Revelation of John 19

Bebilon oo malgi isusu ol tongure arihobi wai pungwo ha

Ena hon pirigere, hamen bani ari miki weni gala dire yu dimia. “God tal wai ol tomia nan maa e tomno. Yali tani yulang bir pangure hang mokene kungwo pamua. Yal God ye, ni yulan bir pamia, arihobi ha hol ol tere ebir singa wai weni pamua. Bebilon oo ai bir malgi hobi bling memini weni molere aho tongure ganba ari para weni u nigi domua. Dongwo i pire God tobo nigi dongwo tongure imua. Oo ai bir malgi hobi God honagi arihobi si gomia. Si gongwo i pire tobo nigi dongwo tongure imua.” Ena gala hon dire, yu dimia, “Nan God hang awala gale maa e tomno. Endo dere engi oo ai bir irai u birimia, mo mibi pire ya di panangwo panamua.” Dungure singaba kene ongwo twenti po mongwo hobi ire, hau sui sui dire mongwo i ire dire, ya habilai sire, God kene ongwo bol bani mongure maa e tomua. Tere yu dimia, “God ni tal wai weni onia maa e ni tomino.” Dungure God kene ongwo bol bani gala ta dire yu dimia. “Ni God honagi ari monga hobi God nin onangwo pamia dire hang awala galio. Gale yal bina hobi ire, singaba hobi ire, ni yalhobi para weni God maa e to.”

Sipi sipi giring yali al irala dire homena bir si gangwo ha

Ena yu dungure ari miki weni mongwo sina i ha dungwo pirigere, nir bol pen dire hamen guru dungwo meri dimua. Dire yu dimia, “God tal wai ongwo i hanere maa e tomno. Nan hobana God tani momia, yulang bir weni pamua. Pare omaga ari para weni kene ol tomua. Tongwo ipire nan wai pire gun ere yali maa e tomno. Sipi sipi giring yal i ama nu kengwo i inangwo haung mala umua. Yu ongure ama i winambi unangwo nalga dimia dire egin gale a non ole moma di pire maa e tominua. Tomingere God gal pege wai weni tongure gal i nabile au dire dungwo gaung bani pimua.” Pungwo gal iwe, memini yu pamia. Yalhobi tal wai dime dire ol wangwo i God hanere maga tani ol e tomua.

Ena ensel ta aire yu di na tomia, “Ni ha i mining bolo. Sipi sipi giring yal i al iya, homena si gangwo i nenana wo di ku bonangwo hobi wai pinamua,” dire yu bolo di na tomia. Tere hon yu di na tomia “Ha iwe, hasu ta dikimia, God ha weni kara di emua.” 10 Dungure na ikwi bole ensel maa e terala dire oliwa. Oliba, ensel i yu di na tomia, “A, ni yu olkio. Na Yisas honagi ari ni gamnahobo kina monga tali moliwa. Ni na kina maa e tenaminga yal God tani weni momua.” Ena nan yalhobi Yisas mongwo maing di ba bominga tali homa God hana togu yalhobi ere yu di ba bol tomua.

Yal ta kun ausi pege au sungwo ha

11 Ena yu di na tongure hamen hona grang hoiri yaulungure kun ausi pege ta momua. Mongure au sungwo yali hang “Honagi kene wai ongwo ere tal dime dire omua” dimia. Dungwo yali arihobi kura bol tere, te ha hol ol tere ebir sinangwo, ogolo weni dime dire ol tere ebir sinangwo pamua. 12 Ebir sinangwo yali omeleng endo balang sungwo meri au dire dungure, te singaba king kene ongwo breng gal nol haungwo tali yali breng bani miki weni haumua. Te gaung bani yali nin hang bol emua. Emba, ari tau ta hankimia, yali nin obil hamua. 13 Te gal arikri pungwo bani algi obil bigi si tomua. Tongure arihobi hang yu emia, “God grang yalye, dimua.” 14 Yu dungure ami nona pangwo hamen bani mongwo hobi kun ausi pege nin nin au sire yali doleng bol omua. Ongwo hobi gal pege wai weni dungwo muru pimua. 15 Pungure yal ta homa engwo yali, di baina bol go dal ingwo ta grang bani dire mena umua. Ungure aiyulang golba ta are arihobi kene omua. Ongwo yali God arihobi yong ki bir e tongwo ipire arihobi tobo nigi dongwo tomia. 16 Tongwo yal i nin hang bole gal sina wangwo bani ere kebering bani ere dimua. Dungwo hang i yu bol emia, “KING PARA WENI KING TANI MOLIO, TE SINGABA PARA WENI SINGABA TANI NA MOLIWA.” 17 Dungwo hanigere, ensel ta ari dongwo bani molere, hahoba wala gal wangwo hobi gala dire yu di tomia, “God homena bir si gamia, nenana wiyo. 18 Ni hau hobi king gaung miing nere, soldia hobi gaung miing nere, tau nona pangwo hobi miing nere, kun ausi miing nere, au sungwo hobi miing nere, han hongwo hobi ire, han holkungwo hobi ire, ari singaba hang wangwo hobi ire dire, miing para nenana wiyo.” 19 Dimia hanigere hau nigi dongwo ganba ari king hobi ami nona pangwo hobi kina u ku bomua. Bole kun ausi au sungwo yali gamahobi kina kura bolala dire mongwo haniwa. 20 Hanigere kun ausi au sungwo yal iwe, hau biing nigi dongwo hasu hana togu yali kina si hani simua. Sungwo yali hau biing gumang bani molere, tal guma hon dongwo maing maing olere, ari hau biing yong ba engwo i kina, maga maulung bani ere pir tongwo hobi kina bal tomua. Te hau biing nigi dongwo hasu hana togu yali kina ya momua. Mongwo yasuri halabusi sire pia si maul ala hulu de wa gole dungwo ala i olimua. Olimba, golkimia hon mole gul i mongwo bani momua. 21 Te kun ausi au sungure di baina grang bani mena ungwo yali, arihobi para si gol wai simia. Gole yone ya dungwo bani hahoba ure gaung miing ne wai simua. Gaung miing obilga nomo? Nekimia kara ne wai simua.

Copyright information for `SLL