dire, Pailat mongwo bani ongwi. 63 Pire yu dungwi, “Yahuno. Na yalhobi nomani yu si piminia. Hasu hong yal iwe, hon molere yu dimiraya. Na golere ari habang sui tai dire pai molere hon airalua. 64 Yu dungwiwe, grang wine ongwo hobo irai yone man wu engwo bani pire, kuni ire, te pirere, i kul si ere yal irai airimua dinangwo panamia. Dinangwiwe, ni soldia hobi di tengere, hona grang si pera mama di erere haung sui tai dire kene mama ol monamua. Molkinangwo, Yisas grang wine ongwo hobi emgi hasu dinangwo i, Yisas homa hasu ditongwo nigi domba, emgi dinangwo i nigi weni denamua.” 65 Dungure Pailat yu ditongwi, “Ni yalhobi soldia tau aule ire ongere kene ol monama pio.” 66 Dungure Perisi ha maing singaba kina Pailat grang bani pirere ere ongwi. Pirere Yisas yone engwo bani kwahulu bir mama weni si pera di erere, yal ta er kwi nu mongure, tau ere ongwi.

Copyright information for `SLL